20.08.09

Kui Audru vallavolikogu otsustab - kes siis tegelikult otsustab (vastuseta jäänud kiri)

AUDRU VALLAVOLIKOGU 14 juuli 2009
Pärna allee 7, Audru Alevik
PÄRNUMAA 88301

AVALDUS

15.06.2009 saatsin Audru Vallavolikogule vaide volikogu 14.05.2009 (Suursilla Suurfarmi kalakasvatuse) otsusele nr 28 .

18.06.2009 toimus volikogu koosolek kus minu vaiet ei arutatud ja volikogu liikmeid saabunud vaidest ei teavitatud. Eeldasin, ju siis tuleb veel vallavolikogu koosolek, kus vaiet arutatakse.

Suur oli minu üllatus kui 25.06.2009 sain Audru Vallavolikogu blangil ja volikogu nimel tehtud vaideotsuse, et volikogu otsustas .......... Volikogu liikmed ei olnud jätkuvalt vaidest teadlikud.

Samal päeval (25.06.2009) paludes volikogu koosoleku protokolli ei olnud seda esitada. 25 juuni ei olnud veel 18 juunil toimunud volikogu protokolli vormistatud, samuti oli vormistamata eelneval kuul (14 mail) toimunud volikogu protokoll. Musta protokolli mulle ei näidatud.

Vallasekretär A. Aitaja pidi vormistama protokollid esmaspäevaks so 29 juuniks. Protokollidest selgus, et päevakorras minu kirjade arutamist või arutamata jätmist tõepoolest ei olnud.

Suuresilla Suurfarmi planeeringu menetlemise ajal, minu poolt volikogule saadetud kirjad, ei olnud ükski volikoguni jõudnud, volikogu liikmed ei olnud neist ka teadlikud. Volikogu esimees V. Kobolt ja vallavanem M.Joonas ei teavitanud volikogu liikmeid volikogule adresseeritud kirjadest , vaid kõrvaldasid need. Kes oli siis see Audru Vallavolikogu kes minu vaiet arutas ja ka vaideotsuse saatis? Kui Audru Vallavolikogu otsustab- kes siis tegelikult otsustab?

Esialgselt püüdis vallavanem M.Joonas väita, et minu vaiet arutati komisjonides, kuid ühegi komisjoni protokolli, kus asja oleks arutatud, ei leitud. Lõpuks tunnistati,et vaiet ei arutatud ka mitte komisjonides, vaid et volikogu liikmed ei peagi vaidest teadlikud olema ja vaideotsuse koostas ja vormistas tegelikult maanõunik.

Seega vallavanem M. Joonas ja volikogu esimees V. Kobolt rikkudes seadust, otsustasid ise, et rahvapoolt valitud ja usalduse pälvinud volikogu liikmed, ei olegi pädevad ega vääri volikogu liikmetele antud õigusi (kohustusi). Volikogu liikmetest minnakse lihtsalt mööda, neid ei peeta olulisteks, suhtumine - hea kui vahel kätki tõsta saavad. (Milline on siis volikogu liikmete autoriteet – respekt! ).

HMS § 73 lg 1 näeb ette, et kui seadusega ei ole sätestatud teistsugust vaidealluvust, esitatakse vaie haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani kaudu haldusorganile, kes teostab haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet.

Sama paragrahvi lg 2 sätestab, et kui haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet teostavat organit ei ole, lahendab vaide haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgan. Selles asjas oli haldusakti andjaks Audru Vallavolikogu, kes oleks pidanudka vaide lahendame.

HMS § 54 sätestab, et haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt.

25.06.2009 vaideotsus ei ole antud pädeva haldusorgani poolt. Pädeva haldusorgani, Audru Vallavolikogu liikmed ei olnud vaidest isegi mitte teadlikud, kuna volikogu esimees seda neile ei edastanud. Seega on haldusakt tühine ja volikogu peaks seda kinnitama.

Vaide ja eelnevate kirjade varjamiseks oli oluline põhjus, mida volikogu liikmed teada ei tohtinud. Audru vallas on toimunud ebaseaduslik maade erastamine juba üle kümmne aasta, ikka sama skeemi järgi mis Ääremetsa lauda erastamisel, Gute Annale. Sadades miljonites on riik kahju saanud. Kasutades "ausate härrasmeeste" abi, kohalikust omavalitsusest, on isikud Matsalu, Tammm, AS Pajker (Matsalu) jt ärastanud tohutud maad Valgerannas ja mujal.
Kuna ka Suuresilla Suurfarmi maad erastati sama skeemi järgi, (tõestasin selle ka dokumentaalselt), siis minu kirju, kust see nähtus, volikogu liikmetele ei näidatud. Võinuks juhtuda, et mõni volikogu liige oleks liiga, uudisimulikuks ja tülikaks osutunud.
Vallavalitsus arvas, et minu poolt tõestatud pettus, Suuresilla Suurfarmi maadega, ei ole üldse oluline. Tegelikult on oluline ja puudutab vägagi Suuresilla Suurfarmi (kalakasvatuse) detailplaneeringut.

Suuresilla Suurfarmi maade erastamine AS -le Pajker (R. Matsalu) sellises ulatuses ei olnud kooskõlas MRS -ga. Ääremetsa lauda skeem töötas üle kümne aasta laitmatult, millest vähemalt volikogu esimees, oli vägagi teadlik (miks muidu suur soov seda infot varjata).
AS Pajker (R. Matsalu) ei ole kunagi tegelenud loomapidamisega ega kasutanud Suuresilla Suurfarmi lauta sihipäraselt loomade pidmiseks, seda teab iga volikogu liige. Vaadake AS Pajkeri raamatupidamise aruandeid, ( äriregistris saadaval ) kus nähtub, et mitte ühelgi aastal ei ole põhivarana kirjas ühtegi looma (isegi mitte kana nagu Gute laudas oli). Kõik aastad algab AS Pajkeri tegevusaruanne sõnadega „Ettevõte on jätkuvalt valdusfirma ja kinnisvaraarendaja, kes ise igapäevase tootmistegevusega ei tegele”

See, et AS Pajker esitab nüüd dokumente, et on ostnud loomi ja saanud isegi piimalehma toetusraha ei ole määrav, sest need loomad ostis AS Pajker OÜ-le Audru Mõis, need võeti Audru Mõisa (mitte Pajkeri) bilansis arvele ja see suurendas OÜ Audru Mõisa võlga AS-le Pajker, mis samuti bilansis näha. Sama ka piimalehmatoetusega. Pajker saab küll toetust, kuid toetuse võtab oma bilansis arvele OÜ Audru Mõis.

See oli jälle väike vangerdus, kuid kellel algteadmisedki raamatupidamisest, tabab asja kohe.

Ei ole oluline, et AS Pajker omab suure osa OÜ Audru Mõis osakutest ja on emaettevõte.

AS Pajker ja OÜ Audru Mõis on kaks täiesti eraldiseisvat juriidilist isikut, kellel on erinevad registreerimisnumbrid.

Seega, kuna AS Pajker ei kasutanud Suuresilla Suurfarmi laudakompleksi sihipäraselt (puudusid loomad ) polnud tal vastavalt MRS õigust erastad maad laud ümber 50 ha, vaid ainult lauda teenindamiseks hädavajalik maa (so hoonete alune + teeninduseks).

Suuresilla Suurfarmi detailplaneeringu algatamine ja kehtestamine, pettusega erastatud maadele, oli seadusevastane.

Kohalik omavalitsus (vallavolikogu) oleks pidanud asja uurima ja seisukoha võtma, seniks aga vähemalt peatama detailplaneeringu menetlemise.(HMS § 6)

Vallavanem ja volikogu esimees varjasid detailplaneeringu menetlemise käigus saabunud olulist informatsiooni volikogu liikmete eest.

Seega, ei saanud volikogu liikmed, olla teadlikud kogu vajalikust ja tõesest informatsioonist Suuresilla Suurfarmi detailplaneeringu kohta. Otsustamine kehtestamise või mittekehtestamise üle tehti tegelikku ja olulist infot omamata. Kogu informatsiooni omamine oleks oluliselt võinud mõjutada otsuse tegemist.

Menetlusviga, mis oluliselt mõjutas lõpliku otsuse tegemist, võib viia suure tõenäolisusega Audru Vallavolikogu 14 mai 2009 otsuse nr 28 kohtluvaidluses õigusvastaseks tunnistamiseni ja tühistamiseni, mis tähendab, et detailplaneeringu edaspidine kehtestamine võib osutuda võimatuks.

Volikogul tuleks:
tühistada ise õigusvastane 14.mai 2009 a haldusakt nr 28,
peatada Suuresilla Suurfarmi (Audru kalakasvatus) kõik toimingud ( sh ehitusluba), mis tulenevad detailplaneeringust ,
võtta seisukoht vallavanema ja vallavolikogu esimehe tegevuse kohta, moodustada komisjon, uurimaks paljude aastate jooksul sooritatud äärmiselt laiaulatuslikke ebaseaduslikke tehinguid maadega, „Ääremetsa lauda” skeemi järgi, Audru vallas.

Vallavolikogu võiks olla asjaga kursis ja võtta seisukoha enne, kui asi avalikkuseni, KAPO -sse jõuab, kuhu ta kindlasti jõuab.

Põhjendatult on usaldus kadunud, nüüd saadan kirjade koopiaid ka volikogu liikmetele.

Kuna kohalik omavalitsus jätkuvalt rikub seadust – volikogu eelnõud peaksid olema valla kodulehel üleval, nagu KOKS ette näeb - siis palun teatada mulle kirjalikult, millal toimub vallavolikogu koosolek, kus minu avaldust arutatakse, kuna tahan viibida koosolekul.

Lugupidamisega Anne Seimar

Kommentaare ei ole: