29.05.18

Kas nii raske on mõista, et lähtuda tuleb kehtestatud kordadest?

07.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule (sh revisjonikomisjonile)  pöördumise kus osutasin, et Audru vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 74 millega võõrandati  otsustuskorras ja 1 euroga Liu sadama kinnistu kaasomandi osad,  TÜ Liu Sadamale (siin ) ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega (kord siin )

Korra  § 61 p 4  lubab vallavara võõrandada otsustuskorras ainult vallavara senisele kasutajale (7a) kes on vallavara omal kulul parendanud  kuid TÜ Liu sadam ei olnud vallavara senine kasutaja  ( hoonestusõigus oli seatud  hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks) ja TÜ Liu Sadam ei olnud  valla kaasomandi osa omal kulul parendanud. Seega  ei olnud õiguslikku alust võõrandada Liu sadama kinnistu kaasomandi osa TÜ Liu Sadamale vaid tulnuks korraldada enampakkumine.

Sama vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 seab ka tingimused kuidas võõrandamise hind määrata tuleb  (olenemata sellest kas võõrandamise hinna otsustab vallavalitsus või volikogu)  ja tingimuseks on, et  müügihinna määramisel tuleb alghinna määramisel võtta aluseks eeldatav turuväärtus või eksperdi hinnang kuid vallavalitsus  ei võtnud alghinna määramisel aluseks ei eksperdi hinnangut ega eeldatavat turuväärtust vaid määras müügihinnaks  1 euro mis  ei olnud  kooskõlas vallavara valitsemise korra § 58 lg 5 tingimustega . 

Pärnu linnavolikogu väitis, et tema ei ole pädev korralduse üle järelevalvet teostama ja edastas  minu pöördumise  linnavalitsusele (seega kontrollib linnavalitsus ise ennast).

Linnavalitsuse vastust ei ole veel saabunud kuid leidsin dokumendiregistrist Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli  15.05.2018 kus punktis 2 oli käsitletud minu pöördumist seoses õigusvastase korraldusega.

Olen üllatunud, ehmunud ja pettunud.  Protokollist ei nähtu, et revisjonikomisjonis oleks  üldse jutukski võetud Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud kohustuslikud tingimused, rääkimata kontrollimisest kas korraldus vastab neile tingimustele -  arutleti hoopis selle üle kes , millal, ja miks Audru vallale Liu sadama kinnistu osad kinkis ja muud asjasse mittepuutuvat.

Toon siinkohal väljavõtte revisjonikomisjoni protokolli punktist 2.

Milleks seda  asjasse mittepuutuvat  jura  aeti - aru ma ei saa.  Kas keegi luges revisjonikomisjoni protokollist välja ka midagi selle kohta  mis puudutas Audru vallavara valitsemise korra §-s  61 p 4 ja § 58 lg 5  toodud tingimusi. Ei sõnagi!  ( Suursild ja Metsoja naeravad vaikselt habemesse).

-Pole oluline kas   vald omas 1% või 100%  osasid,  võõrandamisel tulnuks  lähtuda ikka ainult  vallavara valitsemise korrast  ( see revisjonikomisjoni ei paistnud huvitavat) 

-Siimu jutt, et vald tuli kogukonnale vastu ja võõrandas 1 euroga,  on pehmelt öeldes tobe . Vald ei saa kogukonnale ( MTÜ Siimule ) vastu tulla kuna vald peab vallavara võõrandamisel lähtuma vallavara valitsemise korrast  (turuhind või eksperdi hinnang ). Vald (linn )  peab täitma seadust ja kehtivat korda ( see revisjonikomisjon ei paistnud huvitavat).

-Olenemata, asjaolust, et vald ei ole Siimu väitel Liu sadamasse raha pannud, siis valla kaasomandi osa väärtus tõusis niikuinii PRIA  suurte toetuste arvel tehtud parendustega ( mitte ainult sadama taastamisrahad vaid ka edaspidi sadama arenduseks saadud toetused millest oli juttu ka RADAR is) )

-   Antud juhul polnud oluline mitte see  kes müügihinna määras  (kas vallavalitsus või volikogu)  vaid see kuidas see määrati ja kuidas tegelikult tulnuks määrata st alghinna määramisel  pidanuks nii volikogu kui ka vallavalitsus niikuinii aluseks võtma (lähtuvalt  vallavara valitsemise kord § 58 lg 5)  kas eksperdi hinnangu või eeldatava turuväärtuse (protokollist nähtuvalt  ei paistnud see revisjonikomisjoni huvitavat).

Halloooo........ Mis toimub? Kas revisjonikomisjon ei tutvunudki eelnevalt Audru vallavara valitsemise korraga ega pööranud mingit tähelepanu viidatud rikkumistele.

Veel protokollist .
Eino- Jüri- Laarmann: Hea et sellest 1% lahti saab. Palju hullem kui ......

Hr Laarmann, isegi  see "õnnetu" 1%  oleks tulnud võõrandada kooskõlas Audru vallavara valitsemise korraga (sellest oleks olnud kohane revisjonikomisjoni liikmel lähtuda)

Nüüd jääb üle oodata vastuskirju. Kindlasti ei lepi ma mingi hämaga ja ootan konkreetset vastust miks ei arvestatud otsustuskorras vallavara võõrandamisel kehtestatud Audru vallavara valitsemise  korra § § 61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega.


1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Midagi ei ole parata, aga nii ongi, et volikogusse kandideerivad inimesed, kelle ego on suur, aga tihtipeale ei jaga mingit "matsu"! Ja Siim Suursilla sugused kasutavad tobedaid lihtsalt ära! Jõudu sulle! Olen su blogi pidev lugeja, seda enam ei mõista, kuidas "rahvas" nii tobe on, et Suursilla suguseid ikka ja jälle valitakse! :-(