23.11.11

Audru valda juhitakse töövõtulepingu alusel

2011 oktoober astub vallavanem Margus Joonas tagasi ja vallavanemaks valitakse
Siim Suursild ( hr Kokkuhoid)
Vahur Kobolt ja Eino Ojandu uude valitsusse ei pääsenud.  Kas Suursild tegi  lubatud kokkuhoidu ja jättis oma valimisliidu võitluskaaslased tühjade kätega ?
Suursild on mees kes seadust ei tea ega pea ja oskab ikka jälle üllatada.

14.11.2011 sõlmib vallavanem, Siim Suursild, maailma "vaimukama"  töövõtulepingu endise vallavalitsuse liikme,  Vahur Koboltiga (siin)
(tuletaks meelde mis on  töövõtulepingul)
Töövõtuleping - Tellija ja Töövõtja (võlaõiguslik mõiste)  -  Tellija ja töövõtja lepivad kokku mingi kindla töö osas mis töövõtja kokkulepitud tähtajaks ära teeb.Töövõtja korraldab oma tegevust ise. Valib, kus ja kuidas ta tellimuse täidab. Tellijat huvitab vaid tähtajaks tehtud töö tulemus, mitte see kuidas see saavutatakse. Töövõtja ei pea tööd tegema isiklikult ta võib kasutada kolmanda isiku abi. Raha saab kui töö tehtud ja üle antud. Lepingus tuleb tuua teostatavate tööde kirjeldus.Seega töövõtja kohustub tegema mingi kindla töö ära.(reguleerib võlaõigusseadus)

Lepingu punktis üks seisab:
1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras
tegema alljärgnevad tööd:
Korraldama valla teedega, haljastusega, tänavavalgustusega ja koerte ning kasside seotud küsimusi.


Tule taevas appi. Kus siin on töö, mis tuleb ära teha. Kas korraldamine...........? Korraldamine ja küsimuste lahendamine käib ikka juhtimise alla !! (Vallavanem annab töövõtulepinguga osa valla juhtimisest üle eraisikule?

Töövõtulepingu  alusel ei saa ega tohi  delegeerida eraisikule kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete, küsimuste lahendamist ja korraldamist. 

Kui härra Kobolt oleks töövõtulepingu alusel pidanud näiteks: niitma muru, puhastama teed, püüdma hulkuvaid koeri, kasse, hiiri , mida eales - olnuks kõik OK.
Aga korraldama vallavalitsuse pädevuses olevaid  küsimusi, töövõtulepinguga ............?
Halloooo......!! 

Tulenevalt Põhiseaduse § 3 seaduslikkuse nõudest saab avalik- õiguslike ülesannete delegeerimine toimuda üksnes seaduses sisalduva volitusnormi alusel

Eelmise valitsuse ajal oli vallavalitsuse liikmete tegevusvaldkonnas ka valla teedega, haljastusega ja tänavavalgustusega seotud küsimuste korraldamine (siin), siis nüüd jäeti need valdkonnad ettenägelikult välja (siin), et  valimisliidu varupingil istujatel ka midagi korraldada jääks, kasvõi ebaseaduslikult.

Lepingus punkt 4
 Tellija kohustub Töövõtjale tasuma teostatud tööde eest pärast tööde vastuvõtmist
brutona 811,87 (kaheksasada üksteist eurot ja 87 senti) kuus.

Ka varem, vallavalitsusse kuulumise ajal oli   Vahur Kobolti hüvitise suuruseks 12703 krooni ehk 811,87 eurot  (siin ja täiendav hüvitis  siin Ametlik tööaeg oli meestel mõni tund päevas, sellepärast ka nirum palk.

Hr Kobolt osaleb oma töövõtulepinguga isegi vallavalitsuse istungitel (siin )
Audru valda juhitakse töövõtulepinguga !!
Ega millimallil hr Kobolti vastu küll midagi pole, aga vallavanem Siim ajagu asju seaduslikult.
Soovitus vallavanemale.
Kui keegi pärima hakkab, ütle:  EI  KOMMENTAARI"  

 

18.11.11

Vallarahva tungival palvel lühendati vallamaja lahtioleku aegu.

Annab jumal ameti annab ka mõistuse, ütleb vene vanasõna,
Üllatus, üllatus!!! .
Et nüüd  siis vallaametnikud poole viieni, reede ainult kella kolmeni tööl ja seda kõike vallakodaniku tungival palvel. Missugune vastutulek vallarahvale!!! Millimalli muidugi nii lihtsa asja peale ei tule.

Vallamaja uued lahtioleku ajad
(Kopeeritud valla kodulehelt)

"Et muuta vallamaja ka neile kättesaadavamaks ning võttes eeskuju teistes Pärnut ümbritsevatest omavalitsustest on alates 02. jaanuarist 2012.a. Audru vallamaja avatud järgmistel lahtiolekuaegadel:

E-K 8.00-12.00 ja 12.30-16.30
N 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00- 12.00 ja12.30-15.00

Huvitav, miks see mind ei üllata!!! Lõuna (ametlikult) natuke lühemaks ja varem koju. Vallakodanik on muidugui väga tänulik ja lausa sillas. Millistest ümbritsevatest omavalitsustest Buratino eeskuju võttis?

Valel on lühikesed jalad.
Tõstamaa vald
Vallamaja avatud tööpäeviti kell 8.00 -17.00, lõuna 13.00-14.00

Tahkuranna vald
Vallavalitsuse lahtiolekuajad:
E, K, N 8.30-17.00
T 8.30-18.00
R 8.30-16.00

Pärnu linn
Infotelefon 15505
E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00
Töövälisel ajal automaatvastaja
e-post: 15505[at]lv.parnu.ee

Oi, oi, oi .....  Buratino hakkab maski eest võtma.
Vallarahva tungival soovil võinuks vallavanema kabineti uks peale Joonast üldse kinni jääda.  Räägime rahva heaolust,  omakasu silmas pidades?  Miks ka mitte!
Räägib üht, mõtleb teist ja teeb kolmandat. Selle mehega on lood hullemad, kui oleks kunagi arvanud.
Varsti on Audru vallal ohvriabi vaja.

Buratino pani kirbu lauale ja ütles– kirp hüppa! Kirp hüppas. Buratino ütles – kirp – hüppa, hüppa! Kirp hüppas kaks korda. Siis tõmbas Buratino kirbul tagumised jalad alt ära, pani lauale ja ütles, kirp-hüppa! Kirp ei hüpanud. Kirp hüppa-hüppa! Kirp ikka ei hüpanud. Nüüd tegi Buratino järelduse – kui kirbul tagumised jalad alt ära tõmmata, siis ta ei kuule enam!

17.11.11

Suurim langeja

Audru vallavanema ülesandeks jäi siis nüüd ainult töö korraldamine.  Korraldab kohe nii, et pihta talle enam ei saa. Ega selle häbiväärse  29 000  krooni eest rohkem ei tohigi nõuda. Peale korraldamise on tal vaja ju veel esindada.

Vallavalitsuse elukorraldus olevat nii segi, et keegi ei saavat  enam aru,  kes ta on ja miks ta seal on.

Hr Kobolti nime ei figureeeri  Audru valla kodulehel enam üldse, ometi ajab mees  hommikuti vallamajas mingeid asju. "Tuleb teeb ühe suitsu ja kaob", ütlevad tema kolleegid.  

See oli Siimul üks õige mõte, et juhtivaid ametnikke, nõunikke juurde võtta, siis keegi on neist ikka majas kui teised "korraldavad" oma kapsa- kõrvitsa- või kartulimaal.

Küsitakse kas arendusspetsialistiks saab muruneitsi. Miks ka mitte, valimisliidu soss sepad oleks siis kõik kohtadele paigutatud. Kamp oleks täiuslik ja ülejäänud valimisliidu naksitrallid saavad poolrasvase leeme läbi oma MTÜ-de.  Projektid tuleks mis ludiseb, (Pärnu Lahe Partnerluskogust), piraatlus on  tuntud juba vanast ajast. Kui muruneitsil kohta vaja,  ei maksa häbeneda, vallal raha küllaga.

Kõik läheb vallas aina "paremini". Seaduse tundmine ja täitmine - esmaklassiline.

Kas teadsid, et kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2010 näitas, et Audru vald on kõige suurem langeja.

Üle 5000 elanike arvuga KOV üksustest on suurim tõusja Räpina vald (35 kohta) ja langeja Audru vald (53 kohta). siin  lk 24

Ei maksa pead longu lasta,  meie oleme kõige  vaimukamad
Võtame näiteks vallasekretär. proua Aitaja,  kes volikogu istungite  protokollid kirjutab. 
Kui hääletamisel vastu ja erapooletuid hääli ei ole, siis tema kirjutab protokolli -  otsus võeti vastu "poolthäälteenamusega". 
Millimalli selle peale kindlasti ei tuleks, tema totu tahaks kirjutada "ühehäälselt"  

Näiteks volikogu 13.10.2011 protokllist ( nii ka kõik eelmised aastad)
Päevakorrapunkt 1
Otsustati: poolthäälteenamusega sulgeda volikogu esimehe kandidaatide nimekiri
(poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole).
edasi sama punkt
Otsustati: poolthäälteenamusega (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole) moodustada
salajase hääletamise läbiviimiseks 3-liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus .........

 Poolthäälteenamusega (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole) kinnitati
häältelugemiskomisjoni protokoll nr 2, mille põhjal osutus vallavolikogu esimeheks
valituks Jaanus Põldmaa.sama punkt edasi

Kas teadsid, et Audru valla vaimukad hakkasid e-posti teel saadetud teabenõuetele digi allkirju nõudma. Kui vald oli vastamise tähtaja maha maganud,  saadeti teabenõuded tagasi teatega, et neile ei vastata enne,  kui need on digi allkirjastatud.

Ikka tuli kättpidi seaduse juurde viia, Selgitada, vaielda, et teabenõuet ei pea digi allkirjastama, seda ei pea isegi mitte esitama kirjalikult vaid võib teha  ka suuliselt  isegi telefoni teel. 
Audru vallaametnikud pidanuks seda  ometi teadma,  aga ei teadnud.
 Avaliku Teabe seaduse § 13 (siin )
(Copy, Paste)
§ 13. Teabenõude esitamise viis
Teabenõudja esitab teabevaldajale teabenõude kas:
1) suuliselt, pöördudes teabevaldaja poole vahetult või telefoni teel, või
2) kirjalikult, andes teabenõude üle isiklikult või edastades selle posti, faksi või elektronpostiga

Seega vallavalitsus rikkus järjekordselt seadust ja kodanike põhiõigusi nõudes teabenõuete digi allkirjastamist.


12.11.11

Nüüd läks tõeliseks kokkuhoiuks

Hea on kokku hoida kui ise ei pea kokku hoidma.  Siim Suursilla kokkuhoiu poolitikast  sai kohe laristamise (Laaristamise) poliitika kui vallavanema tool tagumikku puudutas.
Audru valla maksumaksja peab nüüdsest hakkama üleval  pidama hulga suuremat ametnike armeed.
Vallavanem Siim otsustas moodustada oma valimisliidu heakskiidul juurde kolm sooja ametikohta. 
majandusspetsialist - vanem spetsialist
arendusspetsialist - vanem spetsialist
haridus- ja kultuuritöö abinõunik -  nõunik

Kuidas see koormab valla eelarvet, sellest Simmu ei räägi.
Pole mõtet vassida, et osaliselt saab katta nende palgad täitmata ehitusspetsialisti koha arvelt.
Täitmata ehitusspetsialisti kohale ei olnud ju eelarves ette nähtud mitte sentigi.

See jutt sobis naksitrallidele küll, vallarahvas ei ela lollidemaal ja nad oskavad oma peaga mõelda.

Kisakoor "raha ei ole" lööb oma torud lahti kohe kui mõni mutikene palub abi arstirohtude ostmiseks või lapsevanem abi, et laps saaks teistega koos teatrisse või klassiekskursioonile  minna.
Enamuses valdades  on sissetulekutest sõltumatult makstav matusetoetus,  Audru vallas seda ei ole, uus vallavanem unistab hoopis sellest kuidas vald saaks küsida raha surnuaias matmisplatside eest.
Tubli Simmu, Go on!

Millimalli teeb lihtsa arvestuse kui palju juurdetekitatud soojad kohad vallale maksma lähevad ja sina arvesta, mitmekümne (saja) miinimum palga tulumaksu need kohad neelavad.

Loodame, et majandusspetsialisti ja arendusspetsialisti palgad ei tule  mitte võimaliku kõrgema astme järgi, mis on 32 ja millele vastab palgamäär 22350 krooni.

Teeme  arvestuse kui palk oleks 1000 eurot (15647 krooni).
Brutosummalt arvestame valla poolt makstavad maksud:
1) sotsiaalmaksu 33% = 330 eurot,
2) tööandja töötuskindlustusmakse 1,4% = 14 eurot

Palk 1000 eurot, siis kokku kulu vallale ühe uue vanemametniku pealt kuus 1344 eurot.

Seega
majandusspetsialist      1344 eurot  x 12 = 16 128 aastas
arendusspetsialist     1344 eurot x 12 = 16 128 aastas
                                                                    32256 eurot  aastas ehk 504 697 krooni

Juurdetekitatud  haridus ja kultuuuriabinõuniku ametikoht  ei ole vanemametnik vaid nõunik ja tema palgaaste suurem  28-36  palgamääraga 1172,78 – 1684,07 eurot  (18350-26350 krooni)

Teema arvutuse kõige madalama palgaastmega mis talle võimalik üldse maksta so 1173 eurot (ümardasin) ehk 18 350 krooni.
Brutosummalt arvestame valla poolt makstavad maksud:
1) sotsiaalmaksu 33% = 387,09 eurot,
2) tööandja töötuskindlustusmakse 1,4% = 16,42 eurot
kokku valla kulud kuus 1576, 518 euri
aastas 12x1576,51= 18 918,12 euri ehk  296 004 krooni

Kolme uue ametikoha kulu vallale   32256     ehk        504 697
                                                         18918                     296004
                                                         51174                      800 701 krooni

Peale selle kõigile veel  auto kompensioon, bensiinid, vallapoolt tasutavad telefoni arved jne jne.
Nii et Simmu ja Q elu on lilleline vallakodanike rahakotis.

Aga see ei ole veel kõik,  maareformi tuksikeerajast sai abivallavanem.
Priit Annuse, kui  abivallavanema, palgaaste tõusis kenasti ja jälle põhjust rohkem maksta.

Raamatupidaja sai ka uue uhkema tiitli. Tema ametinimetus on nüüd finantsjuht ja jälle põhjust palka tõsta. Peame mõtlema suuresti ja ette, vallaametnike read paisuvad ja see on ju - ainult tore!!!
Finantsjuhi pädevusse kuulub põhiliselt  kolm otsustusvaldkonda: investeerimine,
finantseerimine ning dividendipoliitika.
Ei ole meil ei investeerimist ei finantseerimist ega ka dividendipoliitikat aga see polegi tähtis -  meil on nüüd vähemalt finantsjuht.

Aga mis vallavanema tööülesanneteks jäi? Tema nüüd ainult korraldad.
Keskkooliosa kaotamisega vabaks jäänud miljonid tuleb ju kusagile ära korraldada.
Ootame ja vaatame, kelle tarvis vallavanem need kohad "korraldas" ja kas ( vähemalt näilik) avalik konkurss ka korraldatakse

06.11.11

Volikogu esimehe valimine

13.oktoober 2011 volikogu istung

Esitatud kahest kandidaadist oli nõus volikogu esimeheks kandideerima ainult Jaanus Põldmaa.
Jaanus Põldmaa tutvustab ennast.
Põllumees
Ei ole põline Audrukas.

See veel puudus!
Järelikult on siis tulnukas, nagu Antsip.  Järgmiseks volikogu istungiks teen endale hõbepaberist mütsi pähe, mis kiiri peegeldaks, sest äkki nad tõesti loevad mõtteid.

Küsimuste voor. Igaüks võib esitada kandidaadile kuni kaks küsimust. Teistel küsimusi ei olnud.

Millimalli;  "Kas volikogu esimeheks saades on plaanis rohkem demokraatiat volikogus  ja kas hakatakse seadustega arvestama" 
Vastus: "Ei hakka mingeid riigi huve kaitsma ega sellega arvestama" 

Ja siis hääletamine. Valikuid pole, võta või jäta.
Täiskasvanud kutsuvad seda mängu salajaseks hääletamiseks, lastel on see midagi niisugust "tibu, tibu, ära näita .....".
Tegelikult oleks võinud valimisliit omavahel liisku heita,  lugeda "üki, kaki, kommi" või siis

üks kits läks üle tee.
Kaasas kandis palju prahti,
Sina oled mängust lahti
kes jääb viimaseks ongi uus volikgu esimees ja vahet ei mingit.

Põldmaast saab tankist kes ise kange ei tõmba, kaagutagu palju tahab, tema munad jäävad ikka ja alati Simmu taskusse aga ülejäänud naksitrallid teevad neile sületantsu.

Ei selle kapteniga, sel laevukesel küll merele asja pole.  
Võib-olla millimalli eksib. Eks aeg näitab kes juhib vallavolikogu, kas vallavanem  oma alluvatega, või volikogu esimees ja kas ta esindab kogukonda või kildkonda.