30.11.10

Kui vaja saab üldplaneeringust näpukas

Audru kohalik omavalitsus ei häbene ka miskit.
Oi, millise odava triki või nipiga muudeti valla üldplaneeringut, serveerides seda muutmist kui ebatäpsuse parandamist. Kõik ikka arendaja, mitte vallarahva huvides.

Ometi tahetakse jätta muljet, et neil läheb korda....... ja nagu poliitikutelgi tavaks, tunti loomulikult Audru valla pärast muret juba põlvpükstes mööda lehmakakist rukkivälja joostes või kummikeksu hüpates.

Kui lugesid eelmist postitust siis nägid, olin välja toonud ja rõhutanud üldplaneeringus olevat lõiku " Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala"

Selline sõnastus, kus on arvnäitaja „5“, jookseb läbi kõigis üldplaneeringu menetluse etappides ja üldplaneeringuga seotud dokumentides.
Juba üldplaneeringu menetlemise algetapis on selgelt väljendatud eesmärgipärast tahet, et üle 5 krundiga elamuala rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.

Üldplaneeringu eskiisi tutvustamise protokollis ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.
Üle 5 krundiga elamualal ..........“

KSH aruanne punkt 8 alap 4 kirjas
( http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Audru_YP_KSH_aruanne.pdf )
5 või enama uue elamukrundiga ........"

Nüüd kui üldplaneering heaks kiidetud ja kehtestatud, avastas valimisliit Audru, et arvnäitaja "5" ei sobi kohe mitte enam ja see tuleks kuidagi asendada 10 ga.
Aga üldplaneeringut niisama muuta ei tohi. Leiti, et nutikas on teha see muudatus paranduse nime all.
Aga see ei sobi millimallile, sest millimalli ja proua Inda arvavad teadvat mis on ebatäpsuse parandamine, mis muutmine. Majakarp majakarbi otsas, ilma piisava üldmaata mänguväljakutele ja palliplatsidele ei oleks saanud ka meie poolthääli.

Hoopis imelikul kombel ilmus Audru valla ehitusmäärusele veel üks mõttetu Lisa 6/2 kuhu lihtsalt kopeeritud vaidlusalune lõik, kuid arv 5 asendatud arvuga 10. Tekib küsimus miks tekitati ehitusmäärusele juurde üks mõttetu lisa.

Määruse lisadele tuleb viidata määruse tekstis. Audru valla ehitusmäärusel on 7 lisa, milledele kõigile on määruse tekstis viidatud kuid lisa 6/2 pole ehitusmääruses sõnagagi mainitud. Niisugust lisa 6/2 ei olnud ehitusmääruse kehtestamisel volikogus, see on vormistatud juurde hiljem. Täiendava lisa vormistamisega püüti näidata nagu oleks ehitusmääruse lisas viidatud arvnäitajale 10. Väga tobe, ja mõttetu vaev juba sellepoolest, et ehitusmäärusega (veel vähem selle väidetava lisaga) ei saa reguleerida seda valdkonda mis tuleb paika panna üldplaneeringuga.

Hoolimata kõigist võttis Audru Vallavolikogu 04.11.2010 vastu määruse nr 30 (http://avalik.amphora.ee/AUDRUVV/document.aspx?id=20282)
mille kohaselt parandatakse (loe muudetakse) Audru valla üldplaneeringu peatükis 2.2.3 kuuendas lõigus olev ebatäpsus 5 ja asendatakse see 10 ga.

Sõnastus üldplaneeringus peale parandamist (muutmist): „Vähemalt 10 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

(huvitav, kuidas "parandatakse" KSH aruanne, kas järjekordne ebatäpsus, või jäetakse hoopis parandmatta).

Määruse preambulis on viidatud Haldusmenetluse seaduse § 59 Ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742
Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti parandamise teatavaks haldusakti adressaadile“

Vastavalt HMS §59 võib parandada ainult ilmse ebatäpsuse.
Kuidas on arv „10„ täpsem kui arv „5“.

HMS § 59 kohaselt ilmse ebatäpsuse parandamine ei tohi mõjutada haldusakti sisu.
Käesoleval juhul mõjutas see "parandamine" oluliselt haldusakti sisu.
Kas keegi julgeb väita, et pole oluline kas haljasala krunt tuleb moodusta alates 5-ndast või alates 10-ndast elamukrundist.

Hallooo ......................vallavolikogu, tarkade klubi - helistage sõbrale või perearstile.

Muudeti ja mõjutati oluliselt kehtestatud üldplaneeringu sisu kuid avalikkusel ei antud võimalust kasutada seadusest tulenevat õigust, esitada muudatuste kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Üldplaneeringu niisugune räige muutmine, on õigusvastane.

Millimalli ei saa aru, miks alati arvestatakse arendaja mitte vallakodaniku huvidega. Paljudel juhtudel on tegemist mitte kohalike arendajatega, kelle jaoks siinne keskkond suuremat väärtust kui toodetav kasum ei omagi.
Aga kõik on lubatud kui sul RAHA on?
Pisike soov - kähku rikkaks saada, parem, kui enne lõunat, sest ei tea, kas õhtusöögile enam jõuabki.

Ilus üldplaneering aga tegelikkus ............??

Audru Vallavolikogu kehtestas 13.05.2010 määrusega nr 19 uue valla üldplaneeringu http://www.audru.ee/?id=75

Teen üldplaneeringu mõnest kohast copy/paste, näed siis kui ilus, hiljem näed mis on reaalsus. Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav elukeskkond.
Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise elanikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse
ILUS!!
Ja aina paremak läheb.

Üldplaneeringu punkt 2.2.3 Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

Sama lõik on toodud ka KSH aruandes.

Nii et arendaja, kas said ikka aru, pole siin enam midagi nii, et karp tuleb karbi otsa ja lastel pole kusagil mängida. Nüüd on reeglid paigas, kui rajad elamuala, kus üle 5 elamukrundi, pead ühe keskmise suurusega krundi jätma üldmaaks ja iga järgmise elamukrundi puhul 20 % üldmaale otsa.
Arendajale karm - aga inimsõbralik.

Juba üldplaneeringu eskiisi tutvustamisel avalikkusele ütles planeeringu koostaja Kaur Lass kuldsed sõnad mis on protokollitud nii ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc
Kaur Lass : „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.

Üle 5 krundiga elamualal rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.
Iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala.“

Et seda ilusat arvestataks ka nende planeeringute puhul mis juba menetluses, kuid veel kehtestamata, toodi üldplaneeringusse punkt 5

Kõikide nende detailplaneeringute puhul, mille menetlus on pooleli tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga enne kui see esitatakse vastuvõtmiseks, avalikustamiseks või kehtestamiseks

TEGELIK ELU
1.Audru vallavolikogu kehtestas 7. oktoober 2010 otsusega nr 75 Kabriste külas Põlde kinnistu detailplaneeringu ( http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=19538 )

kus 9,92 ha suurune kinnistu jagatakse kruntideks mille tulemusel moodustatakse muuhulgas
8 elamumaa krunti - AGA MITTEÜHTEGI ÜLDMAA KRUNTI
MAAVANEMA JÄRELEVALVE TULEMUSENA ON KÕIK OK!!!!!!

2. 04.11.2010 kehtestas Audru Vallavolikogu Audru aleviku serval Lille 9 detailplaneeringu
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=20574)
millega moodustati 34 elamukrunti. Keskmine suurus elamukundil 1388 ruutu. Seega oleks pidanud olema üldmaa suurus 9549,44 ruutu. Tegelikult aga moodustati ainult üks üldmaa krunt, suurusega 2229 ruutu.
Kuidas siis Audru Vallavalitsus põhjendas üldplaneeringus toodud tingimustega mittearvestamist, Lille 9 detailplaneeringu kehtestamisel.

Midagi nii napakat ei ole varem kuulnud.

"Lähedal " (3,5 km) olevat Valgerand kus uue elamuala lapsed võivat käia mängimas, samuti olevat lähedal Audru alevik (700 m) kus asub mänguväljak suurusega 3052 ruutu ja ka seda saavat Lille 9 elamuala lapsed kasutada.

Lõpuks tuuakse võrdlus, et kui Audru aleviku mänguväljaku suurus on 3052 ruutu siis pidavat Lille 9 elamualale piisama 2229 ruudust.

Terves Audru alevis ei ole niipalju maju (34) kui uues elamurajoonis.

Lille 9 esimene arendaja läks pankrotti, toppis pillid kotti ja müüs arenduse Harjumaa meestele. Mis muutis vallavalitsuse meelt, et uuele arendajale ei esitatud nõudmist üldmaa suuruse osas? Muidugi ei ole arendaja huvitatud üldmaast kuna seda ei saa elamukrundina maha müüa.

Kulla Audru alevi elanik, ära siis pahanda kui uue elamurajooni 34 maja lapsed tulevad alevi väikesele mänguväljakule nügelema. Aga see ei ole veel kõik. Teised arendajad (kui nad on nutikad) nõuavad võrdset kohtlemist ja keelduvad samuti üldmaa moodustamisest, (võrdne kohtlemine on põhiseadusest tulenev õigus) seega kus lapsed ikka mujal mängima hakkavad kui alevi mänguväljakul.

Kas ilus jutt rohelisest, turvalisest ja lapsesõbralikust Audrust kaob kohe kui avanevad arendajate rahakotirauad? Nii lihtne see ongi!!!!

Pärnu Maavalitsus on järelevalve teostanud ja kõik on täpsellt nii nagu peab!! Aga selle planeeringu juurde tuleme hiljem tagasi.

24.11.10

Kaua seda tühja kotti püsti aetakse?

Jälle vallavolikogu kehtestab näo või rahakoti järgi planeeringuid, ei mingeid seadusi. Sellele sekundeerib Pärnu Maavalitsuse teatud seltskond. Kui volikogu esimees hr Suursild näeb, et millimalli jälle ohustab "äri", avastab seadusevastast, võtab ta jalad kõhualt välja ja sibab maavalitsusse. Seal mõeldakse plaanid = planeeritakse.

Loed kui kolmanda klassi esseed, ise kutsuvad nad seda hellitavalt maavanema järelevalveks. Kui arvad, et ajan jura siis oota, panen edaspidi ülesse, näed ja imestad. Seaduste tundjaid peaks millimalli blogi külastajate seas olema ohtrasti, arvestades kui mitmetest maavalitsustest, ministeeriumidest ja teistest omavalitsustest sisse logitakse.

Maaosakonna juhataja, Klaasseni jutukesed olid selle kõrval ikka tegijad, keerutas mis ta keerutas aga vähemalt kirjutas midagi.

Maavalitsus vajab tugiisikut kes ta kuradikeste juurest välja aitaks, sinna kus oleks tema koht, kus valitsevad ausus, seaduslikkus, sõltumatus, tema seaduses määratletud eesmärk - kaitsta avalikku huvi ja lähtuda seadustest.

Häädemeeste ja Audru vallas maadega sahkerdamise üle teostab Pärnu maavalitsus (maavanem) järelevalvet juba üle aasta. Ootavad,et tähtajad kukuksid. Maaamet oma seisukoha ammu öelnud aga Pärnu maavalitsus ei taha ega julge seda tunnistada.

Maavanema järelevalve on oma olemuselt riiklik järelevalve kohaliku omavalitsusüksuse üksikakti õiguspärasuse üle, mis teenib avaliku huvi kaitset. Kohtupraktikas on märgitud, et menetluse eesmärk on eeskätt tagada avalikku huvi, et kohalik omavalitsus järgiks seaduslikkuse printsiipi ja toimiks õiguspäraselt

Kaua seda tühja kotti ikka püsti ajada, õigus paistab olevat nendel kes arvavd, et maavalitsusele sellisel kujul, tuleks teha RESTART.

17.11.10

Riigihanke algatamisega pandi täiega mööda

Küll on ikka jama. Audru kohalikus omavalitsuses ei ole võimalik volikogule selgeks teha mis on volikogu pädevuses ja mis vallavalitsuse pädevusse kuulub - igaüks jäägu oma liistude juurde. Aga ei, kus sa sellega, ikka tahetse teise eest otsustada ja siis ongi pahandus käes, sest pädevust ületades antud otsused, korraldused on õigustühised.

Kui seadust ei tea, siis seadust ei pea ja läheb ikka vana soojaga edasi.
Halloo .....vallavalitsus, ära püüa otsustada asju mis on antud volikogu pädevusse.
Halloo volikogu esimees .... vaata nüüd mis sa oma naksitrallidega jälle korda saatsid.

Kardan, et see mis nüüd tuleb on igav lugeda vallakodanikul.

Tegin puust ja värvisin punaseks

Audru Vallavalitsus andis 22.juuni 2010.a korralduse 231 „Riigihanke korraldamine“ millega algatati riigihanke menetlus Audru vallas asutustele soojusenergia ostmiseks.

Riigihange korraldati õigusvastaselt kuna riigihanke algatamiseks volikogult luba ei küsitud. Mitte nii et, oi,oi mis te nüüd tegite, volikogu solvunud ................

1. Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse leping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu.

- Hankeleping sõlmiti 10 aastaks ( aastaks 2020)

Õigusakt mida rikuti : (vt link postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 10 lg 2 kohaselt „Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu“.

Käesoleval juhul sõlmiti hankeleping 10 aastaks. Volikogu oleks pidanud andma loa riigihanke algatamiseks - aga vallavalitsus volikogult luba ei küsinud.

2. Varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 krooni või kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- 2010 a Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarves on eraldatud rahalisi vahendeid soojatootmiseks 901 000 krooni.
- Riigihankeleping sõlmiti (varaline kohustus) summas 8 976 000.- krooni.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt ling postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 § 11 lg 2 p 1 kohaselt muude varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 kroonivõi kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- varalisi kohustusi võeti üle 100 000 krooni (8 976 000 milj )
- 2010a eelarve kuludes ei ole soojaenergiale ette nähtud 8, 976 milj kr vaid ainult 901 000.-

Ka summast lähtuvalt oleks pidanud riigihanke algatamiseks loa andma volikogu kuid volikogult luba ei küsitud.

3. Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu .

Hankelepingult nähtub, et selle on allkirjastanud vallavanem (Margus Joonas). See on õigusvastane, volikogu ei olnud M. Joonasel andnud lepingu sõlmimiseks volitust.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt link dokumendile postituse lõpus)
Audru Vallavolikogu määrus 11.detsember 2008 nr 37 „Audru Vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord“ § 8 lg 2 sedastab, kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu.

Käesoleval juhul võeti rahalisi kohustusi 8,976 milj mis ei olnud ette nähtud jooksva aasta eelarves ja volikogu ei olnud hanke korraldamiseks luba andnud. Vallavalitsusel (M. Joonas) ei olnud õigust lepingut sõlmida

Niisugust õigusaktide mittetundmist ja juriidilist kirjaoskamatust ei tohiks eksisteerida kohalikus omavalitsuses.

Jääb üle oodata ja vaadata mis maavanem järelevalve tulemusel kostab..

Loe ka milline on õiguskantsleri seisukoht pädevust ületades antud haldusaktide kohta.
Pädevusnormide järgimisel kui haldusakti formaalse õiguspärasuse eeldusel on äärmiselt oluline tähtsus. Seda põhjusel, et kui pädevust on ilmselgelt ületatud, on selline haldusakt tühine (HMS §63 lg 2 p 3).

Menetluse algatamise otsus pole haldusakt, vaid menetlustoiming. Menetlustoimingu sooritamisel pädevuse ületamine on käsitletav menetlusveana. Menetlusviga toob kaasa haldusakti tühisuse, kui see on nii raske, et sellise vea tegemise tulemusel pole võimalik haldusakti õiguspärasust tagada. Pädevuse ületamine menetluse alustamisel on raske menetlusviga, sest see menetlusviga mõjutab kogu edasise menetluse legitiimsust. Sellise menetlusvea puhul on ilmselge, et lõpliku haldusakti õiguspärasust pole võimalik tagada

Kuna Audru vallavalitsus ületas riigihanke algatamisel talle antud pädevust, on Audru vallavalitsuse riigihanke algatamine õigusvastane.

Lingid dokumentidele
Audru vallavolikogu määrus 13. mai 2010 nr 20 "Audru vallavara valitsemise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/Vallavaravalitsemisekord13.05.2010AA.doc

Audru vallavolikogu määrus 11. detsember 2008 nr 37
"Audru vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/dokumendid/Hankemenetluselabiviimisekord11.12.2008.doc
Pakkumuse maksumuse tabel
https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdNDI5YzU1YTgtM2U1OS00YmM5LWJjZWItZjMxMGFmNmYwOGQ3&hl=en

16.11.10

Midagi head ka

Audru valla sotsiaalhoolekande arengukavas on kirjas " Erivajadustega inimestele, sealhulgas ratastooliga liikuvatele, on tagatud juurdepääs vallamajja, koolidesse, rahvamajadesse, Audru Muuseumi, Audru, Jõõpre ja Lindi raamatukogudesse, Audru Lasteaia Vikerkaare majja.

Aga ambulatoorium, kas see mitte kõige olulisem ei pidanuks olema!!!!Invaliidid, haiged!!!Isegi käsipuud ei olnud. Oleks elementaarne arvestada liikumispuudega inimestega.

Kui volikogus oli arutusel arengukava siis näis lausa uskumatuna, kaldtee ehitamine ambulatooriumile oli tulevikuplaanis. Tublid valimisliit Audru elukutselised "istujad", nii väike ja tähtsusetu asi ei saanudki teid häirida. Mingid invaliidid, erivajadused, mis teil nendega asja, vaadaku ise kuidas saavad.

Kas teadsid, et
kaldtee tulnuks ehitada majandus- ja kommunikatsiooniministri sellekohane määrus alusel juba alates aastast 2003. (vt 2003 a Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“, p 12

Üllatus, üllatus!!
Kui eile vallavanem Hr Joonasega sellel teemal vestlesime siis oli üllatus suur - ehitatakse.
Eile saigi asi teoks!
Nüüd on sissepääs käruga ja lapsevankriga, tule kuidas tahad, kasvõi raudvoodiga. Tubli hr Joonas - ära tegid! Ole sa tänatud! Hr Talisoo oleks pidanud 7 aastat tagasi sellega maha saama. Ja sotsiaalnõunik, Hr Tarre, kelle valdkonda see otseselt puudutas, ei näinud pikkade aastate jooksul manna- ja makaronihunnikute tagant puudega ja haige inimese häda.

Aga mis sest enam, nüüd on ta olemas ja kui ka mitte kõige parem, siis ikkagi vääääga vajalik.

14.11.10

Täiesti ootuspärane vastus

Sekretärile saadetud arupärimisele saabus nagu ikka täiesti sisutu ja ootuspärane vastus. Seda pikalt kommenteerima ei hakka, loe ise kui viitsid idiootsusele oma aega raisata siin LK1, LK2

Ühesõnaga, sekretär ei olevat kohustatud meile vastama, aga et midagi ikka paberile panna, kopeeriti kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. See on tavaline Audru vallavalitsuse lapsik ja labane nipp, et vältida arupärimistele sisulist vastamist..
Aga mis si----ti see uuesti. Saadame teele uue arupärimise ja just niikaua, kuni tuleb sisuline vastus. Kui sekretär ei pea oma valetamist, lohakat ning ebakompententset käitumist selgitama, siis järelikult tahab seda teha vallavanem ise, peame talle selle võimaluse andma

Keegi midagi ei oska, tea ega pea.
Volikogu esimees ja vallaametnikud osalevad nagu suures reality-shows kus publik saab hääletada, kes järgmisel kokkulepitud perioodil nende raha eest hästi elab.

Sõnastame arupärimise ümber ja vaatame kas vastus tuleb ja milline see tuleb.
Uuesti meie arupärimine siin

Oli plaanis kajastada igat volikogu istungit aga näe, pole jõudnud. Materjali millest kirjutada oleks tohutult palju, see ajab segadusse, ei tea mida võtta mida jätta .

Mis toimub on pehmelt öeldes jabur.
Seadusetus on muutunud seaduseks.
Volikogu liikmete poliitiline ükskõiksus läheneb ohu piirile.
Täielik vastutuse puudumine, huviorbiidis on põhiliselt erahuvid.

Vallavõimu peaks vallakodanikule inimsõbralikumaks muuta. Selleks tuleks vaid staažikatele "kõiketeadjatele" volikogudesse uksed sulgeda, ja elanike huvide eest seista tahtjatele aga avada. Uute inimeste kaasamine volikogudesse võiks muuta arusaamu – esindatakse inimesi, vald on vallakodaniku jaoks.

Homme vaatame kuidas korraldati seadust rikkudes riigihankeid, kuidas detailplaneeringute kehtestamisel eiratakse vallakodanike huve, arvestades ainult arendaja erahuvidega - ja veel palju muud.
OÜ Suured Sõnad!!!
Eksju?

02.11.10

Revisjonikomisjon - mis see veel on?

Täna (27.10.2010) ilmusid millimalli ja proua Inda suure protesti peale valla kodulehele kaks revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. Juuni kuu omad, mis mõlemad vormistatud 27.10.2010 seega neli kuud hiljem. Miks ka mitte? Ikkagi edasiminek. Kevadel oli rev komisjoni protokollide kaustas mõni üksik dokument, viimane aastast 2008.

Traditsiooniliselt ja demokraatia põhimõtteid hindavas omavalitsuses kuuluvad revisjonikomisjoni opositsiooni liikmed, keegi ei saa/tohi ennast ise kontrollida. Ära arva, et millimalli unistus olnuks sinna kuuluda. Millimallil pole ambitsioone, ta saab ilma ühegi komisjoni abita kätte kõik, mis teda huvitab.

Kõige suuremat tööd eeldav komisjon. Asjaosaliste ütlust mööda pole koosolekuid toimunud, ühtegi kontrolli teostatud. Näed siis,saab ka kergemalt, eriti kui tekk on ühine.Tekk on paks ei paista läbi, teki all ei ole häbi“. Raamatupidaja poolt koostatud aruandest väike copy/paste ja näidend volikogus ees võib alata - "siilike udus"

Tõehetk tuleb detsembris – revisjonikomisjoni aastaaruanne.
Kas õnnetul rev komisjonil antakse ka mõni väike veake "töötegemise" tõestuseks - ai, ai, ai vallalehele kulutati 10 kr rohkem kui ette nähtud. Nutikas oleks aruandesse pikkida millimalli poolt juba avalikustatud rikkumisi ja siis teha nägusid – vaata mind, vaata mind.

Ja miks mulle tundub, et rev komisjoni esimees kaitseb tulihingeliselt, kõiki rikkumisi. Sõidupäevikute täitmise kohustus tuli ka pr Merimaa arvates just alles ja sellepärast seda vallas ei olevat täidetud.
Halloo .. kas 1 märts 2003 on tõesti „alles“?
Korruptsioonivastane seadus – mis loom see veel on, meie vallas neid elukaid ju ometi ei liigu.
Siim seisab kui raudpolt, juhatab istungit ja hääletab kaasa kui otsustatakse temaga seotud MTÜ le tasuta hoonestusõiguse seadmine. Pr Merimaa aga asub kaitsesse.
Kogemuslikult võin öelda, et revisjonikomisjoni raamatupidamislikud teadmised piirduvad - deebet aknapool, kreedit uksepool.

Audru valla revisjonikomisjon eksisteerib ainult paberil ja palgalehel.
Hallo ... hr Siim, kas jäid sinna POL-i nukkuma, miks revisjonikomisjoni tööplaan pole isegi veel aasta lõpuks volikogu poolt kinnitatud.

Tulemus ja tiitel - maakonnas kõige rohkem korrumpeerunud vald, sousti saavad kaela need kes sigaduste tegemise ajal pumba juures polnudki.

Põhjuse ja tagajärje seos. Kontroll. Puudub minimaalsemgi sisekontrollisüsteem. Need kes pidanuks kontrollima, jagama juriidilist poolt, sekretär ja revisjonikomisjon on - KÖKI – MÖKI.

Aga siin meie selgitustaotlus, millele sisulise vastuse ootamine on millimalli arvates sama mõttetu kui kella keeramine.


Audru vallavolikogu revisjonikomisjon 21.10.2010
Pr Mercedes Merimaa

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnumaa

Selgitustaotlus ja teabenõue (revisjonikomisjoni tööplaan )

Audru valla põhimääruse § 40 lg 1 kohaselt teostab revisjonikomisjon kontrolli volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaani või volikogu otsuse kohaselt .

Asjast huvitatud vallakodanikena oleme hoolega lugenud kõiki volikogu protokolle kuid ei ole leidnud nende päevakorras revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamist või volikogu otsust kus on toodud mida revisjonikomisjon on kohustatud sellel aastal kontrollima. Aasta saab läbi kuid revisjonikomisjoni tööplaani ei ole volikogu veel kinnitanudki!!
Kuna oleme teadlikud, et revisjonikomisjonil ei ole õigust oma pädevust ületada ja ise otsustada mida kui palju kontrollida, siis on tekkinud mure kas meie vallavolikogu revisjonikomisjon üldse eksisteerib rohkem kui paberil ja palgalehel.

Palun saata nõutud dokument ja vastata esitatud küsimustele.

1.Palun saata koopia revisjonikomisjoni tööplaanist mille alusel teostate käesoleval aastal kontroll. Kui tööplaani saata ei ole, siis palun selgitage miks seda ei ole, mille alusel teostate kontrolli.
2. Kelle poolt tööplaan on koostatud, kas see isik oli pädev otsuatama mida kontrollida, viidake ka vastavale õigusakti sättele.
3. Meile teadaolevalt ei ole revisjonikomisjon sellel aastal veel ühtegi kontrolli teostanud ega isegi mitte alustanud, kas see vastab tõele? Kui ei vasta siis palun tuua valdkonnad mida olete juba kontrollinud ja mis veel sellel aastal kontrollimisele kuulub ning kelle ülesandel just neid valdkondi kontrollite.
(ei ole küsitud kontrolli tulemuste kohta, vaid tööplaani mis volikogu oleks pidanud kinnitama, nii et vastus a` la ei tohi avalikustada, ei ole passlik)

4. Olete valitseva „Valimisliit Audru“ liige. Üks nendest, kes olnud volikogu liige kõige kauem ja kes saanud vallalt kõige rohkem soodustusi ja toetusi MTÜ- dele kuhu kuulute.
Peaksite olema teadlik korruptsiooniseaduses sätestatust kuid hääletanud ikka poolt kui otsustatud raha eraldamist ühingutele, mille juhatusse kuulute. Olete teadlik ka paljudest teistest rikkumistest kuid vaadanud seda õigustavalt või vaikides pealt, revisjoniaktides on rikkumised välja toomata. Sellepärast on sõltumatu revisjonikomisjoni esimehena teid väga raske ette kujutada ja demokaatiast on asi väga kaugel.
Kas te ei leie, et eesti rahva vanasõna „koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“ on siin kohane,pealegi kui üks „pime“ revisjoniakt (copy paste maj aasta aruanndest) on üllitatud. Tõdedes kui suure hulga puudusi ja ebaseaduslikkust on välja toonud teised intstantsid ja opositsioon, revisjonikomisjon aga ei midagi, on vallakodanike niisugune arvamus põhjendatud.

Palume vastata kõigile 4 punktis toodule sisuliselt ja põhjalikult
Punktis 1 nõutud koopia palume saata teabenõudele vastamise tähtajast kinnipidades 5 tp jooksul..

Lugupidamisega

Volikogu liikmed