10.1.13

Kes otsustab kui otsustab kooli pidaja?


Kui enamikes seadustes kasutatakse mõisteid kohalik omavalitsus, kohalik omavalitsuseüksus, kohalik omavalitsusorgan siis teame, et selle all mõeldakse volikogu.(vt eelmist postitust).
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS siin) kasutab aga sõna kooli pidaja, kuid ei ava selle sisu. Selles seaduses on väga palju kohustusi ja ülesandeid mis on pandud kooli pidajale.

Näiteks:
PGS § 71 lg 5 kohaselt  direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja. (kes kuulutab välja konkursi kas volikogu või vallavalitsus, kes neist on koolipidaja?)
PGS § lg 6 kohaselt direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja (kas korra kehtestab volikogu või vallavalitsus?) 

Kõik kohalikud omavalitsused tabasid lennult, et kooli pidaja  all mõeldi volikogu, ainult Audru valla juhid (ja maavanem) olid jälle pimedusega löödud nagu elaksid nad mingis teises paralleelruumis, kus kõik näevad üht, nemad aga midagi muud. seega asus Audru vallas koolipidajale pandud kohustusi täitma vallavalitsus ilma, et volikogu oleks kooli pidaja ülesandeid vallavalitsusele delegeerinud.
 
Seega vallavalitsus otsustab volikogu pädevuses olevate küsimuste üle. Pädevust ületades antud haldusakt on aga tühine,  algusest peale.
 
Otsisin netist mõned näited kuidas teised volikogud on delegeerinud kooli pidajale pandud kohustusi valitsusele.
Pärnu Linnavolikogu siin, Tallinna Linnavolikogu siin, Halinga Vallavolikogu siin, Narva Linnavolikogu siin, Väike- Maarja siin, Orissaare vallavolikogu siin, Keila linnavolikogu siin, Vändra  Alevi volikogu siin
 
Jälle meeletu kirjavahetus. Vallavalitsus taipas küll, et asi pole õige aga viga ei tunnista. Tahaks nagu edasi minna õigesti  aga äkki tekib kellelgi küsimus - miks nüüd teisiti? 
 
Teen arupärimise ja küsin kirjalikult vallavalitsuse seisukohta – kes on kooli pidaja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mõistes.

Arupärimine 27.07.2011 siin 
(copyn teksti osa)
 
Uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on mõiste„kooli pidaja“, kellele on pandud mitmeid kohustusi.
Kas Audru Vallavalitsus nõustub minuga, et „kooli pidaja“ on volikogu. Palun selgitage oma seisukohta .
Volikogu istungil jäin selles küsimuses eriarvamusele, sest volikogu enamuse arvates on koolipidajaks vallavalitsus.
Palun kirjalikku vastust  

Vastus arupärimisele siin . Kas said vastuse - volikogu või vallavalitsus?
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 sätestab, et omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsele lasteasutuste, põhikoolide. gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva-ja hoolde-kodude. tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 1 lg 2 reguleerib valla või linna ametiasutuse hallatavate asutustena tegutsevale koolide (edaspidi munitsipaalkool) niiiL1 Haridus- ja Teadus-ministeeriumi hallatavate asutustena tegutsevate koolide (edaspidi riigi kool) Tegevust . Munitsipaalkooli pidajaks on vald või linn. Riigikooli pidajaks on riik. Eeltoodust tulenevalt on valla kõigi koolide ja lasteaedade pidajaks Audru vald. 

Mõttekalt mõttetu jutt!
Kui küsimuse peab otsustama vald või linn siis kas volikogu või vallavalitsus. Teele lähevad uued arupärimised. Vastused tulevad samasugused, ikka teemast mööda. 
 
Lollid vastused pidid tulema halvasti sõnastatud küsimusest 

Esitan siis konkreetsemad küsimused.
Minu viimane kiri kooli pidaja teemal  siin  
(kopeerin)

Täiendav arupärimine (kes on koolipidaja) 
 
Teie vastus arupärimisele ei olnud arusaadav.
Tundub, et vallavalitsus ei taha kuidagi selgitada keda peetakse Põhiooli- ja
gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) mõistes koolipidajaks ja kellele on pandud koolipidajale mõeldud kohustused. Proovime uuesti, nüüd küsimuste ja vastuste vormis.
Palun vastake küsimustele

1. PGS § 71 lg 5 kohaselt direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja. Keda mõeldakse kooli pidaja alla? Kas konkursi kuulutab välja volikogu või vallavalitsus?
2. PGS § 71 lg 6 kohaselt direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja. Kes kehtestab korra direktori vaba ametikoha täitmiseks kas volikogu või vallavalitsus (kumb on koolipidaja).
3.PGS § 26 lg 2 kohaselt võib kooli pidaja kehtestada piirnormidest väiksema klassi
täituvuse. Kes võib kehtestada piirnormidest väiksema klassitäituvuse kas volikogu või vallavalitsus?
4. PGS § 63 lg 2 kohaselt koolitusloa saamise taotluse esitab kooli pidaja haridus- ja teadusministrile vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust. Kes on koolipidaja kes esitab taotluse, kas volikogu või vallavalitsus?

Hr Margus Joonas rääkisime sellel teemal Teiega ja tundus, et olime ühel meelel.
Aga see ei tähendanud muidugi tunnistada vigu või tahta /julgeda neist rääkida. Lihtsam on tunduda ebakompetentne. Vallavalitsuse vastuskirjad arupärimistele, ei kannata kriitikat.Minu ponnistused, muuta Audru Vallavalitsuse tegevus „läbi meie kirjavahetuse“ ( mis oli rohkem ühepoolne) õiguspärasemaks, osutades vigadele, et püüda neid edaspidi vältida, on ühepoolne tegevus. Teise poole huvid seisnevad valetamistes, vassimistes. Volikogu liikmena ei ole mul õigust loobuda, kuid kahjuks olen sunnitud vahetama taktikat, mis ei pruugi meeldida.  

Vastuskiri siin 
Ja jälle vassimine.  Salakõrvad on kuulnud, et vastuskirjade koostamisel oli lausa juristiga nõu peetud kuidas oleks mõtekas keerutada ja vassida.
Kopeerin
1. PGS §71 lg 5 kohaselt on Audru Vallavolikogu 10. märtsi 2011 määrusega nr 11 kehtestanud „Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra“. Kooli pidaja on Audru vald.
Eelpoolnimetatud määruse § 2 lg 1 alusel kuulutab konkursi välja Audru Vallavalitsus.
2.PGS § 71 lg 6 kohaselt on Audru Vallavolikogu 10. märtsi 2011 määrusega nr 11 kehtestanud „Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra“. 
3. PGS § 26 lg 2 märgitud piirnormidest väiksema klassi täituvuse vajadus otsustatakse kooli pidaja poolt kooli direktori ja hoolekogu ettepanekul vastavalt PGS-le.
4.PGS § 63 lg 2 kohaselt koolitusloa saamise taotluse esitab kooli pidaja haridus- ja teadusministrile vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust. Kooli pidaja on Audru vald.  

Kas on selge, konkreetne  vastus? 
Et vastus selline tuli minu jaoks midagi üllatavat  polnud. Parem ikka kui ei midagi aga........
 
Kuna  Audru Vallavalitsus ja volikogu ei tea kes on kooli pidaja on valla koolide Põhimäärused  täis vastuolusid Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.  Toon näiteid  Jõõpre Põhikooli Põhimäärusest
 
Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus (siin )  § 26 lg 3 sätestab, et kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada  suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi, kui 26 õpilast.
Jõõpre Põhikooli Põhimääruses  siin § 17 lg 4 kirjas. et Audru Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi kuni 26 õpilast.
 
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus  § 38 lg 1 sätestab, et kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühma  
Jõõpre Põhikooli Põhimääruses  § 20 lg 1 kirjas, et kooli direktor võib Audru Vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühma 

Nagu näha on Jõõpre Põhikooli Põhimääruses käsitletud Audru Vallavalitsust kui kooli pidajat. Eriti kummalin on see, et ka Pärnu Maavalitsus, kui järelevalve teostaja, ei tea  kes on kooli pidaja. 

Kes on kooli pidaja volikogu või vallavalitsus?
1 variant .
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 34 kohaselt kuulub volikogu pädevusse hallatava asutuse (milleks on ka kool) moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 80 lg 1 kohaselt kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja.

Audru Keskkool korraldati samuti ümber põhikooliks kooli pidaja e volikogu otsusega.  

2 variant millest selgub, et kooli pidaja on volikogu 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  (edaspidi:  PGS)  § 1 lõike 2 alusel on munitsipaalkooli pidajaks vald või linn ehk kohalik omavalitsus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele
(Audru Vallavolikogu ei ole delegeerinud ühtegi Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevat ülesannet vallavalitsusele).
Kuna vallavalitsus ja volikogu tarkade klubi ei saa ikka veel aru siis läheb teele kiri  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse väljatöötanud asutusele  e Haridusministeeriumile

Kiri Haridusministeeriumile siin (kopeerin)
Palun kinnitust 
Uus  PGS kasutab mõistet koolipidaja mis on tekitanud vaidlusi. Kes on  munitsipaalkooli pidaja, kas volikogu või vallavalitsus.  PGS kohaselt on munitsipaalkooli pidaja vald või linn. Kes on vald või linn.
Kas käesoleval juhul on õige lähtuda  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja koolipidajaks tuleks lugeda volikogu  (kui kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsusüksus, kohalik omavalitsusorgan) kes võib koolipidajale pandud ülesanded delegerida vallavalitsusele.
Palun Teie kinnitust kas olen tõlgendanud PGS õigesti kui väidan, et munitsipaalkooli pidaja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mõistes on vallavolikogu. 
 
Vastus tuleb kohe järgmisel päeval, selge, asjalik, põhjalik ja üheselt mõistetav siin

Tere!
Vastuseks Teie kirjale: 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) kasutab läbisegi mõisteid omavalitsusüksus, vald ja linn. Samas on KOKS § 2 lõikes 1 selgitatud, et tegemist on sünonüümidega:
„Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna –…“.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) kasutab „valla ja linna“ mõistet, mis KOKSi kontekstis on lähtudes eeltoodust võrdne kohalik omavalitsusüksuse mõistega. Munitsipaalkooli pidajaks on PGS §  1 lõike 2 kohaselt vald või linn (ehk omavalitsusüksus). 

KOKS § 22 lõige 2 sätestab järgmist:
„(2) Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.“  

Niisiis, kui PGSis on volitused või ülesanded antud kooli pidajale, tuleb munitsipaalkoolide puhul lähtud KOKS § 22 lõikest 2 – need küsimused otsustab volikogu, kes võib küsimuste lahendamise delegeerida valitsusele. 

Tervitades
Kristin Hollo
Haridus- ja Teadusministeerium
Nõunik
 
From: Ann Aana [mailto:ann.aana@mail.ee]
Sent: Thursday, July 14, 2011 3:14 PM
To: Kristin Hollo
Subject: Palun kinnitust

Kirja sai tutvustatud ka vallajuhtidele. Aga parandusi pole sisse viidud.
Millal valimisliit Audru lugema õpib? Kas lisaks boldile tuleb ka Caps Luck`i kasutada?

 

 

8.1.13

Väike valge vale

Audru Vallavolikogu  võttis 13.10.2011 vastu määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ (siin ) delegeerides  (vastavalt KOKS § 22 lg 2) kõik kohaliku omavalitsuse,  kohaliku omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimused vallavalitsusele  -  kõik korraga.
 
Selline delegeerimine ei ole õiguspärane, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadust § 22 lg2 tuleb vaadata koosmõjus teiste seadustega eelkõige HMS- ga §91 lg 1 

Audru Vallavolikogu määrus 13.10.2012 nr 25 ei ole kooskõlas normtehnika reeglitega, mis ei luba sedavõrd üldist delegeerimist (umbmäärane, liiga lai tõlgendamine). Delegatsiooninormides tuleb määrata nende rakendusala ja ulatus võimalikult täpselt ehk delegeerida tuleb ükshaaval st välja tuues, milline ülesanne delegeeritakse.

Haldusmenetluse seadus (HMS) § 91 lõige 2 (siin  ) on kirjas, et kui küsimuse otsustamine on seadusega antud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse, siis igal konkreetsel juhul, kui küsimus ei ole antud valla või linnavolikogu ainupädevusse, võib valla- või linnavolikogu küsimuse otsustamise edasi volitada valla- või linnavalitsusele. Niisiis HMS§ 91 lg 2  lisab KOKS  § -le 22 lg 2 olulise tingimuse  „ igal konkreetsel juhul“

Oh jumal, katsu see neile veel selgeks teha!  Faktiliselt võimatu ettevõtmine - hakka  aga kandilist kuubikut ümmargusse auku ajama.
Abi pole kusagilt loota.
(ma ei hakka viitama sellele suurele kirjade hulgale - kõik on dokumendiregistris kättesaadav)
Jälle pool aastat vaidlusi ja survestamist.  Siim ajab jura ainult jura ajamise pärast, uhkus ei luba teiste nõu kuulda võtta. 
 
Seega annan auru juurde. Teemandid tekivad ainult väga tugeva surve all.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (MSVS) § 3 kohaselt annab valitsusasutus tasuta selgitusi tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.

Pöördun järelepärimisega Siseministeeriumi poole saamaks sealt kinnitust, et ei ole õiguspärane kui volikogu delegeerib kõik kohaliku omavalitsuse ülesanded  ühe määrusega  vallavalitsusele.

Tuleb ootuspärane vastus, loomulikult ei aktsepteeri Siseministeerium sellist delegeerimist, vastuskiri siin
Kopeerin
...„ Nagu näha, räägib HMS konkreetsetest juhtudest, mistõttu peab ka kohaliku omavalitsuse volikogu igakordselt kaaluma ning jõudma otsusele, kas antud juhul on edasivolitamine valla- või linnavalitsusele põhjendatud ning otstarbekas.

Sellest lähtuvalt ei saa öelda, et vallavolikogu-poolne üldine kõigi kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste delegeerimine vallavalitsusele ühe määrusega on kooskõlas õigusaktidega.“

Koostan eelnõu Audru Vallavolikogu 13.10.2011 määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ kehtetuks  tunnistamiseks, lisan seletuskirja ja Siseministeeriumi kirja ning saadan volikogu esimehele 06.09.2012 volikogu istungi päevakorda võtmiseks ja vallavalitsusele tutvumiseks.
Eelnõu ollakse sunnitud päevakorda võtma  aga niisama lihtsalt  alla ei anta. Mis siis välja mõeldakse.

06.09.2012 volikogu istungil tuleb Suursild  lagedale väitega, et minu esitatud Siseministeeriumi kirja ei usuta,  jumal teab kuda ja mida  ma  varjasin või võltsisin.

Nemad esitasid ise Siseministeeriumile järelepärimise ja nüüd ootavad vastust, sellepärast ei saavat  sellel istungil minu eelnõud edasi  arutada ja selle arutamine lükatakse edasi järgmisele volikogule.

Kopeerin  dokumendiregistrist 06.09.2012 volikogu istungi protokollist.
Siim Suursild: oleme esitanud Siseministeeriumile järelpärimise määruse juriidilise
õiguspärasuse kohta, vastust tänaseks ei ole saanud. Seega puudub seisukoht, kas on vajalik määrus kehtetuks tunnistada või ei. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku suunata küsimuse otsustamine järgmisele volikogu istungile kuna hetkel puudub juriidiline hinnang.“

Pane tähele, vallavanem väidab, et järelepärimine on saadetud  kuid vastust Siseministeeriumilt praeguseks, istungi  ajaks  (06.09.2012)    ei ole saabunud.

Valla dokumendiregister  järelepärimist Siseministeeriumile ei sisalda. Saan teada, et järelepärimine tehti  läbi Munga Õigusbüroo ( ihujurist). Õige kah, mõtle kui häbi kui Siseministeerium saab teada, et Audru Vallavolikogu ei mõistagi delegeerida.

Siin on järelepärimine mis vald  läbi Munga Õigusbüroo Siseministeeriumile saatis siin

Siin Siseministeeriumi poolt   29.08.2012 saadetud vastuskiri  Munga Õigusbüroole siin
Aga Siim ju väitis, et istungi ajaks 06.09.2012   polnud kirja veel saanud.
Et siis e-mail tuli kohe 9 päeva!!! Miks ka mitte!!   VÄIKE VALGE VALE, KEELATUD EI OLE

 Siseministeeriumilt saadud  kirja sisu täpselt sama mis  millimallilegi saadetud kirjas.
Kopeerin
... Nagu näha, räägib HMS konkreetsetest juhtudest, mistõttu peab ka kohaliku omavalitsuse volikogu igakordselt kaaluma ning jõudma otsusele, kas antud juhul on edasivolitamine valla- või linnavalitsusele põhjendatud ning otstarbekas.

Sellest lähtuvalt ei saa öelda, et vallavolikogu-poolne üldine kõigi kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste delegeerimine vallavalitsusele ühe määrusega on kooskõlas õigusaktidega.“

Aga miks Simmul ja tema lilleneiul Jannul seda kommejanti  ja valet vaja oli  ... vastust ei ole veel saabunud.

Eks ikka selleks, et järgmiseks volikogu istungiks esitada ise eelnõu  Audru Vallavolikogu  13.10.2011 määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ kehtetuks tunnistamise kohta.
 „Me ise tegime, me ise otsustasime“.

 Ha .. ha .. ha  .. oluline on ju asja sisu.

Aga kuhu jäi minu poolt  06.09.2012 volikogule esitatud, eelnõu, mis oli päevakorras, menetleti ja suunati järgmisele volikogule. Läheb juba 4 kuu aga eelnõu „ripub“ kusagil.
Siim peab jälle  peenikest naeru oma lilleneiu Jannu  üle, kel pole aimugi, et miski jäi nagu pooleli.  

Selline asi on võimalik  ainult Audru Vallavolikogus.  Volikogu esimees unustab menetluses olevad eelnõud,  sest suures tõstmise ettepanekute  tegemise tuhinas ei jää tal muule aega mõelda - tõstame maamaksu, tõstame abivajajatel sotsiaalteenuste hinda, tõstame .., tõstame ... tõstame !!!

Tõstame selle keskealise lapse autoroolist ja võtame võtmed ära,  las harjutab pealegi edasi traktoriga.