22.08.16

JÄTKAN EELMIST POSTITUST


No nii, suur suvi hakkab lõppema ja millimalli polegi midagi erilist  teha jõudnud. Lady Gaga lõpetas suvel vähemalt  autokooli millimalli aga pole ei  lõpetanud ega alustanud midagi. Mõned korrad lipsasin blogisse, et  kas ikka veel saan sisse või on blokeeritud.  Arvasin, et kuna uusi postitusi pole  lisanud siis on külastajaid 0  või kui siis vääääga vähe.  Eksisin. Päevade statistika näitab, et  alla 49 külastaja pole ühelgi päeval olnud. Kõige rohkem on blogi külastatud   21.07.2016  lausa 673 külastajat. Ei tea mis siis juhtus, ilmselt keegi on  sel päeval  millimallit kõvasti materdanud siis tavaliselt hüppab vaadatavus lakke.  Nii et  kõik on OK, huvi on ja millimalli jätkab.

Et siis 22.05.2016 korraldas MTÜ Lavassaare Külaselts  kolmandat korda Lavassaare alevis vanavara laada. Kahju, et see üritus sellisel kujul teenis ainult üht eesmärki - vahendeid valimata  saada võimalkult suur puhaskasum.
MTÜ Lavassaare Külaselts sai vallalt ürituse korraldamiseks kasutusse  kolm valla omandis olevat üldkasutatava  maa sihtotstarbega maaüksust millest kahel korraldati üritus aga  ühel hakati osutama tasulise parkimise teenust nii laadale saabunutele kui ka lihtsalt sugulasi tuttavaid külastama tulnutele. Maksma pidid kõik. Lintide ja korravalvuritega suleti kõik Lavassaare alevi tänavad, kogu liiklus suunati ainult  Mäe tänavat pidi otse tasulisse parklasse. Igasugune võimalus mujale pöörata, käänata või peatuda välistati. Tasulise parka kõrval haigutas lintidega suletud tühi  Lavassaare valla ametlik avalik parkla kuhu sõidukeid parkida ei lubatud. Hiljem hakati ka sinna ja veel teisele valla maale (mida ei olnud kasutusse antud)  parkimispileteid müüma.
Et mõni auto ei plaaniks  ennast juba enne Lavassaare alevit teeäärde parkida, kust võinuks jalgsi laadaplatsile jalutada,  paigaldati  1,5 km enne Lavassaare alevit ka riigitee mõlemasse suunda parkimist ja peatamist keelavad märgid. Maanteeametile olevat vallavanem valetanud, et see on vajalik kuna tee on sellel lõigul käänuline ja teeäärsetest majadest võivad lapsed teele tormata.
Sirgemat teelõiku annab küll otsida ja ühtegi maja kust lapsed võiksid teele joosta  pole isegi silmapiiril.  

Et laadal jalutas ringi ka vallavanem Siin Suursild ise siis loomulikult küsisin  - „mis toimub, ei ühtegi luba riigitee  ega valla teede ja tänavate sulgemiseks, miks ja mida kaitseliitlased siin organiseerivad  ja mis pagana tasulist parkimist  MTÜ korraldab valla üldkasutataval maal.  Vastust nagu ikka eriti polnudki  „ ja mis siis, mis see sinu asi on, küll vormistame järgi kui vaja“   Muidugi oli Siim  teadlik mis toimub ja ega ta teeselnudki nagu see talle üllatusena oleks tulnud.    

No ja Audru kohalik  konstaabel, Harli Hansen, igati tore mees muidu  (koos Soontagana maleva kaitseliitlase vormi kandva selliga)  - seisis kui Tammsaare tõde ja õigus oma politseiautoga keset  riigiteed, sulgedes selle ja suunates  autod kenasti tasulisse parklasse.
Küsisin kas ta ka teab, et ei riigitee ega   valla teede ja tänavate sulgemiseks pole ühtegi  luba ja tema tegevus siin ja  praegu õigusvastane. Ei teadnud. Lasi ennast ka ära petta.  Konstaabel arutles, et mis siis nüüd teha ega saa ju üritust lõpetada -arvasin samuti.  Konstaabel läks kuhugi ja liikluse reguleerimist toimetas edasi kaitseliitlane  Soontagana malevast kes oli samuti „salaoperatsioonil“, sest kaitseliitlastel on õigus reguleerida liiklust ainult  kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral ( vt Liiklusseaduse LS  § 8 lg 3 punkt 1 siin ).  Aga polnud näha ühtegi kaitseliidu sõidukite kolonni! Et siis korralagedus valitseb ka selles riigiasutuses -  või äkki kaitseliitlased käivad pühapäeviti musta tegemas.

RIIGITEEDE SULGEMISE LOA SAAB ANDA AINULT MAANTEEAMET!   KAS MAATEEAMET TEGI SEDA?
Kirjaga 06.06.16 nr 21-5/16-00050/235 teatab Maanteeamet (kopeerin):
Vastuseks Teie küsimusele teatame, et Maanteeametile ei ole MTÜ Lavassare külaselts esitanud allkirjastatud nõuetekohast taotlust riigiteel ajutise liikluskorralduse muutmise loa saamiseks, mille alusel oleksime saanud väljastada loa riigitee osas liikluskorralduse muutmiseks. Meile esitati ainult meili teel liiklusskeem läbivaatamiseks.
Seega ei andnud Maanteeamet mingit luba riigitee sulgemiseks ja seda isegi mitte ei taotletud.

MIKS POLITSEI VALETAB?

Sajad laadakülastajad  nägid kuidas kohalik konstaabel politseiautoga blokeeris Lavassaarde sissesõidutee ja suunas liikluse Mäe tänavat pidi tasulisse parklasse. See on fakt, mida ei saa ümber lükata, sest nägijaid oli liiga palju. Aga kas politsei julgeb, tahab seda tunnistada kui on saanud teada, et riigitee sulgemiseks ei olnudki luba.
17.06.2016 edastan Politsei ja Piirivalveametile alltoodud sisuga pöördumise (siin koos vastusega)
(kopeerin):
22.05.2016 avaliku ürituse toimumisega seoses Lavassaare alevis (vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus) sulges kohalik konstaabel (koos Soontagana maleva kaitseliitlasega) Harli Hansen Lavassaare alevis riigitee lõigu alevi alguses (Audru - Lavassaare- Vahenurme tee 11,2-11,5 km) ja suunas liikluse Mäe ja Võidu tänavat pidi tasulisse parklasse. Riigitee sulgemiseks, avaliku ürituse ajal, saab loa anda üksnes Maanteeamet. Maanteeamet on oma kirjas selgitanud, et ei ole andnud luba riigitee (Audru -Lavassaare- Vahenurme) sulgemiseks, mitte ühelgi lõigul seoses 22.05.2016 Lavassaare alevis toimunud avaliku üritusega (vanavara laat).Seega jääb arusaamatuks millisel õiguslikul alusel politsei riigitee sulges.
Vastavalt AvTs palun
Edastage dokument mis oli õiguslikuks aluseks riigitee (Audru -Lavassaare - Vahenurme 11,2 kuni 11, 5 km) sulgemisele politsei poolt, 22.05.2016 Lavassaares alevis toimunud avaliku ürituse ajal.

Loomulikult ei ole politseil ühtegi vastavat dokumenti edastada aga välja tuleb sellest olukorrast  kuidagi rabeleda.  
(kopeeerin politsei vastuskirjast 28.05.2016 nr 1.1-21/359-2):
Teatan, et politsei ei sulgenud 22.05.2016 Lavassaare alevis toimunud „Vanavaralaada ja pasunakooride ülevaatusel“, Teie poolt nimetatud teelõiku vaid tegeles ürituse piirkonnas avaliku korra tagamisega.
Ah, et nüüd nimetatakse tee sulgemist  avaliku korra tagamiseks. Muidugi oli õigusvastane ja kummline, et politsei kui riigiasutus sulgeb mingi  MTÜ korraldatud üritusel riigiteed! Aga fakt jääb faktiks. Et siis miks see politsei usaldamise % nüüd nii madal ikka ongi.
Kas vald üldse teavitaski politseid avaliku ürituse toimumisest Lavassaares 22.05.2016, et politsei saanuks seal  avaliku korra tagamise nime all riigiteed sulgeda.

Korrakaitseseaduse § 60 lg 1 kohaselt  oli vald kohustatud kirjalikult  teavitama politseid avaliku ürituse toimumisest ja sama ütleb ka Audru valla „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 4 
Edastan vallale teabenõude ja küsin järgi.

Audru vallavalitsus 16.06.2016
Teabenõue
Audru valla „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 4 kohaselt vallavalitsus teeb otsuse ürituse loa andmise kohta viivitamata teatavaks ürituse loa taotlejale ja Lääne Prefektuurile. Ei Audru valla ega Politsei ja Piirivalveameti dokumendiregistrist Lääne Prefektuuri teavitamise dokumente leida ei õnnestunud.
Vastavalt AvTS palun edastada või viidata dokumendile millega tehti Lääne Prefektuurile teatavaks otsus avaliku ürituse loa andmise kohta 22.05.2016 MTÜ Lavassaare Külaseltsile.

Vastuskirjaga (27.06.2016 nr 14-1/1400-1)  teab vallavalitsus : AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument
Seega ei ole vallavalitsus Lääne Prefektuuri avaliku ürituse toimumisest Lavassaare alevis isegi mitte teavitanud.    

KÕIK DOKUMENDID PUUDUSID.

24.05.2016 edastan vallale pöördumise  soovin teada kas ta üldse midagi kontrollis ja kas mõnigi nõutud dokument  eksisteeris enne kui vallavalitsus väljastas MTÜ Lavassaare Külaseltsile avaliku ürituse korraldamiseks loa. Minu kirjaga  24.05.2016  ja vastuskirjaga 31.05.2016 nr 21.3-10/1170-1   saab soovi korral täpsemalt tutvuda Audru valla dokumendiregistris.
Kopeerin küsimused ja valla vastused.

-Avaliku ürituse toimumise ajal olid sõidukitele liiklemiseks suletud Lavassaare alevis kõik tänavad. Valla dokumendiregistrist ei leia dokumenti mis seda lubas.
Väljastada dokument mis oli õiguslikuks aluseks Lavassaare alevis vallale kuuluvate tänavate sulgemisel 22.05.2016
Valla vastus: AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument kust nähtuks kas ja kuidas olid 22.05.2015 Lavassaares toimunud avaliku ürituse liikluse korraldamisega seotud kaitseliitlased. Kui selline dokument eksisteerin palun see väljastada.
Valla vastus : AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas vallavalitsuse käsutuses on dokument mis andis MTÜ Lavassaare Külaseltsile õiguse korraldada Lavassaare alevis 22.05.2016 (tasulist) parkimist. Kui selline dokument eksisteerib siis palun see väljastada.
Vastus:   AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

-Lavassaare alevi avalik parkla (mis on tähistatud märgiga P, Raba 1 ) mis asus tasuliseks
parklaks muudetud maaüksuse kõrval oli tühi ja suletud lindiga. Kas Audru vallavalitsuse
käsutuses on mõni dokument mis lubas sulgeda avaliku parkla aadressil Raba 1. Kui on siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument

-Kas Audru valla käsutuses on dokument mis lubas MTÜ- l Lavassaare Külaselts korraldada
hiljem ka selles avalikus parklas Raba 1 tasulist parkimist. Kui selline dokument eksisteerib palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument

-Kas Audru valla kasutuses on mõni dokument millega Audru vallavolikogu on kehtestanud
tasulise parkimisala vallas (Lavassaare alevis või mujal). Kui selline dokument eksisteerib siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

-Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument millega Audru vallavolikogu on
kehtestanud parkimistasu määrad kui selline dokument eksisteerib siis palun see edastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Kas Audru vallavalitsuse käsutuses on mõni dokument kust nähtuks, et maaüksus 39501:001:0179 anti MTÜ tasuta kasutusse tasulise parkimise korraldamiseks, osutamiseks. Kui selline dokument eksisteerib palun see väljastada.
VastusAvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub vastav dokument.

Seega avaliku  ürituse loa väljastamisel MTÜ Lavassaare Külaseltsile  rikkus Audru vallavalitsus  seadust.
Aga Audru vallavolikogu kes peaks valla tegevuse õiguspärasust kontrollima - millega see sündikaat tegeleb ah ..... ha, ha, haaa . MTÜ Lavassaare Külaseltsi juhatuse esimees Merle Lillak on Audru vallavolikogu liige ja just sinna see koer maetud oligi. Pesuehtne korruptsioon. Kõik on võrdsed, aga mõned on võrdsemad.
Kirjas 28.07.2016 nr 16-1/1170-7 kirjutab Audru vallavalitsus:
Vastavad dokumendid puuduvad, sest Audru Vallavalitsusele taotlust tänavate sulgemiseks
Audru vallale kuuluvatel lõikudel, ei esitatud. Seega ei olnud tegemist õiguspärase sulgemisega.Audru vallal puudub teadmine, milliseid tagajärgi tänavate sulgemine kellelegi tõi. Vald ei kavatse rakendada sanktsioone MTÜ Lavassaare Külaselts osas tänavate ebaseadusliku sulgemise eest.

Süües kasvab isu, miks mitte hakatagi kerget raha teenima tasulise parkimise korraldamisega,  avalike ürituste toimumise ajal.  Ja ennäe, leiangi dokumendiregistrist   volikogu liikme ja  MTÜ Lavassaare Külaselts juhatuse esimees  proua Lillak taotluse vallavalitsusele (siin) kus taotletakse  luba hakata kasutama valla üldkasutatavat  maad parklana ja veel  soovitakse, et vald leiaks ka  eelarvest vahendeid selle maaala parklaks planeerimisel.   

Mis sa oskad kosta. Lausa parklaid vaja kus tasulist parkimist korraldada - ja seda kõiki muidugi ikka parema, ohutuma avaliku ürituse korraldamiseks. Lavassaare alev  parkimiskohtade puuduse  üle küll nuriseda ei saa, väike kompaktne alev mõnel ruutkilomeetril kus  suur  osa maast riigi või valla omandis.
 Seadust aga vallavanem Suursild ei tunne ja järele vaadata ka ei viitsi ega ka soovi – pole oluline ja aega samuti ju pole kui käsil valla Pärnu linnaga ühendamine  - eks hea koha eest tuleb sealgi võidelda. Eeldavalt Siim loeb enne uuele soojale kohale asumist natuke ka seadust muid keerab seal samasuguse rosolje kokku.

Maareformiseadus § 25 lg 2 sätestab, et munitsipaalomandisse antud maad võib kohalik omavalitsus kasutada üksnes maa munitsipaalomandissse andmise otsuses märgitud sihtotstarbel ja eesmärgil.  ( valla üldkasutatavat maad ei saa, ega või anda MTÜ kasutusse  trantspordimaana,  mida on ka parkla).

Case closed.