31.12.17

Aasta viimaste tundide mõtisklused


Hetk iseendaga.
Ja tiksubki juba aasta viimane päev, isegi viimased tunnid.

Mõtled mida oled aastaga korda saatnud, millest oled ilma jäänud, milliseid valikuid teinud ja kes on olnud sinu kõrval. Uude aastasse võtan kaasa ainult ilusad hetked ja inimesed nendes - kellega on hea, turvaline ja lõbus ja võid rääkida ööd hommikuteks.

Mälestustele me toetume, neid ei saa keegi ära võtta, neid ei saa muuta. Tuleb unustada minevikus saadud haavad ja elada tulevikus, ei tohi meenutada halbu asju kogu aeg.

Teen otsuse, et uuel aastal ei võta südamesse enam kõigi probleeme ega kinnista neid oma ajus, muidu lõpetan nagu Nietzsche kes kõik ajastu probleemid enda omaks tegi, kannatas seeläbi peavalude ja nägemishäirete all, kaotas ajurabanduse tagajärjel mõistuse ning veetis eluõhtu hullumeelsena.

„ Mina olen mina! Mina olen vaba!“ - ei mingit teesklust, meeldida tahtmist. Tuleb loobuda inimeste loodud seadustest ja tulla tagasi loodusseaduste juurde.Külva seeme ja see idaneb.

Veel paar tundi ja elangi 2018 aastas – kui elan? Ootan aastavahetuse ära ja siis sukeldun oma raamatusse. Und niikuinii ei tule. Viimasel ajal on mul unega pidevalt tüli majas – õhtul ei taha tulla ja hommikul ei taha ära minna.

Raamatud on siis head seltsilised. Praegu käsil usuteema ja päris põnev on. Mulle meeldivad erinevad, ilusad ja huvitavad teooriad. Üks neist ütleb, et Jeesus ei surnudki 33-aastasena ristipuul, vaid loomulikku, vanadussurma umbes 80-aastasena. Ka Buddha suri 80-aastaselt, kuigi mitte loomulikku surma, vaid seenemürgitusse. Muhamed lahkus 62. eluaastal haiguse tõttu. Hoopis rohkem eluaastaid jagas oma prohvetitele Vana Testament: Mooses oli surres 120-aastane ja esimene heebrealane Abraham, kes on oluline tegelane kõigis kolmes judaistlikus religioonis, elanud koguni 175-aastaseks.

Soovin, et 2018 aasta tuleks kõigile minu blogi lugejatele õnnelik, palju kordaminekuid, tervist ja armastust. Olge mõusad.

HEAD VANA AASTA LÕPPU JA VEEL PAREMAT UUT AASTAT.

13.12.17

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus järg


Jätkan postitust
algus " Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus "

Lõpuks, mitu kuud hiljem, oli Audru osavald Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse alusel ja hoiatusel sunnitud minu teabenõudele vastama.
07. detsember 2017 kirjaga nr 6-17/1883-1 kirjutab Audru osavald  nii:
"keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet (ametiautode kululimiite ei ole kehtestatud).

No näe - ma ei pannudki mööda, just nii nagu arvasin- ei mingeid kütusekulu limiite  - ei  Suursillal ega Tarrel. Ainult Audru vallas oli see võimalik.

Kui  asi läks inetuks ja kütuse kulud olid juba üle mõistuse näitas raamatupidaja osa vallavanema kütusekuludest teistele kuluobjektidele.   
Vot millise või sees härrad Suursild ja Tarre elasid.

Aga miks ka mitte! Meie riigis on kuritegu avalikustamine aga mitte .................. 

08.12.17

Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi

Veel enne hingusele minekut õnnestus  Siim Suursilla juhitud Audru vallavalitsusel Audru lastele käru keerata ja  jõhkralt laste õigusi rikkuda.

Panen ülesse kirja mille edastasin vastvalitud volikogule ja revisjonikomisjonile. Vaatame mis mehed on need. Kas vastatakse, kuidas vastatakse ja mida ette võetakse laste õiguste rikkumisega . S.S sõbra ja kamraadi, vastvalitud volikogu esimehe  A. Metsoja võimed ja  "sõltumatus" maavanemana  on nähtu ja kogetu, vaatame milliste argumentide või hämaga mees nüüd Simmu totrusi õigustades välja tuleb ja  kas revisjonikomisjonil ka küsimusi tekib - näiteks kasvõi arupärimiste näol aselinnapea  Siim Suursillale.

Pärnu Linnavolikogu  08.12.2017
Volikogu esimees hr Andres Metsoja
volikogu @lv.parnu.ee

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni esimees hr Heldur Paulson
heldur.paulson@outlook.com

Pärnu Linnas rikutakse Audru koolide õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi.

1. Põhiseadusega vastuolus olev haldusakt
Audru vallavalitsus andis 10.08.2017 korralduse nr 230 millega kehtestati haridus – ja
kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihinnad. Korraldus on Põhiseadusega
vastuolus (samuti mitmeti mõistetav ja kohati arusaamatu).

2. Asjaolud:
03.09.2017 pöördumises palusin Audru vallavalitsusel selgitada seoses 10.08.2017 korraldusega
230
-Kas ka sama kooli laps, kasutades peale tunde oma kooli spordisaali, varustust, staadioni, sauna, peab samuti (laste) pileti lunastama. Kui peab siis millele tuginete kui ei pea siis kust on see haldusaktist 10.08.2017 nr 230 väljaloetav?

03.10.2017 kirjaga nr 6-17/1802-1 vastas Audru vallavalitsus järgmiselt:
Haridusasutuse poolt korraldatud ning koordineeritud juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses (ringid) osalevate sama kooli õpilaste käest tasu ei võeta.
Saalides vabategevuses (pallimängud jms) osalemine on kõikidel õpilastel tasuline.

Täiendavaid selgitusi (minu 05.10.2017 kiri) Audru vallavalitsus keeldus andmast.

3. Õiguslik analüüs
Munitsipaalkool võib osutada tasulisi teenuseid (saada neilt tulu), kuid seda tingimusel, et tegu on õppekavavälise tegevusega ning see on kooli põhimääruses ette nähtud.

Seega otsustab tasuliste teenuste osutamise üle põhimääruse kinnitaja.

Siiski seob kooli ja tema põhimääruse kinnitajat seaduse järgimise kohustus – kool ei või võtta tasu teenuselt, kui selle välistab seadus, ning seda sõltumata teenuse seotusest õppekavaga. Nii keelab PGS § 40 lg 2 võtta õpilaselt tasu kooli rajatiste jms kasutamise eest.

PGS § 40 lg 2 sätestab: Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

Sama ütleb Audru kooli põhimäärus § 19 lg7 mille kohaselt : Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spord i-, tehnilisi
ja muid vahendeid.
Sama seisukoha on andnud Eesti vabariigi Õiguskantsler (siin punktis 50)

Palun volikogul (revisjonikomisjonil) anda toodule õiguslik hinnang ja võtta kasutusele meetmed, et haldusakt viidaks seadusega kooskõlla ja lõpetatakse koheselt Pärnu linnas Audru laste seadusest tulenevate õiguste rikkumine (samas tuleks õigusvastaselt saadud raha lapsevanematele tagastada).

Vastuskiri volikogu (revisjonikomisjoni) seisukohaga edastada meilile seimarann@gmail.com
Lugupidamisega
Anne Seimar

Kui vastuse saan siis jätkan
25.11.17

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Väljavõte Audru valla pangakontost.

 Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport?

Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud.

Seega  küsisin  Audru valla AMETIAUTODE kütuselimiite.

 03.10.2017 (teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud :

"Audru vallavanema käskkirjaga kehtestatakse isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud   isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele.

Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon.

Võimalik vaid Audru vallas !

04.10.2017 edastan täiendava teabenõude ja palun edastada siiski ametiautode kütuselemiidid ja dokumendid millega kütuselemiidid on kehtestatud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani vastanud  ega teatanud mis takistab tal seda tegemast .


On põhjendatud arvanus, et kütuselemiite valla ametiautodele kehtestatud ei olnudki ja seepärast selline hämamine ning vallavanem Siim Suursild  ja sots nõunik Peep Tarre kallasid kütust  igasse paaki piiramatult.

Mis siis teha, tuleb hakata uut Pärnu linnavolikogu ja revisjonikomisjoni pommitama kelle ülesanne on  kontrollida, et Pärnu linna ametiasutused (milleks on ka Audru osavald) täidaksid neile seadusega pandud kohustusi ja vastaksid kodanike kirjadele seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

16.11.17

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda.
Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut.
Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud.
Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati?
Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega.
Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline praktika!


Suursild vaikis aga sellest, et tegelikult ei olnud antud juhul üldse õigust lisatasu maksta kuna täidetud ei olnud   palgajuhendi punktis 7.4 kehtestatud   kohustuslik tingimus - puudus iga lisatasu saanud teenistuja vahetu juhi  ettepanek lisatasu maksmiseks  milles oleks fikseeritud  täpselt täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik mille jooksul täiendavat ülesannet täideti
Kummaline, et ajakirjanik ei küsinud miks maksti lisatasu ilma nõutud vahetu juhi  ettepanekuta kus oleks fikseeritud  täpne lisaülesanne,  vaid rahuldus Suuresilla  naeruväärse  ja halenaljaka hämaga.


Ja muidugi ei olnud eelarvesse sellist lisatasu sisse kirjutatud ega saanudki olla, sest volikogu ei olnud lisatasu maksmist otsustanud ( pole seletuskirjas pole dokumenti) . Et aga  Audru valla eelarve on nagu ikka teadlikult õhku täis kirjutatud siis  pole probleemi,   saab hämada küll.

Ja veel

Volikogu poolt ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmetele (Annus, Tarre, Kaljumäe)  ei olnud vallavanemal oma käskkirjaga üldse pädevust mingit lisatasu maksta selle sätestab KOKS ja ATS.

Tegelikult oleks see nüüd uue volikogu (revisjonikomisjoni)  rida, anda õiguslik  hinnang . Opositsioon võik teha aselinnapea Siim Suursillale vähemalt arupärimise aga.....

Siililegi selge, et mingeid lisaülesandeid ei täidetud  vaid kasutati ühinemisega seoses riigilt saadud raha lihtsalt vallaametnikele  täiendava tasu maksmiseks. Mul pole kahju  kui keegi saab rohkem kuid see peaks käima kuidagi ilma valede ja pettusteta.  Masendav - kõik teavad, et selline valetamine ja petmine käib aga keegi ei võta midagi ette. Volikogud ei kuule ega näe - muidugi ise tahaks ju ka. Riik kehtestab seadused kuid nende täitmist ei nõua.   No krt  miks sellist lollust vaja, et kõik selle hambutu riigi kallal näriks või.

13.11.17

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 
Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde siin ja siin  


Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord)
Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4 (siin vi Lisa 2) ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest?

Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse

Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendavad tööülesanded ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia!
Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastasin teabenõude ja palusin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS -miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumentideta lisatasu maksmine on õiguspärane? -millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.Palun kirjeldada iga lisatasu saanud isiku puhul tema täpset täiendavat teenistusülesannet." 

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas kuid vastust loomulikult netu, Seega tuleb edastada järjekordne vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 
Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


07.11.17

Audru vallavanema kütusekulud kajastati volikogu kuluna.

Pidevalt on meedias kajastatud korruptsioonijuhtumeid kus vallavanemad kasutavad valla kütusekaardiga soetatud kütust isiklikuks otstarbeks, ületavad ettenähtud kuulemiiti jne.

Kuidas siis Audru vallas "ausalt" vallavanema kütusekulusid kajastatakse.

Teabenõudega on palutud edastada  volikogu  2012 a majandamiskulud.
Tähelepanu köitsid volikogu kulus olevad  kütusearved (värvisin kollaseks).

Huvitav, kes küllvolikogu liikmetest ja millega seoses on kulutanud nii palju kütust. Isegi volikogu esimees, Jaanus Põldmaa, lubas suurejooneliselt, et tema kütusekulu on 0  ja nüüd äkki volikogul  mitu tuhat euri kütusekulu aastas.

Teabenõudega 10.07.2017 nr 6-17/1373 on palutud vastavalt AvTS edastada kõik need volikogu kulusse arvestatud kütuse arved ja vastavalt MSVS selgitada millise sõiduki tarvis  (sõduki nr ja kelle käsutuses, kuluobjekt) kütust soetati.

Teabenõudele vastamis tähtaeg on 5 tööpäeva
Möödub kuu kuid  teabenõudele ei vastata, möödub veel pool kuud, teabenõudele ei ole vastatud.

Valla dokumendiregistris  näidatakse nagu oleks  teabenõudele vastatud  juba samal päeval kui teabenõue edastati ( 10.07.2017). Selline venitamine ja valetamine annab märku sellest, et miski on mäda, midagi püütakse varjata.

Väljavõtte  dog registrist
Number6-17/1373
PealkiriTeabenõue
Saabumiskuupäev10.07.2017
Vastamiskuupäev10.07.2017
Vastamistähtaeg17.07.2017
KesMerle Mõttus
Kataloog6-17 Kirjavahetus raamatupidamise küsimustes
TeemaÜldine asjaajamine
Dokumendi kuupäev10.07.2017
Saaja/saatja vastutav isikÜlle Kaljumäe
OriginaalfailTEABENUUDE ESITAMINE.pdf
Registreerimisaeg10.07.2017
Saatmisviise-post
Saaja/saatja isikA.S.

Et vastust ei saadeta siis 30.08 2017 on edastatud korduv teabenõue. Lõpuks 06.09.2017 (2 kuud hiljem) suvatseb vald vastata ja edastatakse palutud arved.

Kopeerin kirjast
 Soovitud dokumendid käesolevale lisatud (38 lehel). Arve allosas on märgitud lühendid vald, sots ja heak, mis näitavad millise valdkonna spetsialisti kasutuses oleva sõidukiga on kulud tehtud. Lühendid tähistavad järgmist: 
vald – kasutaja Siim Suursild, sõiduk 947MFJ Mazda
heakord – kasutaja Enel Käär, sõiduk 968BJV Renault Kangoo 
sots – kasutaja Peep Tarre, sõiduk 249AYO Ford Transit buss

No kas pole kummaline? Mis on volikogul asja vallavanem Siim Suursilla, sotsiaalnõunik Peep Tarre või heakorraspetsialisti Enek Käär kütusekuludega, Need ikka vallavalitsuse mitte volikogu kütusekulud. Kütusekulu arvestust peetakse vallavalitsuse, volikogu ja hallatavate asutuste lõikes eraldi.

Vaatame siis kes neist oma kütusekulud volikogu kuludesse peitis.

Arved  siin

No muidugi! Aga loomulikult  - vallavanem Siim Suursild.
Vaata ka kuupäevi - kuidas laupäev ja pühapäev kenasti valla autoga töö asju aetakse ja kütust  isegi hilja õhtul või öösel tangitakse.

Aga volikogu esimees, Jaanus Põldmaa,  kes volikogu kuluarved peaks kinnitama  muidugi ei märganud, et terve aasta, igal kuul  kajastatakse vallavanema kütusekulud volikogu kuludena.

Kas bensu kulud läksid vallavalitsusel nii suureks, et osa tuli näidata volikogu kuluna? Äkki võib mõnel laimajal tekkida küsimus, et kas vallavanem  sõidab 12 tundi päevas ainult ringi.

Huvitav mis vallavalitsusel selle peale kosta ja mida vallavanema sõidupäevik kajastab.

08.09.2017  teabenõudega on küsitud vallavanema kasutuses oleva sõiduauto  947MFJ Mazda 2012 a sõidupäevikut ja selgitusi miks on vallavanema Siim Suursilla kütusekulu kajastatud volikogu kütusekuluna. 

Vastuskiri saabub  alles 31. oktoober 2017 nr 6-17/1545-3 ( peale Andmekaitse Inspektsioonile vaide esitamist ),  Vallavanem Siim Suursild teatab,  et vallavanemal puudub sõidupäevik perioodi kohta 2012 a juuni kuni detsember, ja et vallavanem Siim Suursild kütusekulud kajastati volikogu kuludes ekslikult.
Kopeerin kirjast:
Programmi standardtehingus oli kulukohaks määratud ekslikult vallavolikogu.

Haaa - haa- haaa .................... terve  aasta iga kuu eksiti ja  kanti vallavanem Siimu kütusekulud volikogu kuludeks.
Finantsjuht võiks midagi usutavamat välja mõelda, selle eest ta ju palka saab - ärge ajage naerma -
nii labane ja läbinähtav vale. Ja sõidupäevik jäi ka ekslikult täitmata või kadus ekslikult ära.

Kui sõidupäevikut netu  siis tuli ju vallavanema kasutuses olevalt sõiduautolt erisoodustust maksa - aga ei makstud? Miks? Halloo...... maksuamet!

Jätkan teemat kui vald on vastanud  alltoodud pöördumisele (aga oodata tuleb kuid, sest vastamistähtaegadest pole Audru vallal aimugi ja vastuseid tuleb nõuda kohtu kaudu)

Audru vallavalitsus                 03.11.2017
Pöördumine
31.oktoober 2017 kirjas nr 6-17/1545-3 teatate, et vallavalitsusel puudub vallavanem Siim
Suursild kasutuses olnud sõiduauto Mazda 947MFJ 2012 aasta mai kuni detsember sõidupäevik.
1. Palun selgitage miks see puudub? Miks vallavanemalt ei nõutud 2012 a mai kuni detsember
sõidupäevikut.
2. Miks perioodil (mai-dets 2012) kui vallavanemal sõidupäevik puudus ei makstud
sõiduautolt Mazda 947MFJ erisoodustust ja kas mittemaksmine on õiguspärane (juhul kui
väidate, et maksti palun väljastage väljavõte vastavast kontost).

Vastuskiri e postile.
12.10.17

Audru Vallavolikogu kingib vallavalitsuse ettepanekul oma liikmetega seotud MTÜ-le koolimaja


Ei kommentaari!!!

Täna,  kell 17.00 toimub uues Aruvälja külakeskuses Audru vallavolikogu  nn väljasõiduistung kus  Audru vallavolikogu kingib  (võõrandab tasuta) MTÜ Jõõpre Külaseltsile vana koolimajahoone ( sh on hoonele teostatud hiljuti ka mingit  remonti) 
Lisan väljavõtte otsuse eelnõust mis nagu ikka eeldavalt ka  ühehäälselt vastu võetakse. 

(Kas äri sommidega hakatakse  nüüd nimetama ka avaliku teenuse osutamiseks või laste vabaaja veetmiseks?  

MTÜ Jõõpre Külaseltsi juhatuse liige on Audru vallavolikogu aseesimees Mati Sutt kes kandideerib vallavanem Siim Suursillaga  samas erakonnas
Väljavõte äriregistrist 

Selle koolihoone kindlustussummaks kindlustuspoliisi järgi on 405 000 euri.
Väljavõte poliisist

Veel on Audru vallavolikogu seadnud tasuta hoonestusõiguse  50 aastaks MTÜ Jõõpre Külaselti kasuks  Jõõpre külas asuvale kinnistule  15902:001:0523  siin  ja andnud  MTÜ Külaseltsi tasuta kasutusse Jõõpre rahvamaja ruumid.
09.10.17

Koolimaja jääb lastele kitsaks aga väljarentimiseks ruume piisab

Mulle meeldivad mitmed asjad nii, nagu nad olid vanasti - võibolla nostalgia, või oligi vanasti rohi rohelisem,  taevas sinisem, marjad magusamad, inimesed siiramad, lihtsamad. Ajaratast tagasi ei pööra. 
Mäletan kui seisime pioneeridena valimiskasti juures, meeleolu oli nii pidulik, ruumid olid kaunistatud lilledega ja käis üks ütlemata suur möll. Ei teadnud me sel ajal midagi ei propagandast ega patriotismist olime lapsed ja meil oli lihtsalt lõbus. Rahvast meelitati valima viinerite ja apelsinidega.
Mäletan ka oma esimest valimist, tegelikult oli see ikka hääletamine, sest kandidaate oli ju üks. Tol ajal oli kombeks, et esmavalijatele anti lill. See oli ilus! 

Nüüd istun pappkarpidest pungil kooli raamatukogus mis ei ole veel remondist toibunud. Ruumi on mahutatud eelvalimiste tarbeks, kohe ukse juurde, üks väike laud, paar tooli ja kogu pidulikku on paar lillepotti.
Mina tunnen ennast nende pappkarpide vahel hästi aga kuidagi piinlik on,  eriti nende ujedate noorte,  esmavalijate pärast kes oma sisemas arvasid, et  see päev  nende elus on kuidagi pisut erilisem. Plaanitud oli anda eelvalimiste ajaks jaoskonnakomisjoni kasutusse üks (klassi) ruum kuid selgus, et Audru koolimajas ei ole ühtegi vaba ruumi. Koolimaja on jäänud kitsaks ega mahuta enam varsti lapsi ära - seda väitis vallavanem Siim Suursild ka vallarahvaga kohtumisel.

Või et vähe ruume aga  MTÜ le tasuta kooliruume nr  183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 138, 139 välja rendita on küll? See vabaaja tegevus  hakkab lastele loomulikult jälle tasu eest olema - eksoleju. Hakkab pihta, hakkab pihta? Ei saa mitte vaiki olla.........

08.10.17

Et kas nüüd rahastatakse IRL i....................?

Jätkuks eelmisele postitusele.

Siim Suursild  hämab FB-s, püüab ajupesu teha  kirjutades:   Andris Avamere korraldas valla sportlaste ja isetegevuslaste peol Jõõpres (muuseas avalik tasuta üritus kõigile vallaelanikele) õhtu juhtimist, vokaalansambli esinemist ja tantsuansambli esinemist.Ja pealegi selliseid üritusei korraldab vallas valla kultuurjuht ilma vallavanemaga kooskõlastamata. Tegelikult peaks selliseid küsimusi küsima ikka tema käest ja mitte läbi FB seina!

Mis jama see mees ajab!? 

Audru vallaleht veebruar 2017 kirjutab (siin
-Audru Vallavalitsus korraldas veebruarikuu esimesel nädalavahetusel Jõõpre Rahvamajas tänuõhtu valla parimatele sportlastele  spordiaktivistidele, kultuuritegijatele ja vabatahtlikele........
..........Sel korral lasti kohalikel tantsukollektiividel puhata ning sportlik-tantsulise etteaste tegid tantsutrupi Happy Dancers´i noored auhindu võitnud tantsijad. Kultuuriprogrammi toredaks naelaks sai Kesk-Eesti meesteansambel oma meeleoluka kavaga. Etteastete jada lõpetas tantsutrupp Lancy.

Seega ei korraldanud  kultuurijuht vaid vallavalitsus ja seda korraldamist teostas  MTÜ Jõõpre Külaselts kellele vald maksis 200 euri  ( vt eelmise postituse väljavõtet) 

Ah soo, või vallavalitsus, keda vallavanem  Siim nimetab hellitavalt kultuurijuhiks kutsus Türilt  IRL nimekirjas kandideeriva FIE Andris Avamere Audrusse tänuõhtut juhtima  ja Pärnu tantsugruppide esinemist korraldama mille eest  jagati talle lahkesti ja  rohkesti pappi .  Halloo ......ja kus on leping  - netu!   Audru kohalik omavalitsus ei ole ühe mehe AS.

Kõik kolm esinejat said eraldi makstud  (vaata eelmise postituse väljavõtet) Happy Dancers´i - 50 eur, Lancy - 500 euri ja FIE Andris Avamere - 2460 euri. No on ikka totu jutt tuleb mees Türilt ja hakkab Pärnu tantsugruppi Lancy  juhtima

Ei maksa hämada,  peo ja tantsugruppide juhtimisega, pilt on niigi selge. Ainult loll võib mitte näha !
On asju mida peame nägema, et uskuda ja on asju mida peame uskuma, et neid näha.


Aga homme juba uued lood.
Miks vallavalitsus kardab mõningatele kirjadele vastata, mis toimub Liu sadamas, miks Jõõpre vana koolimaja antakse tasuta üle  MTÜ le Jõõpre Külaselts ja kelle huvid on seal tegelikult mängus - palju küsimusi vähe vastuseid.

04.10.17

Et kas nüüd rahastatakse IRL i varjatult juba kohaliku omavalitsuse eelarvest ?

Ma ei suuda uskuda, et Eesti on nii korrupeerunud. Kõik organid tegelevad ainult Savisaare ja Keskerakonna väidetavate kuritegudega Tallinnas. Kohalikes omavalitsustes möllab selline korruptsioon, et annab juba otsida mis korruptsioon ei ole.

Audru kohaliku omavalitsuse  võimuerakond (IRL)  on usaldust kuritarvitanud, täpsemalt  aastaid reeturlikult tegutsenud . Neile on usaldatud kohaliku vallarahva poolt teatud võim, me kõik eeldame, et selle võimuga ka käitutakse hästi, et keegi ei kraba seda enda taskusse aga  võimu on  rakendatud iseenda ja oma erakonna  huvides. Müüakse usaldust, mille vallakodanik on  andnud. Sama võimuerakonna (IRL) mõttetu ja mitte mõhkugi jagav volikogu on kössitanud aastaid nurgas ja küsinud vallavalitsuselt luba hingamiseks.

IRLi hinnangul tuleks erakondade ja teiste aktiivselt poliitikas osalevate organisatsioonide ja kodanikuühenduste rahastamise kontrollimisse kaasata riigikontroll. Oma pättide, sulide, ja  korruptantidega peaks IRL ise hakkama saama - aga ei taha ega oska. 

Erakondade rahastamise kontroll on oluline erakondade võrdsuse saavutamisel, mis on põhiseadusest tulenev printsiip. Poliitikas peavad valitsema ausa mängu reeglid. Rahastamise kontroll peab olema niivõrd tõhus, et kõik erakonnad neist ausa mängu reeglitest ka kinni peaksid. 

Kohalikel omavalitsustel on keelatud erakondi rahastada.  

Kas Audru võimuerakond IRL,  eesotsas vallavanem Siim  Suursilla ja volikogu esimehe Jaanus Põldmaaga, peavad sellest kinni. No kes julgeks kahelda - ärge tulge laimama.

Faktid:
Mõningad väljakirjutused Audru valla poolt edastatud Danske panga pangakontost seoses üritustel osalenud esinejatele tasu maksmisega valla eelarvest.

Pärnu Akordioniklubi MTÜ le jõulukontserdil esinemise eest 200 euri  (MK 22.12.2016)
Ivo Lill esinemine tänuõhtul 840 euri 09.02.2016  ( MK  603 Arve 3001-01(30.01.2016))
Koit Toomele - esinemine eakate jõulupeol  960 euri  ( 13.11.2016 arve 121 alusel)  
Margus Taburile Linnateatrist -   365.55 euri  04.01.2017 hariduskonverentsil esinemise eest

Ja nüüd tuleb mees metsast, keegi FIE Andris Avamere Türi vallast, esineb 04.02.2017 tänuõhtul Jõõpre rahvamajas kus antakse kätte auhinnad valla kultuuri-  ja sporditegijatele ja lööb kõk rekordid - talle makstakse selle eest 2460 euri mis kantakse mingil/teatud  põhjusel läbi summadena 1230 euri ja 1230 euri.

(vaata valla poolt edastatud konto väljavõtet)
Andris Avamere on Türi valla kultuuritöötaja  aga peamine -  kanditeerib IRL ridades  KOV valimistel.

Kas varjatud IRl rahastamine!!!????

(tantsugrupp Lancy sai samal õhtul esinemise eest ainult 500 euri, võrdle siis summasid palju maksti näiteks Koit Toomele  ja Margus Taburile (kuulsused)  võrreldes IRL s kanditeeriva tundmatu FIE Andris Avamerega)

siinAndris Avamere

Kultuuriedendaja
Kandidaadi number172

Mõtle enne kui valid, mõtle hoolega ja pärast ära hädalda.

02.10.17

Vallaametniku liiklustrahv valla eelarvest !!!

Liiklustrahv ei ole valla tööga seotud kulu, selle peab liiklust rikkunud vallaametnik ise kinni maksma. 
Tulumaksuseaduse § 34 p3 alusel ei ole ettevõtlustulust lubatud maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse. Ehk siis firma nimele määratud trahv ei ole kulu, mida saaks ettevõtlustulust maha arvata ja seega toob see kaasa tulumaksu kohustuse.

Kuna  trahv  maksti valla eelarvest siis  tuli vallal maksta ka veel erisoodustust - topelt kulu. Tore küll, vallaametnik ületab kiirust ja meie maksame. No on pärdikud - ah?
(kliki peal näed suuremalt)
20.09.17

Toidusoodustus kõige nõrgematele.

Audru valla haridusasutused valmistavad toitu ka väljamüügiks.
Vallavalitsus on andnud korralduse 27.02.2014 nr 70 siin  millega kehtestati Audru valla haridusasutuste köökidest  väljamüüdava lõunasöögi toiduportsjonite hinnad. Vallavalitsuse  ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajad  saavad oma portsjoni kätte 1,15 euroga  kuid teistel tuleb portsjoni eest välja käia 2 euri. Muidugi ei ole seda palju kuid millest selline ebavõrdne kohtlemine.
(toidu toob enamasti koolist vallavalitsusse sotsiaalnõunik  Peep Tarre  valla bussiga - ei ole tööga seotud sõit).

Kuigi haldusorgan peab oma otsuseid põhjendama ei nähtu vallavalitsuse korraldusest miks peab vallavalitsus valla ametnikke ja hallatavate asutuste töötajaid kõige enam soodustust vajavaks grupiks Audru vallas.
Millimallil on tekkinud küsimus miks tema ja teised ei saa oma perele  koolisööklast lõunat tuua vaid 1.15 eurot portsjon.

Korduvalt on minult küsitud,  kas olen kuulnud ja mida arvan sellest, et mõned Audru valla koolisööklad tegelevat ka cateringi teenuse osutamisega, mingit eraldi arvestust  ei peetavat vaid väljamüügiks mõeldud toit valmistatavat laste  toidu arvelt. On räägitud Lindil kalurite toitlustamisest, Lavassaares Biolan Baltic Oü  jne .
Vot ei tea, ei oska öelda aga kus suitsu seal tuld - arvan mina!
15.09.17

KES, KELLEGA KÄIB ....... JA MIKS KÄIB?

Noppisin Audru valla dokumentidest.
Mõningad arved mis on makstud Audru valla eelarvest. Saab ülevaate kuumematest spaadest,restodest, villadest, kohvikutest, lõbustuskohtadest (mänguväljakutest) kus Audru valla asjamehed ja nende külalised armastavad käia. 
Selgitusi ei taheta anda, kirjadele ei vastata – ei mäleta.

16.05.2016 Estonia Spa Hotels arve 139491 summas 65 eur (Pärnus)
15.04.2016 White Beace Development Arvr 25 11.04.2016  summas 225 eur (Valgeranna golfiväljaku resto )
09.12.2013 Gospa OÜ Arve 4628 T summas 772,51 ( Georg Ots Spa Hotell Saaremaal )
22.09.2016 Estonia Spa Hotels AS arve R 13 -20326 summas 955 eur
22.09.2016 White Beace Development AS arve 278 summas 169 euri
04.10.2016 Estonia Spa Hotels AS arve 141407 summas 176 eur
27.09.2016 Pärnu reisibüroo arve 15061685 summas 640 eur
28.10,2016 Hotell Wesset arve HO9744 summas 780 euri (Pärnus Villa Wesset)
23.11.2016 Lottemaa Teemapark OÜ arve 100775 summas 1270 eur
30.11.2016 Lottemaa Teemapark OÜ Arve 100795 summas 106,00
30.11.2016 Lottemaa Teemapark OÜ Arve 100795 summas 224,00
23.12.2016 White Beach Development AS Arve 366 summas 1 060,50 (Valgeranna Golfi resto)
23.12.2016 White Beach Development AS Arve 366   summas 1060.50 /ei ole eksi kombel topelt  kirjas vaid nii ongi)
24.08.2015 Hore OÜ   Arve H 15-23 T                         summas  227,5
16.10.2015 White Beach Development AS Arve 199 T summas 15,83
15.06.2015 White Beach Development AS Arve 81 T    summas 427,08
17.12.2015 Annerberg OÜ Hankija arve 139 T summas 723,28 (Annerberg OÜ Villa Andropoff siin )
25.05.2015 Annerberg OÜ Arve 87 T summas 979,93
26.05.2015 White Beach Development AS Arve 60 T summas 291,67
05.08.2012 Ojako OÜArve 104-12 T summas 653,33 (puhkekeskus)
06.08.2012 Andropoff AS Arve 117 T summas 861,08 (Valgerannas Villa Andropoff )
06.08.2012 Andropoff AS Arve 116 T summas 886,24
07.08.2012 Koivu OÜ Arve 0708-12-1 T summas 132,11 (Doberani tee 1 Valgeranna Audru v Pärnu mk, 88326 )
08.08.2012 Hore OÜ Arve 10367 T summas 350 (Kentuki pubi)
03.07.201 Koivu OÜ 2 Arve 0307-12 T summas 1458,26 (Doberani tee 1 Valgeranna Audru v Pärnu mk, 88326 )
29.08.2012 Elfos Grupp OÜ Arve 2012048 T (Merimaa) summas 700
29.08.2012 Elfos Grupp OÜ Arve 2012049 T (Merimaa) summas 95
14.09.2012 Andropoff AS Arve 142 T summas 100
23.12.2013 PJK Haldus OÜ Arve T145 T summas 551,33 (Pärnu Jahtklubi)
05.08.2013 Ühinenud Rannarahvas MTÜ Arve 05082013-1 T summas 554,4
05.08.2013 Hore OÜ Arve T 13-7 T summas 466,67
04.08.2014 Hore OÜ T summas 197,5
10.07.2014 Eassalu- Neitsi Külaselts MTÜ T summas 108
22.12.2014 Finest Rannahotell OÜ T summas 1666,67
15.12.2011 Hore OÜ Arve 2006892 T summas 1059,79 (Kentuki )
22.06.2011 Hore OÜ Arve 107 T summas 392,85 (Kentuki pubi)

Et siis - kus sa käisid, kus sa käisid Siimukene .........

Aga millistel nn koolitustel veel käiakse !!???? Neist edaspidi

13.09.17

Meenutame kadunukest (IRL) hea sõnaga!

Varsti jälle valimised!
Vale jutt, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde, palju kasulikum on jätta põline ja aus amet, virutada tööriistad nurka ja hakata poliitikuks. Õnn tuleb õuele õige pea või veidi hiljem.

Tänan neid kes  millimallit enda kampa kanditeerima kutsusid, tänud ka millimalli potensiaalsetele toetajatele  kuid millimalli sedakorda passib. Ainult sõltumatuna saan kirjutada ja vaadata asju objektiivselt. Nii ei ole ma ka avaliku elu tegelane ega pea kellelegi oma tegemiste kohta selgitusi andma. Las siis hauguvad millimalli peale nagu pavlovi koerad. Nemad püüavad minu tiibu kärpida ja mina sellegipoolest lennata.

Kõik need valimisprogrammid ja platvormid on  kampaaniamaterjal  -  hullutamine.
Kes mida jagama hakkab - pastakad, õhupallid, kondoomid, kommid jm.

Sina mulle, mina sulle - kärab hästi.
Säh, võta võim!

 KOV arengule annab tõsise tagasilöögi tõsiasi, et kohalikud volinikud ei vastuta isiklikult mitte millegi eest. Vastutus on null.  Vallavalitsus jagab eelarveraha kellele tahab ja palju tahab, ei mingit korda, volikogu mõttetud naksitrallid passivad tuimalt  midagi mõistmata ja arusaamata  nagu hiired augu juures.

Selge on see, et Audru vallas võimulolevat IRL seltskonda tuleks vahetada.
Selle seltskonna tegevus on olnud täiega korruptiivne ja lähtutud teesidest:
-Kokkuleppeid ei ole vaja sõnastada!
-Teenele vastatakse teenega!
-Vaikiv kokkulepe, et alati eelistame erakonnakaaslast!
-Eelistame kõigil hangetel erakonnakaaslast, annetajaid, sõpru!
-Enda korruptsioonist ei räägita see halvab tööd jätab halva mulje ja rikub kõigi tuju!

Audru vald müüdi Pärnu linnala maha. Mis oli selle hind? Tühipaljas aselinnapea koht. Et siis seisukoht kujunes vastavalt istekohale (ametile).
Tore, et Siim julgeb ikka rahvale silma vaadata.

Kuidas volikogu naksitrallid,  kes esialgselt 99% olid Pärnu linnaga ühinemise vastu, korraga nõusse saadi. Põhiline hirm oli, et  volinike MTÜ -d jäävad Pärnu linna koosseisus sellisest kontrollimatust rahastamisest ilma. Linn pigistas omakasu silmas pidades  silmad ja kõrvad kinni ja lubas jätkuvalt  rahavooge  läbi  MTÜ de  - kohe hakkas laikimine,  ei mingit vastuseisu.

Ainuke mis volikogu naksitralle huvitab  on oma MTÜ-d - kes toitlustab valla külalisi, kes võtab valla külalisi vastu, kes korraldab nende vastuvõttu, kes transpordib valla külalisi, kes majutab jne  (seda ainult paberil) - ja ikka korraliku papi eest. Külalised nagu ei lahkukski vallast.

Peale  MTÜ de toitlustavad valla külalisi ka koolid (kuludokumentide kohaselt) ja oh neid restoraniarveid, spaad ja muud väljasõidud  -  jõulupidu vallatöötajatele, volikogule,  pidu valla ametnikele, pidu asutuste juhtidele, pidu erakonnakaaslastele, pidu sõpradele, vanaaasta lõpupidu, uueaasta vastuvõtupidu jne.
Kas poleks mõnus kui saaks  kõik oma pere ja sõprade  resto, kontserdi SPA jm kulud valla kulusse keerata.  Vallapäevad need kestavad  samuti terve aasta,  jaanuaris hakkab pihta  - kulutus seotud vallapäevadega -  nii aasta lõpuni.  Haaa haaa haaa......(järgmistes postitustes toon dokumendid)

Kuidas see IRL Tallinna linnapea kanditaadi Raivo Aeg  valimisreklaam telekas nüüd kõlaski?
Kümme aastat  on IRW Audru vallas varastanud  (või oli see kusagil mujal) ................... Varga koht on vanglas.... 
Ehk lõpeb kõik nüüd ja läheb igavikku koos IRL ga.

MEENUTAME KADUNUKEST (IRL)  HEA SÕNAGA
RAHU TEMA PÕRMULE

Keda siis valida?
Väga paljud on küsinud - ütle, keda valida.

Ma ei mõista erakondi kus avalikult omavahel madistatakse, reedetakse ja  mõnuga soppa loobitakse. On see mänguilu?
Sellised mängureeglid mulle ei sobi seal läheb kogu võhm omavahelisele  võimuvõitlusele -  Ref, IRL, Kesk on praegu minu jaoks OUT.

Kes oleks alternatiiv?

Prooviks  seekord kedagi uut. Kõige usaldusväärsem näikse  praegu EKRE.
Isa -Poja - (Pühavaimu)   kooslus. Poliitika- ideed, mõtted tunduvad asjalikud ja vajalikud.

MINA VALIN EKRE VALI SINA KA!

30.08.17

KORRUPTSIOON AUDRU VALLAS - MTÜ PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA VARJATUD TEGEVUSED

-Mati Sutt on Audru vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, volikogu hariduskomisjoni esimeesrevisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor (alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool endast Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda).
-Peep Tarre on Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik.
-Ülle Kaljumäe on Audru vallavalitsuse liige ja Audru vallvalitsuse finantsjuht.

Kõik eespool nimetatud vallaametnikud on seotud MTÜ ga Pärnumaa Õpilasmalev.

-Mati Sutt on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige(asutajaliige, juhataja)
-Peep Tarre on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige (asutajaliige)
-Ülle Kaljumäe teeb MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidamist (siin )

MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva eesmärgiks on Põhikirja kohaselt : tööharjumuste kujundamine ja õpilastele töötamise võimaluste loomine erinevates ettevõtetes ning asutustes õpetajate ja kasvatajate juhendamisel, noorte koolivälise vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine ja selleks võimluste loomine,koostöö tegemine teiste ühingute ja organisatsioonidega.

See on see, mida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev peaks tegema, milleks ta on ellu kutsutud. Aga millise äriga vallaametnike Mati Suti ja Peep Tarre õpilasmalev peaasjalikult tegelikult tegeleb?

Jõhker korruptsioon - tehingud, lepingud iseendaga. 

Audru valla pangakonto väljavõtetelt nähtub, et juba aastaid tehakse igal kuul Audru valla eelarvest märkimisväärseid väljamakseid MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev.  
Tekkis küsimus - mille eest?

Teabenõude korras edastatud dokumentidest ja selgitustest selgub, et MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev osutab Audru vallale oma bussi ja autoga tasulisi majandusvedusid, (ühis)transporditeenuseid - nii õpilasveod kui ka juhutransporditeenused,korraldab vallas külaliste vastuvõtte, samuti maksab Audru vald MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti muud sõidukulud õpilasmaleva autoga.Vallavanema selgituse kohaselt on seda tehtud 3-4 aasta, Mati Suti kirjas toodu kohaselt aga oli ta sellise suulise kokkuleppe sõlminud juba aastast 2009) 
Mitte mingit õiguslikku alust selleks ei ole.

Audru vallavalitsus on teatanud, et puuduvad Audru vallavolikogu ja/või vallavalitsuse otsused tellida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevalt (ühis)transporditeenuseid või maksta MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti sõidukulud MTÜ autodega. 

Sõitude kohta esitab MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (Mati Sutt) vallalt raha saamiseks arved (siinsiin)ja sõidupäevikud (2015 bussi ja auto siin, 2016 jaan- juuni siin, 2016 aug-dets siin, 2017 jaan-aprill siin), eraldi bussi kohta millega veetakse inimesi (õpilasveod, liiniveod) ja auto kohta millega teeb Mati Sutt muid talle vajalikke sõite.

Allpool näitena 
väljavõte 2017a jaanuari kuu sõidupäevikust, Mati Suti sõitudest, MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva autoga (mis vald kinni plekib).

Palusin selgitusi (siin) ja viidata õiguslikule alusele mis seda lubab kuid nagu ikka, vallavanem Siim ebamugavatele kirjadele ei vasta. 

Kilomeetrid on paisutatud kordades(klõpsa pildil  näed suuremalt)
RIKUTI KORRUPTSIOONIVASTAST SEADUST (KVS)

Mati Sutt kui Audru volikogu liige, hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor ning ühtlasi ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, (juhataja)ning Peep Tarre kui Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik ning samas ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, ning Ülle Kaljumäe kui Audru vallavalitsuse liige, finantsjuht ja ühtlasi MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidaja, omades ametiseisundit sõlmisid lepingu ja tegid/teevad tehinguid iseendaga.

Eesti Vabariigis kehtiv korruptsioonivastane seadus toob ära ametiisikutele keelatud tehingud. 

Ametiisikul on keelatud sooritada tehinguid iseendaga ( KVSi § 11 lg 1 p 1 ) või teha muid sellise iseloomu või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Seadus täpsustab, et riigi esindaja ametikohalt on keelatud teha varalisi tehinguid mittetulundusühinguga, mille liige ise ollakse.

KarS § 288 kohaselt on ametiisik KarS eriosa tähenduses isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui talle on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.

2. Audru vald on rikkunud riigihangete seadust (RHS)
Vald jättis korraldamata avaliku konkursi või hanke (ühis)transporditeenuse (vedaja) leidmiseks, mistõttu on teised turul tegutsevad selle valdkonna ettevõtted jäetud ilma võimalusest konkureerida. Õigusvastaselt sõlmiti kokkulepe seotud isikutega.

3.Majandustegevuse registri andmetel puuduvad MTÜ-l Pärnumaa Õpilasmalev vastavad load (ühis) transporditeenuseid osutada. 
Ühistransport on tegevusloa alusel korraldatav tasuline sõitjatevedu. MTÜ Õpilasmalev saab tasu vallalt (kuna veab õpilasi) seega osutab ühistransporditeenust kuid luba selleks tegevuseks puudub. 

4. (Ühis)transporditeenuse osutamine ei ole MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva põhikirjaline tegevus.

5.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva buss ja juhid ei vasta õpilaste ja (ühis) transporditeenuse osutamiseks kehtestatud nõuetele ja kvalifikatsioonile (vallavanema väitel ei olevat seda kontrollitud - veetakse lapsi aga vald ei tea kas sõiduk ja juht vastavad nõuetele!)  samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1071/2009.

6.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva 2016 a majandusaasta aruandes transporditeenuse osutamist ei ole kajastatud .

7.Audru valla majandusaasta aruannetes lisas „tehingud seotud osapooltega“ tehingud MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga ei kajastu (rikutud õigusakte RTJ 2.46-2.49, raamatupidamise seaduse § 4) mis on karistatav karistusseadustiku § 381 prim 1 alusel „raamatupidamise kohustuse rikkumine

8.Vallavanem Siim Suursild on rikkunud haldusmenetluse seadust ja teistest asjakohastest seadustest tulenevat,et valda esindav isik peab oma otsused põhjendama ja dokumenteerima.

Hr Mati Sutt ja Peep Tarre (kes te kanditeerite KOV valimistel vallavanema meeskonnas)- demokraatlikus riigis astutakse selliste rikkumiste korral ametist tagasi. 

21.07. 2017 tegin  selles postituses toodu asjaolude kohta avalduse  KAPO-le. Kas ja mis KAPO ette on võtnud - ametlikud andmed puuduvad. 

Tõenäoline, et vaikitakse maha, mätsitakse kinni.

Tule homme tagasi, saad teada uutest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. 

2015 MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva arved (sh transpordi) siin , siin
MTÜ ÕM 2016a maj aruanne siin
Ü. Kaljumäe teeb MTÜ Õpilasmaleva raamatupidamist siin
MTÜ ÕM äriregistri B kaart väljatrükk siin
MTÜ ÕM Põhikiri siin
kiri 03.05.2017 pöördumine siin


28.08.17

Abivallavanema sõidupäevik - luulekogu

Abivallavanem Priit Annusele on määratud vallavanema korraldusega isikliku sõiduauto hüvitist 2016 aastal  3685 euri. Hüvitise saamiseks on kohustus pidada sõidupäevikut kuhu tuleb kirja panna iga töösõit isikliku sõiduautoga, sõidu eesmärk, odomeetri näit enne  ja pärast sõitu ning iga töösõiduga seoses läbitud kilomeetrid.

Abivallavanem Priit Annuse 2016 aasta sõidupäevik (rahvaluulekogu ) SIIN  . VAATA JA IMESTA!
(2017 sõidupäevik siin)
(2015 sõidupäevik siin )


Sõidupäevik jätab mulje justkui oleks vajalikud kilomeetrid lihtsalt täis sätitud. Üldine hinnang  – pliiatsist imetud.
Kuna sõidupäevikus ei kajastu tõesed andmed siis sellise sõidupäeviku alusel ei tohiks teha ühtegi väljamakset. Antud juhul (kuna väljamaksed on juba tehtud)  tuleks  summa arvestada P. Annuse  palgalisaks ja maksustada nagu töötasu.  
Nüüd faktid pisteliselt. 

Töösõidud isikliku autoga puhkuse ajal. 
Sõidupäeviku kohaselt  sõitis  Priit Annus 18 aug 2016 Tallinna projekteerijatega koosolekut pidamas. 
Tegelikult oli Priit Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt 18 augustil hoopis puhkusel.

Sõidupäeviku kohaselt oli  P. Annus  12 oktoobril 2016 planeeringukoosolekul Papsaares ja Lindil.
 Tegelikult oli P. Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt hoopis puhkusel.

Priit Annus on esitanud avalduse  (siin )  kus palub graafiku järgne puhkus 21.09.2016 - 23.09.2016 asendada puhkusega ajavahemikul 28.11.2016 - 30.11.2016, seega oli Priit Annus 30.11.2016  puhkusel.  Sõidupäeviku kohaselt käis  Priit Annus aga  30.11.2017 (puhkuse ajal)  oma isikliku sõiduautoga Papsaares ehitust üle vaatamas.

Nii võiks jätkata  aga pilt on selge.  
Sõidupäeviku peab kinnitama vallavanem. No vallavanem, Siim Suursild kas tunned ennast laimatuna? Äkki tuleks tunda hoopis häbi! Maksumaksja taskust varastamine. 

Sõidupäeviku kohaselt on abivallavanem Priit Annuse tihedamateks sõitudeks notari külastused. 

Kui käis notaris siis järelikult pidi seal sõlmitama ka mingi notariaalne leping millele oli vaja valla esindaja allkirja, sest muud asjad saab ju kõik interneti ja telefoni teel korda ajada. Aga lepingud peaksid jälle olema reistreeritud kõik valla dokumendiregistris kuid - ei leia. Seega on põhjendatud arvamus, et tegelikult  ei käinudki abivallavanem sõidupäevikus toodud kuupäevadel notaris.

Edastan 06.04.2017 valda teabenõude ja soovin teada kas  sõidupäevikus märgitud kuupäevadel (08.02.2016, 04.03.2016, 06.04.201612.08.2016, 05.09.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 23.11.201620.12.2016 (kui P. Annus käis sõidupäeviku järgi isikliku sõiduautoga notaris tööasju ajamas)  on tema poolt allkirjastatud ka mingid notariaalsed dokumendid (lepingud vm). Kui on siis palun need saata või viidata dokumendiregistris nende asukohale või siis keelduda teabenõude täitmisest kui sellised dokumendid puuduvad. 

Vastuskirjaga 18. aprill 2017 nr 6-17/673-1 (leiad dokumendiregistrist) teatab vallavalitsus, et keeldub AvTS p23 lg 1 alusel teabenõude täitmisest, sest puuduvad notariaalsed dokumendid mis oleks Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäevadel allkirjastatud. 
Seega miks Annus siis notaris käis ja kas üldse käis ? On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodud notari juures käimised on väljamõeldis.  

Sõidupäeviku kohaselt käis Priit Annus 17.06 2016 Pärnus notaris. Vald edastas  tõestuseks 17.06.2016 kuupäevaga sõlmitud notariaalse lepingu R. Matsaluga. Aga .... 
Lepingus on kirjas, et notar Irina Luih käis tehingut sõlmimas hoopis Audru vallamajas.  Kui notar tuli vallamajja lepingut sõlmima siis miks Annus notarisse sõitis- kas unustas kogemata ära. 

Pidev POL -i koosolekutele sõit  -  koosolekuid sõidupäevikus toodud kuupäevadel ei toimunudki (2016 a ) 
Vaatan pisteliselt. 
Sõidupäeviku kohaselt  07.01.2016 ja  18.01.2016 sõitis Priit Annus isikliku sõiduautoga POL -i koosolekule.  Ei usu!
Lähen POL kodulehele (siin   )  ja valin dokumendiregistri. 
Kõik koosolekud on ja peavadki olema protokollitud ja protokollid avalikustatud dokumendiregistris.

07.01.2016 ja 18.01.2016 kuupäevaga ei ole ühtegi koosoleku protokoll - seega on põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus on kajastatud  ( 110 km ) valeandmed.   

Kas  sõidupäevikus kirjeldatud kuupäevadel ja  kohtades toimusid ka tegelikult Annuse osavõtul koosolekud, ehitiste korterite ülevaatused .
Teadaolevalt koosolekud tuleb protokollida,   ehitiste, korterite vm  ülevaatamisel koostatakse ülevaatamise aktid jne. Ühesõnaga haldusorgan on kohustatud oma otsused ja tegevused dokumenteerima. 
Teabenõudega 01.08.2017 palusin edastada lähtuvalt Priit Annuse sõidupäevikust punktides 2-15 toodud dokumendid_:
2. 03.02.2016 Lavassaare lasteaias koosoleku protokoll  
3. 04.02.2016 Annuse poolt Lius teostatud hoone ülevaatuse akt vm. 
4. 09.02.2016 Annuse maakorraldustoimingute dokumendid Soevas 
5. 10.02.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid. 
6. 16.02.2016  Saulepa ja Soomra hoonete ülevaatusega seotud aktid.
7. 02.03.2017  Jõõpres  koosoleku protokoll  
8. 03.03.2017 Annuse hoonete ülevaatuse aktid Lindil ja Papsaares. 
9. 07.03.2017 Aruväljal toimunud koosoleku protokoll. 
10. 09.03.2017 toimunud KÜ koosoleku protokoll Lavassaares. 
11. 11.03.2017 Aruväljal toimunud ehitusnõustamise protokoll. 
12. 28.03.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid 
13. 29.03.2016 Annuse teostatud ehituse ülevaatuse akt Lius 
14. 05.04.2016 Soomras toimunud koosoleku protokoll
15. 03.05.2016 Papsaares toimunud koosoleku protokoll 

Vastuskirjaga 14.08.2017 nr 6-17/1522-1 (mille leiad dokumendiregistrist ) teatas Audru vallavalitsus järgmist: 
teabenõudega nõutud dokumentide osas (punktid 2-15) keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Seega tegelikult ei olnud edastada ühtegi dokumenti mis oleks sõidupäevikus väidetud koosolekute, või hoonete, korterite ülevaatamiste fakti kinnitanud. On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodu on väljamõeldud e võltsing


Kilomeetrid on julmalt kahe või kolmekordistatud. 

Audrust Pärnu kesklinna, kus asuvad Pärnu maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL ) notarid , kataster ja kus Priit Annus väidetavalt tööasjus oma isikliku sõiduautoga pidevalt käib  on  11 km, edasi tagasi 22 km,  nii näitab ka Google Maps.   
Annuse sõidupäevikus (nagu oli ka vallavanema sõidupäevikus)  näidatakse aga vahemaaks Audru vallamajast Pärnu kesklinna ja tagasi  55 -59 km.  Tegelikkusest mitu korda rohkem.

Kummaline, et see teepikkus nii amorfne on  - sama marsuut erineb päevade lõikes kümneid kilomeetreid ja veel kummalisem, et kuigi Pärnu maavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL) asuvad ühes majas siis sõidupäevikus toodu kohaselt on vahemaa neil kahel asutusel kümneid kilomeetreid . 

Kas  Hr abivallavanem Priit Annus oma isikliku sõiduautoga isiklikke sõite ei teegi ?

Sõidupäevikust nähtub, et igal kuul teeb hr Annus isikliku sõiduautoga töö sõite vähemalt 1000 km.
Kuna hr Annus käib isikliku sõiduautoga igapäevaselt ka tööl (mis ei ole töösõit ega kuulu hüvitamisele) siis tööle ja tagasi kulub umbes 15 km päevas ehk siis 315 km kuus (21x15)  . 
Vaatan nüüd sõidupäevikus toodud odomeetri näite!!!!

Näiteks aprillis 2016 sõitis hr Annus oma isikliku sõiduautoga üldse kokku  (odomeetri lõppnäit - algnäit) 1249 km.  Sõidupäevikus toodu  kohaselt oli sellest töösõite 1000 km mis hüvitati rahas. Arvestades tööle ja tagasi 15 km päevas (mis ei kuulu hüvitamisele) kuus 315 km (21x15)  siis muid  isiklikke sõite tegi hr Annus aprillis  -  66 km (1249-1000-315 =  - 66 km ) Kuidas see võimalik on ? Ha--- haa.. haaa..... 

Juunis 2016 sõitis hr Annus isikliku sõiduautoga sõidupäeviku kohaselt kokku 1305 km, sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  kui arvestada tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis jälle nagu ei klapi ( 1305-1000-315)  -10 km ,  Ei ole ju võimalik !!!!  


Augustis 2016 sõidupäeviku kohaselt  kokku 1179 km  sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis ( 1179-1000-315=  -136 km ).  Kuidas on see võimalik?  Haloo abivallavanem Priit Annus!!
Hallooo........ vallavanem, Siim Suursild kelle ülesanne on sõidupäevikud kinnitada. 
Tore, et Audru vallas töötavad sellised ametnikud kes ostavad  isikliku sõiduauto ainult  töösõitudeks.  Aga ........kus siin loogika on,  miinustesse ........ haa haaa haaaaa.

Oktoobrist 2016 alates  on abivallavanem Priit Annusele hüvitatud hoopis teise sõiduautoga tehtud töösõidud  - numbrimärgiga 655 BPX kuid vastav õiguslik alus selleks puudub. 

Sõidupäeviku kohaselt  käib  abivallavanem Priit Annus isikliku sõiduautoga  Pärnus kontoritarbeid ja ehitustarbeid  ostmas (  töö ajal märkmepaberit  ostmas, otstarbekad sõidud). 
Pisteliselt palusin väljastada  dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäeval 30.08.2016 ehitustarvete ostmist 
Vallavalitsus vastas (kopeerin ) :  AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub Teie poolt soovitud dokument.  
Seega sõidupäevikus kajastatud valeandmed.

Sõidupäeviku kohaselt käis P. Annus  15 jaanuar 2016  Pärnus kontoritarbeid ostmas.  
Ah et  ...... abivallavanem käib bürootarbeid ostmas??!!! 
Palusin väljastada dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt kontoritarvete ostmist 15.01.2016.
Loomulikult ei olnud  15.01.2016  kuupäevaga arvet edastada aga tobe oli ju valet jälle  tunnistada. Saadeti lihtsalt üks suvaline aga hoopis  31 jaanuari 2016 kuupäevaga Büroomark Pluss AS arve. (mis ei saa olla ka jaanuari kuu koondarve kuna panga väljavõttelt nähtub, et sama 30.01.2016 kuupäevaga  on veel  kaks sama firma  arvet)  
Saadetud (vale kuupäevaga) arve .

On ju tore arve ja väga otstarbekas sõit (1 raamatkalender,1 midimärkmik, 1 kaustik, 1 tempel) Sellepärast juba ikka tasus linna sõita. 
( sellised arved on teadupärast tavapäraselt isiklikuks otstarbeks ostetud kaup kus arve lastakse vormistada ettevõtte nimele


Nimetame asju õigete nimedega. 
Vallarahva taskust varastamine.
Tõestagu keegi vastupidist.