Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2019 postitused

Pärnu linna huviks on anda linnakodanikele jõeäärset maad kasutusse selleks, et nad seda ise ei võtaks.

Kujutis
Peale eelmistes postitustes mainitute  on veel linnavalitsus andnud otsustuskorras kasutusse Pärnu jõeäärset maad, paadisildade paigaldamiseks,  järgmistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele: Aare Parts Pilli Majad OÜ IDline OÜ Kõigil juhtudel on õigusliku alusena viidatud Pärnu linnavolikogu määruse  “Linnavara valitsemise kord”  §-le  17 lg 1 p 4  mille kohaselt võib otsustuskorras linnavara (sh maad) anda  kasutusse lähtudes linna huvidest .   Mis on linna huvi, anda teatud isikutele, otsustuskorras kasutusse jõeäärset maad, paadisilla paigaldamiseks? 23.01.2019 kirjaga  soovin selgitusi - milles seisneb linna huvi? 30.01.2019 vastuskirjaga nr 379-3 teatab  linnavalitsuse juhtivspetsialist Karmo Näkk järgmist (teen väljavõtte) : Miks ka mitte. Tahad midagi linnalt - mine võta ise - aga ära küsi ja linnal tekib kohe huvi seda sulle ise, otsustuskorras anda. Asi ei ole ju selles, et inimesed ei tohiks paadisildade paigaldamiseks võimalust saada vaid selles k

Igale pärnakale oma paadisild - linnavalitsus läks kinnisvarafirmaga sobingusse!

Kujutis
Kõigepealt pisut asjakohaseid pilte. Pärnus,  Väike- Jõe 12A,  7 korteriga   Jõeranna villa ja sealne Pärnu jõe kallas. Korterite müük toimus 2018 aastal, pildid  tehtud müügikuulutustelt. Müügiga tegeles Tõnisson Kinnisvara - Pärnu juhataja  Jüri Vahar . Nüüd faktid: -Väike- Jõe 12A korterite müügikuulutustel reklaamiti, ka võimalust paigaldada jõe äärde  paadisild  siin    siin  - Väike - Jõe 12A  Jõeranna villale  andis Pärnu  linnavalitsus kasutusloa   27.08.2018    siin  - Enne kasutusloa andmist, andis linnavalitsus aga   21.08.2018  korraldusega    ( siin )  korteriühistule  (Väike Jõe 12A)  otsustuskorras, kolmeks suveks kasutusse   Pärnu jõeäärse  maa,   paadisilla paigaldamiseks . -Korralduses viidati õigusliku alusena jälle linnavara valitsemise korrale § 17 lg 1 punkt 2 - lähtuvalt linna huvidest. - Jõeäärse maa kasutusse andmise lepingu sõlmis linnavalitsus (Karmo Näkk)   ei kellegi muuga kui  Jüri Vahar iga - Tõnisson Kinnisvara juhataja Pärnus. Mis

Igale pärnakale oma kallasrada ja paadisild Pärnu jõele.

Kujutis
Pärnu linnavalitsus tõdes rõõmuga, et mai kuus olid eraisikud paigaldanud  Pärnu jõele paadisilla, mehepojad polnud teadlikud, et maa kuulub Pärnu linnale ja vaja olnuks taotleda maakasutusõigust Pärnu linnalt. Pärnu linnavalitsus võttis vastavad meetmed kasutusele ja andis õnnetutele mitteteadjatele,  paadisilla aluse jõemaa ja kallasraja  kohe kolmeks suveperioodiks, otsustuskorras kasutusse. Miks ka mitte! Aga..... Korralduses on maa otsustuskorras kasutusse andmise  õigusliku alusena märgitud linnavara valitsemise korra § 17 lg 1 p 4 ( siin )  mille kohaselt võib linnavara anda otsustuskorras tasuta või tasu eest kasutusse   lähtudes linna huvidest .  Millised aga olid linna huvid antud juhul,  korraldusest ei selgu.   Mina tahan teada, kui sina ka siis  30 päeva pärast selgub millise "huviga"  linnavalitsus seekord lagedale tuleb. Rainer Aaviku allkirjaga linnavalitsuse korralduse väljavõte siin veekogu maa L6 siin kallasrada L8

Savisaar tõmbas Mati Suti Pärnumaa õpilasmalevat alt - jälle Savisaar, paha, paha!

Kujutis
Ja veel sellest Kalev Vigatsi poolt väljaantud  õpilasmaleva juubeliraamatust "On lipurivis malevlaste viirud", mille kirjastamiskuludeks sõlmisid riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu Haridus-ja Teadusministeerium ja Audru vald siin Lepingu punkt 3.1.11. kohustab toetuse saajat nimetama ministeeriumi tegevuse toetajana vastavates trükistes , reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki- tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutama trükistes ministeeriumi logo nähtaval kohal.  Raamatus ei ole ministeeriumit toetajana mainitud, rääkimata ministeeriumi logost. Küll on aga kiituse osalisteks saanud, peale raamatus sõna võtnute , veel Pärnu Linnavalitsuse haridus ja kultuuriosakond ja isiklikult Siim Suursild (Audru vallavanem, abilinnapea) ja Andres Metsoja (Pärnu volikogu esimees).  Mille eest Kalev Vilgats  Suursilda ja Metsoja tänas - ah ? Lugesin raamatut huviga kuniks...... Kas see on ikka see raamat kus maksumaksja raha eest Savisa

Riik ei kontrolli toetusteks eraldatud rahade tegelikku kasutamist.

Järg 12 juuni 2018 kirjutatud postitusele "Või et siis salvkaevu ehitus on raamatu kirjastamiskulu ja Pärnu linnavalitsusele esitatud arve MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva kulu."      siin 27.07.2017 korraldusega nr 225 ( siin  ) raha väljakantimine Audru valla  reservfondist MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev oli õigusvastane igati. Nüüd on selgunud, et tegelikult eraldas õpilasmaleva juubeliraamatu kirjastamiskuludeks raha hoopis riik ja seda mitte MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev vaid Audru vallale . Selle projekti elluviimiseks ei ole Audru vald  sõlminud ühtegi lepingut ei MTÜ- ga  Pärnumaa Õpilasmalev ega Kalev Vilgatsiga, kelle nime all raamat välja anti. 04.04.2017 on Siim Suursild, kui Audru vallavanem sõlminud Haridus ja Teadusministeeriumiga riigieelarvelise toetuse eraldamise lepingu (leping siin või siin ) lähtudes Audru vallavalitsuse soovist teostada projekti „Õpilasmaleva 50 aasta juubelikogumiku väljaandmine“ ning ministeeriumi soovist seda noorteprogrammi e

Kas teadsid, et ainult direktorid ja juhid väärivad preemiat !!

Kujutis
Aga hallatavate asutuste töötajad ? !!!!! Imegu näppu! Alltoodud dokumentidele on dokumendiregistris paigaldatud juurdepääsupiirang, sest Pärnu linnavalitsus ei tunne ega austa seadust.

Aeg kaaluda linnavalitsusel haldusmenetlusalase võimekuse tõstmist.

Kujutis
Pärnu Linnavalitsus annab jätkuvalt välja haldusakte mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas.  Olen sellistele haldusaktidele korduvalt linnavalitsuse tähelepanu osutanud ja teinud ettepaneku viia need kehtiva õigusega kooskõlla kuid linnavalitsus ei taha vigade parandamisega oma lohakale tööle tähelepanu tõmmata.    Järjekordne haldusakt mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas -11 detsember 2018  ( otsus 10270)  annab  Pärnu linnavalitsuse,  linnavara ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist,  Karmo Näkk, otsustuskorras kasutusse linnavara.  -Haldusakti andmise õigusliku alusena on viidatud Pärnu Linnavolikogu 1 7. märtsi 2015. a määrusele nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord “ -See määrus oli aga juba ammu, enne haldusakti andmist, tunnistatud kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 1 6.04.2018 määruse nr 10 §-ga 17     (   § 17. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine.   Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 17.03.2015 määrus nr

Kes? Miks? Millal?

Kujutis
 Sellised leiud siis Toris, kaupluse juures.