21.09.21

Pärnu linn palkas kampaanias osalema suunamudija Brigitte Susanne Hundi.

Makstes osalemise eest 1750 euri ja tagades suunamudijale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas.

On see ikka mõistlik maksumaksja raha kulutamine? Mina ei tea! Revisjonikomisjon peaks selliste kulutuste otstarbekust hindama. Või siis, et  ega hunt Hunti murra.  

Rahanappust ei paista Pärnu linnal tõesti olevat. Miks siis mitte pillata.

(copy/paste koostööleping) siin

KOOSTÖÖLEPING nr 3-13.6/46/2021

(allkirjastatud digitaalselt)

Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu), registrikood 75000064, asukohaga Suur - Sepa 16, Pärnu, keda esindab arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp, kes tegutseb arenguteenistuse põhimääruse alusel (edaspidi Linn) ühelt poolt

Ja BSH OÜ, registrikood 14346357, asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Keskuse tn 14a-50, 12911, keda esindab juhatuse liige Brigitte Susanne Hunt (edaspidi Suunamudija), koos nimetatud Pooled, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi Leping):

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on kindlaks määrata Poolte õigused ja kohustused seoses Pärnu sihtkoha rahvusvahelises sotsiaalmeedia kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021” osalemisega 28.06.-02.07.2021.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1. Suunamudija õigused

2.1.1. saada tasuta transport Pärnusse ja tagasi;

2.1.2. saada tasuta kokku lepitud majutus ja toitlustus sihtkohas;

2.1.3. saada tasuta kokku lepitud tegevused ja elamused sihtkohas;

2.1.4. saada kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu.

2.2. Suunamudija kohustused

2.2.1. viibima 28.06.-02.07.2021 Pärnus;

2.2.2. tootma kogu üritusest fotod ja videod ning postitama vähemalt 4 fotot ning 5 storyt oma sotsiaalmeedia kontodele;

2.2.3. looma üritusest Instagram ja/või TikTok lugusid ja jagama neid oma kontol (vähemalt üks lugu päevas);

2.2.4. kasutama kõikides sotsiaalmeedia postitustes teemaviidet “#visitparnu” ning „@visitparnu“;

2.2.5. järeltöötlema materjalid ja andma üle Pärnu Linnavalitsusele hiljemalt 24. juuli 2021:

2.2.5.1. vähemalt 15 kõrgekvaliteedilist fotot;

2.3. Linna õigused

2.3.1. Ettevõtja annab Linnale õigused reklaamvideot ja fotosid:

    1.1.1. reprodutseerida trükistes ja visuaalsetes kujundustes;

    1.1.2. levitada;

    1.1.3. teha üldsusele kättesaadavaks trükistes, trüki-, liikuv- ja              

välireklaamides, esitlustes, veebilehtedel, sotsiaalmeedias, blogides ja teistes elektroonilistes kanalites;

    1.1.4. kasutada kogumikes ja kataloogides;

    1.1.5. avalikult esitada;

    1.1.6. eksponeerida;

    1.1.7. kasutada toodetud materjali Visit Pärnu kontekstis;

    1.1.8. teha tuletatuid teoseid ja töötlusi;

    1.1.9. kasutada kommertslikul eesmärgil.

2.3.2. Ettevõtja annab Linnale litsentsi videote ja fotode autori(te) isiklike ja varaliste õiguste kasutamiseks autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks;

2.3.3. Ettevõtja annab Linnale tähtajatu Litsentsi;

2.3.4. Linnal on all-litsentsi andmise õigus;

2.3.5. Linnal on õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või edasi lükata juhul, kui Eesti Vabariigis kehtestatakse häda- või eriolukord või seatakse muud piirangud, mille tõttu ei ole kampaania teostamine algselt kokku lepitud perioodil mõistlik või võimalik. Samuti on Linnal õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või muuta kampaania kontseptsiooni juhul, kui Soome, Läti, Leedu suunamudijatel ei ole võimalik kampaania perioodil COVID-19 piirangute tõttu Eestisse reisida.

2.4. Linna kohustused

2.4.1. tagama Ettevõtjale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas;

2.4.2. viitama võimalusel fotode kasutamisel fotode autorile;

2.4.3. viitama võimalusel videote kasutamisel videote autorile.

2.5. Linn kohustub tasuma Suunamudijale kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu 1750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot (sisaldab käibemaksu) Suunamudija arvelduskontole LHV EE187700771002768608 hiljemalt 20. juuliks 2021 peale vastavasisulise arve saamist.

3. POOLTE VASTUTUS

3.1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

4. LEPINGU RIKKUMISE VABANDATAVUS

4.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. Nimetatud asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ning

vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vältimiseks.

4.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud kirjaga teate.

5. LEPINGUGA SEOTUD TEATED

5.1. Lepinguga seotud teated edastatakse E-posti teel kontaktisikute aadressidel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate muu vorm. Kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

5.2. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele Poolele esitatakse kirjalikus vormis.

6. LEPINGU MUUTMINE

6.1. Lepingus võib teha muudatusi ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu lisana.

6.2. Pool, kes soovib muuta Lepingut, esitab sellekohase ettepaneku kirjalikult teisele Poolele. Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule 10 (kümne) päeva jooksul, arvates sellise ettepanku saamisest.

7. LEPINGU LÕPPSÄTTED

7.1. Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7.2. Vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu rakendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.


9. POOLTE KONTAKTID


Kommentaare ei ole: