28.03.16

2. Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

31.08.2014 esitan teabenõude ja palun ametlikult kinnitatult koopiaid dokumentidest (üleandmise vastuvõtmise aktid) kust nähtuks millised dokumendid iga lisatasu saanud vallaametnik vastu võttis. 

08.09.2014 saabub vastuskiri  nr 21.3-10/2154-1
Kõik Audru Vallavalitsusel olemasolevad ja Lavassaare Vallavalitsuse dokumentatsiooni ülevõtmist puudutavad üleandmise-vastuvõtmise aktid on käesolevale kirjale lisatud kokku 29 lehel.

Saadetakse needsamad dokumendiregistris olevad Lavassaare dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid kus üleandjaks Lavassaare vallavanem Ene Täht ja vastuvõtjaks Audru vallavanem Siim Suursild, vahe on ainult selles, et igale aktile oli tehtud lõppu mõne lisatasu saaja poolt juurdekirjutusi (võltsitud dokumente) nagu oleks ka lisatasu saaja dokumente vastu võtnud või kontrollinud üle vallavanem Siin Suursilla tööd.

Võrdle originaal dokumente dokumendiregistris  siin  ja  juurdekirjutustega dokumente mille vastavust originaalile on tõestanud vallasekretär  Katri Pruul ( kuigi need originaalile ei vasta)  siin

Miks ka mitte hr Suursild ja lisatasu saajad ei ole ju keskerakonna liikmed, et dokumentide võltsimine neile mingi jama võiks kaasa tuua. Imeline õigusriik.
Raha nimel ollakse kõigeks valmis, isegi selliste sandikopikate eest võib au ja väärikuse müüa.

Jätan kõrvale võltsimise fakti ja edastan täiendava teabenõude teatades, et palutud oli saata dokumendid ametlikult kinnitatult ja palun kinnitada iga dokumendi vastavust originaalile.

Pole probleemi.
Uus  Audru valla vallasekretär, Katri Pruul  võttis kähku omaks siinse arusaama ametniku aususest ja eetikast. Ilma mingi probleemita kinnitas vallasekretär võltsitud dokumentid originaalile vastavaks ja edastas need vastuskirjaga 16.09.2014 nr 21.3-10/2301-1  siin


Üks näide
aktile nr 2 on teinud juurdekirjutuse näiteks lisatasu saaja Helgi Põldsam kirjutades " Vastu võtnud seitse  tööraamatut 11 nov 2013"


21.03.16

Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Selline on kokkuvõtvalt järgneva postituse sisu.

Dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine kvalifitseerub kuriteoks vastavalt KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi.
Halduslikust seisukohast peaks võltsitud dokumendi avastamine kaasa tooma vähemalt võltsitud dokumendist tuleneva mõju tühistamise.
Muidugi oleks see politsei teema aga ei tasu unustada kus riigis me elame. Jõuorganitel ei ole aega  ega tahtmist millegi muu  kui Savisaare  ja Keskerakonnaga tegeleda.

Siinsete postituste eesmärk ei olegi  aga aplodeerida kellegi karistamise või süüdimõistmise peale, vastasel juhul oleksite  seda postitust lugenud juba kaks aastat tagasi kui võltsimise avastasin.   

19. 12. 2013 andis vallavanema Siim Suursild käskkirja nr 21.1-1.5/14 maksta  vallaametnikele  lisatasu, väidetavalt seoses valdade ühinemisel töökoormuse suurenemisega ja täiendavate tööülesannetega.
Liivia Äke 131,86 eurot, Vahur Kobolt 131,86 eurot,  Merle Mõttus 131,86 eurot, Mairi Õismets 131,86 eurot, Helgi Põldsam 126,58 eurot, Ülle Kaljumäe 131,86 eurot, Peep Tarre 129,16 eurot, Aino Aitaja 379,75 eurot, Priit Annus 387,50 eurot ( vt kuupäeva ja pole kahtlust millega tegelikult tegemist oli). Käskkiri siin

Käskkirja kohaselt oli maksmise aluseks tol ajal kehtinud Audru Vallavolikogu 14.11.2013 määrus nr 31 „Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend".
Nimetatud palgajuhendi kohaselt  on lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstav  tasu mille maksmise  ettepaneku teeb vahetu juht, ettepanekus peavad olema  täpselt fikseeritud täiendavad ülesanded mida täideti ja millises mahus, samuti oli nõue vormistada kõik vastavad dokumendid.
Audru valla dokumendiregister ei sisalda ei ettepanekuid ega muid dokumente mis tõendaksid täiendavate ülesannete täitmist ja annaks aluse vallaametnikele  lisatasude maksmiseks.

 29.05.2014 teabenõudega  palusin edastada dokumendid (ettepanekud jm) kus oleks toodud millist lisaülesannet, millisel ajavahemikul  ja millises mahus täitis iga lisatasu saaja  (kuna märgin täpsed kuupäevad ja kirja numbrid saab igaüks ise nendega dokumendiregistris tutvuda)

09.06.2014 vastuskirjaga  nr 6-17/1543-1  teatab vallavanem S. Suursild, et käsitleb teabenõuet selgitustaotlusena ja vastab alles 30 päeva jooksul  kuna  teabenõude täitmiseks tulevat  teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel olevat  vaja uus teave dokumenteerida  (Kuivõrd Teie nõutav teave ei ole teabenõudes kirjeldatud viisil dokumenteeritud, siis kaasneb Teile vastamisega erinevatest allikatest faktide kogumine ning olemasoleva teabe ja seadusandluse analüüsimine ).
Kavatseti kasutada venitamise ja valetamise taktikat kuigi soovitud oli kindlaid  dokumente mis oleks pidanud olema vormistatud (mitte selgitusi).    

10.06.2014 edastan täiendava teabenõude: „Ootan huviga teie erinevatest allikatest kogutud fakte, seadusandluse ja olemasoleva teabe analüüsimist kuid senikaua kui seda analüüsite ja fakte kogute täitke teabenõue seadusega ettenähtud korras ja väljastage kas palutud dokumendid või nende puudumisel keelduge teabenõude täimisest“.

18.06.2014 nr 21.3-10/1642-1 tuleb vastus, et  Audru Vallavalitsusel puuduvad 10.06.2014 teabenõudes palutud ettepanekud ja muud dokumendid.

Maksti lisatasu aga polegi dokumente kust nähtuks kelle ettepanekul lisatasu maksti, milline oli lisatöö mida igaüks tegi, millisel perioodil ja millises mahus?!

02.07.2014  (kiri nr 6-17/1543-2)  on Siim jõudnud oma analüüsidega  ja faktide kogumisega valmis ja edastab põrutava teate. Audru Vallavalitsuse palgajuhendi punktis 7.4.2 on küll kehtestatud, et täiendavate  teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema täpselt  fikseeritud teenistusülesanded  ja  ajavahemik,  missuguse  aja  jooksul  ülesannet  täidetakse, kuid see ei kehtivat  vallavanemale.
Halloo ...............Audru valla õigusaktid ei kehti Audru vallavanemale.
Et siis vallavanem võib  ilma mingisuguste ettepanekute ja dokumentideta maksta lisatasusid kellele iganes ja palju iganes.  Ah soo .....kellele siis palgajuhendiga need tingimused on seadnud kui mitte vallavanemale kes ainsana annab käskkirju lisatasude, preemiate jne maksmiseks.  Siim teab, et aastalõpu preemia maksmine lisatasu nime alla ei olnud seadusega ja  palgajuhendiga kooskõlas kuid ei tunnista seda ja ajab möga.
Kui vastavad dokumendid puuduvad ei olnud õigust ka lisatasu maksta aga ometi maksti.

07.07.2014 edastan selgitustaotluse. Dokumendid küll puuduvad aga selgitada saab ju ikka millist lisaülesannet keegi täitis! Palun kirjutada  täpsed täiendavad tööülesanded mida lisatasu saajad täitsid, igaks juhuks küsin veel kas on mingeid dokumente mis on lisatasude maksmise aluseks.

Millise valega välja tullakse ja kui veenvalt seda tehakse? Annab välja mõelda igale vallaametnikule mingi lisatöö ja kuna Siim ei viitsi sellise asja peale eriti ajusid liigitada siis võis oodata päris tobedaid  väljamõeldisi.

08.08.2014 nr 6-17/1543-5 vastusega teatab vallavanem S.Suursild, et kõik lisatasu saajad võtsid Lavassaare vallalt  seoses ühinemisega üle dokumente
1.      Liivia Äke – Lavassaare maakorraldust ja jäätmekäitlust puudutava dokumentatsiooni üle võtmine.
2.      Vahur Kobolt – Lavassaare teeregistrit ja heakorda puudutava dokumentatsiooni üle võtmine.
3.      Merle Mõttus – Lavassaare planeeringuid puudutava dokumentatsiooni üle võtmine ja kodulehe täiendamine.
4.      Mairi Õismets – Lavassaare ehitusdokumentatsiooni üle võtmine.
5.      Helgi Põldsam – Lavassaare Vallavalitsuse ja selle allasutuste personali puudutava dokumentatsiooni üle võtmine.
6.      Ülle Kaljumäe – Lavassaare raamatupidamist puudutava dokumentatsiooni üle võtmine.
7.      Peep Tarre – Lavasaare sotsiaalvaldkonda puudutava dokumentatsiooni üle võtmine. 
8.      Aino Aitaja – Lavasaare kantselei tööd puudutava dokumentatsiooni üle võtmine.
9.      Priit Annus – ühinemisläbirääkimiste pidamine ja Lavassaare keskkonnakaitsealase ja haljastust puudutava valdkonnaga seotud dokumentatsiooni üle võtmine (sh Lavassaare kommunaalmajandusega seonduv) ning tema ametijuhendis sätestatud valdkonda puudutava dokumentatsiooni üle võtmise koordineerimine.

Haaa .....haaa  ......haa ....haa.   Midagi jaburamat annab välja mõelda.
Kui vallaametnikud  võtsid Lavassaare valla dokumente üle siis peaksid ju eksisteerima nende allkirjadega (vastuvõtja)  üleandmise - vastuvõtmise aktid. Aga minu  teabenõudele vastati, et mingeid dokumente ei ole.

Meenus, et justkui nägin Audru valla  dokumendiregistris Lavassaare valla dokumentide üleandmise- vastuvõtmise akte.
Natuke otsimist ja käes.  Iga üleandmise vastuvõtmise akti lõpus seisab:
Üleandja Lavssaare vallavanem Ene Täht
Vastuvõtja Audru vallavanem Siim Suursild.
Mis sa oskad kosta ega ei oskagi.
Teen kähku koopiad ja mõtlen mida vallavanem Suursild plaanib kas midagi seoses nende aktidega, kas ta ei tea, et need on valla dokumendiregistris avalikustatud või arvab, et millimalli ei tea.

Lavassaare valla dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid ühehaaval dokumendiregistris
Samad aktid kõik koos siin

Veendusid, et tegelikult  andis Lavassaare valla dokumendid üle Lavassaare vallavanem Ene Täht, vastu võttis aga Audru vallavanem Siim Suursild ja mitte mingeid teisi nimesid, allkirju ega muid juurdekirjutusi dokumentidel ei ole.

Jätkan homme