04.04.12

Audru Vallavolikogu on sunnitud viima lasteaedade põhimäärused seadusega kooskõlla ja lähtuma laste lasteaeda võtmisel seadusest

08.02.2012 postituses kirjutasin kuidas Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust, tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel
Tuleta meelde siin

Kuigi koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 näeb ette, et kohalik omavalitsus peab võimaldama koha kõigile 1,5 - 7 aastastele lastele, oli Audru valla lasteaedade põhimäärustesse sisse kirjutatud, et lapsi hakatakse võtma lasteaeda alles alates 2 eluaastast.
Jäme seaduse rikkumine mida Audru vallavalitsus ja volikogu loomulikult  vabatahtlikult muuta ja tunnistada ei taha.  Kui millimalli teeb kaebuse maavanemale, järelevalve algatamiseks, siis teadagi mis sealt tuleb - kõik on OK. (olulisi asju ei saa jätta asutuse kontrollida "kelle üle teostab järelevalvet" Audru kohalik omavalitsus !!!!) .

Kiri läheb Teadus- ja Haridusministeeeriumi.
Teen copy/paste

HARIDUS JA TEADUSMINISTTEERIUM
MUNGA 18
50088 TARTU

Taotlus järelevalve algatamiseks

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 sätestab
(1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja
 teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem.
 
Audru kohalik omavalitsus rikub põhiseadust ja teeb seadusest mittetulenevaid piiranguid.   Audru vallas nähakse ette lasteaiakohad alates lapse 2 eluaastast,  mis ei ole seadusega kooskõlas.
Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS)  § 10 lõike 1 kohaselt on valla- või linnavalitsuse kohustus luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on  antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad soovivad, võimalus käia  teeninduspiirkonna lasteasutuses.
Audru valla munitsipaallasteaedade põhimäärustesse on sisse kirjutatud  seaduserikkumine millest oma tegevuses lähtutakse kuid mis ei ole kooskõlas KELS § 10 lg 1.

1.Audru valla „Männituka“ ja „Vikerkaare“ põhimäärus  (kopeerin siin )
§ 4. Lasteaia tegevuse eesmärk
(1) Audru Lasteaed (edaspidi lasteaed) on lastele vanuses 2 – 7 aastat hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav haridusasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist.

2.Audru valla Jõõpre lasteaia  põhimäärus (kopeerin siin )
Struktuur
Lasteaia koosseisus on kaks lasteaia liitrühma: 2 – 5-aastased lapsed ja 5 – 7-aastased lapsed.
Lasteaia põhimäärustega  kitsendatakse Audru valla lastevanemate  põhiseadusest ja KELS § 10 lg 1 tulenevaid õigusi kuna  ei nähta ette 1,5 aastaste lastele lasteaias käimise võimalusi.

 Võttes arvesse eeltoodut palun teostada järelevalvet Audru valla munitsipaallasteaedade üle  vastavalt KELS § 28.
Lugupidamisega
Anne Seimar

Asjad hakkasid koheselt  liikuma. Audru vald neelab mõru pilli alla ja on sunnitud juba homsel volikogu istungil (05.04.2012) viima lasteaedade põhimäärused seadusega kooskõlla mille kohaselt on ka Audru vallas lasteaiad kohustatud võtma lapsi lasteaeda alates 1,5 eluaastast mitte 2 eluaastast nagu senini.

Otsuse eelnõu, millega homsel volikogu istungil  viiakse lasteaedade põhimäärused seadusega kooskõlla, on siin


1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Tänud Sulle väikeste laste vanemate poolt!