29.09.14

Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kasutataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega.

29. mai 2014 käskkirjaga  nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat  4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.
 
Käskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada. 

Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei oleks mingit noka paotamist "valel noodil"?    

See ei ole veel kõik, ikka hullemaks läheb, sellest järgmistes postitustes. 

25.09.14

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks tingimuse mis kohustas lapsevanemat andma lapsele suveperioodil lasteaias käimise puhkust 2 nädalat.

Nagu eelmises artiklis kirjutasin oli Audru Vallavalitsus sunnitud muutma  oma 13.02.2014  määrust millimalli poolt Haridus ja Teadusministeeriumile tehtud taotluse alusel ja tunnistama kehtetuks õigusvastaselt seatud tingimused  lasteaedadesse vastuvõtul ja väljaarvamisel.
Aga....
Vallavalitsus jättis määrusesse veel ühe tobeda  tingimuse mis ei tulene seadusest  ja millega kohustati lapsevanemat võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust.
Vallavalitsusel ei ole õigust sellist tingimust seada. 

Haridus ja teadusministeerium ei osutanud sellele mingit tähelepanu ja minu " püha sõda"  jätkus.

Palusin ministeeriumil selgitada ja viidata vastavale seadusele  millest  tuleneb lapsevanema selline kohustus.  Ministeerium vassis ja keerutas, teatades, et temal ei ole õigust kontrollida kohaliku omavalitsuse kohustusi
Et siis õigusakt  (määrus) on Haridusministeeriumi arvates KOHUSTUS.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 lg 1 sätestab, et  riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem .

Seega paneb seadus koolieelse lasteasutuse üle riikliku järelevalve teostamise  kohustuse just Haridus- ja Teadusministeeriumile kes võib selle teha ülesandeks ka maavanemale.

Peale pikki vaidlusi teatab Haridus- ja Teadusministeerium, et  ministeeriumi arvates ei ole Audru vallavalitsusel tõesti õigust kohustada lapsevanemaid võimaldama lapsele suvekuudel 2 nädalat lasteaiast puhkust ja suunab minu taotluse Pärnu maavanemale.  

22.09.2014 edastab Audru vallavalitsuse kirja kus teatatakse, et määrus on seadusega kooskõlla viidud.
Kopeerin vallavalitsuse kirjast 

Audru Vallavalitsus teatab, et 18. septembril 2014 toimunud Audru Vallavalitsuse istungil võeti vastu Audru Vallavalitsuse määrus nr 10 „Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine“, millega tunnistati kehtetuks nimetatud määruse nr 2 lisa 2 punkt 3.2.4, mis sätestas lapsevanema kohustuse võimaldada lapsele suveperioodil vähemalt kaks nädalat lasteaias käimisest puhkust.

Lõpp hea, kõik hea `- aga kuidas üldse selline põhiõiguste rikkumine sai toimuda.