RISKISLAPSED

 Kes on riskislaps?

Riskis lastele ja noortele suunatud programmist loen, et riskis olevate laste ja noorte all mõeldakse peamiselt neid gruppe :
-vähemate võimalustega noored keelelise ja rahvusliku, geograafilise või majandusliku olukorra tõttu;
-käitumisraskustega noored, sh alaealised õigusrikkujad ja riskeeriva käitumisega noored;
-vanemliku hoolitsuseta noored või tänavanoored;
-mitteaktiivsed ja sotsiaalselt tõrjutud lapsed ja noored, sh poolelijäänud haridusega;
-haridusliku erivajadusega õpilased.

Toon väljavõtted kirjast 25.11.2020 ja linnavalitsuse nimel vastanud linnasekretär Tiina Roht vastused 28.12.2020 nr 4.3-7/10428-2

Pärnu linnavalitsus on sõlminud lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega läbi viima huvitegevust riskis laste ja noortega. Soovin sellega seoses alltoodud teavet 2019 ja 2020 aasta (sh oktoober) kohta:

1.Mitu sellekohast lepingut (arvuliselt) on linnavalitsus sõlminud 2019 ja mitu 2020 aastal (sh oktoober) 

Vastus: 2019. ja 2020. aastal on linnavalitsus sõlminud 19 lepingut.

Seega kummalgi aastal 19 käsunduslepingut.

1. Mitu riskilast ja noort on linnavalitsuse arvestuse kohaselt Pärnu linnas? Kas nende kohta peetakse arvestust ja esitatakse kellelegi aruandeid ?

-Pärnu linna haridusosakonna andmeil õpib Pärnu linna üldhariduskoolides 2020. aasta novembri seisuga 6291 õpilast, kellest 7% on haridusliku erivajadusega. Üldiselt vajab õppimises lisatoetust või abi 24,5% koolide õpilastest.

NB Kas tõesti 1/4 lastest!!!

2. Millised tingimused (kvalifikatsiooninõuded) on seatud isikutele kellega sõlmitakse leping riskilaste ja noortega tegelemiseks - kuidas seda kontrollitakse.

-Asutuse või organisatsiooni juht vastutab selle eest, et tööle on võetud kvalifikatsiooninõuetele või vajalikele pädevustele vastav töötaja.Riskilastega ja noortega töötavatele isikutele kohalduvad samad seadused ja standardid kui teistele lastega ja noortega töötavatele spetsialistidele

Või et palgatakse kohe spetsialistid, ei mingeid koolitusi ja et samad seadused?!!

3. Kui palju oli selleks tegevuseks eelarves ette nähtud vahendeid 2019 aastal, kui palju 2020 aastal ja kui palju tegelikult selliste lepingute alusel väljamakseid tehti 2019 aastal ja palju 2020 aastal.

NB Pane tähele artikkel 50 on personalikulud ja 55 majandamiskulud (kuhu siis enamus raha läheb?)

Vastus:
2019 eelarve
- RTF (riigi toetusfond) huviharidus 18 090 eurot (art 50) ja 3610 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 980 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55). 
2019 tegelik
 - RTF huviharidus 18 063 eurot (art 50) ja 3625,88 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 825,36 eurot (art 50) ja 9357,49 eurot (art 55).

2020 eelarve
- RTF huviharidus 19 940 eurot (art 50) ja 2500 eurot (art 55);
- Riskilaste programm 44 050 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).

 2020 tegelik (seisuga november tekkepõhine)
- RTF huviharidus 15 547,56 eurot (art 50) ja 1982,03 eurot (art 55):
- Riskilaste programm 31 068,60 eurot (art 50) ja 3662,29 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).


4.Kas ja kui palju on eraldatud selleks tegevuseks vahendeid riigieelarvest (samuti välisabi jt isikud eraldi 2019 ja 2020) ja millised lepingud on riigieelarvest raha eraldamise kohta sõlmitud. Kas need on avalikustatud (viidata neile või edastada) kui ei ole siis miks (milline on juurdepääsu piirangu alus).

2019. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 21 700 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 11 000 eurot.

2020. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 22 440 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 15 000 eurot (sh HEV ja riskis laste juhendajate koolitused 10 000 eurot). Lepingut riigieelarvest raha eraldamise kohta ei sõlmita.

Mis pagana koolitused, punktis 2 väideti, et juhendajad  palgatakse kohe spetsialistid.

Mõningad käsunduslepingud juhendajatega siin 

Arva ise mis arvata tahad.

Lisan 2020 aastal sõlmitud 19 käsunduslepingut. Kõik sõlmitud riskislastele teenuse osutamiseks perioodil sept - dets 2020. Vaata, võrdle ja mõtle!!! 💀

2020 a käsunduslepingud siin 
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist