21.01.16

Audru vald optimeerib suurärastajate maamaksu, määrates nende äritegevuses kasutatavatele maadele üldmaa sihtotstarbe.

Loomupoolest on mulle alati meeldinud asju üle kontrollida  kõige enam siis kui need ei ole mitte nii nagu olema peaks. Oluline on, et asjad  mitte ainult ei näi vaid ka on ausad. 

Jah, neilt  Valgerannas ärastatud maadelt tuleks suurärastajatel  ka teiste maaomanikega sarnaselt maamaksu maksta mis oleks märkimisväärne summa valla eelarvesse  aga ...... Miks peaks kui saab muud moodi.

Milles on seisnenud Audru vallajuhtide  huvi, et suurärastajate äri eesmärgil kasutatavatele maadele  määrati õigusvastaselt üldmaa sihtotstarve. 
Kas käsi peseb kätt, ühed mustad mõlemad?  

Vabariigi Valitsuse 23.10 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” (edaspidi lihtsal Kord siin )  kohaselt tuleb katastriüksusele  määrata sihtotstarve lähtuvalt sellest  milleks maad kasutatakse.  

Kord § 5  toob ära ka sihtotstarvete liigid  ja avab kõigi sihtotstarvete mõisted. Ärimaa  on ärilisel eesmärgil kasutatav maa  millelt taotletakse kasumit. Üldmaa (sotsiaalmaa alaliik)  on maa  millelt ei taotleta kasumit  need on kohaliku omavalitsuse ja riigi omandisse  kuuluvad maad (haljasala ja pargi maa, laste mänguväljaku maa, spordiplatsi ja terviseraja maa, kalmistu maa jne.

(Ei ole küll kuulnud, et keegi ostaks maad eesmärgil anda see lihtsalt  teistele üldiseks kasutamiseks - eramaa ei saa seepärast olla ka mingi valemiga üldmaa sihtotstarbega).   

Kord § 3 ( siin )  kohaselt võib ühele katastriüksusele määrata kuni 3 sihtotstarvet kui see tuleneb planeeringust  või kui ühte hoonet kasutatakse mitmel otstarbel kuid  § 7  toob välja ka  erisused, milliseid sihtotstarbeid ei  tohi katastriüksusele koos teiste sihtotstarvetega määrata. § 7 kohaselt ei määrata ühele katastriüksusele samaaegselt teiste sihtotstarvetega  üldkasutatava maa sihtotstarvet 

Seega ei või üks katastriüksus olla korraga nii üldmaa sihtotstarbega  kui ka ärimaa sihtotstarbega. 

Ja just siin teeb Audru vallavalitsuse vea, määrates  suurärastajate maadele, maamaksu optimeerimise eesmärgil,  ärimaa sihtotstarbe koos üldmaa sihtotstarbega. 

Valgeranna Golfi katastriüksus 43,68 ha, (andmed Maaameti kodulehelt siin )
Maa sihtotstarbed : Üldmaa 70%, Ärimaa 30%
(ausad vallad on oma  golfiväljaku maa sihtotstarbeks määranud - Niitvälja golfiväljak 100% ärimaa siin  )

Jõeääre katastriüksus  (Golfiväljaku kõrval) 39,85 ha (andmed Maaameti kodulehelt  siin )
Sihtotstarbed: Üldmaa 70%, Ärimaa 30%

Võrdle
ärimaa maksustamishind  0,89 eur/ m2
üldmaa maksustamishind  0,0045 eur/ m2  ( 45 eur/ha;  1ha = 10 000 m2) kuni 01.01.2015

Veel paremaks läheb  !!!
Et üldmaa sihtotstarve saab määrata siiski ainult kohaliku omavalitsuse  või riigi omandis olevale maale  otsustas riik, et pole mõtet tõsta raha ühest taskust teise. Maamaksuseadusesse   § 7 lg 1 p 10  siin  viidi sisse muudatus,  mis jõustus 01.01.2015 ja mille kohaselt ei maksta alates 01.01.2015 üldkasutatavalt maalt üldse enam maamaksu.

PALJU ÕNNE!! Haa... haaa... haa ..

Seega jääb Audru vallas  alates 01.01.2015 suurärastajate  igalt katastriüksuselt 70%  (üldmaa) maamaksuga üldse maksustamata. 

Kui Valgeranna  Golfiväljak  olnuks 100% ärimaa (nagu pidanuks) siis tulnuks 43,68 hektarilt maksta  maamaksu 7775  euri  ( 0,89  x 43,68 ha so 436800 m2  x 2% maamaksumäär). Audru valla  optimeerimise ( loe pettuse) tulemusel  43,68 hektarilt  aga ainult 2333 euri (30%)

Jõeääre  katastriüksuse maamaks  39,85 hektarilt, olnuks 100% ärimaa puhul  7093 euri ( 0,89 eur x 39,85 ha so 398500 m2  x 2% maksumäär). Audru valla optimeerimise tulemusena  aga  2128 euri. 

Kokku kahelt maalt vallapoolne kingitud ärimeeestele 10408 euri aastas.

Või et tunneme  kaasa, sest sadades hektarites ärastatud maadelt läheb maamaksu tasumine nüüd pisut kulukaks. Detailplaneeringud ju menetluses ja kohe, kohe läheb sadade kruntide müügiks, kust jälle miljonid kukuvad.  

Aga neid soosituid isikuid, on Audru vallas veel ja veel. 
Näiteks: 
Andropofi  katastriüksus  Valgerannas (andmed Maaameti kodulehelt    siin )
Sihtotstarbed: Ärimaa 75%, Üldmaa 25%

Doberani kohviku katastriüksus Valgerannas (andmed Maaameti kodulehelt  siin   )
Sihtotstarbed: Ärimaa 35%, Üldmaa 65%

Kurb, et EV võimaldab kontrollimatusega  Audru vallal maaomanikke erinevalt kohelda ja  suurärastajate maamaksu valesti määratud sihtotstarvetega vähendada. 

Katsu sina ka oma elamumaa, tootmismaa, ärimaa vm maa üldmaa sihtotstarbe alla sebida. 

Tobe ja tõsiselt mittevõetav on vallavanem Siim Suursilla  väide nagu ei saaks nüüd enam midagi teha ja valesti määratud  sihtotstarbeid õigeks muuta kuna muutmise aluseks saavat olla ainult maaomaniku avaldus aga kes siis ikka tahab teha avaldust enda maamaksu tõstmiseks. 

Ei ole aluseks ainult maaomaniku avaldus.
Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord  § 2 lg 1 tulenevalt kohalik omavalitsus määrab või muudab sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel  või kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidestmäärab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.

Antud juhtudel tuleneb maa  sihtotstarbe muutmise vajadus just nimelt õigusaktist  (Kord  § 7 lg 1 ) millega ei ole praegune   sihtotstarve (ärimaa koos  üldmaaga) kooskõlas.  

Näiteks on pidanud Audru vallavalitsus Maa-Ameti kirja alusel muutma Valgeranna külas  Lible katastriüksuse  sihtotstarvet kus samuti oli määratud üldmaa sihtotstarve  koos teiste sihtotstarvetega (muutmise korraldus siin.) 
Huvitav,  mis Maa-amet kostaks? Küsime! 

Häbi, Audru vallavalitsus, et sa oma valla kodanikke nii ebavõrdselt kohtled! 
Häbi EV, et sa teed näo, nagu ei näeks mis Audru vallas toimub ja lased nii jõhkralt kehtivatele õigusaktidele siristada. 
EV aastapäeval, lasen lipu poolde masti.
17.01.16

Seadusega on sätestatud hulk maid millelt maamaksu ei tule maksta ..

Maamaks laekub 100 % valla eelarvesse. Maamaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet talle  valla poolt esitatud andmete alusel. 
Seda,kas vald esitab õiged või valed andmed keegi ei kontrolli ega saagi seda teha, sest kohalikud omavalitsused ei pea mingeid täiendavaid andmeid esitama. 
Täiesti tume maa.
Maksu- ja Tolliametil puudub igasugune võimalus kontrollida soovi korral nt riiklike registrite põhjal, kas esitatud andmed ja nende aluseks olevad arvutused on õiged.

Riigikontroll tuvastas, et kõigis kohalikes omavalitsustes mida kontrolliti, esines maamaksu määramisel vigu, ja et paljud maksuvabastused on jäetud maaomanikele kohaldamata. Kohaliku omavalitsuse poolt esitatud ebaõiged andmed, maade kohta,toovad kaasa  maksumaksjate ebavõrdse kohtlemise. Vara maksustamisel on oluline, et suuremat maksu maksab see, kellel on rohkem vara. 


Kontrolli tulemuste alusel on ka Keskkonnaministeerium järeldanud, et mitmed omavalitsused ei ole
juba aastaid Maksu- ja Tolliametile edastanud täielikke andmeid ning paljud maamaksu maksuvabastused võivad olla jäetud kohaldamata.

Seadusega on sätestatud hulk maid, millelt maamaksu ei tule maksta (Maamaksuseadus § 4  siin )
Näiteks ei maksta maamaksu muuhulgas
-maalt, millel on seadusega majandustegevus keelatud
-kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt
-avaliku veekogu, avalikult kasutatava veekogu ja avalikult kasutatava tee aluselt maalt;
-üldkasutatava maa sihtotstarbega maalt.
- piiranguvööndi maalt (Looduskaitseseadus§ 31)
- hoiualade maalt
-püsielupaiga piiranguvööndi maalt
-looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt (makstakse 50% maamaksu)

Kui riigikontrolli aruande kohaselt ei ole enamus kontrollitud  kohalikke omavalitsusi maaomanikele kõiki maksuvabastusi arvestanud siis on põhjust karta, et nii võib toiminud olla ka Audru vald.

Kontrolli oma maamaksu arvestust, et veenduda kas sinu maamaks on arvestatud õigesti kõiki vabastusi ja soodustusi arvestades. Kui ei, siis on õigus nõuda rohkem makstud raha tagasi.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.
Kas tead, et Audru vallas maksavad suurmaaomanikud, kes sadu hektareid kokku ärastasid, maamaksu vähem kui sina oma maalapilt.

Et suurärastajaid maamaksuga mitte koormata mindi Audru vallas vastuollu  õigusaktide  ja kehtestatud kordadega.  

Aga sellest juba järgmises postituses. Tule tagasi ja veendu jälle - kui aus vald!