20.09.16

Naersime nii, et kõht valutas....


09 septembri ajalehes  Pärnu Postimees on avaldatud artikkel „ Lavassaare külaselts plaanib sauna taastamist“ 
Loen, et  külaselts plaanib Lavassaare alevis taastada sauna ja sauna kõrval  ka kohviku avamist. Aga mis jama see nüüd on? Paar päeva tagasi  oli artikkel kus teatati, et  kohvik ja saun Lavassaares juba töötavad. Miks siis nüüd selline artikkel - plaanitakse. Kahtluse uss närib hinge, kas ma ikka õigesti mäletan ning kuna ajalehed rändavad peale lugemist kähku ahju siis ronin arvutisse veebist  paaripäevataguseid Pärnu Postimehi sobrama. Leian ülesse PP 07.septembri 2016 artikli  "Lavassaare külaselts majandab rahvamajas"
No kuidas ma küll nii valesti mäletasin, veebis on kirjas: „Lavassaare külamaja kunagise raudtee ääres jääb tegutsema, seal on taaskasutuspood, plaanitakse kohvikut ja sauna, kuid hoone on suurte ürituste korraldamiseks väike.“ 
Aga miks Pärnu Postimees avaldas ühepäevase vahega kaks samasisulist artiklit?  Kas volikogu liikmest külaseltsi esinaine Illak maksab reklaami eest pappi?
Möödub paar päeva ja  selgus saab majja.
Helistavad Lavassaare  inimesed ja lagistavad  naerda. "Me oleme siin kõik naerust kõveras, kas sa 07 septembri Pärnu Postimehe artiklit  "Lavassaare külaselts majandab rahvamajas" lugesid?“ Nemad saanud naerukrambid kui lugesid kuidas neil Lavassaares pidavat töötama puha kohvik ja saun. Midagi niisugust ei olevat. Aastaid tagasi keeranud saunanaine Silvi saunaukse lukku  ja nii see saun seal laguneb,  kohvikust polevat ka haisugi.   Külaselts tegelevat hoopis tulusama kultuurilise teenuse pakkumisega   ja rentivat Audru vallale kuuluvat Lavassaare rahvamaja korraliku tasu eest hooajalistele rabatöötajatele kultuuriliseks majutamiseks välja, ja et külaseltsi liikmed käivat rahvamajas nende kultuurilist kõntsa koristamas. Vallavanem Buratino andnud  ise Lavassaare noortele timurlastele „kuldvõtmekese“, sest esinaine Malvina ajavat oma kädinaga muidu vallas kõik hulluks.
Mis sa oskad kosta! Ega ei oskagi. Tore siis, noored Lavassaare  timurlased! Selline ongi mittetulundusühingu Lavassaare külaselts põhikirjaline tegevus  või ?
Iga ilusat ideed on võimalik alatult ära kasutada ja seda ka jätkuvalt tehakse.

Punnin vastu, et vaatasin veebist 07. septembri artikli just uuesti üle ja seal seisab- plaanitakse. Nemad ei anna alla, sest 07.09 lehes olnud  -   töötab. 
Kas tõesti muudeti  Onlines hiljem artikli teksti kui ilmnes, et pandi puusse. Hangin 07 septembri ajalehe Pärnu Postimees ja nii ta ongi: "Lavassaare külamaja kunagise raudtee ääres jääb tegutsema, seal on taaskasutuspood, kohvik ja töötab saun ..."
Häbi, häbi!  Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.  Ei vabandanud 07 septembri lehes avaldatud vale informatsiooni pärast vaid muudeti  veebis avaldatud artikli sisu ja üllitati  09 septemberi ajalehes  uus artikkel, millega eksitati lugejaid.   05.09.16

Audru vallavalitsus kooskõlastas suures koguses rahvusvaheliste ohtlike jäätmete ladustamise otse Audru aleviku keskuses, Ääremetsa tee 11


Vägisi hakkab korduma vene aeg kui suur juht tegi karistamatult mis tahtis. Minu poolest võiks vallas otsuseid vastu võtta kasvõi põrandahari kui otsustamise mehhanism on paigas ja iga otsuse puhul on avalikkusele kättesaadav alginformatsioon, poolt ja vastuargumendid mille põhjal selline otsus tehti.

Juba mitu kuud märkan, et mööda Ääremetsa teed sisenevad Audru alevisse erimärgistusega suured paak- ja furgoonautod. Mida nad veavad? Vallavalitsus vaikib ja varjab.

Juhuslikult satun lehele Ametlikud Teadaanded.
Selgub, et ettevõte BAO ohtlikud jäätmed taotleb uut ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohta Audru alevikus Ääremetsa tee 11 kuna ettevõttel on lõppemas  31.08.2016 praeguse käitluskoha rendileping Tallinnas Suur-Sõjamäe 37/39

Ametlik Teadaanne  siin.
Kirjas on, et taotluse ja materjalidega saab tutvuda  Keskkonnaametis ja dokumendiregistris ning esitada ettepanekuid ja vastuväiteid.
Aga ei - ära mõtle välja.
Dokumendiregistris on sellekohastele dokumentidele paigaldatud hoopis juurdepääsupiirangud.
Teen Keskkonnaametile  teabenõude ja palun väljastada järgmised dokumendid:
06.07.2016 Ohtlike jäätmete käitluslitsensi nr 0333 muutmise taotlusmaterjalid ja Jäätmete riikidevahelise veo loa taotlus , notification NO EE 000346

Vastuskirjaga keeldus    Keskkonnaamet teabenõude täitmisest AvTS § 35 lg 1 p 17 alusel põhjendades, et tegemist on ärisaladusega. 
Ei no minge...
Võite tutvuda ja esitada vastuväiteid aga dokumente me ikkag ei avalikusta. 

15.07.2016 teen  Keskkonnaametile täiendava teabenõude küsides kas ettepanekuid ja vastuväiteid esitatakse  kohvipaksule vaadates ja Ametlikes Teadaannetes toodu, et dokumentide ja taotlusega on võimalik tutvuda - on eksitus.

Lõpuks edastab Keskkonnaamet  mõningad dokumendid millest selgub kurb tõsiasi. 
Audru vallavalitsus on kooskõlastanud rahvusvaheliste ohtlike jäätmete ladustamise Audru aleviku keskuses, Ääremetsa tee 11 (endine  kartulihoidla), millimalli elukohast umbes 70 m kaugusel (kooskõlastus siin). 

Käideldavate ohtlike jäätmete nimistu ja kogused  aastas on hirmuäratavad (65 nimetust sh kemikaalid, asbest, elavhõbe,raskemetalli sisaldavad soolad ja soolalahused, inimeste sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel ja ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed  jne, jne -  mitmedsajad tonnid aastas  ainult üht nimetust)   Loe ise   siin 

Aga nii need asjad lihtsalt ei käi.

Jäätmeseadus  § 91 lg 5 sätestab, et jäätmekäitluskoht,  kaasa arvatud prügila asukoht määratakse planeerimisseaduses sätestatud korras. Planeerimisseadus § 75  lg 1 p 2 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine. Seega tuleb vastavalt Planeerimisseadusele § 75 lg 1 p2 jäätmekäitluskohad määrata Üldplaneeringus.

Audru valla Üldplaneeringuga ei ole määratud valla territooriumile  (ohtlike jäätmete) jäätmekäitluskohta seega ei ole  Audru vallas ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohad lubatud.
Üldplaneering on läbi avaliku menetluse sõlmitud ühiskondlik kokkulepe mida niisama muuta ei tohi. Vallarahval on õiguspärane ootus, et üldplaneeringut järgitakse, ja et ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohti ei määrata (elamukruntide lähedusse)  ilma, et üldplaneeringus oleks selleks vastavad kohad ette nähtud. Audru vallavalitsus ei ole selles osas algatanud üldplaneeringu muutmise menetlust.
Audru vallavalitsus ei ole allakirjutanut ega teisi naabruses elavaid inimesi hoiatanud võimaliku kahjuliku tervisemõju eest  ega teavitanud, et on vastuolus valla Üldplaneeringuga kooskõlastanud  Ääremetsa tee 11 ohtlike jäätmete jäätmekäitluskoha, planeerimismenetlust läbi viimata, avalikku menetlust korraldamata ja elanikele kaasarääkimisõigust  andmata.

Uue jäätmekäitluskoha rajamiseks ja kasutusele võtmiseks peab ettevõtja saama kohalikult omavalitsuselt ehitus- ja kasutusloa. Audru vallavalisus ei ole väljastanud ettevõtjale BAO ohtlikud jäätmed  ei ehitus- ega kasutusluba.  Toimunud ei ole planeerimismenetlust.

Esitatud andmed (keskkonnamõju hindamine ) ei ole tõesed. Tahetud on näidata nagu asuksid elamud Ääremetsa  tee 11 maaüksusest vähemalt 250 m kaugusel. Maaameti kaardirakenduselt mõõtes selgub, et kolme elamu kaugus Ääremetsa 11 kinnistust on  alla 100 m. Isegi Audru vallavalitsuse hoone jääb alla  250 m.  Ei vasta tõele, et ohtlikke  jäätmeid ladustatakse ainult mingile osale Ääremetsa tee 11 hoonest, ja et territoorium on asfaldeeritud. Allakirjutanu koduaknast on näha kuhu suured tsisternid  ja furgoonid ohtlike jäätmetega suunduvad ja kuiva ilmaga on Ääremetsa 11 territooriumil  trandspordist tekitatud tolmupilved mis levivad kõrvaolevatele kruntidele. Ei vasta tõele, et lähim puurauk (PRK005205) asub  ca 220 meetri kaugusel ida suunas, tegelikult alla 100 m.

Jäätmeseaduse § 77 lg 2 kohaselt peab Keskkonnaamet enne otsuse tegemist küsima   kohaliku omavalitsuse kooskõlastust/arvamust. Vallaametnik Priit Annus  on andnud ainuisikuliselt  oma kooskõlastuse (Audru valla dokumendiregistrist ei nähtu, et vallavalitsus oleks asja kollegiaalselt arutanud  või kooskõlastuse andmise otsustanud).

Ei hakka ootama vallavanem  Suursilla vassimist, teen vastavasisulise pöördumise  volikogule (kuigi ka volikogu eest vastab Suursild ise). Tahate ju ka näha  vallavanem Suursilla poolt juhitava Audru volikogu võimekust. Jätkan kui olen volikogult vastuse saanud.