20.03.10

Riigikontrolli auditi aruanne oli volikogu jaoks salajane dokument

Kui millimalli avaldas jaanuaris arvamust, et MTÜ-de (mittetulundusühingute)rahastamine ei käi meie vallas õiguspäraselt, siis reageeris vallavanem Joonas jälle põrutamisega, ukse tagakäe kinnilöömisega, sajatamisega. Joonasele sekundeeris volikogu aseesimees hr Mati Sutt, kes millimalli äärmiselt nahhaalse avalduse peale võinuks rabanduse saada. Ka temal (nagu pea kõigil volikogu liikmetel) on oma MTÜ, mis sai möödunud suvel, volikogu otsusega korruptiivselt, tasuta hoonestusõiguse 30 aastaks, veel ainsana vallale kuulunud maale Valgerannas (teest vasakul, ka parkla). Valla arengukava järgselt ja kehtestatud planeeringu kohaselt ei saanuks hoonestusõigust sellele maale MTÜ kasuks seada. Pisipisi korruptsioon, mis on hästi peidetud mitte iga silma ette toodud.

Kõik ahmisid õhku ja vaatasid millimallit kui kurdi terroristi.

Jälle võinuks süüdistada millimallit valetamises ja laimamises, MTÜ-d kallale ässitada ja "Valimisliit Audru" e vallavolikogu, oleks millimalli grillinud nagu Tänupüha kalkuni ............

................aga keegi, keda ignoreerida ei saanud, jõudis kontrolli tulemusel millimalliga samale tõdemusele.

04.02.2010 volikogu istungi päevakorras oli punkt 10. Ülevaade Riigikontrolli auditi eelnõust” Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö rahastamine valdades ja linnades”.

Selle päevakorra punkti kohta ei olnud lisatud miskit materjali. Huvitav miks? Kus on Riigikontrolli audit, millest juttu tuleb? Istungi algul avaldas millimalli pahameelt, miks riigikontrolli auditit volikogu liikmetele ei esitatud.

Oi, kui loll küsimus see oli!!! Kuidas millimalli ise selle peale ei tulnud. Vallavanem ja volikogu esimees pidid tobukesele selgeks tegema, et see on salajane dokument" ametisiseseks kasutamiseks" nagu öeldi.

Vallavanem Joonas, lahke inimesena, lihtsalt informatiivses korras, räägib natuke auditist ka volikogule. Tore muinasjutt, oma valimisliidu liikmetele, aga
millimalli ei ole millegiga rahul.

Peale istungit - kõne riigikontrolli. Miks riigikontrolli aruandeid siis volikogule näidata ei tohi?
See oli üllatus ka Riigikontrollile, sest läbiviidud auditi aruanne, tulnuks just volikogule esitada, vallas avastatu kohta seisukoha võtmiseks.

Mida vallavanem siis kostis?
Aga loomulikult!
Pole olnud, midagi niisugust pole olnud. Pole midagi keelatud! Lihtsalt materjale ei jõutud ette valmistada. Huvitav, mis materjale?

Ja nüüd mine riigikontrolli kodulehele, loe kogu aruande tervikteksti http://www.riigikontroll.ee/ siis näed, miks ja mida.

Kuna sa seda pikka juttu lugeda ei viitsi, siis teen sulle copy/ paste nendest kohtadest, mis puudutavad Audru valda (usu aga kontrolli).

Auditist

Näiteks oli Audru vald tegevustoetused välja maksnud septembris, kuigi korra kohaselt oleks seda tulnud teha kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist.

Valla või linna sisemise töökorralduse nõrkust ja sisekontrolli puudumist ning seejuures kodanikuühenduste võimalikku ebavõrdset kohtlemist näitab ka asjaolu, et tihti oli taotluste esitamise ja lepingute sõlmimise tava ka ühes vallas või linnas väga erinev. Audru ja Suure-Jaani vallas pidid kõik seltsingud toetuse taotlemise hetkeks olema tegutsenud vastavas valdkonnas vähemalt ühe aasta, kuid tegelikult kõigilt seda ei nõutud.

Audru vallas oli 6 seltsingut 7-st alustanud tegevust vähem kui 9 kuud enne toetuse taotlemist, kuigi toetuse taotlemise ajaks pidid seltsingud olema tegutsenud vähemalt 1 aasta.

27. Mitmed toetuse saajad olid pälvinud võrreldes volikogus sätestatuga n-ö erikohtlemise. Sellistel juhtudel viidati valdavalt tavale ja varasematele siduvatele pikaajalistele rahastamiskokkulepetele, kuid sellekohaseid lepinguid polnud sõlmitud. Kogudused, mis on samuti kodanikuühendused, ei pidanud mitmel pool täitma teistele ühendustele esitatavaid nõudeid (Audru ja Tõstamaa vald).

28. Nendel juhtudel, kus taotluste hindajateks on taotlejad ise, võib see kaasa tuua huvide konflikti. Audru vallas kuulusid tegevustoetuste taotluste läbivaatamise eksperdirühma, mis tegi vallavalitsusele ettepanekuid
toetuste määramiseks, mitmed taotlejad ise. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees, kes oli ka mitme toetuse kasutaja, kuulus nii tegevustoetusi kui ka projektitoetusi hindava komisjoni koosseisu.

Samas tuvastas Riigikontroll, et ka volikogud vaatasid valla- või linnavalitsuse rikkumisi pealt, rakendamata sisekontrolli meetmeid.

33. Riigikontrolli soovitus auditeeritud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudele: näha volikogu revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaanis ette eelarvest toetuste maksmise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontrollimine.

38. Riigikontroll tuvastas, et mõningatel juhtudel konkureerisid kodanikuühendustega toetuste taotlemisel ka valla või linna enda hallatavad asutused ja asutatud ühingud. Näiteks Audru vallas taotlesid ja said projektitoetusi valla hallatavad asutused (rahvamajad), kuigi kord nägi taotlejatena ette vaid MTÜsid, seltsinguid ja valla elanikke.

Tihti on volikogude kinnitatud eelarve ja selle täitmise aruanne sedavõrd üldine, et ei ole võimalik täpselt aru saada, mis kuludeks on vald või linn raha planeerinud. Sageli planeeritakse raha ainult üldiselt valdkondade kaupa ning kulu majandusliku sisu üle otsustavad ametnikud.

46. Auditeeritud omavalitsustes oli kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonnas makstud n-ö peidetud toetusi kokku vähemalt 2,7 miljoni krooni ulatuses, kõige rohkem Nõo (vähemalt 855 000 krooni), Audru (vähemalt 800 000 krooni ) ja Suure-Jaani (vähemalt 700 000) vallas.

47. Mõnede omavalitsuste eelarve- ja raamatupidamiskorraldus (Audru, Suure-Jaani ja Nõo vald) oli nii puudulik, et seal kajastati kõik sisu järgi kodanikuühenduste toetused vallavalitsuse tegevuskuludena

Toetuste maksmine ei olnud avalikkuse jaoks läbipaistev ning avalik info toetuse saajate kohta polnud tihti kättesaadav. Seetõttu puudub maksumaksjal, riigil ning kodanikuühendustel selge ja tõene info selle kohta, kellele, kui palju ja mis eesmärgil toetust jagatud on.

Näiteks sisaldasid aruanded mõnikord ainult ülestähendust „saadud“ ja „kulutatud“, selgitamata, mis tegevusteks raha sisuliselt kulutati.

64. Aruandluse sisulise hindamise praktika vajab parandamist näiteks Audru vallas, kus üks suurematest toetusesaajatest, olles samas korraga nii raha jagaja kui ka taotleja rollis, andis vormiliselt küll aru, kuid sõltumata projekti sisust koosnes see peaaegu alati projektijuhi bussijuhina tegutseva abikaasa nimel esitatud transpordiarvetest. Olgu tegemist mälumänguturniiri, jõutreeningu suvelaagri või spordipäeva korraldamisega valla territooriumil, olid aruandluseks tuhandetesse kroonidesse ulatuvad transpordiarved. Kuna arvetel ei olnud aga täpsustatud, millise kilomeetrihinnaga bussijuht oma abikaasale teenustööd pakkus, ei olnud rahajagajal võimalik hinnata, kas kogu raha ka tegelikult ära kulus. Selliste arvete esitamine Audru valla esindajate sõnul aga nende jaoks küsimusi raha kasutamise kohta ei tekitanud.

Audru vallas maksti volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe arveldusarvele 2008. aastal kultuuri-, spordi- ja noorsootöörahast kokku üle 115 000 krooni, millest ainult osa oli seotud toetusrahaga. Ülejäänu moodustas raha, mis oleks pidanud kantama hoopis tema abikaasale, kes pakkus vallale transporditeenust.

70. Riigikontrolli hinnangul sisulist aruandlust kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste kasutamise üle omavalitsustes ei rakendata. Aruandlus toetuste kasutamise üle on puudulik või aruandeid ei analüüsita. Samuti ei ole ette nähtud sanktsioone toetuste mittesihipärase kasutamise korral või neid ei rakendata. Vallad ja linnad kurdavad küll raha vähesuse üle, kuid tegelikult ei süüvi, kas toetusi kavandatakse, makstakse ja kasutatakse valla või linna arengukava prioriteetidest ja volikogu seatud põhimõtetest lähtudes, et aidata kaasa omavalitsuse elanike üldistele huvidele ja arengule, või n-ö külvatakse toetusraha lennukilt.

Halloo.... Audru vallavolikogu revisjonikomisjon, kes ikka kusagil paberitel eksisteerib vist - kui vallavanem lubab.

14.03.10

Ilma ühegi muudatusettepanekuta muudeti eelarve projekti kuidas ja kui palju taheti !!

Nüüd on siis maksumaksja raha paika pandud. Kõige suurema osa eelarve kuludest moodustavad personali kulud, millest põhiosa vallaametnike palgad.

Normaalses vallas on volikogu ülesanne raha kasutamist otstarbekalt planeerida ja vallaametnike ülesanne raha sihipäraselt kasutada. Aga ma ju ütlesin, normaalses vallas. Meie volikogu „Valimisliit Audru“ käib enamus volinikest pead noogutamas. Häbitundeta makstakse masu ajal pugejalikult vallavanemale 33 000 tuhhi ( sh 4000 maksuvabalt ) palka + tasuta telefoniarved 800 kr eest + hüvitised. Volikogu esimehele aga korra kuus istungi „juhtimise“ eest, poole vallavanema palga suurune hüvitis.

Volikogu liikmed teavad, et see on liig mis liig aga vaikivad, kiibitsevad. Keegi ei julge piiksatada, kartes kaotada lojaalsust.

Hea Audru valla kodanik, sina nuumad vallajuhte ja nemad topivad suure piruka häbenematult oma taskusse. Neile tuleb küll palka maksta kuid palk peaks vastama tööle ja selle kvaliteedile.

Jaanuari istungil teatas hr Joonas, et tema palk on kõrge ainult sellepärast, et keegi ei taha teha ettepanekut selle kärpimiseks.

Oh õnnetust, teine tahaks loobuda osast aga kuidagi ei ole võimalik – keegi ei tee ettepanekut. Põhimõtteliselt oleme me kõik andmise poolt eriti siis, kui teame, et keegi meilt niikuinii midagi ära võtta ei saa, või julge. Kas ikka soovitakse anda.

Kes julgeks või tahaks teha nii mõtetut ettepanekut. „Valimisliit Audru“, vallavanem Joonase ja volikogu esimehe S. Suursilla „parteisõdurid“ ei julge ometi vallavanema ja volikogu esimehe palga kärpe ettepanekust unistadagi. Kui vallavanem ei häbeneks küsida, oleks „Valimisliit Audru“ vallavanema palka ammu häbenematult hoopis tõstnud. Mitte miski ei ühenda inimesi paremini kui üheskoos tehtud lollused.

Seadusi ei tunta ega tahetagi tunda, põlvpükste aeg ei saagi läbi. Arvamus, et seadusi ei tulegi täita, lihtsalt oma ülekaalukate häältega otsustame, näitab suuresti poliitilist harimatust.

Audru vallavolikogu - õiguseta võim. Või ehk ongi nii, et võimu teostamise on rahvas läbi volikogu delegeerinud vallavalitsusele. Otsuseid tehakse ju vallavalitsuses.

Kui sa ütled, et millimalli ise ka, siis ma ütlen sulle - millimallil on ja jääb alati eneseväärikus alles, keegi ei zombista teda.
Olen nõus ükskõik kellega tülli minema, et jääda iseendaks, sest ma ei taha olla kängitsetud võõraste, võltside arusaamade poolt. Mulle meenub kohe see suhtumine, kus koolist 5 (lojaalsust) tuues midagi saab. Olen paari kuuga vähkkasvaja rakuehituse selgeks saanud, ka seedekulgla.

Miks volikokku valituks osutudes, saab normaalsest inimesest zombi?
Mis on inimeste zombideks muutmise põhjused? See oli ja on üks kontrolli viise. Zombipulber mõjub nii sissevõtmise, sissehingamise kui ka välispidiselt, naha kaudu. Kui Haiitil kuuluvad pulbri koostisse konnad, meriussid, sisalikud, ämblikud, jahvatatud inimluud ja kurikuulus ogaõun,siis meie zombipulber koosneb järgmistest komponentidest: MTÜ-d, toetused endale, komisjonid, korruptsioon, ahnus jne. NLKP oli poisike praeguste käsuparteide, liitude kõrval, kes zombistavad inimesi.

Kui vallajuhid hakkavad ohkima, et Audru vallal on ka rahadega raskusi, siis ära usu. Võta eelarve ette, kui aru ei saa, saada selgitustaotlus valda ja lase iga rida „rohujuure tasandile“ lahti kirjutada siis sa näed kuhu „viiuliga laip“ maetud on.
See on sinu õigus, mitte häbi. Sa oled maksumaksja ja sinu rahakotist, läbi maksude juhitakse valda.
Eelarve on avalik, see peaks olema kõigile arusaadav aga kui ei ole siis selgitagu, kirjutagu jne.
Muidugi ära sa palju looda, sest kohe algab võitlus. Esialgu püüab sekretär sulle selgeks teha, et sul pole õigust mingeid andmeid saada. Kui julgus siis kadunud pole, saad teada, kuidas valla tööd segad, siis kui hirmus inimene sa oled, terve su pere, koos koeraga. Kui see sind ka ei hirmuta siis kuuled ohkimist, et miks teised siin midagi küsimas ei käi vaid ainult sina jne jne. Ütle, et see on teie õnn ja vallarahva õnnetus.
Nüüd lenda peale, sest kui juba Riigikontroll või Rooma paavst tunnistasid sinu õigust andmeid saada siis kuuled, et sulle polegi midagi keelatud, sa said lihtsalt valesti aru.

Pea ainult meeles, et pärast on sul „metsalise“ märk otsa ees, sest meil pole lubatud vallamaja rohkem külastada kui sünni- või surma registreerimine.

Äkki sa arvad, et volikogus arutati valla eelarvet ka. Ära mõtle välja. Tegime kaks volikogu istungit tähtsat nägu, pärisime kuidas see ja kuidas too arv saadi ......

Siis tuli vallavalitsus, kolmandal lugemisel, täiesti uue eelarve projektiga lagedale, esitamata eelnevalt volikogule ühtegi selgitust või muudatusettepanekut- lihtsalt kirjutas eelarve täiega ümber, selliseks nagu tahtis. Keegi peale millimalli ja proua Inda ei julgenud piiksuda. Volikogu esimees teatas millimalli protesti peale, et meil on Audru vallavolikogus alati nii olnud ja on ka edaspidi.

Revisjonikomisjon, kes võinuks suukese lahti teha, eksisteerib ainult paberil ja nende endi peades. Vaata siia ka arupärimine

Vallavanem Joonas vuristas uue eelarve projekti ette - muutsime seda ja teist - otsustasime nii ja naa.... ja siis käed püsti - eelarve vastu võetud.
Audru vald - tõesti nagu Kesk-Aasia "liiduvabariikide" pisike koopia, puudub veel ainult jõgede ümbernimetamine.

Ja millimalli tobuke arvas, et vallavalitsus saab kolmandal lugemisel healjuhul ainult muudatusettepanekuid veel teha - aga volikogu otsustab.

Aga millimalli pole ju kunagi rahul. Ja näitamaks kuidas tegelikult asjad käivad, tegi millimalli vallavanema, volikogu esimehe ja kõrgepalgaliste ametnike palgakärpe ettepaneku, eelarve muudatusettepanekuna. Mitte, et millimalli naiivselt arvanuks, et see läbi läheb vaid, et ikka tõestada midagi .............. Hea, kui sind mõistetakse aga mitte läbi nähta.
Minu muudatusettepanekud siin LK 1 ja LK 2

Ja nüüd algas rock’n’roll. Otsiti põhjust millimalli ettepanekud lihtsalt kõrvale jätta, mitte näidata vallavanema ja „Valimisliit Audru“ tegelikku nägu ja vallarahva huvidega mittearvestamist. Edasi loe homme

07.03.10

Vallavanema tööandja on volikogu aga ikka tahaks ju ise ...........

Kas teadsid, et
Valla/linnavalitsuse liikmetele ja vallavanemale ametipalga, lisatasude, puhkusetasude ja hüvitiste määramise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) kehtestatud volikogu otsustuspädevusele ning vastavalt ATS-ile. Seda otsustusõigust edasi delegeerida (nt vallavalitsusele) ei saa.

Audru vallas on vallavanem aga ise võtnud omale puhkusehüvitist just nii nagu tahtis. Ei ole pidanud vajalikuks volikogu nii tühise asja pärast tülitada.

Puhkusehüvitise määramisel oleks olnud vaja volikogu otsust (paberil).

Vaata minu teabenõuet ja vastust -
„volikogu liikmed teadsid, et vallavanem natuke kõrvale paneb ....."

Teabenõue siin Teabenõue (ebaseaduslikult väljamakstud puhkuse rahade kohta).pdf - Google Docs (hoia ctrl all ja plõksa sinisega tekstil)

Teabenõude tekst lühidalt selline
2008 ja 2009 aastal maksti vallavanemale (ja ametnikele) puhkusetoetust.
Vallavanem väitis volikogu liikme arupärimisele vastates,
et puhkusetoetust maksti vallavanemale (ametnikele) vastavalt ATS §46.

ATS §46. Puhkusetoetus
(1) Teenistujale võib maksta põhipuhkusega seoses puhkusetoetust kuni ühe kuu ametipalga ulatuses. Puhkusetoetuse maksmise korral tuleb puhkusetoetust maksta kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

Seega makstakse ATS § 46 alusel puhkusetoetust teenistujale ja korralduse puhkusetoetuse maksmiseks teeb vallavalitsus.

Teadaolevalt ei ole vallavanem teenistuja.

Vallavanemale saab puhkust maksta ainult volikogu oma otsusega kes on vallavanema tööandja.

1. Palun saata koopia, Audru Vallavolikogu otsustest,
millega otsustati maksta vallavanemale puhkusetoetust 2008 ja 2009 aastal.

Palun koopia nõutud Audru Vallavolikogu otsusest saata ettenähtud korras, hiljemalt 5 tööpaeva jooksul.

Vallavanema vastus siin vastus teabenõudele Joonase jt ebaseadusliku puhkuse komp kohta.pdf - Google Docs

Lühidalt vallavanema vastus „Puhkusetoetused Audru Vallavalitsuse avalikele teenistujatele sh vallavanemale maksti 2008 ja 2009 aastal välja vastavalt ATS § 46 - le. Eraldi volikogu otsust maksmise kohta ei tehtud, kuna vastavad rahalised vahendid olid planeeritud vallavalitsuse palgafondi eelarveid tehes ja volikogu liikmed olid sellest teadlikud. „

HALLOO, HR JOONAS ..............OLED AMETNIK AGA MITTE TEENISTUJA.

Ah et volikogu liikmed teadsid, et vallavanem omale raha libistab ja see kirjutati lausa eelarvesse sisse. Kas volikogu liikmetele ka libistasid (kasvõi läbi MTÜ-de )? Kas seal see kadunud 800 000.- siis ongi mis riigikontroll avastas.
Sellest edaspidi.
Aga see pole veel kõik.

02.03.10

.....ja siis ta seal säras nagu Baskertville´ide koer

Põrkasin turul kokku vana tuttavaga. Hea vaadata, et inimesel läheb hästi, masu aeg aga temal soeng peas.
Kui linna käimlas soengut lahti sikutasime, mis läikiva laki kuhja all nägi välja nagu toidukilesse pakitud kamararulaad, rullus lahti ka ühe perekonna traagika.

Soeng pähe, paremad riided selga, sõbrannalt laenatud kallis lõhn – ja siis ta seal pangas ootas oma saatust, läikis, lõhnas ja säras nagu Baskertville´ide koer, lootuses päästa oma kodu haamri alt.

Nüüd saavad pangalt laenu ainult need, kes suudavad tõestada, et neil rahapuudust ei ole. Kui päike paistab laenab pank sulle vihmavarju aga kui sadama hakkab võtab selle tagasi.

Kui lootust enam pole siis on ootus. Mis saab?

Kogu inimtarkuse saab kokku võtta kahte sõnasse – looda ja oota!

Iga inimese elu ongi üks lõputu ootamine. Sa ootad, et tuleks suvi, ootad, et lõpeks masu, et pank annaks sulle laenu, ootad palgapäev, ootad bussi, torumeest, arsti, meest ja lapsi koju ........ootad , ootad, ootad hulluks minekut, ootad, millal ja milles sind süüdistatakse ja ootad vana vikatimeest ennast.

Mis toimus?
Rahast sai jumal, tekkis uus usk - Rahausk. Supermarketitest said templid ja shoppamistest rituaalid. Uus religioon leidis tohutul hulgal jüngreid. Kes sai, see rabas, päevast-päeva mitme kohaga, et teenida raha, osta asju, palju asju ja tarbida, lõputult tarbida – kapitalisimi võlu. Mõned ostsid isegi sõpru. Inimesed otsivad midagi aga näib nagu nad ei teaks isegi mida.

Kes on nüüd selles masus süüdi? Miks kõik see jumala viha meile kaela saadeti? Kedagi lihtsalt tuleb süüdistada - kas jälle rahvavaenlane Savisaar või keerata hoopis kõik see kaos käpik Ansipi kraesse?

Maailma elanikkonna saatuseratas on totaalselt nirus seisus. Maavärinad, uputused, terroriaktid. Hoopis jumala käsi on vist mängus.
Aga miks, kas jumal on ka ........? No mõtle ise, milline normaalne mees muudaks vee veiniks - enne ikka piimaks, ploomimahlaks.
Hästi hoitud saladus. Või et sellepärast oligi tal palju jüngreid, et vee käigu pealt kärakaks muutis.
Jumala teotamine? Oo ei- väike võllanali?

Võib-olla on olukorrast väljarabelemise võimalused mitte taevaste jõudude vaid hoopis meie enda kõrvade vahel olevas hallis olluses peidus? Raskete aegade proovikivi.

Tööpuudus on suur, paljudel perekondadel toimetulek väga raske.

Aga vallajuhtide palgad on mäekõrgused (vähemalt Audru vallas )
Lisaks suurele palgale saavad vallajuhid veel mitmesuguseid tööga seotud soodustusi. 4000.-autokompensatsiooni maksuvabalt kätte, puhkusehüvitised, telefon jne.

Ka valla­valitsuse teiste töötajate palgad on kohalikust keskmisest tunduvalt kõrgemad. Kui aga tekib vajadus eelarvekulusid vähendada, kärbitakse vallaametnike palkasid tavaliselt viimases järjekorras ja minimaalselt.

Seni arvasin et vallavanemad saavad suurt palka raske töö eest,nüüd selgub, et hoopis korrupsiooni vältimiseks. Ehk siis, et ei varastaks.

Raha ja ausus on aga teineteisest sama kauged kui „kuu ja kuuepennine“(loe seda head raamatut maalikunstniku Paul Gauguini ebatavalisest ja äärmiselt traagilisest elust ).

Vallakodanik küsib minult, et miks on vallavalitsuse palgal nii palju inimesi, miks on nende töötasud masu ajal nii suured.
Kallis inimene, küsi midagi lihtsamat, küsi kasvõi näiteks pii viissada komakohta......

Küsisid sa valimiste aeg potensiaalselt vallavanemalt - kui suurest osast oma palgast on ta nõus loobuma? Ei!

Pikk jutt tuli! Tahtsin alustada täna vallavanemale ja volikogu esimehele saadetud arupärimiste lahkamist, kirjutada eelarvest ja paljust muust aga kiskus kuidagi metsa.

Test
Mees on psühhiaatri juures.
"Mul on mure. Mu vend peab end mandariiniks."
"Lugu on tõsine. Kus ta praegu on?"
"Siin, minu kotis."

Kas sa vähemalt muigasid? Ei. Sa oled lootusetu!