30.6.19

Maksid kõik kes autoga rannale ligemale tahtsid pääseda

Usutavalt on veel paljudel meeles kuidas aastaid  tagasi Valgeranda  sissesõidu eest tuli maksta. Kett ees ja edasi ei pääsenud - maksa. Maksid kõik kes autoga rannale ligemale soovisid pääseda. Doberani tee ei olnud tol ajal ei eraomandis ega ka veel mitte valla omandis, et vald võinuks seal kamandada. Keegi  ei küsinud miks raha makstes piletit ei antud,  millisel õiguslikul alusel nõuti riigi tee kasutamise eest raha, või et kuhu, kellele  see raha läks. Nõudes vallalt selgitusi ja dokumente, riigitee sulgemise ja raha kasseerimise kohta selgus, et see toimus  hr Matsalu ja vallajuhtide   ühispettuse projekti raames, isikliku kasusaamise eesmärgil. Siis see petuskeem ka hingusele läks.

Aastaid hiljem on katsetanud sellist kerget rahateenimise võimalust Valgerannas  ka mõned teised.  Praegugi veel seisavad omavoliliselt  paigaldatud märgid, Doberani tee ääres, vahetult enne randa. Riigikontroll on juhtinud sellistele  omavoliliselt randa paigaldatud märkidele valla tähelepanu kuid kuna märkide paigaldajatega ei taheta  probleeme, jäetaksegi rikkumised tähelepanuta.

Idee, võimaldada teatud isikutel, läbi skeemide Valgerannas, munitsipaalmaal ärilist tegevust ja teenida kergelt raha, nii et vallakassa sellest ei paisuks,  jäi vallavanem Siim Suursilla nutikal kambal endiselt  tuha alla hõõguma.
Välja mõeldi uus projekt. Ja kes appi tuleb?
Kes muu ikka kui  jälle  Jõõpre kooli direktor, volikogu aseesimees, Mati Sutt oma  MTÜ - ga Pärnumaa Õpilasmalev.

Jätkan homme. Tule tagasi, saad teada - kes, mida ja kuidas. 

25.6.19

Kas hr linnapea on rase?

.....või on rase mõni härra  linnavalitsuse liikmetest.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on andnud lähetuskäskkirjad (siinsiinsiinsiinsiinsiin)Nagu ikka ei tea linnapea midagi korruptsioonivastasest seadusest (lähetab iseennast) ei tunne linna õigusakte (kes keda võib lähetada) ega tea millistele õigusnormidele tuleks lähetuskäskkirjas viidata.

Linnapea tähelepanu on juhitud asjaolule, et lähetuskäskkirjades tuleb viidata seadusele või õigusaktile mis annab linnapeale õiguse sellist lähetuskäskkirja anda ja  milleks on " Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” § 3 punkt 5.

Linnapea käskkirjades on aga viidataud ainult  Avaliku teenistuse seaduse(ATS) §-le 44 tervikuna  (viitamata vastavale lõikele ja punktile). 

17.04.2019 kirjas nr 4.3-7/2778-1 kirjutab linnavalitsus
....käskkirjades puudus otsene vajadus viidata ATSile. Samas ei saa pidada valeks viitamist ATS §le 44 tervikuna, sest see sätestab teenistuslähetuse mõiste ja üldised tingimused.

Ah soo,  või Avaliku teenistuse seaduse § 44 tervikuna on asjakohane?

23.04.2019 pöördumine  linnavalitsuse poole 

Kirjutate, et käskkirjades poleks olnudki vaja viidata ATS – ile.
Ometi oli viidatud üldiselt ATS  §-le 44. Miks siis viidati ATS-ile kui vaja polnud, kas kogemata?
Samas kirjutate, et ei olnud vale viidata ka üldiselt tervele ATS §-le 44 . 
Kas §-s 44 (lg 2) raseduse kohta sätestatu ja (lg 4 ) Eoroopa Liidu kohta sätestatu on ka Pärnu linnapea ja linnavalitsuse liikmete lähetamise puhul asjakohane? Kui jah siis kes härrastest oli rase ja kes täitis Euroopa Liidu institutsioonide juures riikliku eksperdi ülesandeid?

Vastust ei antud (võibolla varjatakse veel hr linnapea rasedust).

Vahel ma lausa naudin kuidas linnasekretär sipleb oma valede võrgus. Millist häma ja mula võib sealt tulla. Ei tasu arvata,  et linnavalitsuse ametnikud kõik tunnevad oma tööd, jagavad midagi seadustest ja on targad, ausad -  see on ainult fassaad, Potjomkini küla. Mulle tundub, et linnaametnikuks on trüginud need  kes mujal hakkama ei saa, mula oskab igaüks ajada.


Tule homme tagasi,  plaanin kirjutada Valgerannast