Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi

Veel enne hingusele minekut õnnestus  Siim Suursilla juhitud Audru vallavalitsusel Audru lastele käru keerata ja  jõhkralt laste õigusi rikkuda.

Panen ülesse kirja mille edastasin vastvalitud volikogule ja revisjonikomisjonile. Vaatame mis mehed on need. Kas vastatakse, kuidas vastatakse ja mida ette võetakse laste õiguste rikkumisega . S.S sõbra ja kamraadi, vastvalitud volikogu esimehe  A. Metsoja võimed ja  "sõltumatus" maavanemana  on nähtu ja kogetu, vaatame milliste argumentide või hämaga mees nüüd Simmu totrusi õigustades välja tuleb ja  kas revisjonikomisjonil ka küsimusi tekib - näiteks kasvõi arupärimiste näol aselinnapea  Siim Suursillale.

Pärnu Linnavolikogu  08.12.2017
Volikogu esimees hr Andres Metsoja
volikogu @lv.parnu.ee

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni esimees hr Heldur Paulson
heldur.paulson@outlook.com

Pärnu Linnas rikutakse Audru koolide õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi.

1. Põhiseadusega vastuolus olev haldusakt
Audru vallavalitsus andis 10.08.2017 korralduse nr 230 millega kehtestati haridus – ja
kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihinnad. Korraldus on Põhiseadusega
vastuolus (samuti mitmeti mõistetav ja kohati arusaamatu).

2. Asjaolud:
03.09.2017 pöördumises palusin Audru vallavalitsusel selgitada seoses 10.08.2017 korraldusega
230
-Kas ka sama kooli laps, kasutades peale tunde oma kooli spordisaali, varustust, staadioni, sauna, peab samuti (laste) pileti lunastama. Kui peab siis millele tuginete kui ei pea siis kust on see haldusaktist 10.08.2017 nr 230 väljaloetav?

03.10.2017 kirjaga nr 6-17/1802-1 vastas Audru vallavalitsus järgmiselt:
Haridusasutuse poolt korraldatud ning koordineeritud juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses (ringid) osalevate sama kooli õpilaste käest tasu ei võeta.
Saalides vabategevuses (pallimängud jms) osalemine on kõikidel õpilastel tasuline.

Täiendavaid selgitusi (minu 05.10.2017 kiri) Audru vallavalitsus keeldus andmast.

3. Õiguslik analüüs
Munitsipaalkool võib osutada tasulisi teenuseid (saada neilt tulu), kuid seda tingimusel, et tegu on õppekavavälise tegevusega ning see on kooli põhimääruses ette nähtud.

Seega otsustab tasuliste teenuste osutamise üle põhimääruse kinnitaja.

Siiski seob kooli ja tema põhimääruse kinnitajat seaduse järgimise kohustus – kool ei või võtta tasu teenuselt, kui selle välistab seadus, ning seda sõltumata teenuse seotusest õppekavaga. Nii keelab PGS § 40 lg 2 võtta õpilaselt tasu kooli rajatiste jms kasutamise eest.

PGS § 40 lg 2 sätestab: Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

Sama ütleb Audru kooli põhimäärus § 19 lg7 mille kohaselt : Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spord i-, tehnilisi
ja muid vahendeid.
Sama seisukoha on andnud Eesti vabariigi Õiguskantsler (siin punktis 50)

Palun volikogul (revisjonikomisjonil) anda toodule õiguslik hinnang ja võtta kasutusele meetmed, et haldusakt viidaks seadusega kooskõlla ja lõpetatakse koheselt Pärnu linnas Audru laste seadusest tulenevate õiguste rikkumine (samas tuleks õigusvastaselt saadud raha lapsevanematele tagastada).

Vastuskiri volikogu (revisjonikomisjoni) seisukohaga edastada meilile seimarann@gmail.com
Lugupidamisega
Anne Seimar

Kui vastuse saan siis jätkan
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?