Hr abilinnapea väikesed valed

No ei saanud jätta tegemata peale tänase istungi jälgimist veebis. Valed, valed, valed, valed.  Kõigist sellest täpsemalt koos dokumentidega aga edaspidi .

Pärnu linnavalitsus                             15.09.2022
Hr abilinnapea Silver Smeljanski

Teabenõue/selgitustaotlus

28.06.2022 allakirjutanu taotluse alusel teostas justiitsministeerium kontrolli Pärnu linna Planeerimisosakonna otsuse 02.06.2022 nr 3-5.4/317 üle millega anti kasutusluba vee ja kanalisatsioonitrassidele mis olid rajatud ilma ehitusloata (õigusliku aluseta)  eramaa Jõesuudme põik 3, Jõesuudme põik 7 ja munitsipaalmaadele Jõe puhkeala ja Elu tee L3

Justiitsministeeriumi kirjas  09.08.2022 nr 20-1/4741 toodu kohaselt ei saanud justiitsministeerium  asjakohaseid põhjendusi selle kohta, miks on Pärnu Linnavalitsus pidanud põhjendatuks anda kasutusluba vaatamata sellele, et kasutusloa aluseks olev ehitusluba puudus. Samuti märkis justiitsministeerium, et Pärnu linna dokumendiregister ei vasta nõuetele kuna dokumentidele on paigaldatud õigusvastaselt juurdepääsupiirang. Kokkuvõttes juhtis justiitsministeerium küll Pärnu Linnavalitsuse tähelepanu tuvastatud puudustele, kuid Justiitsministeeriumi hinnangul ei esinevat käesoleval juhul avalikku huvi Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 02.06.2022 otsuse nr 3-5.4/317 kehtetuks tunnistamiseks või muutmiseks. Seetõttu lõpetame kasutusloa suhtes järelevalvemenetluse kirjutas justiitsministeerium, 

Seega justiitsministeeriumi järelevalve, toimus minu taotluse alusel, ilma  ehitusloata  väljastatud kasutusloa üle (ei puudutanud detailplaneeringut)

Tänasel 15.09.2022 volikogu istungil,  Ihna ja Jõesuudme detailplaneeringu eelnõu menetlemisel, teatas abilinnapea Smeljanski (täpne Smeljanski sõnastus) : Justiitsministeeriumist läbikäinuna ei ole tuvastatud ühtegi ebaseaduslikku tegevust.

Ega linnapea Kosenkraniuse ausad abilinnapead omati valeta volikogu ees?

Vastavalt AVTS palun:

1.Edastage dokument kust nähtub, et Ihna ja Jõesuudme detailplaneering on läbi käinud ( abilinnapea sõnastuses) justiitsministeeriumist, ja et midagi ebaseaduslikku ei tuvastatud.

Kui selline dokument puudub keelduda teabenõude täitmises. (mitte saata allakirjutanu taotluse alusel teostatud kasutusloa järelevalvet)

2. Ihna ja Jõesuudme detailplaneeringu eelnõu menetlemisel vastab abilinnapea  volikogu liikmele Agnes Pulgale (Smeljanski täpne sõnastus): Mis puudutab seda teed siis tee on juba esialgse planeeringu sees olemas ja see on siis maavanema korraldusega 2014 kinnituse ja Jõe Jõesuudme osa on sinna juurde lisatud – detailplaneeringus

Tegin koopia abilinnapea Smeljanski poolt viidatud maavanema, Andres Metsoja 2014 a korraldusest ja oh imet  see  käsitleb hoopis vee ja survekanalistasiooni ning  keskpingekaablit. Teest ei sõnagi ega saanudki olla,  sest maavanemal polnud tee lubamiseks/ keelamiseks pädevustki. 

2.1 Palun selgitage kuidas  maavanem  Andres Metsoja poolt 2014 a Siim Suursillale vee ja survakanalisatsiooni ning keskpingekaabli rajamiseks ja hooldamiseks seatud reaalservituut sõidutee rajamist puudutab.Viidake vastavale  kohale korralduses. 

2.2 Viidake konkreetse dokumendi konkreetsele kohale ja selgitage mille alusel väidate, et Jõe puhkealale rajatud tee on juba esialgu planeeringu sees.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Selline siis Audru vallavanema kasutuses oleva valla sõiduauto sõidupäevik!!! Maksuamet , halloooo .....!!!!

Hakkame uuesti pihta - koos dokumentidega sulid avalikkuse ette

Pärnu linnavalitsuse ametnike põhipalgad 01.04.2018 seisuga