30.8.17

KORRUPTSIOON AUDRU VALLAS - MTÜ PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA VARJATUD TEGEVUSED

-Mati Sutt on Audru vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, volikogu hariduskomisjoni esimeesrevisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor (alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool endast Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda).
-Peep Tarre on Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik.
-Ülle Kaljumäe on Audru vallavalitsuse liige ja Audru vallvalitsuse finantsjuht.

Kõik eespool nimetatud vallaametnikud on seotud MTÜ ga Pärnumaa Õpilasmalev.

-Mati Sutt on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige(asutajaliige, juhataja)
-Peep Tarre on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige (asutajaliige)
-Ülle Kaljumäe teeb MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidamist (siin )

MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva eesmärgiks on Põhikirja kohaselt : tööharjumuste kujundamine ja õpilastele töötamise võimaluste loomine erinevates ettevõtetes ning asutustes õpetajate ja kasvatajate juhendamisel, noorte koolivälise vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine ja selleks võimluste loomine,koostöö tegemine teiste ühingute ja organisatsioonidega.

See on see, mida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev peaks tegema, milleks ta on ellu kutsutud. Aga millise äriga vallaametnike Mati Suti ja Peep Tarre õpilasmalev peaasjalikult tegelikult tegeleb?

Jõhker korruptsioon - tehingud, lepingud iseendaga. 

Audru valla pangakonto väljavõtetelt nähtub, et juba aastaid tehakse igal kuul Audru valla eelarvest märkimisväärseid väljamakseid MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev.  
Tekkis küsimus - mille eest?

Teabenõude korras edastatud dokumentidest ja selgitustest selgub, et MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev osutab Audru vallale oma bussi ja autoga tasulisi majandusvedusid, (ühis)transporditeenuseid - nii õpilasveod kui ka juhutransporditeenused,korraldab vallas külaliste vastuvõtte, samuti maksab Audru vald MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti muud sõidukulud õpilasmaleva autoga.Vallavanema selgituse kohaselt on seda tehtud 3-4 aasta, Mati Suti kirjas toodu kohaselt aga oli ta sellise suulise kokkuleppe sõlminud juba aastast 2009) 
Mitte mingit õiguslikku alust selleks ei ole.

Audru vallavalitsus on teatanud, et puuduvad Audru vallavolikogu ja/või vallavalitsuse otsused tellida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevalt (ühis)transporditeenuseid või maksta MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti sõidukulud MTÜ autodega. 

Sõitude kohta esitab MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (Mati Sutt) vallalt raha saamiseks arved (siinsiin)ja sõidupäevikud (2015 bussi ja auto siin, 2016 jaan- juuni siin, 2016 aug-dets siin, 2017 jaan-aprill siin), eraldi bussi kohta millega veetakse inimesi (õpilasveod, liiniveod) ja auto kohta millega teeb Mati Sutt muid talle vajalikke sõite.

Allpool näitena 
väljavõte 2017a jaanuari kuu sõidupäevikust, Mati Suti sõitudest, MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva autoga (mis vald kinni plekib).

Palusin selgitusi (siin) ja viidata õiguslikule alusele mis seda lubab kuid nagu ikka, vallavanem Siim ebamugavatele kirjadele ei vasta. 

Kilomeetrid on paisutatud kordades(klõpsa pildil  näed suuremalt)
RIKUTI KORRUPTSIOONIVASTAST SEADUST (KVS)

Mati Sutt kui Audru volikogu liige, hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor ning ühtlasi ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, (juhataja)ning Peep Tarre kui Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik ning samas ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, ning Ülle Kaljumäe kui Audru vallavalitsuse liige, finantsjuht ja ühtlasi MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidaja, omades ametiseisundit sõlmisid lepingu ja tegid/teevad tehinguid iseendaga.

Eesti Vabariigis kehtiv korruptsioonivastane seadus toob ära ametiisikutele keelatud tehingud. 

Ametiisikul on keelatud sooritada tehinguid iseendaga ( KVSi § 11 lg 1 p 1 ) või teha muid sellise iseloomu või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Seadus täpsustab, et riigi esindaja ametikohalt on keelatud teha varalisi tehinguid mittetulundusühinguga, mille liige ise ollakse.

KarS § 288 kohaselt on ametiisik KarS eriosa tähenduses isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui talle on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.

2. Audru vald on rikkunud riigihangete seadust (RHS)
Vald jättis korraldamata avaliku konkursi või hanke (ühis)transporditeenuse (vedaja) leidmiseks, mistõttu on teised turul tegutsevad selle valdkonna ettevõtted jäetud ilma võimalusest konkureerida. Õigusvastaselt sõlmiti kokkulepe seotud isikutega.

3.Majandustegevuse registri andmetel puuduvad MTÜ-l Pärnumaa Õpilasmalev vastavad load (ühis) transporditeenuseid osutada. 
Ühistransport on tegevusloa alusel korraldatav tasuline sõitjatevedu. MTÜ Õpilasmalev saab tasu vallalt (kuna veab õpilasi) seega osutab ühistransporditeenust kuid luba selleks tegevuseks puudub. 

4. (Ühis)transporditeenuse osutamine ei ole MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva põhikirjaline tegevus.

5.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva buss ja juhid ei vasta õpilaste ja (ühis) transporditeenuse osutamiseks kehtestatud nõuetele ja kvalifikatsioonile (vallavanema väitel ei olevat seda kontrollitud - veetakse lapsi aga vald ei tea kas sõiduk ja juht vastavad nõuetele!)  samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1071/2009.

6.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva 2016 a majandusaasta aruandes transporditeenuse osutamist ei ole kajastatud .

7.Audru valla majandusaasta aruannetes lisas „tehingud seotud osapooltega“ tehingud MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga ei kajastu (rikutud õigusakte RTJ 2.46-2.49, raamatupidamise seaduse § 4) mis on karistatav karistusseadustiku § 381 prim 1 alusel „raamatupidamise kohustuse rikkumine

8.Vallavanem Siim Suursild on rikkunud haldusmenetluse seadust ja teistest asjakohastest seadustest tulenevat,et valda esindav isik peab oma otsused põhjendama ja dokumenteerima.

Hr Mati Sutt ja Peep Tarre (kes te kanditeerite KOV valimistel vallavanema meeskonnas)- demokraatlikus riigis astutakse selliste rikkumiste korral ametist tagasi. 

21.07. 2017 tegin  selles postituses toodu asjaolude kohta avalduse  KAPO-le. Kas ja mis KAPO ette on võtnud - ametlikud andmed puuduvad. 

Tõenäoline, et vaikitakse maha, mätsitakse kinni.

Tule homme tagasi, saad teada uutest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. 

2015 MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva arved (sh transpordi) siin , siin
MTÜ ÕM 2016a maj aruanne siin
Ü. Kaljumäe teeb MTÜ Õpilasmaleva raamatupidamist siin
MTÜ ÕM äriregistri B kaart väljatrükk siin
MTÜ ÕM Põhikiri siin
kiri 03.05.2017 pöördumine siin


28.8.17

Abivallavanema sõidupäevik - luulekogu

Abivallavanem Priit Annusele on määratud vallavanema korraldusega isikliku sõiduauto hüvitist 2016 aastal  3685 euri. Hüvitise saamiseks on kohustus pidada sõidupäevikut kuhu tuleb kirja panna iga töösõit isikliku sõiduautoga, sõidu eesmärk, odomeetri näit enne  ja pärast sõitu ning iga töösõiduga seoses läbitud kilomeetrid.

Abivallavanem Priit Annuse 2016 aasta sõidupäevik (rahvaluulekogu ) SIIN  . VAATA JA IMESTA!
(2017 sõidupäevik siin)
(2015 sõidupäevik siin )


Sõidupäevik jätab mulje justkui oleks vajalikud kilomeetrid lihtsalt täis sätitud. Üldine hinnang  – pliiatsist imetud.
Kuna sõidupäevikus ei kajastu tõesed andmed siis sellise sõidupäeviku alusel ei tohiks teha ühtegi väljamakset. Antud juhul (kuna väljamaksed on juba tehtud)  tuleks  summa arvestada P. Annuse  palgalisaks ja maksustada nagu töötasu.  
Nüüd faktid pisteliselt. 

Töösõidud isikliku autoga puhkuse ajal. 
Sõidupäeviku kohaselt  sõitis  Priit Annus 18 aug 2016 Tallinna projekteerijatega koosolekut pidamas. 
Tegelikult oli Priit Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt 18 augustil hoopis puhkusel.

Sõidupäeviku kohaselt oli  P. Annus  12 oktoobril 2016 planeeringukoosolekul Papsaares ja Lindil.
 Tegelikult oli P. Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt hoopis puhkusel.

Priit Annus on esitanud avalduse  (siin )  kus palub graafiku järgne puhkus 21.09.2016 - 23.09.2016 asendada puhkusega ajavahemikul 28.11.2016 - 30.11.2016, seega oli Priit Annus 30.11.2016  puhkusel.  Sõidupäeviku kohaselt käis  Priit Annus aga  30.11.2017 (puhkuse ajal)  oma isikliku sõiduautoga Papsaares ehitust üle vaatamas.

Nii võiks jätkata  aga pilt on selge.  
Sõidupäeviku peab kinnitama vallavanem. No vallavanem, Siim Suursild kas tunned ennast laimatuna? Äkki tuleks tunda hoopis häbi! Maksumaksja taskust varastamine. 

Sõidupäeviku kohaselt on abivallavanem Priit Annuse tihedamateks sõitudeks notari külastused. 

Kui käis notaris siis järelikult pidi seal sõlmitama ka mingi notariaalne leping millele oli vaja valla esindaja allkirja, sest muud asjad saab ju kõik interneti ja telefoni teel korda ajada. Aga lepingud peaksid jälle olema reistreeritud kõik valla dokumendiregistris kuid - ei leia. Seega on põhjendatud arvamus, et tegelikult  ei käinudki abivallavanem sõidupäevikus toodud kuupäevadel notaris.

Edastan 06.04.2017 valda teabenõude ja soovin teada kas  sõidupäevikus märgitud kuupäevadel (08.02.2016, 04.03.2016, 06.04.201612.08.2016, 05.09.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 23.11.201620.12.2016 (kui P. Annus käis sõidupäeviku järgi isikliku sõiduautoga notaris tööasju ajamas)  on tema poolt allkirjastatud ka mingid notariaalsed dokumendid (lepingud vm). Kui on siis palun need saata või viidata dokumendiregistris nende asukohale või siis keelduda teabenõude täitmisest kui sellised dokumendid puuduvad. 

Vastuskirjaga 18. aprill 2017 nr 6-17/673-1 (leiad dokumendiregistrist) teatab vallavalitsus, et keeldub AvTS p23 lg 1 alusel teabenõude täitmisest, sest puuduvad notariaalsed dokumendid mis oleks Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäevadel allkirjastatud. 
Seega miks Annus siis notaris käis ja kas üldse käis ? On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodud notari juures käimised on väljamõeldis.  

Sõidupäeviku kohaselt käis Priit Annus 17.06 2016 Pärnus notaris. Vald edastas  tõestuseks 17.06.2016 kuupäevaga sõlmitud notariaalse lepingu R. Matsaluga. Aga .... 
Lepingus on kirjas, et notar Irina Luih käis tehingut sõlmimas hoopis Audru vallamajas.  Kui notar tuli vallamajja lepingut sõlmima siis miks Annus notarisse sõitis- kas unustas kogemata ära. 

Pidev POL -i koosolekutele sõit  -  koosolekuid sõidupäevikus toodud kuupäevadel ei toimunudki (2016 a ) 
Vaatan pisteliselt. 
Sõidupäeviku kohaselt  07.01.2016 ja  18.01.2016 sõitis Priit Annus isikliku sõiduautoga POL -i koosolekule.  Ei usu!
Lähen POL kodulehele (siin   )  ja valin dokumendiregistri. 
Kõik koosolekud on ja peavadki olema protokollitud ja protokollid avalikustatud dokumendiregistris.

07.01.2016 ja 18.01.2016 kuupäevaga ei ole ühtegi koosoleku protokoll - seega on põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus on kajastatud  ( 110 km ) valeandmed.   

Kas  sõidupäevikus kirjeldatud kuupäevadel ja  kohtades toimusid ka tegelikult Annuse osavõtul koosolekud, ehitiste korterite ülevaatused .
Teadaolevalt koosolekud tuleb protokollida,   ehitiste, korterite vm  ülevaatamisel koostatakse ülevaatamise aktid jne. Ühesõnaga haldusorgan on kohustatud oma otsused ja tegevused dokumenteerima. 
Teabenõudega 01.08.2017 palusin edastada lähtuvalt Priit Annuse sõidupäevikust punktides 2-15 toodud dokumendid_:
2. 03.02.2016 Lavassaare lasteaias koosoleku protokoll  
3. 04.02.2016 Annuse poolt Lius teostatud hoone ülevaatuse akt vm. 
4. 09.02.2016 Annuse maakorraldustoimingute dokumendid Soevas 
5. 10.02.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid. 
6. 16.02.2016  Saulepa ja Soomra hoonete ülevaatusega seotud aktid.
7. 02.03.2017  Jõõpres  koosoleku protokoll  
8. 03.03.2017 Annuse hoonete ülevaatuse aktid Lindil ja Papsaares. 
9. 07.03.2017 Aruväljal toimunud koosoleku protokoll. 
10. 09.03.2017 toimunud KÜ koosoleku protokoll Lavassaares. 
11. 11.03.2017 Aruväljal toimunud ehitusnõustamise protokoll. 
12. 28.03.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid 
13. 29.03.2016 Annuse teostatud ehituse ülevaatuse akt Lius 
14. 05.04.2016 Soomras toimunud koosoleku protokoll
15. 03.05.2016 Papsaares toimunud koosoleku protokoll 

Vastuskirjaga 14.08.2017 nr 6-17/1522-1 (mille leiad dokumendiregistrist ) teatas Audru vallavalitsus järgmist: 
teabenõudega nõutud dokumentide osas (punktid 2-15) keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Seega tegelikult ei olnud edastada ühtegi dokumenti mis oleks sõidupäevikus väidetud koosolekute, või hoonete, korterite ülevaatamiste fakti kinnitanud. On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodu on väljamõeldud e võltsing


Kilomeetrid on julmalt kahe või kolmekordistatud. 

Audrust Pärnu kesklinna, kus asuvad Pärnu maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL ) notarid , kataster ja kus Priit Annus väidetavalt tööasjus oma isikliku sõiduautoga pidevalt käib  on  11 km, edasi tagasi 22 km,  nii näitab ka Google Maps.   
Annuse sõidupäevikus (nagu oli ka vallavanema sõidupäevikus)  näidatakse aga vahemaaks Audru vallamajast Pärnu kesklinna ja tagasi  55 -59 km.  Tegelikkusest mitu korda rohkem.

Kummaline, et see teepikkus nii amorfne on  - sama marsuut erineb päevade lõikes kümneid kilomeetreid ja veel kummalisem, et kuigi Pärnu maavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL) asuvad ühes majas siis sõidupäevikus toodu kohaselt on vahemaa neil kahel asutusel kümneid kilomeetreid . 

Kas  Hr abivallavanem Priit Annus oma isikliku sõiduautoga isiklikke sõite ei teegi ?

Sõidupäevikust nähtub, et igal kuul teeb hr Annus isikliku sõiduautoga töö sõite vähemalt 1000 km.
Kuna hr Annus käib isikliku sõiduautoga igapäevaselt ka tööl (mis ei ole töösõit ega kuulu hüvitamisele) siis tööle ja tagasi kulub umbes 15 km päevas ehk siis 315 km kuus (21x15)  . 
Vaatan nüüd sõidupäevikus toodud odomeetri näite!!!!

Näiteks aprillis 2016 sõitis hr Annus oma isikliku sõiduautoga üldse kokku  (odomeetri lõppnäit - algnäit) 1249 km.  Sõidupäevikus toodu  kohaselt oli sellest töösõite 1000 km mis hüvitati rahas. Arvestades tööle ja tagasi 15 km päevas (mis ei kuulu hüvitamisele) kuus 315 km (21x15)  siis muid  isiklikke sõite tegi hr Annus aprillis  -  66 km (1249-1000-315 =  - 66 km ) Kuidas see võimalik on ? Ha--- haa.. haaa..... 

Juunis 2016 sõitis hr Annus isikliku sõiduautoga sõidupäeviku kohaselt kokku 1305 km, sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  kui arvestada tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis jälle nagu ei klapi ( 1305-1000-315)  -10 km ,  Ei ole ju võimalik !!!!  


Augustis 2016 sõidupäeviku kohaselt  kokku 1179 km  sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis ( 1179-1000-315=  -136 km ).  Kuidas on see võimalik?  Haloo abivallavanem Priit Annus!!
Hallooo........ vallavanem, Siim Suursild kelle ülesanne on sõidupäevikud kinnitada. 
Tore, et Audru vallas töötavad sellised ametnikud kes ostavad  isikliku sõiduauto ainult  töösõitudeks.  Aga ........kus siin loogika on,  miinustesse ........ haa haaa haaaaa.

Oktoobrist 2016 alates  on abivallavanem Priit Annusele hüvitatud hoopis teise sõiduautoga tehtud töösõidud  - numbrimärgiga 655 BPX kuid vastav õiguslik alus selleks puudub. 

Sõidupäeviku kohaselt  käib  abivallavanem Priit Annus isikliku sõiduautoga  Pärnus kontoritarbeid ja ehitustarbeid  ostmas (  töö ajal märkmepaberit  ostmas, otstarbekad sõidud). 
Pisteliselt palusin väljastada  dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäeval 30.08.2016 ehitustarvete ostmist 
Vallavalitsus vastas (kopeerin ) :  AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub Teie poolt soovitud dokument.  
Seega sõidupäevikus kajastatud valeandmed.

Sõidupäeviku kohaselt käis P. Annus  15 jaanuar 2016  Pärnus kontoritarbeid ostmas.  
Ah et  ...... abivallavanem käib bürootarbeid ostmas??!!! 
Palusin väljastada dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt kontoritarvete ostmist 15.01.2016.
Loomulikult ei olnud  15.01.2016  kuupäevaga arvet edastada aga tobe oli ju valet jälle  tunnistada. Saadeti lihtsalt üks suvaline aga hoopis  31 jaanuari 2016 kuupäevaga Büroomark Pluss AS arve. (mis ei saa olla ka jaanuari kuu koondarve kuna panga väljavõttelt nähtub, et sama 30.01.2016 kuupäevaga  on veel  kaks sama firma  arvet)  
Saadetud (vale kuupäevaga) arve .

On ju tore arve ja väga otstarbekas sõit (1 raamatkalender,1 midimärkmik, 1 kaustik, 1 tempel) Sellepärast juba ikka tasus linna sõita. 
( sellised arved on teadupärast tavapäraselt isiklikuks otstarbeks ostetud kaup kus arve lastakse vormistada ettevõtte nimele


Nimetame asju õigete nimedega. 
Vallarahva taskust varastamine.
Tõestagu keegi vastupidist.

20.8.17

Isikliku sõiduauto kompensatsiooni makstakse nõuetele mittevastava ja väljamõeldud sõidupäeviku alusel !


Seda, kuidas Audru vallavanem kasutab valla autot ja kuidas see dokumentides kajastub, saime näha. (Äkki ärkab maksuamet ja hakkab sellega tegelema)?!

Nüüd aga - kuidas ja milliste dokumentide alusel makstakse Audru valla ametnikele hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest väidetavalt tööülesannete täitmisel.

Pisut meeldetuletust millistel tingimustel võib maksuvabalt maksta hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest.

-Isikliku autoga tööle ja koju sõidud ei ole tööga seotud ja need (maksuvabalt) hüvitamisele ei kuulu.

-Tuleb pidada sõidupäevikut mis peab sisaldama sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral.
(Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga, mis tuleb maksustada ja deklareerida isikustatult TSD lisal 1)

Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. Piirmäärasid ületav hüvitise summa loetakse erisoodustuseks.

On avalik saladus, et tegelikult täidetakse sõidupäevikud tagantjärele - kui keegi just küsib - siis pannakse pea tööle ja hakatakse välja mõtlema, luuletama.

Erafirma maksab isikliku sõiduauto hüvitist oma tuludest, mis on faktiliselt firma omaniku (kuigi maksustamata) raha kuid valla ametnikele makstav isikliku sõiduauto hüvitis tuleb puhtalt maksumaksja (vallakodaniku) taskust, mistõttu peaksime olema kõik huvitatud, et seda raha kasutatakse ausalt, mõistlikult, kokkuhoidlikult ja läbipaistvalt, mitte varjatud palgalisana.

Valla raha kasutamine peab olema põhjendatud, mis tähendab, et seda võib kasutada üksnes valla ülesannete täitmiseks, mitte erahuvides. Mis tahes viisil valla raha oma isiklikus huvis ärakasutamine peaks olema ühiskonnas taunitav. Aga kas on? No ei ole ju!

Kõik sosistavad, kiruvad, aga keegi ei julge/taha kõvasti välja öelda ega kõssata. Ah pole minu asi!!! Kui ka volikogu (kes peaks eelkõige valla raha kasutamist valvama) ja revisjonikomisjon on olematud, ainult paberil (ja palgapäeval) siis juhtubki nii nagu Audru vallas.

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitamine ei ole toimunud Audru vallas õiguspäraselt. Kuna ei ole kinni peetud kehtestatud nõuetest sõidupäeviku täitmisel (sõidud isikliku autoga valla huvides ei ole tõestatud ega tõesed) ja sõidupäevikutes on esitatud valeandmeid siis tuleks isikliku sõiduauto hüvitisi kajastada kui ametniku lisapalka millelt tuleks tagantjärele kinni pidada kõik tööjõumaksud (sh maksta intressid) või põhjendamatult ametnikele makstud valla raha tagasimaksmist nõuda.

Kui tahad näha millise sõidupäeviku alusel maksti Audru valla ametnikele isikliku sõiduauto kompensatsiooni - tule homme siia tagasi.18.8.17

Justiitsministeerium selgitab ja jagab seisukohta - kohaliku omavalitsuse liikmelisus MTÜ- s peale ühinemist lõpeb.

Eelmises postituses viitasin vastavale seadusesättele ja väitsin, et Pärnu linna liikmelisus Pärnumaa Omavalitsuste Liidus (POL)lõpeb peale ühinemist teiste omavalitsustega. Panen ülesse ka Justiitsministeeriumi seisukoha ja antud selgitused Siseministeeriumile mis minu väidet täielikult toetab.  
Pärnu linna liikmelisus POL- is lõpeb peale ühinemist!!!

13.8.17

PÄRNU EI OLE PEALE ÜHINEMIST ENAM AUTOMAATSELT POL -i LIIGE!!!

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku Pärnumaa omavalitsuste liidust (POL) välja astuda. 
POLi juhatuse esimees Lauri Luur peab seda üksnes meelsuse näitamiseks.
Selline artikkel oli 12.08.2017 Pärnu Postimehes.

Mis meelsuse näitamine? Peale ühinemist ei ole Pärnu enam niikuinii automaatselt POL-i liige.
Vaatame asja seaduste poolelt.

Kas uus omavalitsusüksus on ühinemise järel „automaatselt vastava mittetulundusühingu või sihtasutuse liige“. EI OLE.

Kohaliku omavalitsuse osalemisele eraõiguslikes juriidilistes isikutes kohaldatakse vastava eraõigusliku juriidilise isiku kohta käivad eraõiguslikke norme. Asjaolu, et tegemist on kohaliku omavalitsusüksusega, ei mõjuta kuidagi eraõigusliku normide kehtivust.

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS siin ) § 14 lõike 2 kohaselt lõppevad juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused.
Nimetatud sättega täpsustatakse üldist mittetulundusühingu suhtes kehtivat põhimõtet, et selle liikmelisus ei ole üleantav (vt MTÜS § 14 lg 1 1. Lause).
M.O.T.T.😝

Seega väljaastumine pole vajalik see saab olema automaatne peale ühinemist, vajalik on uuesti liikmeks asutumine kui sellest ollakse huvitatud.

(nii ei ole ka Audru vald de jure käesoleval ajal (alates ühinemisest Lavassaare vallaga ) POL -i liige

1.8.17

Selline siis Audru vallavanema kasutuses oleva valla sõiduauto sõidupäevik!!! Maksuamet , halloooo .....!!!!


Erafirmade üle käib tihe  kontroll, neid kotitakse aga kohalik omavalitsus on väljaspool maksuameti huvivälja ja elab kui lapsuke - juriidiline puutumatus.
Ei kuer enne ujuma hakka kui vesi peesse puutub.
Kui valla omandis või valduses oleva sõiduautoga tehakse töö-, ameti- või teenistusülesannetega seotud sõite ning selle kohta peetakse sõidupäevikut, siis ei tule auto kasutamise eest tasuda erisoodustust.
Valla auto puhul peetakse päevikut selleks, et maksta maksud valla auto kasutamise eest isiklikuks otstarbeks.

Erinevalt paljudest teistest riikidest on Eestis sõidud töötaja elukoha ja töökoha vahel töötaja eralõbu, erisoodustus(kohalik omavalitsus on muidugi  väljaspool seadust).Erand sellest reeglist on kirjas TuMS § 48 lõikes 51. Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga, või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti, või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.

Arvestuse pidamisel tuleb  sõidupäevikusse kirjutada andmed – kes sõitis, kuhu sõitis ja miks sõitis, odomeetri näit enne ja pärast igat sõitu. Sõidupäeviku näidis siin .

Kuidas Audru vallas kasutatakse valla uut sõiduautot  Šcoda Octavia 798 BMP mis on vallavanema kasutuses. Kas ausalt, ainult töösõitudeks? Kas sõidupäevikut täidetakse nõuetekohaselt ? Ega kütust ometi  kõrvale  lähe? 

Audru vallas peetakse vallavanema Siim Suursild kasutuses oleva uue sõiduauto  Šcoda Octavia 798 BMP kohta sõidupäevikut ja sellest nähtub, et vallavanem Siim Suursild ei tee ühtegi isiklikku sõitu valla autoga seega erisoodustust ei maksta ja sisendkäibemaksu saab 100 % tagasi.

Et siis aus mees paneb töö lõppedes  ametiauto kõrvale  ja sõidab bussiga koju või kutsub naise järele. 
Aga tegelikult kasutab vallavanem  valla autot ka töö ja kodu vahet sõitmisel , sellega tullakse ja minnakse tööle kuigi bussiliiklus hea ja mingit puuet ei paista ka vallavanemal küljes olevat.

Milline näeb välja vallavanema kasutuses oleva sõiduauto sõidupäevik.
Tuletan meelde, et sõidupäevikus peab muuhulgas olema kirjas ka sõidu eesmärk, sihtkoht

Teen esimeste kuude (jaanuar, veeb , märts  2015 ) sõidupäeviku ametisõitudest väljavõtte (auto on tutikas ).

Selline siis meie vallavanema sõidupäevik. Et siis sõidu eesmärgid ja sihtkoht kenasti kirjas ..... haa... haaa.. haaaa ? Edasi lähevad sõidupäevikud samas stiilis. All toodud kõigi aastate sõidupäevikud. Vaata ja imesta.
Sõidupäevik 2015 siin
Sõidupäevik 2016 siin 
Sõidupäevik 2017 siin

Hallooo  maksuamet........ halloo kapo, !!!!!!????? 
Aga lõbusamaks  ja ausamaks läheb? Vaatame kas dokumente (sõidupäevikut) on võltsitud  ja valeandmeid esitatud? Ei, ei ole - ärgem jumala eest solvakem, kahtlustagem  ega küsigem? 
Dokumendid dokumendid, dokumendid - mida need pajatavad. 


Toon väljavõtte sõidupäevikust ajavahemikul 03 08.2015 - 12.08. 2015.  
22.07.2015 korralduse  nr 269 kohaselt oli Siim Suursild 03 august - 12 august 2015 hoopis puhkusel ( kas mehitamata auto kimas üksi  ja ajas tööasju?).    
(22.07.2015 korraldusega nr 269 (siin ) muudeti vallavanema puhkuse päevadeks 20. –21. ja 23. -29. juuli 2015 ning 03. –12ja 21. –26. august 2015. )Selline tore lugu siis.

25.09.2015 sõidupäevikus ametkondlik asjaajamine/garažeerimine (70 km ) aga   24.09.2015 septembri korralduse nr 348 kohaselt  oli Siim Suursild lubatud 25.09.2015 korralisele puhkusele  siin.

Selliseid näiteid jagub veel ja veel - vaata ja imesta


Väljavõte aprilli sõidupäevikust.  Kollasega märgitud kuupäevadel 21 aprill ja 22 aprill oli Siim Suursild hoopis puhkusel mitte ametkondlikel asjaajamistel). Nii võiks jätkata aga ei viitsi rohkem väljavõtteid teha, puhkuste ja lähetuste dokumente välja ajada.