04.01.21

Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

jätkan eelmist postitust

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutelt saanuks väljapääsu avalikule Kaudasadama teele taotleda läbi tol ajal rootslastele kuuluva Ihna kinnistu (kust kraavi äärt mööda kulges senine tee). 

AÕS § 156 lg-st 2 tuleneb, et tee (juurdepääsu) määramise võimalusi, ühenduse pidamiseks avalikult kasutatava teega, kaalutakse selle kinnisasja piires, mille kaudu ühendus seni toimus. Seega pidanuks Siim Suursild ja M. Post taotlema oma Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele juurdepääsuõigust läbi rootslastele kuuluva Ihna kinnistu. 

Oleks totter arvata, et vallavanem Siim Suursild oleks  erastanud maa millele pole juurdepääsu avalikult teelt kui tal poleks tagataskus mõnd plaani varuks.   

Kui oled  volikogu esimees ja vallavanem faktiliselt ühes isikus ja kogu see naksitrallide sõpruskond pöörleb, tiirleb just sulle meelepärases taktis siis oma kinnistu tarbeks avaliku juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise võimaluse leidmine, polnud küll mingi eriline projektikirjutamine. Pealegi sooviti seda kõike teha ilma mingite ehitus- kasutus- ja kaevelubadeta, ilma projekti ja  kooskõlastusteta,  seadustest ja õigusaktidest mööda minnes.   

Plaan oli siis selline.
Jõesuudme maaüksuse  ning Vana - Pärnu reoveepuhastusjaama  vaheline riigimaa taotleti riigilt (Maa-amet) Audru valla omandisse ettekäändega, et just seda maad on vallal vaja spordi ja laste mänguväljakute rajamiseks.

Tegelikult taotleti riigimaa (hiljem nimega Jõe puhkeala) valla munitsipaalmaalomandisse põhjusel, et üle selle ehitada Päikesemetsa ja Jõesuudme elamurajooni tarvis juurdepääsutee avalikule Kaubasadama teele ja rajada sealt kaudu ka vee ja kanalisatsioonitrassid Kaubasadama teeni kust need edasi vedada ja ühendada Audru valla  ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassidega. 

Puhkeala reoveepuhastusjaama kõrval!!! Miks ka mitte.  Hädasti on ju vaja spordi- ja  laste mänguväljakuid just reoveepuhastusjaama kõrvale  mille lehk aastaid Vana - Pärnu elanikke haisuvangis hoidnud ja mis sest, et ümberringi polegi maju kust tuleks lapsed kes seal mängiks või spordiks. 

Aga oh häda. Oma kirjaga teatab Maaamet vallale,  et õigus maa kasutamise ja käsutamise üle otsuseid langetada tekib vallal alles pärast seda, kui vald on saanud maa omanikuks 

Maa reformimine ja omandiõiguse muutmine võtab aga kõvasti aega. Reoveepuhastusjaama kõrval asuv riigimaa registreeriti Audru valla omandisse alles 14 märts 2017   -  Jõe  puhkealana.

Vald saatis Maa-ameti  pikalt ja asus ikka riigimaale juba 2014 aastal õigusvastaselt,  ilma ehitusloata, kaeveloata, projektita   ja kooskõlastusteta vee ja kanalisatsioonitrasse rajama

Võibolla Maa-amet mõtles ümber. Teabenõudega palun väljastada  ehitusluba, kaeveluba ja  kooskõlastused seoses riigi omandis olevale maale rajatud veetorustike, tehnovõrkudega. Kirjaga 28.07.2020 nr 4.3-7/6383-1 (kiri dok registris) teatab Pärnu linnavalitsus (valla õigusjärglane). " Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel, kuna ei valda selliseid dokumente.Seda, miks  vastavatelt asutustelt ei ole ühtegi kooskõlastust  võetud ei oskavat aga linnavalitsus kommenteerida kuigi kõik endise Audru valla asjamehed sh vallavanem Siim Suursild mugavlesid nüüd linnavalitsuse soojadel toolidel.

Eks loodeti, et Maaamet ei saa teada ja kui maa juba munitsipaalomandisse saadud siis...... 

Paistab aga, et nii lihtne see polegi, sest Jõe puhkeala (endine riigimaa) kinnistule rajatud trasside osas haigutab ehitisregistris ikka alles dokumentide osas tühjus. Millegipärast ei saa Pärnu linnavalitsus nüüd neid riigimaale ebaseaduslikult rajatud trasse ehitisregistrisse kantud. 

Ka Pärnu linnale  kuuluva Kaubasadama tee piiridesse  rajati 2014 a.. vee- ja kanalisatsioonitrassid (Jõesuudme ja Päikesemetsa arendusala tarvis). EhS § 99 kohaselt tuleb tehnovõrkude rajamisel tee piirides, ehitusprojekt kooskõlastada tee omanikuga. Küsisin kas Audru vald kooskõlastas ehitusprojekti Pärnu linnaga kui 
Kaubasadama tee omanikuga ja palusin kooskõlastused edastada?
Kirjaga 03.07.2019 nr 4.3-7/4147-11 (leiad dok registrist) teatas Pärnu linnavalitsus.
Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel, kuna ei valda sellist dokumenti. 

Nüüd on häda majas paha, paha millimalli tahab olematuid dokumente näha. Mis linnavalitsus muud üle jääb kui valetada, hämada või dokumente võltsida. Need variandid kõik sobivad  ja on järele proovitud.  Ega keegi viitsigi eriti dokumendi sisusse süveneda, anna Pärnu Postimees kätte ütle, et Piibel ja küll see jumalasõna ja maailma loomise lugu sealt ka ülesse leitakse.  

Veendu, et  sellel (siin 2014 aastal vallavanem Siin Suursilla poolt antud korraldusel ei ole antud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks luba riigimaale vaid ainult Kaubasadama teele ja Päikese ja Jõesuudme kinnistutele. 

Puust ja punaseks - kopeerin korralduselt

Anda välja ehitusluba SLP OÜ´le (registrikood 10021 291) Papsaare külas Kaubasadama teel, Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutel vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks;

Ehitusluba siin    (ei ole ka kirjas riigimaad) 

 Seega rajati 2014 aastal, Jõesuudme  ja Päikesemetsa kinnistuomanike huvidest lähtuvalt,  riigi maale, hoolimata maaomaniku (Maaameti)  keelust, ebaseaduslikult  vee ja kanalisatsioonitrassid  ja seda kõike veel ilma ehitusloata, kaevelubadeta, kooskõlastusteta  ning järgimata seejuures mingilgi määral ehitusseadustikus kehtestatud nõudeid.

Nagu eespool toodud siis 14 märts 2017   saadi riigimaa Audru valla munitsipaalomandisse - Jõe puhkealana. Nüüd oli võimalus hakata ilma takistusteta rajama juurdepääsuteed Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele. 

2017  aasta sügisel ootas  ees ühinemine Pärnu linnaga. Tuli tegutseda kiirelt, aga takistuseks korruptsioonivastane seadus. Ei saa anda ise korraldusi,  otsustada lubade andmist või andmata jätmist.    Mis sina teeksid? Kas müüksid kinnistud tankistile. Arvan, et see oleks hea mõte. 

Krunte keerutatakse käest kätte. 

Kõigepealt müüb S. Suursild oma Päikesemetsa kinnistu Tildre Arendus OÜ -le. ( tol ajal tehtud äriregistri väljavõtte kohaselt juhatuse liikmed   Väino Hallikmägi ja Margus Post) aga e - postiaardess, äriregistri väljavõttel Siim Suursilla oma seega mängis Suursild ka ise OÜ- s Tildre Arendus võib-olla kolmandat viiulit.   

Tildre Arenduse OÜ le kuulus/kuulub (oli müügis ei tea kas on müüdud) maa Pärnu linna piiril, kahe elava liiklusega Pärnu-Lihula maantee vaheline ala, Mauri Tehnoküla ja Audru ringraja läheduses ja koosneb üheteistkümnest kinnistust mis moodustavad ühtse terviku. Kinnistute üldpindala on 33 824 m2, ehitusaluse pinnaga 13 430 m2. Tildre Arenduse OÜ müüs aga Päikesemetsa koheselt edasi Marko Koppelile.
Kes on Marko Koppel. 
Googeldan ja esimesena tulevad välja artiklid. 
Teeneka varga lubatud meeleparandus jäi tulemata
https://www.postimees.ee/term/72502/marko-koppe
https://www.postimees.ee/186762/vilunud-varas-paneb-imeks-inimeste-hooletust

Täiendatud 

Täna helistas inimene kes teadis kinnitada, et Tartu varas Marko Koppel ja MAKOP invest OÜ omanik Marko Koppel ei ole samad isikud. Makop invest OÜ omanik Marko Koppel on heauskne Siim Suursilla ja M. Posti kinnistute ostja.
On ikka jama küll kui sul on sellise kuulsusega nimekaim, elu kogu aeg huvitav.

Vähem jama ei ole tekitatud ka neil, kes soetasid vallajuhi poolt ranna ehituskeeluvööndisse planeeritud krundid. Hakka nüüd oma närve sööma - vaata ja oota, mis saab.
Kahjuks on ka sellist võimu, mille teostajad ignoreerivad kehtivat õigust.

Miks seda ikka ja jälle juhtub? Vastust ma ei tea.Kommentaare ei ole: