Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2021 postitused

Kiireloomuline eelnõu - strateegilised sõjalised kaubad sh massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilised ühendid.

Kujutis
  Miks on see eelnõu kiireloomuline?  Väljavõte määrusest  (ML 7 massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilistest ühenditest. Biotoimained või radioaktiivsed materjalid mida on valitud või muudetud, et suurendada nende tulemuslikkust inim- või loomkaotuste põhjustamise eesmärgil.) Kogu sõjalis strateegiliste kaupade nimekiri  siin

Kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringut ei ole järgitud.

Kujutis
Linnal tuleb järgida kehtivaid planeeringuid. Planeering on haldusakt ning kehtiv haldusakt on siduv. Linn peab kõigis menetlustes seisma selle eest, et planeering kui terviklik ruumilahendus viidaks ellu nii, nagu näeb ette kehtestatud planeering. Mõistagi võivad vajadused aja jooksul muutuda ‒ see, mis võis olla vajalik 10−15 aastat tagasi ja mis detailplaneeringus endiselt kehtib, ei pruugi praegu enam vajalik olla. Sellele vaatamata tuleb arvestada kehtiva detailplaneeringuga: kõiki sellest tulenevaid nõudeid tuleb täita ja linnal ei ole õigust neid moonutada, muuta ega loobuda nende täitmise nõudmisest. Kindlasti ei saa planeeringut muuta arendajaga sõlmitava kokkuleppega. Planeeringut saaks muuta üksnes õiguspärase haldusaktiga. Pärnu Linn ei ole järginud kehtestatud detailplaneeringut Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutel ( nagu teate on see vallavanem Siim Suursilla erastatud maa detailplaneering ) Kehtestatud detailplaneeringuga nähti ette 1 transpordimaa Kehtes

Täiendatud postitust

 Täiendatud postitust  Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.  siin  

RIIGIKONTROLLI HÄVITAV HINNANG KAJA KALLASELE

Kujutis
Terviseametis ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tervikuna ei ole kunagi loodud võimekust selleks, et hädaolukorra puhul tavapärasest keerukamate ülesannetega toime tulla. Paberil kavandatud kriisiaegne töökorraldus ning juhtimisstruktuur on olnud ressursiga katmata. Petlik pabervalmisolek tekitas olukorra, kus kriisi süvenemisel muutus kriisi lahendajaks kavandatud asutus hoopis ise abivajajaks. Tervik Riigikontrolli hävitav hinnang Kaja Kallasele siin

Ihna detailplaneeringuga püütakse seadustada korruptiivse detailplaneeringuga , täielikult ranna ehituskeeluvööndisse kavandatud, vallavanema poolt erastatud maad.

Kujutis
Eelnevad postitused, et suudaksid toodus orenteeruda ja saaksid dokumentidega uuesti tutvuda. 10.12.20 Mis toimub Pärnulinnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad?  siin  4.01.21 Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta. 1. Nüüd on siis nii, et linnavalitsus on sunnitud lõpuks tunnistama, et kogu Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga planeeritu, kavandati teadlikult ranna ehituskeeluvööndisse, hoolimata käesoleva postituse autori (kes oli tol ajal volikogu liige) sellekohastest protestidest ja märkustest. Kogu tolleaegne Audru vallavolikogu liikmete isamaaline kamp, hoidis suu kinni ja nõustus vaikides õigusvastase detailplaneeringu kehtestamisega (ei pannud tähele). Keskkonnaamet oli seenil või korjas metsas käbisid, tema ei märganud ka midagi õigusvastast ja kooskõlastas  ranna ehituskeeluvööndisse kavandatu Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringu. Miks ka mitte - käsi peseb kätt. Isa