Postitused

Kuvatud on kuupäeva september, 2014 postitused

Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kas utataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega. 29. mai 2014 käskkirjaga   nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat   4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.   K äskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada.  Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks tingimuse mis kohustas lapsevanemat andma lapsele suveperioodil lasteaias käimise puhkust 2 nädalat.

Nagu eelmises artiklis kirjutasin oli Audru Vallavalitsus sunnitud muutma  oma 13.02.2014  määrust millimalli poolt Haridus ja Teadusministeeriumile tehtud taotluse alusel ja tunnistama kehtetuks õigusvastaselt seatud tingimused  lasteaedadesse vastuvõtul ja väljaarvamisel. Aga.... Vallavalitsus jättis määrusesse veel ühe tobeda  tingimuse mis ei tulene seadusest  ja millega kohustati lapsevanemat võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust. Vallavalitsusel ei ole õigust sellist tingimust seada.  Haridus ja teadusministeerium ei osutanud sellele mingit tähelepanu ja minu " püha sõda"  jätkus. Palusin ministeeriumil selgitada ja viidata vastavale seadusele  millest  tuleneb lapsevanema selline kohustus.  Ministeerium vassis ja keerutas, teatades, et temal ei ole õigust kontrollida kohaliku omavalitsuse kohustusi .  Et siis õigusakt  (määrus) on Haridusministeeriumi arvates KOHUSTUS. Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 lg 1