13.9.11

Uruste oja kaldal asuvad omavoliliselt ehitatud elamud seadustatakse lõpuks

08.09.2011 toimus siis peale suvepuhkust volikogu esimene istung. Päevakorrapunkte vaadates tundus asi minevat ludinal. Aga päris nii ei olnud.

Päevakorrapunkt nr 1 "Osalise detailplaneeringu vatuvõtmine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel"

Nüüd on siis lisatud pealkirja ka .....Nooruse tee 8  katastriüksusel. Siiani oli  jutt ainult Kaera kinnistust mis tegelikult ammu kruntideks jagatud ja  üheks jagatud krundiks ongi praegune planeeringuala,  Nooruse tee 8 katastriüksus.
Mida rohkem hämamist ja segadust seda uhkem, vallakodanik võinuks jäädagi seda planeeritavat Kaera kinnistut otsima ja nuputama kus ta meil siin  Audru alevikus küll asub. Aga näe, planeeritav ala hoopis Nooruse tee 8, kus  Uruste oja kallastel laiutavad omavoliliselt ehitatud elamud millel ei ehitus- ega kasutusluba. Nüüd siis detailplaneeringuga tahetakse asi seaduslikuks teha- oli ka aeg.
Miski või keski pani vallavalitsuse leebuma.  Mis on muidugi tore. 

Detailplaneeringu seletuskiri on udune nagu asi isegi. Ikka ehitatakse ja kavandatakse aga ei sõnagi, et kõik on ehitatud, kavandatud ja rajatud  juba 10 aastat tagasi.

Mõõtes Maaameti kodulehelt ehituskeeluvööndi kaugust ojast, on asi ikka tugevasti nihkes, kõrgused (9,5) , korrused (3), kalded jne ei vasta üldplaneeringus kehtestatule.  Uruste oja kallastel toimuvad maa nihked, vajalik oleks uuring aga sellest minnakse vaikselt mööda, sest olulisem tundub olevat müra hindamine.

08.09.2011 võeti planeering volikogu istungil vastu mis tähendab Planeerimisseaduse § 18 lg 1 kohaselt, et  kohalik omavalitsus kinnitab  planeeringu  vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele. 

09.09.2011 päev peale planeeringu vastuvõtmist volikogus, ilmub Audru valla kodulehe dokumendiregistrisse  kaks uut  vallavalitsuse korraldust (seoses Kaera detailplaneeringuga).
(korraldus nr 244 „Vallavalitsuse 02. juuli 2010 korralduse nr 232 kehtetuks tunnistamine ja  korralus nr 245 Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Audru alevikus Kaera kinnistul) .

Nende korraldustega muudeti oluliselt planeeringu sisu, mis ei olnud enam kooskõlas üldplaneeringuga.
Volikogu liikmeid ei teavitatud enne istungit neist korraldustest, volikogu võttis detailplaneeringu vastu teadmata, et päev peale vastuvõtmist vallavalitsus muudab oluliselt detailplaneeringu põhilahendust.

Nii palju siis  Planeerimisseaduse § 18 lg 1  arvestamisega. 

Kui planeering jääb venima,siis arendaja ja asjast huvitatud isikud saavad tänada vallavalitsust (maanõunik) kes ei tea kuidas seaduspäraselt detailplaneeringuid menetleda.


.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Kuidas käru veerema hakkas. Kas vallavalitsus sai meelehead. Siiani olid pidurid peal.