Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2013 postitused

Kes otsustab kui otsustab kooli pidaja?

Kui enamikes seadustes kasutatakse mõisteid kohalik omavalitsus, kohalik omavalitsuseüksus, kohalik omavalitsusorgan siis teame, et selle all mõeldakse volikogu.(vt eelmist postitust). Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS siin ) kasutab aga sõna kooli pidaja , kuid ei ava selle sisu. Selles seaduses on väga palju kohustusi ja ülesandeid mis on pandud kooli pidajale. Näiteks: PGS § 71 lg 5 kohaselt   direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja . (kes kuulutab välja konkursi kas volikogu või vallavalitsus, kes neist on koolipidaja?) PGS § lg 6 kohaselt direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja (kas korra kehtestab volikogu või vallavalitsus?)   Kõik kohalikud omavalitsused tabasid lennult, et kooli pidaja  all mõeldi volikogu, ainult Audru valla juhid (ja maavanem) olid jälle pimedusega löödud nagu elaksid nad mingis teises paralleelruumis, kus kõik näevad üht, nemad aga midagi muud. se

Väike valge vale

Audru Vallavolikogu   võttis 13.10.2011 vastu määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ ( siin ) delegeerides  (vastavalt KOKS § 22 lg 2) kõik kohaliku omavalitsuse,   kohaliku omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimused vallavalitsusele   -   kõik korraga.   Selline delegeerimine ei ole õiguspärane, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadust § 22 lg2 tuleb vaadata koosmõjus teiste seadustega eelkõige HMS- ga §91 lg 1  Audru Vallavolikogu määrus 13.10.2012 nr 25 ei ole kooskõlas normtehnika reeglitega, mis ei luba sedavõrd üldist delegeerimist (umbmäärane, liiga lai tõlgendamine). Delegatsiooninormides tuleb määrata nende rakendusala ja ulatus võimalikult täpselt ehk delegeerida tuleb ükshaaval st välja tuues, milline ülesanne delegeeritakse. Haldusmenetluse seadus (HMS) § 91 lõige 2 ( siin   ) on kirjas, et kui küsimuse otsustamine on seadusega antud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse, siis igal konkreetsel juh