29.10.10

Räägi tõtt ja sul ei ole vaja midagi meeles pidada!

Sekretär on valla peegel - läbi aegade tuntud ütlus. Väga oluline on vallasekretäril suhtlusoskus ja töökultuur. Inimene, kes vallaga suhtleb, suhtleb tihtipeale eelkõige sekretäriga ning annab vallale hinnangu just selle baasilt. Sekretär peaks olema meeldiv, vastutulelik, oskama kuulata, temalt saadud teave peab olema asjalik, tõene, arusaadav, juriidiliselt vettpidav. Hea sekretär suudab oma tööd nii teha, et teda ennast eriti ei märgatagi, aga kõik sujub.

Kui neid tõsiasju pole 10 sekretäriaasta jooksul selgeks saadud, siis ilmselt on raske ka selle selgeks saamist nõuda.

Ja siin on Audru valla tegelikkus, mis on väike osa kogetust.

Audru Vallavalitsus 22.10.2010
Pärna allee 7, Audru alevik
Pänumaa
(Vallasekretär Pr A. Aitaja)

Arupärimine

Volikogu alaliste komisjonide protokollid peavad olema vallakantseleis kättesaadavad kõigile. Kui teiste komisjonide protokollid on suuremas osas lõpuks koduleheküljele saanud, siis revisjonikomisjoni protokollidest ei ole üleval ühtegi. Huvitav miks? Tööd ei tehta aga valla raha ei ole häbi võtta ega anda, isegi mitte kuude eest kui volikogu oli ametlikult puhkusel. Revisjonikomisjoni tööplaan pole kinnitatud. Koosolekute protokollid loodeti proua Merimaa Eestisse naastes üllitada kuid õnnetuseks jõudsime meie neid enne küsida kui need sai valmis treitud.

Sekretäri töö eeldab muuhulgas ausust, kohusetundlikkust, valla õigusaktide tundmist ja juriidilisi teadmisi, samuti südametunnistust ja julgust öelda. Loomulikult vastutab kogu valla töö eest vallavanem kuid ta ei pea ega saagi orienteeriuda kõigis valla jaoks olulistes seadustes ja § -de rägastikus. See on puhtalt vallasekretäri töö ja kohustus - jälgida, et ei mindaks vastuollu seaduste ja õigusaktidega.

Pr sekretär võib-olla tuleb järgnev Teile tuttav ette

Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuded
2. Valla- või linnasekretäril peab olema juristi kvalifikatsioon või tunnistus vastavuse kohta alljärgnevatele kutsenõuetele.
3. Valla- või linnasekretär:
1) omab üldteadmisi ühiskonnakorralduse ja juhtimise ning sotsiaalteaduste, eelkõige õigus- ja majandusteaduse alal;
2) tunneb Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid (riigi põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus ning nende valimissüsteem);
3) orienteerub seadustega valla või linna pädevusse antud küsimustes ning vastavaid valdkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis;
4) suudab esitada arvamuse volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide ja lepingute vastavuse kohta seadustele ja teistele õigusaktidele;
5) suudab esindada valla- või linnavalitsust kohtus;
6) suudab tagada valla- või linnavalitsuse poolt väljaantava dokumentatsiooni vastavuse seadustele ja teistele õigusaktidele;
7) suudab korraldada õigusabi andmist volikogu ja valla- või linnavalitsuse liikmetele;
8) suudab korraldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste organisatsioonilis-tehnilist ettevalmistamist;
9) suudab korraldada kantselei ja personali juhtimist valla- või linnavalitsuses;
10) suudab kontrollida volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide täitmist

Kahjuks on meie põhjendatud arvamus järgmine: Audru valla sekretär ei oma ühtegi neist omadustest ega teadmistest kuigi on oma kohal „eluaegne“. Vallas tuleb ilmsiks üks seadusetus teise järele, üks jama ja vale ajab teist taga. Sekretäri pidev vassimine on nii tavaline, et seda ta isegi enam ei häbene

Sekretär on valla visiitkaart. Audru valla visiitkaardile on kirjutatud lihtlabane vassimine, valetamine, ebakompententsus.

22.10.2010 kui küsisime Teilt, (proua Aitaja) tutvumiseks revisjonikomisjoni protokollide kausta, tõdesime seda järjekordselt.

Väitsite meile, et revisjonikomisjoni protokollide kausta Teil esitada ei ole kuna revisjonikomisjoni esimees Pr Merimaa olevat selle ära viinud. Nägite, et meie silm tabas riiulil rev. komisjoni kausta ja jäite valega vahele.

Kausta sisu nähes ilmnes, et see ei sisaldanud ühtegi koosoleku toimumist kinnitavat protokolli ega muud dokumenti, peale volikogu otsuse revisjonikomisjoni moodustamise kohta.

Tulite välja uue versiooniga. Proua Merimaa olevat võtnud kaasa ainult protokollid, et need allkirjastada. Küsimusele miks protokollid olid allkirjastamata, miks allkirjastamata protokollide alusel rahad on välja makstud ja miks neid kantseleis ei allkirjastatud, hakkasite jälle keerutama. Allkirjad olevat ikka olnud aga proua Merimaa tahtnud protokolle parandada. Tundus, et tundsite kohati pisut isegi häbi oma järjekordse „nupu“ üle. Millal Mercedes Merimaa protokollid võttis, Teie ei mäletanud, millal ta nad tagasi toob, Teie ei teadnud!
Milline paber vormistati või kust kanti läbi dokumentide väljastamise fakt, Teil näidata ei olnud. Kogu selle mõttetu vassimise juures unustasite, et pr Merimaa ei viibi juba pikemat aega Eestis.

Tegime ettepaneku, anda ka meile mõned dokumendid kaasa, kuid see ettepanek Teile ei meeldinud või erakond ei sobinud.

Meie küsimused Teile proua sekretär.

1.Väitsite, et poua Merimaale originaaldokumentide väljastamise fakti ei registreeritud. Kas jääte enda väite juurde või mõtlesite ümber ja vormistasite tagantjärele siiski midagi? Palun selgitage, kuidas peaks toimuma valla kantseleist seaduslikult originaaldokumentide väljastamine ja miks Te seda ei järginud?

2. Väitsite, et proua Merimaa soovis protokolle parandada, sellepärast need kantseleist kaasa võttis. Millised parandused tahtis pr M. Merimaa protokollidesse sisse viia?
Palun selgitage protseduuri kuidas toimub õiguspäraselt protokollide parandamine, muutmine ja kas te järgisite käesoleval juhul seda korda? (vt eespool –vallasekretär suudab korraldada õigusabi andmist volikogu ja valla- või linnavalitsuse liikmetele)

3.Väitsite, et ei tea mis kuupäeval väljastasite pr M. Merimaale revisjonikomisjoni originaal protokollid. Kas jääte selle väite juurde? Küsimus. Mis kuupäeval väljastasite pr Merimaale revisjonikomisjoni originaalprotokollid?

4. Väitsite, et ei mäleta millal M.Merimaa pidi dokumendid tagastama. Kas jääte selle väite juurde? Küsimus. Mis kuupäeval pidi M. Merimaa originaaldokumendid tagastama

5. Miks väitsite esialgu, et protokollid olid allkirjastamata siis aga, et olid allkirjastatud? Millal Te tõtt ei rääkinud?

Ootame kirjalikku sisulist ja põhjendatud vastust kõigile 5 punktis esitatud küsimusele.

Volikogu liikmed

Nüüd jääme vastust ootama!

28.10.10

Valitsev valimisliit jälle kättpidi valla taskus

Jälle üks jama päevavalgel. Suursild ja sõbrad tahaks säilitada seda näiliselt "ausat" valimisliit "Audru" image, kuid see on kukkunud juba kolinal. Audru vallavalitsus on teinud aastaid ebaseaduslikult valla kassast väljamakseid oma valimisliidu liikmetele.
Valimisliit "Audru" liikmed, kes volikokku ei pääsenud, sätiti kõik komisjonidesse. See ei ole iseenesest ebaseaduslik, kuid neile selle eest rahade maksmine, ilma mingi õigusliku aluseta, on ebaseaduslik. Volikokku mitte kuuluvate valimisliit "Audru" liikmete osalemine alaliste komisjonide töös on nende vabatahtlik valik ja selle eest ei ole neile ühegi õigusaktiga ette nähtud hüvitist. Seega maksis Audru vallavalitsus, valimisliit "Audru" mittevolinikest liikmetele ilma mingi õigusliku aluseta, paljude aastate jooksul vallakassast suuri summasid.

Näed nüüd kui kasulik on olla valimisliit Audru“ liige. Astu sinagi sellesse bandesse aga ära unusta oma MTÜ teha, seal see lausa kohustuslik. Ära küsi miks, pane pea tööle!!! Sellest kirjutan kunagi edaspidi.
Ajab ikka keema küll, vallakodanik (maksumaksja) maksab suure osa oma palgast valla arenguks aga nemad otsustavad sellest osa maksta oma valimisliidu liikmetele. Kui oleks õigusakt mille alusel seda tehti - aga ei ole!!!

Vallal napib raha ha.. ha... haaa....!!!!!
Ajal, mil käib eelarvete ning unistuste kärpimine, on kohane kärpida ka ahnust

Aga kus on revisjonikomisjon.?? Halloo ..... muruneitsi, millega sa terve aasta oled tegelenud? Tõenäoliselt on muruneitsi rikkis või vajab patareide vahetamist. Kuidas see Eesti vanasõna oligi. „Koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“.

Riputan arupärimise ülesse. Kui vastused saadud, vaatame kuidas edasi toimetame, olenevalt, kas ebaseaduslikult makstud rahad nõutakse tagasi või ei..
Aga, ....ära looda liialt!!!! See on Audru vallavolikogu- Valimisliit Audru !!!


AUDRU VALLAVOLIKOGU 25.10.2010
PÄRNA ALLEE 7, AUDRU ALEVIK
PÄRNUMAA

Avaldus seisukoha võtuks ja rikkumise lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisu kuuluvad peale volikogu liikmete ka „Valimisliit Audru „ liikmeid, kes ei ole volikogu liikmed. Nagu selgus saavad ka nemad alalise komisjoni koosolekul osalemise eest tasu.
Kuna ei leidnud niisugust valla õigusakti, mis annaks aluse mittevolikogu liikmetele tasu maksmiseks, palusin teha vallasekretäril mulle koopia õigusaktist mis tema väitel andvat õiguse tasu maksmiseks.

Nagu selgus makstakse mittevolikogu liikmetele tasu täpselt sama määruse alusel nagu volikogu liikmetelegi.
Audru Vallavolikogu 12 jaanuar 2006 korraldus nr 8 „Volikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord.

Määruse preambulas on maksmise õigusliku alusena viidatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele § 17 lg 3 mis sätestab:
„Volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras.“

Seega annab nimetatud säte õiguse tasu maksmiseks ainult volikogu liikmetele.

Audru kohalikus omavalitsuses on makstud volikogu alalistes komisjonides osalevatele (valimisliit „Audru)“ mittevolinikest liikmetele tasu ilma seadusliku aluseta juba palju aastaid. See on õigusvastane ja aastate jooksul vallakassast tehtud maksed tuleb tagastada.

Teeme ettepaneku võtta küsimus volikogu päevakorda õigusliku hinnangu andmiseks, rikkumise lõpetamiseks ja seisukoha võtuks ebaseaduslikult makstud rahade tagastamiseks.

Ootame kirjalikku vastust koos volikogu seisukohtadega.


Lugupidamisega
Volikogu liikmed
Anne Seimar
Inda Orissaar

siin on volikogu otsus mis annab õiguse maksta ainult volikogu liikmetele .

https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZjE2YjI5MzctYTY2ZC00ZjU4LWExZDctYWUwNzQ4ZmM5OGQ0&hl=en