27.09.18

Pärnu linnavalitsus ebameeldivatele küsimustele lihtsalt ei vasta

26.06.2018 pöördumises Pärnu linnavalitsusele on esitatud küsimus: 

Kas seoses PRIA lt saadud toetustega ja nende abil tehtud parendustega Liu ja Lindi sadama kinnistutel  tõusis ka Audru valla kaasomandi osa väärtus? Juhul kui väidate, et ei tõusnud siis põhjendage miks olete sellisel arvamusel ja millele teie seisukoht tugineb. Juhul kui tõusis siis kui suur oli Audru vallale kuulunud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osa tegelik väärtus nende võõrandamisel.
Seega oli küsimus esitatud seoses linnavaraga millele vastamine ei tohiks mingit raskust valmistada. Aga kuidas linnavalitsus küsitule vastab ja kas üldse vastab? Kas leiad järgmistest Pärnu linnavalitsuse kirjadest küsitule vastuse?  

26.07.2018 vastuskirjaga nr 4.3-7/10171-1 teatab Pärnu linnavalitsus ühe reaga: 
Pärnu Linnavalitsusel puudub vastav teave.
(Kirja koostas Kristi Matiisen ja allkirjastas Rainer Aavik). 

Kuldsuu või idioot????!!!!

Linnavalitsusel puudub teave oma vara kohta?!!! Haa ....haa ....haa ...haa.... . Muidugi ei puudu ega saagi puududa, sest raamatupidamises on kogu linnavara arvel. Pärnu linnavalitsus väldib teemat või nagu ta ise seda nimetab, ei pea õigeks Audru vallavalitsuse tegusid ( sahkerdamisi) hinnata.

Loogiline, et PRIA toetustega tehtud suuremahulised ehitustööd Liu sadama kinnistul tõstsid kõvasti ka valla (nüüd linna) kaasomandi osa (2/100) väärtust. Kuna vallale kuulunud Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomandi osad, millede turuväärtus oli nüüd tohutult tõusnud, sahkerdati maha MTÜ-dele, kus oli majanduslik huvi ka endisel vallavanemal Siim Suursillal 1 euroga, mitte turuhinnaga nagu vallavara valitsemise kord ette näeb, siis väldib Pärnu linnavalitsus teemasid ja küsimusi mis puudutavad Liu ja Lindi sadama maaüksuste võõrandamist. 

27.07.2018 täiendav pöördumine Pärnu linnavalitsusele:
Kirjutate, et Pärnu linnavalitsusel puudub teave, kas seoses PRIAlt saadud toetustega ja nende abil tehtud parendustega Liu ja Lindi sadamas tõusis ka Audru valla kaasomandi osa väärtus. Jätsite
selgitamata ja põhjendamata mis takistab Pärnu linnavalitsusel seda infot saamast Pärnu linnaga ühinenud endise Audru valla raamatupidamisest, kelle üldõigusjärglane on Pärnu linn ja kellele
laienevad kõik endise Audru valla kohustused ja õigused. Pärnu linnavalitsuses on ametis kõik endised Audru valla raamatupidajad, finantsjuht, vallavanem, abivallavanem ja muud endised teenistujad
kellelt peaks Pärnu linnavalitsus vastava info saama. Seega palun uurige, selgitage välja, analüüsige või tehke muud vajalikud toimingud ja edastage palutud info. 

07.08.2018 kirjaga nr 4.3-7/10171-3 vastab Pärnu Linnavalitsus järgmiselt:
Teie korduvatele pöördumistele seoses Audru valla poolt Lindi ja Liu sadama osa võõrandamisega on Pärnu Linnavalitsus ka korduvalt vastanud. Oleme Teile edastanud kogu linnavalitsusele nende teemade kohta teada oleva info.

Ja kus siis küsimuse vastus on? 

16.08.2018 uus pöördumine Pärnu Linnavalitsusse. 
Minule teadaolevalt oli 26.06.2018 pöördumine esimene kus palusin selgitusi seoses Liu ja Lindi sadama osade võõrandamise haldusaktidega. Seega soovin teada milliseid korduvaid pöördumisi Pärnu linnavalitsus silmas pidas.
Ootan jätkuvalt täiendavaid selgitusi ja vastuseid 27.07.2018 (varasem 26.06.2018 ) pöördumises 
esitatud küsimustele.

21.08.2018 Pärnu linnavalitsuse vastuskirjast nr 4.3-7/10171-5
Palume vabandust põhjendamatu üldistuse pärast! Tõepoolest esitasite Teie esimese pöördumise Liu ja Lindi sadama osa võõrandamise teemal 26.06.2018.
Vastuseks selgitustaotlusele teatame, et linnavalitsusel ei ole lisaks 26.07.2018 kirjas nr 4.3-7/10171-1 avaldatule Teile täiendavat teavet esitada.
Kui Teie leiate, et Audru Vallavalitsuse 23.03.2017 korraldus nr 74 ja 19.10.2017 korraldus nr 335 riivavad Teie õigusi, on Teil kahtlemata õigus oma õigusi kaitsta.

27.08.2018 täiendav pöördumine Pärnu Linnavalitsusele. 
Kirjutate: Vastuseks selgitustaotlusele teatame, et linnavalitsusel ei ole lisaks 26.07.2018 kirjas nr 4.3-7/10171-1 avaldatule Teile täiendavat teavet esitada.
Allakirjutanu ei olegi palunud täiendavat teavet vaid palunud selgitusi haldusakti kohta ( olete senini küsimustele vastamist vältinud.)
Kirjutate: Kui Teie leiate, et Audru Vallavalitsuse 23.03.2017 korraldus nr 74 ja 19.10.2017 korraldus nr 335 riivavad Teie õigusi, on Teil kahtlemata õigus oma õigusi kaitsta.
Jah. Kui ma leian, et mõni haldusakt riivab minu õgusi siis ma kahtlemata kaitsen oma õigusi.
Praegusel juhul olen ma palunud linnavalitsuselt aga selgitusi haldusakti kohta.
Seega ootan tähtaegselt selgitusi ja vastuseid seni vastamata küsimustele.

Siin nüüd ehe näide kuidas kodanike kirjadele jäetakse sisuliselt vastamata aga väidetakse, et oleme juba korduvalt vastanud.

Karistamatu EV kodanike põhiõiguste rikkumine  ametnike poolt on selle korrumpeerunud riigi püha paiste. 

27.08.2018 pöördumisele vastamise tähtaeg on homme. Tule tagasi kui tahad teada kuidas komöödia jätkub. 
14.09.18

Andeks kas teil on veel loomi - ei, kõik on läind !

Minu tähelepanu köitis, et Audru vald maksis  pidevalt   Varjupaikade MTÜ -le mingit liikmemaksu. Pole ühestki dokumendist läbi jooksnud, et vald oleks olnud Varjupaikade MTÜ  liige. Mis pagana liikmemaks siis?  Hämmastav oli ka see, et liikmemaksu  kajastati rajatiste majandamiskuluna kontogrupis 5512 mitte aga liikmemaksude kontol  452800 nagu pidanuks liikmemakse kajastama.

Siin siis väljavõte neist varjupaikade MTÜ le  makstud liikmemaksudest aastatel 2015-2017Küsin dokumenti liikmeks olemise kohta - netu.
Mul pole midagi selle vastu kui toetatakse kodutute loomade varjupaika aga ikka nii, et asi oleks aus, selge,  läbipaistev.
Palun teabenõude korras saata arved mille alusel on toimunud (liikmemaksude) maksmine.

Nüüd selgub, et polegi tegemist liikmemaksuga.

Varjupaikade MTÜ käib hoopis  Audru vallas hulgi hulkuvaid koeri, kasse püüdmas, hoiab neid mõni aeg, notib maha või leiab uue kodu  ja siis käitleb korjused.

Mõned aastad tagasi juhtus aastas maksimum 1-2 korda kui koerapüüdja kutsuti ja mõni kodutu koer minema viidi.

Need arved tunduvad küll esoteerika.
Ei tea kas Audru valda on mõni koer või kass alles ka jäänud  või on kõik kinni nabitud?

Arved  siin 

Toon näited 2017 aasta arvetelt

2017 a nabiti Audru vallas kinni ja viidi varjupaika kuude lõikes kodutuid loomi ning  käideldi korjuseid järgmiselt:

detsembris  1 kodutu loom ja käideldi  1 korjus
novembris 13 kodutut looma, käideldi 39,5 kg korjuseid
oktoobris    9 kodutut looma,  käideldi 5,25 kg korjuseid
septembris  1 kodutu loom,  käideldi  6 kg korjuseid
juulis          3 kodutut looma, käideldi 20,30 kg korjuseid
juunis       12 kodutut looma, käideldi  4,20 kg korjuseid
mais         26 kodudut looma, käideldi 105 kg korjuseid
aprillis       3 kodutut looma, käideldi 1 kg korjuseid
veebruaris 2 kodutut looma
jaanuaris   1 kodutut loom

Siia ei ole arvestatud neid kasse ja koeri keda loomaomanik on ise varjupaika viinud.
2017 aastal pidanuks iga kuu koerapüüdjate auto Audru vallas tiirutama aga  näinud pole neid keegi ja hulkuvatest koertest ja kassidest pole ka kuulda olnud.

Seega tehke oma järeldused nende arvete pinnalt.
Veel üks huvitav fakt. Arved on koostatud 21.08.2018 päeval kui vastati minu teabenõudele.
Paber kannatab kõiki.