19.01.22

Dokumenti võltsinud linnaametnik ähvardas Robert Sarvega, maksis trahvi ja kriminaalasi lõpetati oportuniteediga (puudub avalik huvi)

Lõpetan siin ühe teema mis on veninud ja veninud - ikka nii, et Pärnu Politsei ja Prokuratuur lõpetavad krimainaalasja menetluse,   Riigiprokuraruur nõuab jätkamist ja nii vist kümneid kordi.   


Peale blogis ilmunud postitusi  tuli ähvardav kiri vandeadvokaat Robert Sarvelt. 
Määrisin hea nime ja teotasin au, esitasin valeväiteid - lükka ümber, vabanda, maksa nii ja nii palju või muidu......

Oi, kuidas ma kartsin,  nutsin, palusin, anusin, päike oli pidevalt allapoole silmapiiri rohkem kui 18 kraadi ja kogu aeg oli öö. 

Ei hakka rohkem kommenteerima kui viitsid loe üllitis ise läbi. Kärbin üllitise  lõputute seadusesätete võrra lühemaks muidu tuleb enne lõuna peale kui lõpuni jõuad. 

Üllitise lõpus väljavõte  prokuratuuri määrusest kus aus ja lugupeetud vallaametnik tunnistab dokumendi võltsimist ja maksab talle mõistetud trahvi.  

Kas sellised ametnikud, kes dokumente võltsivad, ikka võivad töötada kohalikus omavalitsuses?
Minu meelest ei või.  Avaliku teenistuse seadus (ATS)  § 95 ja §15 justkui seavad sellele piirangud.

Pärnu linnavalitsuses võib -  üks dokumendi võltsija ees või taga. 
Peab ikka jultumust olema, võltsin dokumente ja ähvardan ka veel. 
Piisanuks vabandusest oleks see pull ja häbi ära jäänud aga noh ikkagi vallaametnik. 

Siin siis Robert Sarve nõudest väljavõte.

Anne Seimar 7. juuli 2021 NÕUDEKIRI kahju hüvitamiseks, ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ning au teotavate ja ebaõigete faktiväidete esitamise lõpetamiseks ning avaldatud väidete eemaldamiseks

I. FAKTILISTE ASJAOLUDE ÜLEVAADE

1. Allakirjutanu pöördub Teie poole pr Reet Heldja (edaspidi nimetatud ka klient) nimel ja volitustel seoses kliendi nõudega kahju hüvitamiseks, ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ning au teotavate ja ebaõigete faktiväidete avaldamise lõpetamiseks ning avaldatud väidete eemaldamiseks.

2. Ajavahemikul 16.01.2020 - 19.02.2021 olete avaldanud blogiaadressil: http://millimalli.blogspot.com/ korduvalt postitusi, milles esitasite kliendi aadressil järgmisi ebaõigeid ja kliendist ebaõiget muljet loovaid (tema au teotavaid) väiteid (välja toodud osaline loetelu kogu esitatud väidete mahust).

2.1. 16.01.2020 avaldasite internetilehel millimalli.blogspot.com postituse pealkirjaga Pärnu Linnavalitsus võltsis dokumenti ja kasutas võltsitud dokumenti tõendina justkui originaaldokumenti“.

Postituses väidate, kuidas Pärnu Linnavalitsusel on probleeme pöördumistele vastamisel õigusaktides sätestatud tähtaegade järgimisega ja et seda varjata on Pärnu Linnavalitsus valmis minema võltsimiste ja pettuste teed. Väite kinnitamiseks avaldate postituses Pärnu Linnavalitsuse kantselei dokumendi nr 4.3-7/102, milles on esitatud lisaks linnasekretärile ka kliendi andmed.

Sellise väite esitamisega heidate dokumendis esitatud isikute, eelkõige kliendi hea nime musta nimekirja, s.h väidate, et klient on tegelenud dokumendi võltsimise ja pettusega.

Igal juhul on kliendi aadressil selliste ebaõigete andmete avaldamine õigusvastane. Lisaks ei ole klient ühtegi kuritegu tegelikkuses toime pannud, mistõttu on tegemist ebaõige ja kliendi au teotava väitega.

2.2. 02.02.2020 avaldasite p-s 2.1 nimetatud internetileheküljel postituse pealkirjaga: Dokumendi fabritseerimine ja kasutamine tõendina riiklikus järelevalvemenetluses on politsei ja prokuratuuri arvates inimlik eksitus.   Olete avalikkusele jätnud kliendist äärmiselt vale ja ebausaldusväärse mulje ning seadnud kahtluse alla tema lojaalsus- ja usaldussuhte ametiasutusega.

2.3. 18.02.2020 olete avaldanud millimalli.blogspot.com veebiaadressil postituse pealkirjaga: Linnaametnik soovib dokumendi võltsimisega seotud postituste kustutamist Millimalli blogist“. Blogipostituse pealkirjas viitate linnaametnikule, s.h avaldades postituses kirjavahetuse kliendiga ning väidate, et klient kui linnaametnik on võltsinud dokumente . Sellisel väitel puudub igasugune tagapõhi, on ebaõige ning ühtlasi klienti avalikkuse ees laimav. On selge, et postitus on suunatud kliendi õiguste rikkumisele.

2 2.4. 19.03.2021 koostasite blogipostituse teemal: „Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid e - kirjade kaudu“ Olete kliendi kohta esitanud väga tõsise süüdistuse ja kuna väitel puudub igasugune tagapõhi, on see ebaõige ning ühtlasi ka õigusvastane.

3. Arvestades kliendi positsiooni kohaliku omavalitsuse ametiasutuses ning seda, et sellise positsiooniga inimesed peavad olema kõrgete kõlbeliste omadustega, kelle jaoks on avalik usaldus oluline, on sellise isiku avalik laimamine ja tema kohta ebaõigete faktiväidete esitamine äärmiselt ebakohane. Kliendi puhul on tegemist väärika ja oma kogukonnas austatud ning lojaalse ametnikuga, kelle töösuhe eeldab erilist usaldust ja erialaseid teadmiseid.

4. Kliendi hinnangul on ülalviidatud avaldustes esitatud korduvalt mitmeid ebaõigeid väiteid. Selline tegevus on loonud kliendist avalikkuse silmis paratamatult ebaõige ja ebakohase mulje. See on kliendi hinnangul äärmiselt ebaeetiline ja ühtlasi ka õigusvastane. Teil lasub kohustus kliendist loodud ebaõige mulje ümber lükata, kliendi laimamine lõpetada ning hüvitada temale kahju, mis põhjustati tema kohta ülalviidatud väidete avaldamisega.

5. Kuna kliendi hinnangul esitasite ülalnimetatud ebaõigeid ja kliendi au teotavaid väiteid oma isiklikust huvist ajendatuna, esitab klient käesoleva nõude otse teie vastu.

6. Klient põhjendab teie vastu esitatavaid nõudeid järgnevalt.

II. AVALDASITE KLIENDI KOHTA EBAÕIGEID FAKTIVÄITEID

7. Võlaõigusseaduse kohaselt on isiku au teotamine ja maine kahjustamine võimalik nii väärtushinnangu, mh ebakohase väärtushinnangu (vt VÕS § 1046 lg 1) kui ka tegelikkusele mittevastava asjaolu õigusvastase avaldamisega (vt VÕS § 1047 lg 2). Praegusel juhul on tegemist kliendi kohta käivate tegelikkusele mittevastavate asjaoludega – ebaõigete faktiväidetega.

8. VÕS § 1047 nimetatud ebaõigete andmete all mõistetakse praktikas ebaõigeid faktiväiteid.

9. Isiku suhtes võidakse avaldada ebaõigeid andmeid ka sellel teel, et esitatakse kaudseid asjaolusid, millest tulenevalt saab mõistlikult järeldada, et avaldajale on teada mingeid otseseid fakte, mis isikut puudutavad. 

10. Samuti leiab Riigikohus üheselt, et faktiväidetes saab sisalduda lisaks kontrollitavatele andmetele väärtusotsustus, mis annab selle isiku kohta, kelle suhtes faktiväide on esitatud, ka hinnangu (väärtushinnangu).

11. Riigikohus on väga konkreetselt lahendi 3-2-1-83-10 punktis 12 kirjutanud, et faktiväide võib olla isiku au teotav 

12. Tallinna Ringkonnakohus on oma otsuse nr 2-19-15896 p 14 märkinud, 

13. Esitate klienti oma avaldustes igal juhul äärmiselt halvas valguses. Teie avaldused jätavad kliendist äärmiselt inetu ja ebaõige mulje.

14. Kokkuvõtvalt leiab klient, et Teil puudus igasugune põhjus selliste ebaõigete faktiväidete esitamiseks ning eeltoodust tulenevalt peate hüvitama kliendile tekkinud moraalse kahju alljärgnevatel põhjendustel.

III. NÕUE KAHJU HÜVITAMISEKS,

15. Klient nõuab Teilt VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 4 alusel kahju hüvitamist tulenevalt tema isiklike õiguste rikkumisest ja tema aadressil ebaõigete väidete avaldamisest. Klient nõuab teilt kahju hüvitamist summas 2000 eurot.

16. VÕS § 1043 järgse 

17. Isiklike õiguste näidisloetelu on toodud VÕS § 1046 lg-s 1.

18. VÕS § 1047 lg 1 sätestab, et isiklike õiguste rikkumine 

19. Kuna Te olete kliendi kohta avaldanud ebaõigeid faktiväiteid kui ka ebakohaseid väärtushinnanguid, on klient selle tõttu kandnud moraalset kahju. Teil lasub kohustus temale nimetatud kahju hüvitada (Riigikohtu valitseva praktika kohaselt ei tule (ega ole ka võimalik) moraalset kahju tõendada).

20. Oma blogipostitustes olete kliendi kohta avaldanud ülaltoodud p-s 2.1 - 2.4 ebaõigeid faktiväiteid, rõhutades, et klient on linnavalitsuseametnikuna võltsinud dokumente.

Samas te ei ole nende väidete kohta esitanud mitte ühtegi tõest ja põhistavat tõendit. Tegemist on teie omasuvast lähtuva väljaütlemisega ja ebaõigete faktiväidetega, mis jätavad kliendist äärmiselt inetu ja eksitava mulje.

21. Teil puudub igasugune õigus, et kliendi kohta selliseid ebaõigeid faktiväiteid esitada.

22. Ebaõigete faktiväidete esitamisega põhjustasite kliendile märkimisväärselt suure moraalse kahju, mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et klient on pidanud tundma avalikult häbi.

23. Teie ebaõiged faktiväited on põhjustanud kliendile ja tema lähedastele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning ka teiste inimestega suheldes, kusjuures viimane häirib oluliselt tema igapäeva töö- ja eraelu.

24. Kliendil on esinenud olulisi negatiivseid emotsioone, tal on äärmiselt muserdav õigustada end internetis avaldatud anonüümse laimu vastu. Hinnangu muutmisega tegelemine on kliendile põhjustanud liigset stressi ning klient pidi enda õiguste kaitseks pöörduma advokaadi poole. Kõik see oleks olemata, kui Teie ei oleks kliendi kohta Internetis selliseid ebaõigeid faktiväiteid avaldanud.

25. Samuti on Teie postitused seotud kliendi maine muutumisega. Kui sisestada kliendi nimi interneti otsingumootorisse, siis praktiliselt iga blogipostituse juures on näha ebaõigete faktiväidete esitamist. Seega on kliendile tekitatud kahju sisuliselt pöördumatu, kuna ebaõiget kuvandit on keeruline tagasi õigeks muuta.

26. Maa- ja ringkonnakohtute praktika mittevaralise kahju ulatuse (s.o rahalise suuruse) kohta isiklike õiguste rikkumise kaasustes on arvestatav ning on varieerunud 1 000 eurost kuni 10 000 euroni<<<,

27. Arvestades kliendi sotsiaalset positsiooni (tegemist on KOV ametiasutuse ametnikuga) ning tema aadressil esitatud ebaõigete faktiväidete intensiivsust (klienti süüdistatakse täiesti alusetult sisuliselt väga tõsise kuriteo toimepanemises), leiab klient, et õiglane hüvitis oleks antud juhul 2 000 eurot.

IV. NÕUE VARALISE KAHJU HÜVITAMISEKS  

28. Klient nõuab Teilt VÕS § 115 lg 1 alusel ka käesoleva nõudekirja koostamiseks ja esitamiseks tehtud õigusabikulude hüvitamist summas 768 eurot. 29. 

NÕUE EBAÕIGETE FAKTIVÄIDETE ÜMBERLÜKKAMISEKS

30. Klient nõuab Teilt VÕS § 1047 lg 4 alusel käesoleva nõudekirja I ptk-s nimetatud ebaõigete faktiliste asjaolude ümberlükkamist.

31. Riigikohus on lahendi 2-17-17140 p-s 11 leidud, et 

32. Samas on Riigikohus leidnud, et

33. Eelnevast järeldub, et Te avaldasite kliendi kohta internetilehel millimalli.blogspot.com ebaõigeid faktiväiteid. Seega, kuna Te avaldasite kliendi kohta ebaõigeid faktiväiteid kirjalikus vormis, tuleks Teil ülalviidatud Riigikohtu praktikast tulenevalt need faktiväited samas kohas ja samas vormis ka ümber lükata.

VI. NÕUE EBAÕIGETE FAKTIVÄIDETE AVALDAMISE LÕPETAMISEKS

34. Klient nõuab Teilt võlaõigusseaduse (VÕS) § 1055 lg 1 I lause alusel kahju tekitava tegevuse – kliendi kohta ebaõigete faktiväidete avaldamise – lõpetamist.

35. VÕS § 1055 lg 1 I ls sätestab,

36. VÕS § 1047 lg 1 sätestab, et 

37. Kuna olete kliendi kohta avaldanud ilmselgelt ebaõigeid faktiväiteid (Teil puuduvad mistahes tõendid, et klient oleks vastavalt Teie väidetule käitunud), tuleb Teie tegevus väidete avaldamisel lugeda õigusvastaseks. Lisaks on võimalik asuda seisukohale, et Te olete selliste ebaõigete faktiväidete avaldamise läbi teotanud ka kliendi au.

38. Prevaleeriva praktika kohaselt tuleb VÕS § 1055 lg 1 I ls järgse nõude rahuldamiseks 

39. Kliendi hinnangul nähtub eeltoodust, et kõik eeldused kõnesoleva nõude Teie vastu esitamiseks on täidetud. Järelikult tuleb Teil kliendi kahjustamine lõpetada.

VII. KOKKUVÕTE

40. Tulenevalt eeltoodust, tegutsedes heas usus ja olles orienteeritud õigusrahu saavutamisele ning probleemi kiirele lahendamisele, nõuab klient Teilt:

40.1. kliendile 2768 euro hüvitamist 20 päeva jooksul käesoleva nõudeavalduse kättesaamisest alates. Nimetatud summa tuleb kanda Advokaadibüroo EMERALDLEGAL a/a-le nr EE197700771005359072 (AS LHV Pank)

40.2. lõpetada kliendi aadressil koheselt ebaõigete faktiväidete avaldamine ja edastada kliendile sellekohane kinnitus 20 päeva jooksul käesoleva nõudekirja kättesaamisest alates (näiteks stiilis: „Kinnitan, et lõpetan Teie aadressil ebaõigete faktiväidete avaldamise. Lugupidamisega, Anne Seimar);

40.3. avaldada 20 päeva jooksul käesoleva nõudeavalduse kättesaamisest alates millimalli.blogspot.com veebilehel Teie poolt kliendi aadressil esitatud ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkav järgmise sisuga blogipostitus: „Olen avaldanud millimalli.blogspot.com leheküljel Reet Heldja aadressil erinevaid ebaõigeid ja au teotavaid väiteid. Lükkan need väited käesolevaga ümber ning vabandan tema ees selliste väidete avaldamise eest. Lugupidamisega, Anne Seimar,“;

40.4. eemaldada 20 päeva jooksul käesoleva nõudekirja kättesaamisest Teie poolt blogis kliendi aadressil avaldatud kõik ebaõigeid väiteid sisaldavad postitused.

41. Allakirjutanu osundab konkreetsuse huvides, et käesolevale nõudekirjale vastamata jätmisel või teatades ülal esitatud ettepanekute täitmise keeldumisest, eeldame et nõustute koheselt osalema siin esitatud nõuete kohtulikule tunnustamisele ja täitmissunnile suunatud hagimenetluses, milles klient ei jäta Teie vastu esitamata ka muid võimalikke nõudeid.

42. Hagimenetluses vaidluse kaotamisel tuleb Teil arvestada tuhandetesse eurodesse ulatuvate hüvitus- ja menetluskulude kandmisega. See kõik tähendaks Teile aga asjatut lisakulutust ning ajakaotust, mida kõike on võimalik vältida käesolevas ettepanekus esitatud pakkumistele Teiepoolse nõustumuse andmisega. Juhul, kui Te peaksite otsustama kliendi nõudekirja ignoreerida (mis esitatakse Teie vastu käesoleva ettepaneku ignoreerimisel või sellest keeldumisel), võib kohus TsMS § 407 lg 1 järgi hagi tagaseljaotsusega rahuldada.

43. Viimaseid osundusi palub allakirjutanu käsitleda kui objektiivset protsessuaalset indikatsiooni.

44. Klient on nõus sõlmima sama tähtaja jooksul ka kohtuvälise kompromissi. Klient ootab Teilt esmase konkreetse kompromissettepaneku tegemist.

45. Kompromissi sõlmimine on kasulik Teile endale. M. Korolevi juhtumi pinnalt teame, et kui laimajad jätsid nõudekirjades välja toodud summad tasumata ning klient pöördus enda nõuete maksmapanekuks kohtusse, siis kohus rahuldas kliendi nõuded ning mõistis laimajatelt välja kahjuhüvitised. Sellega seonduvalt jäid laimajate kanda ka täiendavad kohtukulud, mis paljudel juhtudel ületasid esialgset kahjuhüvitise summat. Seega kandsid kohtusse kaevatud laimajad ve

46. Kõigis sel suuremat kahju, kui nad oleksid kandnud kohese nõude rahuldamise järgselt.

Lisa: advokaadivolikiri.


Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Robert Sarv13.01.22

Kahju, et Pärnu linna allasutuste töötajad ei saanudki jõule pidada

..ja uut aastat perega vastu võtta. Neil hakkas siis hoopis  kibe töö - olid  vaatlejad, lektorid, giidid, zürii liikmed ja kõiki seda ainult mõne näruse euro eest.  

Linnapea hr Kosenkranius on aastatega hästi joonistama õppinud, elab kenasti Picasso rolli sisse, ega häbene oma meistriteoseid.

Allpool mõned väljavõtted, näited kuidas aastalõpul rakkes oldi.

Ei häiri mitte see, et aasta lõpul makstakse preemiat vaid see, kui totakalt seda tehakse.

 Küsitakse hästi palju mis on saanud Päikesemetsa ja Jõesuudme teemast. Tulen selle juurde kui  aeg.