Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2015 postitused

RAHULIKKU JÕULUAEGA

Ühteviisi kirgas, hele Jõuluöö on kõikidele- vaestele ja jõukatele, arutuile, nõukatele,  uhkeile ja rusutuile, usklikele, usutuile. Öö on sama, sõnum sama: kõiki tuldi lunastama, Tahaks öelda:  kõiki neid..... tegelikult tead - ka meid. (Leelo Tungal) Jõulupühad haaravad ja puudutavad inimesi ikka ja jälle ning mõjuvad eriliselt. Kui palju on rutakust, saginat ning melu – kingid ja osturallid, päkapikud, heategevus …. See kestab nädala või paar ja siis kõik vaibub, sest kingid on tehtud, jõulu- ja nääriroad söödud, ligimesi meeles peetud ja põletatud kuusepuude söed kustunud. Pöördume tagasi halli argipäeva, jõuluerutus koos aimdusega kellegi suure sünnist ja me endi muutusest raugeb, imed lõpevad. Ilmgi näitab aina heledamat palet  ja elu loksub taas oma tavapärasesse sängi. Emotsioonid vaibuvad. Tõeliselt on olemas ainult kaks emotsiooni. Kõiki inimlikke tegusid motiveerivad kõige sügavamal tasandil hirm ja armastus. Ei  ole olemas muud inimlikku motivatsiooni ja

Jälle pädevust ületades sõlmitud leping

18.septembril 2013 on vallavanem Siim Suursild sõlminud vallavalitsuse nimel äriruumi üürilepingu AS-ga Eesti Post,Pärna allee 7 ruumide üürile andmiseks siin  . Lepingu punkt 2 kohaselt leping jõustub 01 oktoober 2013 ja on sõlmitud tähtajatult . Esmapilgul nagu kõik OK aga ....no mis nüüd jälle! Ära mõtle kohe ütle!!! Vastavalt Audru Vallavolikogu määrusele ( siin )13.05.2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 18 lg 1 punkt 1 kohaselt vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle 5 aasta . Tähtajatult on vist nagu üle 5 aasta. Veel enam! Sama määruse § 19 on toodud vallavara kasutusse andmise tähtajad: vallasasja puhul mitte üle 10 aasta kinnisasja puhul mitte üle 25 aasta. Halloo.....tähtajatult kasutusse andmist Audru vallavolikogu määrus ei lubagi.  Seega on leping sõlmitud vallavanema poolt pädevust ületades ega ole ka sisuliselt kooskõlas  valla määrusega. Kas  ja mida Audru valla

VALLAVANEM LÄHETAB VOLIKOGU LIIKMEID AGA SALGAB SEDA.

Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem premeerib volikogu liikmeid. Naeruväärne, eksole.  Eriti märkimisväärne kui naerualused on  volikogu  revisjonikomisjoni liikmed  kelle ülesanne kontrollida, et valla haldusaktid oleks seadustega kooskõlas. Seadustega kooskõlas........ Haloooo...... Et need Audru vallavolikogud oma esimeestega ikka ja jälle  nii äbarikud on.   Täielik volikogu  võimetus ja võimutus vallavalitsuse suhtes. No Siim ja  Jaanus muidugi väärivad ja täiendavad teineteist  ja võiksid juba esimeses vaatuses õnnelikult kokku saada ja jääda. Volikogu aseesimehe Mati Suti premeerimine vallavanema poolt polnud erandlik-vallavanem  lohistab ja lennutab volikogu liikmeid jätkuvalt kui nartse.   Pole siin pahandada midagi millimalli sõnakasutuse ja mõnitava tooni üle. See lihtsalt on siin nii. Sa ju ei lähe öösel Koplisse jalutama, kui ei taha peksa saada. Aga mis sul siis siia blogisse asja on,  kui selle lugemine marru ajab?. Kellel on õigus

Audru vald tõstis lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa 9%-lt 10%- le.

05.11.2015  Pärnu Postimehe artiklist  "Väikesed omavalitsused plaanivad maksutõusu" loeme, et Audru vallas on lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osas üks suurimaid Pärnumaal, eespool on ainult Sauga vald ja Pärnu linn. Auväärne kolmas koht. Kui arvestada, et Sauga vald ja Pärnu linn teevad  alates teisest lapsest  soodustusi või vabastavad lapsevanema hoopis lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest siis siin rebib Audru vald ennast teistest ette. Oleme selles osas Pärnumaal  kõige  kallim vald mitmelapselisele perele. Artiklist :  Audru vallavanem Siim Suursild märkis, et kuna osamaks on seotud töötasu alammääraga, mis peagi muutub, peab volikogu kehtivat määrust reguleerima. Samal ajal ei taha vald vanemate osamaksu suurendada. “ Jah, töötasu alammäära tõus toob kaasa ka Audru lasteaedades kohatasude tõusu kuna ka  Audru vallas on see (nutikalt)  seotud protsendiga töötasu alammäärast (et igal aastal  oleks kindlustatud lasteaia kohatasu tõus)  kui

Vallavanem premeerib volikogu liiget 2

Jätkan eelmist postitust 10.09.2015 volikogu istungile vean ka ennast kohale. Jõuan väikese hilinemisega ja kahjuks ei kuule kogu MTÜ Linnalabori ettekannet. Kolm volikogu liiget saabuvad kusagil pooletunnise hilinemisega  aga ennäe - volikogu protokoll ( siin ) hilinemist ei kajasta.  Vallasekretär Katri Pruul  ei pea seda  väikest asja oluliseks ja lihtsalt valetab istungi protokolli kirjutades "Istungi algul kohal 17 vallavolikogu liiget. " Nooremad võtavad ikka kergemini õppust ja näib, et vallavanema haigus on vallasekretärile olnud eriti kiirelt nakkav. Volikogu protokoll peab kajastama tegelikult istungil toimunut. "Võimalik vaid Audrumaal", Päevakorrapunktide arutamine läheb kiiresti, keegi midagi ei küsi ja keegi midagi ei vasta. Mida lähemale jõuab 9 punkt, kus preemia maksmise heakskiitmine volikogu liikmele Mati Sutile, seda rohkem tunnen  õhus pinget. Enne nimetatud päevakorrapunkti tehakse vaheaeg (volikogu istungi protokoll vaheaega ei kajasta!!!

Vallavanem premeerib volikogu liikmeid, neile volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.

On tavapärane, et aasta lõpul algab üks preemiate maksmise ralli. Vallavanem jagab preemiat nii  vallaametnikele kui ka hallatavate asutuste juhtidele. Nemad on ju aasta läbi korralikult oma tööd teinud - pole  ei lõunale ega kojuminekuga hilinenud. Vallavalitsuse aastalõpu preemiasadu ei puuduta siiski hallatavate asutuste reatöötajaid, näiteks koolide ja lasteaedade personalile preemia maksmist ei tule Audru vallas just tihti ette. Mina, sina, meie võime küll mõelda, et  nii ei ole õige või sobilik  aga ......päris mõnus on mõnikord lihakäntsakat käest järada ja pärast sööki käed pükstesse lihtsalt puhtaks nühkida. Nagu teada, määrab vallavanema ja valitsuse liikmete palga, hüvitised, preemiad, lisatasud vm volikogu, aga mitte vastupidi. Aga mis vallavanem Suursild teeb? 17 volikogu naksitralli ei mõista midagi õigusvastast isegi mitte kahtlustada - lihtsalt mök, mök.  09.12.2013 nr 21.1-1.5/15 käskkirjaga ( siin  kuid avalikustamata) maksab vallavanem S.Suursild preemiat

KAS TEAD ET

Audru vallal on nüüd ka oma talu - Kirsi talu. Ma ei tea küll kuidas see saadi aga märgid näitavad, et on ja tegutseb. KOKS § 30 lg 3 sätestab, et valla - või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla- või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad .  NB!   valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad!!!    Audru vallavalitsus on kehtestanud   korraldusega 11.06.2015 nr 228   piletihinna   30. juuli 2015   Kirsi Talus toimuvale kontserdile , preambulas on viidatud õigusliku alusena   KOKS § 30 lg 3 .   Mis on vallal pistmist Kirsi talus eramaadel korraldatava kontserdi piletihindadega.   Piletihinna saab vald kehtestada ainult oma   asutuste poolt osutatavatele teenustele.  Aga tore, et Audru vallal   on nüüd ka oma talu-   - Kirsi talu kus volikogu liikmest talu peremees, Ado Kirsi on kõva pilli- ja naljamees. Liitumine Lavassaare vallaga oli alles algus nüüd liitume taludega.  Kuhu edasi,  kas varsti hakkame raha printima? Miks ka mitte -  heade ideede vald.

Muudeti midagi muutmata

Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu   varasemate otsuste   29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt: Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65   ja 04.09.2014 nr 49   ilmneb, et mõlema otsuse   preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:    Kopeerin   29.08.2013 otsus nr 65 preambula   ( siin ):   Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”, Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (   siin ): Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!   Ükski volikogu liige   ei viitsin

On see nüüd Audru valla leping või Sauga valla leping?

Veel üks huvitav leping jäi silma.  Ei saagi nüüd aru on see Audru valla leping või Sauga valla leping siin    Päises, esimesel lehel kenasti lepingu pealkiri "Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine" Keri edasi, kuni jõuad lk 2 algusesse, selle päises ka pealkiri, ainult et Audru asemel Sauga.   "Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine" Keri  lk 3 algusesse " Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine" Keri lk 4 ja jälle "Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"   No ei saa rajalt maha, kui käima läks siis ei lõpeta - üks äpardus teise otsas.   Kui ikka ei oska "varastada " siis tuleb õppida. Ärandati netist Sauga valla leping, ise ei viitsitud mõelda, muudeti esimesel leheküljel päist (Saugast Audruks)kuid ei jagatud, et tulnuks muuta ka ülejäänud lehekülgede päises olevat p

Audru vallas sõlmivad ka surnud lepinguid

Kui eelmises   postituses toodud lepingust ei leidnud lepingu objekti   siis siintoodud    lepingus on küll objekt   aga .......    Kopeerin   lepingust   mis on allkirjastatud 24 juuli 2012. Kogu leping siin 1. LEPINGU POOLED Käesoleva lepingu poolteks on AUDRU VALLAVALITSUS, keda esindab valla põhimääruse ja ehitusmääruse alusel vallavanem Margus Joonas   (edaspidi VALD) ja Veiko Tabur, Isikuk 37706264229, (edaspidi: HUVITATUD ISIK). Kahjuks lahkus vallavanem Margus Joonas   meie hulgast 02.01.2012 seega ei saanud ta 24 juuli 2012 enam valla nimel   lepingut sõlmida ega ka kedagi volitada. Siin oleks nüüd politseil tööd.

Objekt: 4800€ koos km-ga

Mõista, mõista mis see on! Siim Suursild sõlmis valla nimel FIE- ga Riho Keskpaik töövõtulepingu. Mida Suursild plaanib ehitada? Mis tööd ja kus hr Keskpaik tegema hakkab.  Mis on lepingu objekt?   Kogu üllitist saab lugeda siit . Äkki õnnestub kellelgi ridade vahelt lugeda mida   ja kuhu Suursild ehitada plaanib. Kopeerin lepingust 1. LEPINGU OBJEKT Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama, töövõtja poolt vastavalt esitatud hinnapakkumisele 4 800 € koos km-ga . Lisa 1 „Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö). 1.1. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõigile Ehitise Tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti. Mis on siis   lepingu objekt ? Kas   - 4800€ koos km-ga. - Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis

Lavassaares plaanitakse vee hinda tõsta.

Istusin riigikogu valimistel Lavassaare valimisjaoskonna komisjonis. Valisin ise just selle piirkonna. Nostalgia.   Minu lapsed on Lavassaares sündinud ja oma noorusaastad olen seal mööda saatnud, seepärast läheb mulle kõik Lavassaarega seotu korda. Küla elas ja hingas ühes rütmis. Mäletan jaanipäevi ja jõulupidusid kui kogu alevi rahvas peale 12 kuuse alla kogunes. Keegi sikutas lõõtsa, keegi tantsis, sooviti head uut aastat ja siis mindi klubisse tantsima.  Nüüd jõudis Siim oma MTÜ- dega ka sinna.   Kümned MTÜ-d, kellele valla  raha külvatakse kui lennukilt, korraldavad pidusid põhiliselt iseendale. Pidi olema lausa kohustuslik osa võtta teise MTÜ pidudest- vaja näidata, et rahvas osaleb ja nii neid tassitakse teinekord isegi valla bussiga siia ja sinna.  Ise korraldavad, ise osalevad, oma äriühing   kutsutakse toitlustama, teisi ligi ei lasta. Korruptsioon.  Aruanded, vallalt saadud raha kasutuse kohta, ei kannata kriitikat. Arved liiguvad omavahel - üks peab ühele loeng

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele. Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab ( siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele , töökogemusele , teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab    volikogu . Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka. Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku. Näiteks: Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.   Kohustused 1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine. ... .... 3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine. ...  .... Nõuded kvalifikatsioonile ..... 6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eel

Nelja dokumendi edastamine e-postiga on vallale nii koormav, et sunnib valda oma igapäevast tööd ümber korraldama

( E elmise postituse kohta. Vallavanem tühistas korrlduse ja kuulutas välja enampakkumise. Loomulikult ei olnud huvitatuid, sest tegelikult oli auto juba ammu müüdud ja rahagi vallale laekunud.  Lollitamine! )     24.02.2015 esitasin Audru vallavalitsusele teabenõude soovides dokumente mida mul ei ole õnnestunud aastate jooksu mitte kuidagi Audru valla dokumendiregistrit ega kodulehelt leida kuid millised peaksid ilmtingimata seadustest lähtuvalt   vallas eksisteerima, olema kättesaadavad kõigile ( minu teabenõude leiad dokumendiregistrist). Keegi ju ometi ei kahtle, et meie eeskujulikul vallal olulised dokumendid puuduvad, millimalli on lihtsalt ise saamatu - ei mõista otsida ega nulliga jagada . Nagu oligi arvata, Audru vallavalitsus keeldus kirjaga 05.03.2015 nr 6-17/572-1 teabenõuet täitmast,   põhjendades, et ei suuda valla tööd ümber korraldamata nii suurt hulka dokumente väljastada, see on vallale liiga koormav.    Seda küll ei tahaks, et   Audru vald millimalli