14.12.16

Ei saa jagada katastriüksusi mida juba ammu ei eksisteeri !


 31. märts 2015 on Audru vallavalitsus andnud korraldused nr 126, 127, 128, 129, 130
„Katastriüksuste jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“.
Korralduste kohaselt jagatakse kaheks katastriüksuseks hoonestamata Rüüsa kinnistu (15904:001:0321), Kiitsa kinnistu (15904:001:0090), Krantsu kinnistu (15904:001:0122), Aadu Ans kinnistu (15904:001:0304) ja Andrese kinnistu (15904:001:0011) mis kõik paiknevad Audru valla
hajaasustusega piirkonnas, kinnistute senine sihtotstarve on maatulundusmaa 100%.
Jagamise tulemusel moodustatavatele maaüksustele on taotletud ehitusõigust elektrituulikute püstitamiseks.
Korralduste priambulas on viidatud õigusliku alusena mh maakatastriseadusele § 18 lg 7.

Mis ütleb maakatastriseadus § 18 lg 7 ?
Vastavalt „Maakatastriseaduse“ § 18 lõikele 7, kui soovitakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele, millel ei asu ehitisi, püstitada ehitis, siis moodustatakse iseseisev ehitise alust ning
selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mille sihtotstarbe määrab detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral kohaliku omavalitsuse volikogu .

Seega lähtudes maakatastriseaduse § 18 lg 7 oli jagatavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine Audru vallavolikogu pädevuses ja kuna maakatastriseadus § 18 lg 7 ütleb üheselt, et sihtotstarbe
määrab volikogu ning edasivolitamise õigust ei anna siis ei olnud Audru vallavalitsusel pädevust 31.märts 2015 korralduste 126, 127, 128, 129 ja 130 alusel katastriüksustele sihtotstarbeid määrata.

15.09.2016 teen vallale vastava pöördumise kus teatan, et vallavalitsus on jälle ületanud pädevust, asunud täitma volikogu ülesandeid ja  palun minu poolt toodule vallavalitsuse argumenteeritud seisukohta.
-Kas Audru vallavalitsus nõustub, et 31.märts 2015 korraldustega 126-130 on katastriüksustele sihtotstarvete määramisega vallavalitsus ületanud oma pädevust kuna sihtotstarbed oleks pidanud määrama volikogu. Juhul kui ei nõustu palun mittenõustumist põhjendada ja viidata õiguslikele alustele millest lähtutakse ning kas ja kuidas plaanib Audru vallavalitsus viia 31.03.2015 antud haldusaktid 126- 130 seadusega kooskõlla.

Vastust ei tule ega tule kuigi vastamistähtaeg on 30 päeva. Teen kaebuse halduskohtule taotlusega kohustada Audru vallavalitsust vastama 15.09.2016 pöördumisele.

14.11.2016 saabub lõpuks vastuskiri  nr 17-3.3/2085-1  ( siin ) millega  teatatakse, et vallavalitsus nõustub, et 31. märts 2015 korralduste 126-130 andmisega  on vallavalitsus ületanud oma pädevust ja sihtotstarbed oleks pidanud määrama volikogu, ja et Audru vallavalitsus suunab samasisulise resolutsiooniga eelnõud detsembrikuu volikogusse.


Maaameti kodulehelt nähtub, et nimetetud Rüüsa (katastritunnus 15904:001:0321) , Kiitsa (15904:001:0090) , Krantsu (15904:001:0122)  , Aadu Ansu (,15904:001:0304)  ja Andrese (15904:001:0011)   kinnistud on aga juba vallavalitsuse poolt pädevust ületades antud korralduste alusel ammu jagatud, neile uued sihtotstarbed määratud ning seniste numbritega katastriüksusi enam ei eksisteeri.  Audru vallavalitsus on aga esitanud volikogu homsele istungile (15.12.2016) otsuste eelnõud ( Rüssa  siin , Kiitsa siin , Krantsu siin , Aadu Ansu siin, Andrese siin ) millega tahetakse jagada katastriüksuseid mida tegelikult ei eksisteerigi. Volikogu otsuste eelnõud tulnuks vormistada arvestades tegelikku olukorda ja õigusselguse printsiibist lähtudes anda haldusaktis ka vastavad selgitused. Antud juhul on homme volikogus vastuvõetavad otsused tühised algusest peale kuna ei saa jagada midagi mida olemaski pole. 

2.11.16

Et siis kulud vallale aga tulud volikogu liikmest aktivistile.


Mis saaks olla kellelgi selle vastu, et üks aktiivne ja tubli vallakodanik Ado Kirsi,kes juhtumisi on ka vallavolikogu liige  korraldab oma talu õuel vabaõhukontserte koos söögi ja joogipoolise pakkumisega. Inimesed kiidavad ja on rahul. Igati tasemel ja galantne tegija ega temalt  vähemat ootakski.  Respekt selle eest. Aga....

Loen eile ilmunud ühinemislehest "Koos jõuame rohkem" Ado Kirsi üeldut, et Kirsi talu õuel toimuvaid vabaõhukontserte on ta korraldanud ilma kelleltki toetust küsimata . 

Olen hämmingus!!!

Kelle rahakotist on makstud Kirsi talu õuel toimuvate vabaõhukontserdi esinejate tasu? Ise küsin, ise vastan- Audru valla rahakotist.
See teema oli üleval juba möödunud aastal - mõned uskusid mõned mitte, äkki  millimalli valetab. 

Ära mõtle välja, millimalli ei valeta selliseid asju kunagi.

Audru valla lehest ( siin) selgub, et  30 juuli 2015 toimus Kirsi talu õuel kontsert  kus  esines Liisi Koikson koos ansambliga. Avatud kohvik, pilet eelmüügist 5 euri samal päeval 10 euri. 

Kes maksis Liisi Koiksonile?

Toon allpool dokumendid, mille vastu ei saa.

-Liisi Koiksonile maksis Kirsi talu õuel esinemise eest Audru vallavalitsus, L. Koiksonile kuuluva firma Oü Lista arvele.
-Väljavõte äriregistri B kaart-  OÜ Lista kuulub Liisi Koiksonile.
- Maksekorraldus - Audru vallavalitsus maksab oma Danske panga arveldusarvelt Liisi Koiksoni firmale OÜ Lista 1080 euri.
- OÜ Lista arve Audru vallale 1080 euri mille on allkirjastanud Liisi Koikson.

Millist tõestust veel vaja?
Kulud vallale - tulud Kirsi talule. Aga sellel on ka ilus nimi  -  KORRUPTSIOON!!!!

Hr Ado Kirsil ja Siim Suursillal pole aga vaja karta, nendega ei juhtu niikaua midagi kuni nad Keskerakonda ei astu. 1.11.16

JÄTKAN EELMIST POSTITUST: KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB .......


24.10.2016 kirjaga soovin teada, et kellele siis valetati ja miks. Muidugi on raske valetamist põhjendada. On ilmselge, et  juhendit ei tahetud/viitsitud  väljastada ja nii lihtne see ongi. 
Nüüd tuleb Pärnu maavalitsusel uus vale välja mõelda.  See ei ole mingi probleem. Kui vale välja võtta mis siis Pärnu maavalitsusest üldse järgi jääb? 
 Vastuskirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6  (koostajad Tiiu Pärn ja Tiia Born) teatab Pärnu maavalitsus, et jah maavalitsuse planeeringuspetsialistid töötasid juhendi koos kohalike omavalitsuste spetsialistidega küll välja kuid see ei tähenda, et maavalitsus juhendi ka endale jättis.  
Kirja lõpus rõhutatakse nagu alati, et Pärnu maavalitsus lähtus teabenõude täitmisel avaliku teabe seadusest. 

Haa.. haaa.. haaa. 
Küll ajab pada!!! Aga miks ka mitte? Tänu viletsale riigijutimisele on see saanud normiks - riigikogu valetab, valitsus valetab, kohtud valetavad -eeskuju milline!
Maavalitsus teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste planeeringute üle ....  aga endale juhendit ei jätagi (  ei olegi juhendit vaja, järelevalved on nagunii 0 kvaliteediga) !!!!! 
   
Eriti ilus on see koht kus Pärnu maavalitsus väidab, et teabenõude menetlemisel lähtuti avaliku teabe seadusest - mis on järjekordne vale.

Avaliku teabe seadus § 21 lg 1 sätestab: Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem 
kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest samal ajal teabenõudjale.
Mis andis Pärnu maavalitsusel õiguse eirata AvTS § 21 lg 1 ? Miks Pärnu maavalitsus, kes menetlevat teabenõudeid kooskõlas avaliku teabe seadusega, ei edastanud teabenõuet AVTS § 21 lg 1 ettenähtud korras kui ise palutud juhendit ei vallanud. 
Millise uue vale valetamisspetsialistid nüüd välja mõtlevad. 
Teadlased väidavad, et täis põiega olevat kergem valetada. Hoidke põied täis.

Jätkan 
Pärnu maavalitsus (koostaja Tiiu Pärn) ei suuda välja mõelda usutavat valet   miks ei edastatud  teabenõuet avaliku teabe seaduse § 21 lg 1 ettenähtud korras vastamiseks kohalikule omavalitsusele kes juhendit maavalitsuse  väitel  valdas. Armetu ja halenaljaka  vassimisega püütakse selgituste andmisest pääseda.

28.10.2016 kirjas teatab  Pärnu maavalitsus (Tiiu Pärn), et käsitleb selgitustaotlusi hoopis mittetähtaegselt esitatud vaidena mitte  märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (MSVS) alusel esitatatud  selgitustaotlustena.

(Loll jutt suhu tagasi, maavalitsusel ei oleks isegi mitte pädevust teostada teabenõuete üle vaidemenetlust, see kuulub Andmekaitse Inspektsiooni ja halduskohtu pädevusse).    

Maavalitsuse ülbelt rumalad  professionaalid unustavad pisiasja kuid olulise detaili - riigikohtu halduskolleegium on korduvalt  andnud seisukoha, et  avalduse või muu tahteavalduse vaideks  kvalifitseerimisel tuleb uurimisprintsiibist lähtudes arvestada isiku  tegeliku tahtega.
Kui isik on soovinud saada selgitusi ja esitand selgitustaotluse ei saa haldusorgan seda omatahtsi vaideks klassifitseerida. Asjaolu, et isik ei ole toimingut vaidlustanud, ei tähenda, et tal ei saaks esineda soovi või vajadust taotleda selle kohta täiendavaid selgitusi (lisateavet) või tuleks selline võimalus mingil muul põhjusel välistada.

04.11.2016 edastan täiendava selgitustaotluse kus väljendan oma selget tahet saada selgitusi (kopeerin):

Kahjuks järeldate valesti. Nii 24.10.2016 selgitustaotlus millele vastasite kirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6 ning andsite oma poolikud selgitused kui ka täiendav 28.10.2016 selgitustaotlus , millele te mingil põhjusel enam vastata ei taha ja soovite seda iga hinna eest klassifitseerida vaidena,  on siiski selgitustaotlused. Allakirjutanu tahe on saada Pärnu maavalitsuselt selgitusi mitte esitada vaiet.

 Mis toimub edasi!! Kes tahab näha  kui kaugele EV riigiasutused häbenematult ja karistamatult oma labaste valedega lähevad, tulege mõne aja pärast selle postituse juurde tagasi.  


10.10.16

KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB SISEMINISTRILE JA EDASTAB VALEANDMEID?!


Kunagi ütles üks valla ametnik, et tal on kõrini valede väljamõtlemistest ja seepärast kasutavat nad nüüd põhimõtteliselt stampseid valesid ja poliitikutelt ülevõetud süüdimatut möödarääkimist. Need töötavat alati.

"Varsti  olete hullemad kui Pärnu maavalitsus":  arvasin mina. Võrdlus maavalitsusega olevat aga liig, selline  tööalane saamatus ja poliitiline valetamine jäävat Audru vallaametnikele veel kättesaamatuks.  
Teadmine  kuidas Pärnu maavalitsus ( maavanem) nn "omade" planeeringute üle  „ausat järelevalvet“ teostab on jälk.   Aga kes siis ikka omadele käru hakkab keerama ja käsi väänama, neid ei võeta ju rajalt maha. Vale levib Pärnu maavalitsuses lausa piisknakkusena!  
Nagu korduvalt olen kirjutanud - mõttetu asutus ja mõttetu riigiraha raiskamine, peale palga kenakesed lisatasud, preemiad, isikliku sõiduauto kompensatsioonid. Avaliku sektori priiskamine, pole midagi millega kohalikud omavalitsused ise hakkama ei saaks . Ehk lõpetab kauaräägitud riigireform selliste Pärnu maavalitsuste luigelaulu viimase vaatuse. Valitsus peaks kiiresti välja töötama õiguslikud alused maavalitsuste tegevuse  ümber korraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks. 
Ma ei saa eitada, et olen sõltuvuses,  need maavalitsuse ajuvabad  valed pakuvad mulle juba tõelist naudingut.  Ootan igat maavalitsuse kirja suure huviga, et kas tuleb jälle ära. No tuleb, alati tuleb -  loen mõnuga,  millist valet ja mula võib ametniku aju genereerida. Valetatakse lihtsalt valetamise pärast, et enamasti ei mäletata enam mida ja kuidas varasemalt on valetatud, jäetakse küsimustele lihtsalt vastamata.

Et siis ka näiteid.
Planeerimisseaduse § 29 kohaselt tuli maavanemal nelja kuu jooksul pärast Riigikogu valimisi esitada siseministrile maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused ning ülevaade planeerimisalasest olukorrast maakonnas. Selleks täidab maavalitsus kõigilt maakonna omavalitsustelt saadud andmete  alusel siseministeeriumi küsimustiku ja edastab selle täidetult siseministrile. Üks selline küsimustik siit  mille viimasel lehel viimane  punkt 16  ( lk 27 ja 28)
(kopeerin)

I6. Uus planeerimisseadus (§ 3 lg 6 punktid 3-5) näeb ette võimaluse kehtestada nõuded planeeringu vormistamisele, ülesehitusele ning avalikustamisega seonduvatele dokumentidele ja nende säilitamisele. Kas peate vajalikuks selliste ühtsete nõuete kehtestamist? Mille kohta on ühtsed nõuded vajalikud
Pärnu maavanem vastab:
Maavalitsuse planeeringuspetsialistid koos kohalike omavalitsuste planeeringuspetsialistidega on välja töötanud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi (2012). Peame tähtsaks selliste ühtsete nõuete olemasolu, et lihtsustada nii planeerija, kohaliku omavalitsuse kui maavalitsuse tööd.

No see planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi  on ju  tõesti üks vajalik dokument. 

Kus nad seda peidava,millimalli tahab ka näha!?

Edastan 07.07.2016 teabenõude ja palun muuhulgas väljastada planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi või viidata sellele kui see on veebis avalikustatud.

Jätan saladuseks  kust selle kohta lugesin, siis arvavad, et ainult oletan nagu võiks selline dokument olemas olla. 

Jään huviga ootama - kas tuleb ära. 
Muidugi tuleb!

12.07.2016 kirjaga  (siin  viimane lõik ) teatab Pärnu maavalitsus  (koostaja Tiia Born  ) järgmist (teen väljavõtte kirja vastavast kohast)Halloo, siseminister - Pärnu maavalitsus valetas sulle - ei olegi mingit planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendit !


Halloo, millimalli - Pärnu maavalitsus valetas sulle - juhend on tegelikult olemas aga sulle ei taheta seda lihtsalt saata.

Halloo Andmekaitse Inspektsioon - kes sa nii kiivalt, seadust eirates valetavaid riigiasutusi kaitsed - kellele siis Pärnu maavalitsus valetas kas siseministrile või millimallile! 


KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB SISEMINISTRILE JA EDASTAB VALEANDMEID?!


Kunagi ütles üks valla ametnik, et tal on kõrini valede väljamõtlemistest ja seepärast kasutavat nad nüüd põhimõtteliselt stampseid valesid ja poliitikutelt ülevõetud süüdimatut möödarääkimist. Need töötavat alati.

"Varsti  olete hullemad kui Pärnu maavalitsus":  arvasin mina. Võrdlus maavalitsusega olevat aga liig, selline  tööalane saamatus ja poliitiline valetamine jäävat Audru vallaametnikele veel kättesaamatuks.  
Teadmine  kuidas Pärnu maavalitsus ( maavanem) nn "omade" planeeringute üle  „ausat järelevalvet“ teostab on jälk.   Aga kes siis ikka omadele käru hakkab keerama ja käsi väänama, neid ei võeta ju rajalt maha. Vale levib Pärnu maavalitsuses lausa piisknakkusena!  
Nagu korduvalt olen kirjutanud - mõttetu asutus ja mõttetu riigiraha raiskamine, peale palga kenakesed lisatasud, preemiad, isikliku sõiduauto kompensatsioonid. Avaliku sektori priiskamine, pole midagi millega kohalikud omavalitsused ise hakkama ei saaks . Ehk lõpetab kauaräägitud riigireform selliste Pärnu maavalitsuste luigelaulu viimase vaatuse. Valitsus peaks kiiresti välja töötama õiguslikud alused maavalitsuste tegevuse  ümber korraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks. 
Ma ei saa eitada, et olen sõltuvuses,  need maavalitsuse ajuvabad  valed pakuvad mulle juba tõelist naudingut.  Ootan igat maavalitsuse kirja suure huviga, et kas tuleb jälle ära. No tuleb, alati tuleb -  loen mõnuga,  millist valet ja mula võib ametniku aju genereerida. Valetatakse lihtsalt valetamise pärast, et enamasti ei mäletata enam mida ja kuidas varasemalt on valetatud, jäetakse küsimustele lihtsalt vastamata.

Et siis ka näiteid.
Planeerimisseaduse § 29 kohaselt tuli maavanemal nelja kuu jooksul pärast Riigikogu valimisi esitada siseministrile maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused ning ülevaade planeerimisalasest olukorrast maakonnas. Selleks täidab maavalitsus kõigilt maakonna omavalitsustelt saadud andmete  alusel siseministeeriumi küsimustiku ja edastab selle täidetult siseministrile. Üks selline küsimustik siit  mille viimasel lehel viimane  punkt 16  ( lk 27 ja 28)
(kopeerin)

I6. Uus planeerimisseadus (§ 3 lg 6 punktid 3-5) näeb ette võimaluse kehtestada nõuded planeeringu vormistamisele, ülesehitusele ning avalikustamisega seonduvatele dokumentidele ja nende säilitamisele. Kas peate vajalikuks selliste ühtsete nõuete kehtestamist? Mille kohta on ühtsed nõuded vajalikud
Pärnu maavanem vastab:
Maavalitsuse planeeringuspetsialistid koos kohalike omavalitsuste planeeringuspetsialistidega on välja töötanud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi (2012). Peame tähtsaks selliste ühtsete nõuete olemasolu, et lihtsustada nii planeerija, kohaliku omavalitsuse kui maavalitsuse tööd.

No see planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi  on ju  tõesti üks vajalik dokument. 

Kus nad seda peidava,millimalli tahab ka näha!?

Edastan 07.07.2016 teabenõude ja palun muuhulgas väljastada planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi või viidata sellele kui see on veebis avalikustatud.

Jätan saladuseks  kust selle kohta lugesin, siis arvavad, et ainult oletan nagu võiks selline dokument olemas olla. 

Jään huviga ootama - kas tuleb ära. 
Muidugi tuleb!

12.07.2016 kirjaga  (siin  viimane lõik ) teatab Pärnu maavalitsus  (koostaja Tiia Born  ) järgmist (teen väljavõtte kirja vastavast kohast)Halloo, siseminister - Pärnu maavalitsus valetas sulle - ei olegi mingit planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendit !


Halloo, millimalli - Pärnu maavalitsus valetas sulle - juhend on tegelikult olemas aga sulle ei taheta seda lihtsalt saata.

Halloo Andmekaitse Inspektsioon - kes sa nii kiivalt, seadust eirates valetavaid riigiasutusi kaitsed - kellele siis Pärnu maavalitsus valetas kas siseministrile või millimallile! 

Jätkan 02.11.2016

24.10.2016 kirjaga soovin teada, et kellele siis valetati ja miks. Muidugi on raske valetamist põhjendada. On ilmselge, et  juhendit ei tahetud/viitsitud  väljastada ja nii lihtne see ongi. 
Nüüd tuleb Pärnu maavalitsusel uus vale välja mõelda.  See ei ole mingi probleem. Kui vale välja võtta mis siis Pärnu maavalitsusest üldse järgi jääb? 
 Vastuskirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6  (koostajad Tiiu Pärn ja Tiia Born) teatab Pärnu maavalitsus, et jah maavalitsuse planeeringuspetsialistid töötasid juhendi koos kohalike omavalitsuste spetsialistidega küll välja kuid see ei tähenda, et ka maavalitsus selle endale jättis.  
Kirja lõpus rõhutatakse nagu alati, et Pärnu maavalitsus lähtus teabenõude täitmisel avaliku teabe seadusest. 

Haa.. haaa.. haaa. 
Küll ajab pada!!! Aga miks ka mitte? Tänu viletsale riigijutimisele on see saanud normiks - riigikogu valetab, valitsus valetab, kohtud valetavad -eeskuju milline!
Maavalitsus teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste planeeringute üle ....  aga endale juhendit ei jätagi (  ei olegi juhendit vaja, järelevalved on nagunii 0 kvaliteediga) !!!!! 
   
Eriti ilus on see koht kus Pärnu maavalitsus väidab, et teabenõude menetlemisel lähtuti avaliku teabe seadusest - mis on järjekordne vale.

Avaliku teabe seadus § 21 lg 1 sätestab: Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest samal ajal teabenõudjale.
Mis andis Pärnu maavalitsusel õiguse eirata AvTS § 21 lg 1 ? Miks Pärnu maavalitsus, kes menetlevat teabenõudeid kooskõlas avaliku teabe seadusega, ei edastanud teabenõuet AVTS § 21 lg 1 ettenähtud korras kui ise palutud juhendit ei vallanud.  Millise uue vale valetamisspetsialistid nüüd välja mõtlevad. 
 Teadlased väidavad, et täis põiega olevat kergem valetada. Hoidke põied täis.


20.9.16

Naersime nii, et kõht valutas....


09 septembri ajalehes  Pärnu Postimees on avaldatud artikkel „ Lavassaare külaselts plaanib sauna taastamist“ 
Loen, et  külaselts plaanib Lavassaare alevis taastada sauna ja sauna kõrval  ka kohviku avamist. Aga mis jama see nüüd on? Paar päeva tagasi  oli artikkel kus teatati, et  kohvik ja saun Lavassaares juba töötavad. Miks siis nüüd selline artikkel - plaanitakse. Kahtluse uss närib hinge, kas ma ikka õigesti mäletan ning kuna ajalehed rändavad peale lugemist kähku ahju siis ronin arvutisse veebist  paaripäevataguseid Pärnu Postimehi sobrama. Leian ülesse PP 07.septembri 2016 artikli  "Lavassaare külaselts majandab rahvamajas"
No kuidas ma küll nii valesti mäletasin, veebis on kirjas: „Lavassaare külamaja kunagise raudtee ääres jääb tegutsema, seal on taaskasutuspood, plaanitakse kohvikut ja sauna, kuid hoone on suurte ürituste korraldamiseks väike.“ 
Aga miks Pärnu Postimees avaldas ühepäevase vahega kaks samasisulist artiklit?  Kas volikogu liikmest külaseltsi esinaine Illak maksab reklaami eest pappi?
Möödub paar päeva ja  selgus saab majja.
Helistavad Lavassaare  inimesed ja lagistavad  naerda. "Me oleme siin kõik naerust kõveras, kas sa 07 septembri Pärnu Postimehe artiklit  "Lavassaare külaselts majandab rahvamajas" lugesid?“ Nemad saanud naerukrambid kui lugesid kuidas neil Lavassaares pidavat töötama puha kohvik ja saun. Midagi niisugust ei olevat. Aastaid tagasi keeranud saunanaine Silvi saunaukse lukku  ja nii see saun seal laguneb,  kohvikust polevat ka haisugi.   Külaselts tegelevat hoopis tulusama kultuurilise teenuse pakkumisega   ja rentivat Audru vallale kuuluvat Lavassaare rahvamaja korraliku tasu eest hooajalistele rabatöötajatele kultuuriliseks majutamiseks välja, ja et külaseltsi liikmed käivat rahvamajas nende kultuurilist kõntsa koristamas. Vallavanem Buratino andnud  ise Lavassaare noortele timurlastele „kuldvõtmekese“, sest esinaine Malvina ajavat oma kädinaga muidu vallas kõik hulluks.
Mis sa oskad kosta! Ega ei oskagi. Tore siis, noored Lavassaare  timurlased! Selline ongi mittetulundusühingu Lavassaare külaselts põhikirjaline tegevus  või ?
Iga ilusat ideed on võimalik alatult ära kasutada ja seda ka jätkuvalt tehakse.

Punnin vastu, et vaatasin veebist 07. septembri artikli just uuesti üle ja seal seisab- plaanitakse. Nemad ei anna alla, sest 07.09 lehes olnud  -   töötab. 
Kas tõesti muudeti  Onlines hiljem artikli teksti kui ilmnes, et pandi puusse. Hangin 07 septembri ajalehe Pärnu Postimees ja nii ta ongi: "Lavassaare külamaja kunagise raudtee ääres jääb tegutsema, seal on taaskasutuspood, kohvik ja töötab saun ..."
Häbi, häbi!  Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.  Ei vabandanud 07 septembri lehes avaldatud vale informatsiooni pärast vaid muudeti  veebis avaldatud artikli sisu ja üllitati  09 septemberi ajalehes  uus artikkel, millega eksitati lugejaid.   5.9.16

Audru vallavalitsus kooskõlastas suures koguses rahvusvaheliste ohtlike jäätmete ladustamise otse Audru aleviku keskuses, Ääremetsa tee 11


Vägisi hakkab korduma vene aeg kui suur juht tegi karistamatult mis tahtis. Minu poolest võiks vallas otsuseid vastu võtta kasvõi põrandahari kui otsustamise mehhanism on paigas ja iga otsuse puhul on avalikkusele kättesaadav alginformatsioon, poolt ja vastuargumendid mille põhjal selline otsus tehti.

Juba mitu kuud märkan, et mööda Ääremetsa teed sisenevad Audru alevisse erimärgistusega suured paak- ja furgoonautod. Mida nad veavad? Vallavalitsus vaikib ja varjab.

Juhuslikult satun lehele Ametlikud Teadaanded.
Selgub, et ettevõte BAO ohtlikud jäätmed taotleb uut ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohta Audru alevikus Ääremetsa tee 11 kuna ettevõttel on lõppemas  31.08.2016 praeguse käitluskoha rendileping Tallinnas Suur-Sõjamäe 37/39

Ametlik Teadaanne  siin.
Kirjas on, et taotluse ja materjalidega saab tutvuda  Keskkonnaametis ja dokumendiregistris ning esitada ettepanekuid ja vastuväiteid.
Aga ei - ära mõtle välja.
Dokumendiregistris on sellekohastele dokumentidele paigaldatud hoopis juurdepääsupiirangud.
Teen Keskkonnaametile  teabenõude ja palun väljastada järgmised dokumendid:
06.07.2016 Ohtlike jäätmete käitluslitsensi nr 0333 muutmise taotlusmaterjalid ja Jäätmete riikidevahelise veo loa taotlus , notification NO EE 000346

Vastuskirjaga keeldus    Keskkonnaamet teabenõude täitmisest AvTS § 35 lg 1 p 17 alusel põhjendades, et tegemist on ärisaladusega. 
Ei no minge...
Võite tutvuda ja esitada vastuväiteid aga dokumente me ikkag ei avalikusta. 

15.07.2016 teen  Keskkonnaametile täiendava teabenõude küsides kas ettepanekuid ja vastuväiteid esitatakse  kohvipaksule vaadates ja Ametlikes Teadaannetes toodu, et dokumentide ja taotlusega on võimalik tutvuda - on eksitus.

Lõpuks edastab Keskkonnaamet  mõningad dokumendid millest selgub kurb tõsiasi. 
Audru vallavalitsus on kooskõlastanud rahvusvaheliste ohtlike jäätmete ladustamise Audru aleviku keskuses, Ääremetsa tee 11 (endine  kartulihoidla), millimalli elukohast umbes 70 m kaugusel (kooskõlastus siin). 

Käideldavate ohtlike jäätmete nimistu ja kogused  aastas on hirmuäratavad (65 nimetust sh kemikaalid, asbest, elavhõbe,raskemetalli sisaldavad soolad ja soolalahused, inimeste sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel ja ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed  jne, jne -  mitmedsajad tonnid aastas  ainult üht nimetust)   Loe ise   siin 

Aga nii need asjad lihtsalt ei käi.

Jäätmeseadus  § 91 lg 5 sätestab, et jäätmekäitluskoht,  kaasa arvatud prügila asukoht määratakse planeerimisseaduses sätestatud korras. Planeerimisseadus § 75  lg 1 p 2 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine. Seega tuleb vastavalt Planeerimisseadusele § 75 lg 1 p2 jäätmekäitluskohad määrata Üldplaneeringus.

Audru valla Üldplaneeringuga ei ole määratud valla territooriumile  (ohtlike jäätmete) jäätmekäitluskohta seega ei ole  Audru vallas ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohad lubatud.
Üldplaneering on läbi avaliku menetluse sõlmitud ühiskondlik kokkulepe mida niisama muuta ei tohi. Vallarahval on õiguspärane ootus, et üldplaneeringut järgitakse, ja et ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohti ei määrata (elamukruntide lähedusse)  ilma, et üldplaneeringus oleks selleks vastavad kohad ette nähtud. Audru vallavalitsus ei ole selles osas algatanud üldplaneeringu muutmise menetlust.
Audru vallavalitsus ei ole allakirjutanut ega teisi naabruses elavaid inimesi hoiatanud võimaliku kahjuliku tervisemõju eest  ega teavitanud, et on vastuolus valla Üldplaneeringuga kooskõlastanud  Ääremetsa tee 11 ohtlike jäätmete jäätmekäitluskoha, planeerimismenetlust läbi viimata, avalikku menetlust korraldamata ja elanikele kaasarääkimisõigust  andmata.

Uue jäätmekäitluskoha rajamiseks ja kasutusele võtmiseks peab ettevõtja saama kohalikult omavalitsuselt ehitus- ja kasutusloa. Audru vallavalisus ei ole väljastanud ettevõtjale BAO ohtlikud jäätmed  ei ehitus- ega kasutusluba.  Toimunud ei ole planeerimismenetlust.

Esitatud andmed (keskkonnamõju hindamine ) ei ole tõesed. Tahetud on näidata nagu asuksid elamud Ääremetsa  tee 11 maaüksusest vähemalt 250 m kaugusel. Maaameti kaardirakenduselt mõõtes selgub, et kolme elamu kaugus Ääremetsa 11 kinnistust on  alla 100 m. Isegi Audru vallavalitsuse hoone jääb alla  250 m.  Ei vasta tõele, et ohtlikke  jäätmeid ladustatakse ainult mingile osale Ääremetsa tee 11 hoonest, ja et territoorium on asfaldeeritud. Allakirjutanu koduaknast on näha kuhu suured tsisternid  ja furgoonid ohtlike jäätmetega suunduvad ja kuiva ilmaga on Ääremetsa 11 territooriumil  trandspordist tekitatud tolmupilved mis levivad kõrvaolevatele kruntidele. Ei vasta tõele, et lähim puurauk (PRK005205) asub  ca 220 meetri kaugusel ida suunas, tegelikult alla 100 m.

Jäätmeseaduse § 77 lg 2 kohaselt peab Keskkonnaamet enne otsuse tegemist küsima   kohaliku omavalitsuse kooskõlastust/arvamust. Vallaametnik Priit Annus  on andnud ainuisikuliselt  oma kooskõlastuse (Audru valla dokumendiregistrist ei nähtu, et vallavalitsus oleks asja kollegiaalselt arutanud  või kooskõlastuse andmise otsustanud).

Ei hakka ootama vallavanem  Suursilla vassimist, teen vastavasisulise pöördumise  volikogule (kuigi ka volikogu eest vastab Suursild ise). Tahate ju ka näha  vallavanem Suursilla poolt juhitava Audru volikogu võimekust. Jätkan kui olen volikogult vastuse saanud.


22.8.16

JÄTKAN EELMIST POSTITUST


No nii, suur suvi hakkab lõppema ja millimalli polegi midagi erilist  teha jõudnud. Lady Gaga lõpetas suvel vähemalt  autokooli millimalli aga pole ei  lõpetanud ega alustanud midagi. Mõned korrad lipsasin blogisse, et  kas ikka veel saan sisse või on blokeeritud.  Arvasin, et kuna uusi postitusi pole  lisanud siis on külastajaid 0  või kui siis vääääga vähe.  Eksisin. Päevade statistika näitab, et  alla 49 külastaja pole ühelgi päeval olnud. Kõige rohkem on blogi külastatud   21.07.2016  lausa 673 külastajat. Ei tea mis siis juhtus, ilmselt keegi on  sel päeval  millimallit kõvasti materdanud siis tavaliselt hüppab vaadatavus lakke.  Nii et  kõik on OK, huvi on ja millimalli jätkab.

Et siis 22.05.2016 korraldas MTÜ Lavassaare Külaselts  kolmandat korda Lavassaare alevis vanavara laada. Kahju, et see üritus sellisel kujul teenis ainult üht eesmärki - vahendeid valimata  saada võimalkult suur puhaskasum.
MTÜ Lavassaare Külaselts sai vallalt ürituse korraldamiseks kasutusse  kolm valla omandis olevat üldkasutatava  maa sihtotstarbega maaüksust millest kahel korraldati üritus aga  ühel hakati osutama tasulise parkimise teenust nii laadale saabunutele kui ka lihtsalt sugulasi tuttavaid külastama tulnutele. Maksma pidid kõik. Lintide ja korravalvuritega suleti kõik Lavassaare alevi tänavad, kogu liiklus suunati ainult  Mäe tänavat pidi otse tasulisse parklasse. Igasugune võimalus mujale pöörata, käänata või peatuda välistati. Tasulise parka kõrval haigutas lintidega suletud tühi  Lavassaare valla ametlik avalik parkla kuhu sõidukeid parkida ei lubatud. Hiljem hakati ka sinna ja veel teisele valla maale (mida ei olnud kasutusse antud)  parkimispileteid müüma.
Et mõni auto ei plaaniks  ennast juba enne Lavassaare alevit teeäärde parkida, kust võinuks jalgsi laadaplatsile jalutada,  paigaldati  1,5 km enne Lavassaare alevit ka riigitee mõlemasse suunda parkimist ja peatamist keelavad märgid. Maanteeametile olevat vallavanem valetanud, et see on vajalik kuna tee on sellel lõigul käänuline ja teeäärsetest majadest võivad lapsed teele tormata.
Sirgemat teelõiku annab küll otsida ja ühtegi maja kust lapsed võiksid teele joosta  pole isegi silmapiiril.  

Et laadal jalutas ringi ka vallavanem Siin Suursild ise siis loomulikult küsisin  - „mis toimub, ei ühtegi luba riigitee  ega valla teede ja tänavate sulgemiseks, miks ja mida kaitseliitlased siin organiseerivad  ja mis pagana tasulist parkimist  MTÜ korraldab valla üldkasutataval maal.  Vastust nagu ikka eriti polnudki  „ ja mis siis, mis see sinu asi on, küll vormistame järgi kui vaja“   Muidugi oli Siim  teadlik mis toimub ja ega ta teeselnudki nagu see talle üllatusena oleks tulnud.    

No ja Audru kohalik  konstaabel, Harli Hansen, igati tore mees muidu  (koos Soontagana maleva kaitseliitlase vormi kandva selliga)  - seisis kui Tammsaare tõde ja õigus oma politseiautoga keset  riigiteed, sulgedes selle ja suunates  autod kenasti tasulisse parklasse.
Küsisin kas ta ka teab, et ei riigitee ega   valla teede ja tänavate sulgemiseks pole ühtegi  luba ja tema tegevus siin ja  praegu õigusvastane. Ei teadnud. Lasi ennast ka ära petta.  Konstaabel arutles, et mis siis nüüd teha ega saa ju üritust lõpetada -arvasin samuti.  Konstaabel läks kuhugi ja liikluse reguleerimist toimetas edasi kaitseliitlane  Soontagana malevast kes oli samuti „salaoperatsioonil“, sest kaitseliitlastel on õigus reguleerida liiklust ainult  kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral ( vt Liiklusseaduse LS  § 8 lg 3 punkt 1 siin ).  Aga polnud näha ühtegi kaitseliidu sõidukite kolonni! Et siis korralagedus valitseb ka selles riigiasutuses -  või äkki kaitseliitlased käivad pühapäeviti musta tegemas.

RIIGITEEDE SULGEMISE LOA SAAB ANDA AINULT MAANTEEAMET!   KAS MAATEEAMET TEGI SEDA?
Kirjaga 06.06.16 nr 21-5/16-00050/235 teatab Maanteeamet (kopeerin):
Vastuseks Teie küsimusele teatame, et Maanteeametile ei ole MTÜ Lavassare külaselts esitanud allkirjastatud nõuetekohast taotlust riigiteel ajutise liikluskorralduse muutmise loa saamiseks, mille alusel oleksime saanud väljastada loa riigitee osas liikluskorralduse muutmiseks. Meile esitati ainult meili teel liiklusskeem läbivaatamiseks.
Seega ei andnud Maanteeamet mingit luba riigitee sulgemiseks ja seda isegi mitte ei taotletud.

MIKS POLITSEI VALETAB?

Sajad laadakülastajad  nägid kuidas kohalik konstaabel politseiautoga blokeeris Lavassaarde sissesõidutee ja suunas liikluse Mäe tänavat pidi tasulisse parklasse. See on fakt, mida ei saa ümber lükata, sest nägijaid oli liiga palju. Aga kas politsei julgeb, tahab seda tunnistada kui on saanud teada, et riigitee sulgemiseks ei olnudki luba.
17.06.2016 edastan Politsei ja Piirivalveametile alltoodud sisuga pöördumise (siin koos vastusega)
(kopeerin):
22.05.2016 avaliku ürituse toimumisega seoses Lavassaare alevis (vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus) sulges kohalik konstaabel (koos Soontagana maleva kaitseliitlasega) Harli Hansen Lavassaare alevis riigitee lõigu alevi alguses (Audru - Lavassaare- Vahenurme tee 11,2-11,5 km) ja suunas liikluse Mäe ja Võidu tänavat pidi tasulisse parklasse. Riigitee sulgemiseks, avaliku ürituse ajal, saab loa anda üksnes Maanteeamet. Maanteeamet on oma kirjas selgitanud, et ei ole andnud luba riigitee (Audru -Lavassaare- Vahenurme) sulgemiseks, mitte ühelgi lõigul seoses 22.05.2016 Lavassaare alevis toimunud avaliku üritusega (vanavara laat).Seega jääb arusaamatuks millisel õiguslikul alusel politsei riigitee sulges.
Vastavalt AvTs palun
Edastage dokument mis oli õiguslikuks aluseks riigitee (Audru -Lavassaare - Vahenurme 11,2 kuni 11, 5 km) sulgemisele politsei poolt, 22.05.2016 Lavassaares alevis toimunud avaliku ürituse ajal.

Loomulikult ei ole politseil ühtegi vastavat dokumenti edastada aga välja tuleb sellest olukorrast  kuidagi rabeleda.  
(kopeeerin politsei vastuskirjast 28.05.2016 nr 1.1-21/359-2):
Teatan, et politsei ei sulgenud 22.05.2016 Lavassaare alevis toimunud „Vanavaralaada ja pasunakooride ülevaatusel“, Teie poolt nimetatud teelõiku vaid tegeles ürituse piirkonnas avaliku korra tagamisega.
Ah, et nüüd nimetatakse tee sulgemist  avaliku korra tagamiseks. Muidugi oli õigusvastane ja kummline, et politsei kui riigiasutus sulgeb mingi  MTÜ korraldatud üritusel riigiteed! Aga fakt jääb faktiks. Et siis miks see politsei usaldamise % nüüd nii madal ikka ongi.
Kas vald üldse teavitaski politseid avaliku ürituse toimumisest Lavassaares 22.05.2016, et politsei saanuks seal  avaliku korra tagamise nime all riigiteed sulgeda.

Korrakaitseseaduse § 60 lg 1 kohaselt  oli vald kohustatud kirjalikult  teavitama politseid avaliku ürituse toimumisest ja sama ütleb ka Audru valla „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 4 
Edastan vallale teabenõude ja küsin järgi.

Audru vallavalitsus 16.06.2016
Teabenõue
Audru valla „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 4 kohaselt vallavalitsus teeb otsuse ürituse loa andmise kohta viivitamata teatavaks ürituse loa taotlejale ja Lääne Prefektuurile. Ei Audru valla ega Politsei ja Piirivalveameti dokumendiregistrist Lääne Prefektuuri teavitamise dokumente leida ei õnnestunud.
Vastavalt AvTS palun edastada või viidata dokumendile millega tehti Lääne Prefektuurile teatavaks otsus avaliku ürituse loa andmise kohta 22.05.2016 MTÜ Lavassaare Külaseltsile.

Vastuskirjaga (27.06.2016 nr 14-1/1400-1)  teab vallavalitsus : AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument
Seega ei ole vallavalitsus Lääne Prefektuuri avaliku ürituse toimumisest Lavassaare alevis isegi mitte teavitanud.    

KÕIK DOKUMENDID PUUDUSID.

24.05.2016 edastan vallale pöördumise  soovin teada kas ta üldse midagi kontrollis ja kas mõnigi nõutud dokument  eksisteeris enne kui vallavalitsus väljastas MTÜ Lavassaare Külaseltsile avaliku ürituse korraldamiseks loa. Minu kirjaga  24.05.2016  ja vastuskirjaga 31.05.2016 nr 21.3-10/1170-1   saab soovi korral täpsemalt tutvuda Audru valla dokumendiregistris.
Kopeerin küsimused ja valla vastused.

-Avaliku ürituse toimumise ajal olid sõidukitele liiklemiseks suletud Lavassaare alevis kõik tänavad. Valla dokumendiregistrist ei leia dokumenti mis seda lubas.
Väljastada dokument mis oli õiguslikuks aluseks Lavassaare alevis vallale kuuluvate tänavate sulgemisel 22.05.2016
Valla vastus: AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument kust nähtuks kas ja kuidas olid 22.05.2015 Lavassaares toimunud avaliku ürituse liikluse korraldamisega seotud kaitseliitlased. Kui selline dokument eksisteerin palun see väljastada.
Valla vastus : AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas vallavalitsuse käsutuses on dokument mis andis MTÜ Lavassaare Külaseltsile õiguse korraldada Lavassaare alevis 22.05.2016 (tasulist) parkimist. Kui selline dokument eksisteerib siis palun see väljastada.
Vastus:   AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

-Lavassaare alevi avalik parkla (mis on tähistatud märgiga P, Raba 1 ) mis asus tasuliseks
parklaks muudetud maaüksuse kõrval oli tühi ja suletud lindiga. Kas Audru vallavalitsuse
käsutuses on mõni dokument mis lubas sulgeda avaliku parkla aadressil Raba 1. Kui on siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument

-Kas Audru valla käsutuses on dokument mis lubas MTÜ- l Lavassaare Külaselts korraldada
hiljem ka selles avalikus parklas Raba 1 tasulist parkimist. Kui selline dokument eksisteerib palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument

-Kas Audru valla kasutuses on mõni dokument millega Audru vallavolikogu on kehtestanud
tasulise parkimisala vallas (Lavassaare alevis või mujal). Kui selline dokument eksisteerib siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

-Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument millega Audru vallavolikogu on
kehtestanud parkimistasu määrad kui selline dokument eksisteerib siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument kust nähtuks, et maaüksus 39501:001:0179 anti MTÜ tasuta kasutusse tasulise parkimise korraldamiseks, osutamiseks. Kui selline dokument eksisteerib palun see väljastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Seega avaliku  ürituse loa väljastamisel MTÜ Lavassaare Külaseltsile  rikkus Audru vallavalitsus  seadust.
Aga Audru vallavolikogu kes peaks valla tegevuse õiguspärasust kontrollima - millega see sündikaat tegeleb ah ..... ha, ha, haaa . MTÜ Lavassaare Külaseltsi juhatuse esimees Merle Lillak on Audru vallavolikogu liige ja just sinna see koer maetud oligi. Pesuehtne korruptsioon. Kõik on võrdsed, aga mõned on võrdsemad.
Kirjas 28.07.2016 nr 16-1/1170-7 kirjutab Audru vallavalitsus:
Vastavad dokumendid puuduvad, sest Audru Vallavalitsusele taotlust tänavate sulgemiseks
Audru vallale kuuluvatel lõikudel, ei esitatud. Seega ei olnud tegemist õiguspärase sulgemisega.Audru vallal puudub teadmine, milliseid tagajärgi tänavate sulgemine kellelegi tõi. Vald ei kavatse rakendada sanktsioone MTÜ Lavassaare Külaselts osas tänavate ebaseadusliku sulgemise eest.

Süües kasvab isu, miks mitte hakatagi kerget raha teenima tasulise parkimise korraldamisega,  avalike ürituste toimumise ajal.  Ja ennäe, leiangi dokumendiregistrist   volikogu liikme ja  MTÜ Lavassaare Külaselts juhatuse esimees  proua Lillak taotluse vallavalitsusele (siin) kus taotletakse  luba hakata kasutama valla üldkasutatavat  maad parklana ja veel  soovitakse, et vald leiaks ka  eelarvest vahendeid selle maaala parklaks planeerimisel.   

Mis sa oskad kosta. Lausa parklaid vaja kus tasulist parkimist korraldada - ja seda kõiki muidugi ikka parema, ohutuma avaliku ürituse korraldamiseks. Lavassaare alev  parkimiskohtade puuduse  üle küll nuriseda ei saa, väike kompaktne alev mõnel ruutkilomeetril kus  suur  osa maast riigi või valla omandis.
 Seadust aga vallavanem Suursild ei tunne ja järele vaadata ka ei viitsi ega ka soovi – pole oluline ja aega samuti ju pole kui käsil valla Pärnu linnaga ühendamine  - eks hea koha eest tuleb sealgi võidelda. Eeldavalt Siim loeb enne uuele soojale kohale asumist natuke ka seadust muid keerab seal samasuguse rosolje kokku.

Maareformiseadus § 25 lg 2 sätestab, et munitsipaalomandisse antud maad võib kohalik omavalitsus kasutada üksnes maa munitsipaalomandissse andmise otsuses märgitud sihtotstarbel ja eesmärgil.  ( valla üldkasutatavat maad ei saa, ega või anda MTÜ kasutusse  trantspordimaana,  mida on ka parkla).

Case closed.