Liu sadama maaüksuse planeering jäeti koostamata!!!


6.jaanuaril 2005 annab Eduard Sutt Audru vallale tasuta  oma osaluse  Liu Sadama kalurite majast koos õlihoidlaga.
Väidetavalt, 3 päeva enne 2005 aasta jaanuaritormi.  Miks oli Audru vallal seda vaja?
Vot ei tea, kas selgeltnägemine või järeltegemine. Tormiabi tingimus oli, et riigi tuge saavad need sadamad, millel on munitsipaalosa ja Audru vallal see nüüd oli sestap eraldas valitsus Liu sadama taastamisele reservfondidt üle 300 000 krooni. Nagu ajalehest lugeda võis siis Audru valla naabervaldadel sellist õnne ei olnud nende sadamad jäid tormiabita, sest puudus munitsipaalosa.

Nimetame asju õigete nimedega - naabervaldade vallaametnikud ei olnud sulid ega petnud riiki.
Koopia Audru vallavolikogu otsuse eelnõu seletuskirjast


10.12.2009 korraldusega nr 484 määratakse Liu sadama teenindusmaaks 2,95 ha ja sama korralduse alusel maa ka erastati.Lindi sadama maaüksuse sihtotstarbeks määrati 100 % tootmismaa. 

Liu sadama maaüksus asub Audru valla Üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu kohustusega maaalal. Seega ehitamiseks, Liu sadama maaüksusele, oli kindlasti kohustus algatada detailplaneering ja ehitusõiguse sai määrata ning ehitusload väljastada ainult kehtestatud detailplaneeringu alusel ( Planeerimisseadus § 9 lg 9 )


11.03.2010 korraldusega Algatas volikogu MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu Sadama maaüksusel detailplaneeringu siin (varasemalt oli samale maaüksusele algatatud detailplaneering ka 2005 aastal TÜ Liu Sadam avalduse alusel)

Liu Sadama maaüksus


Kuigi detailplaneering algatati ei olnud Suursillal mitte mõtteski planeeringu menetlemine vaid õigusvastaselt väljastati  projekteerimistingimused ja alustati ka ehituslubade väljastamist juba planeeringu alustamisele järgneval kuul.

Tol ajal kehtinud Planeerimisseaduse ja Audru valla ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1 kohaselt võis projekteerimistingimused väljastada ainult detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral.
Suursild kuulus Liu Sadamat arendava MTÜ juhatusse kuid  otsustas ja allkirjastas  karistamatult Liu sadamaga seotud haldusaktid.

13.04.2010 esitab MTÜ Liu sadamaarendus juba projekteerimistingimuste taotluse reoveepuhasti ja piirdeaia ehitamiseks siin. Kiire värk. Teised menetlevad detailplaneeringut miinimum aasta, tavaliselt paar aastat nüüd siis üks kuu kui juba väljastatakse projekteerimistingimused ja ehitusload.


19.05.2010 esitas MTÜ Rannakalad ( juhatuses Siim Suursild, Arne Tago, Margus Post) ehitusloa taotluse kala esmavastuvõtu- ja jahutushoone ehitamiseks siin ja samal päeval (19.05.2010) esitab MTÜ Klatex ehitusloa taotluse kala esmaladustamise hoone ehitamiseks siin

20.05.2010 juba järgmisel päeval annab vallavalitsus korralduse nr 149 ehitusloa väljastamiseks Liu sadama kinnistul kala esmaladustamise hoone, kala esmavastuvõtuhoone ja jahutuse hoone ehitamiseks siin

Sama korraldusega antakse MTÜ- le Ühinenud Rannarahvas ka ehitusluba Rannarahva koostöökoja ehitamiseks. Rannarahva koostöökoda - naera puruks. Hoopis majutusasutus, mis ennast selliselt veebis ka reklaamib.11.03.2010 seab Audru vallavolikogu hoonestusõiguse Liu sadama kinnistule MTÜ Rannakalad kasuks siin  samuti MTÜ Kalatex ja MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks.

13.05.2010  Audru vallavolikogu otsus  hoonestusõiguse seadumine Liu Sadamaarenduse kasuks siin 

10 06.2010 esitas MTÜ Liu Sadamaarendus ehitusloa taotluse Liu Sadama maaüksusele biopuhasti rajamiseks siin

14.06.2010 annab vallavalitsus ehitusloa MTÜ Sadamaarendusele biopuhasti ehitamiseks siin


31.01.2013 kinnitab Audru vallavalitsus prjekteerimistingimused  kalurite olmehoone rekonstrueerimine siin


Ja nüüd 2017a võttis (Siim, Suursild) Audru vallavalitsus kätte  ja lõpetas oma korraldustega Liu sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise, menetlemise.  Kõik sai tehtud, milleks seda detailplaneeringut enam vaja.😝 

12.10.2017 andis  Audru vallavalitsus korralduse lõpetada TÜ Liu Sadam avalduse alusel  Liu Sadama detailplaneeringu koostamine siin

19.10.2017 andis Audru vallavalitsus korralduse lõpetada MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu sadama detailplaneeringu koostamine.siin

Niisiis jäeti Liu sadama detailplaneering menetlemata, vallakodanikud ei saanud avalikus planeerimismenetluses osaleda. Rikuti jõhkralt  kõiki võimalikke seadusi ja valla õigusakte, tehti ehituslubadega ära see mis tulnuks teha planeerimismenetluses. Ja lõpuks ehitati hoopis kala fileerimistsehh  mida planeering, projekteerimistingimused ega ehitusload ette ei näinud ja milleks toetust ei taotletud. Kus siin see JOKK on - jäme seaduste rikkumine. PRIA ei näe ja politsei ei näe.Tüüpiline EV.

Aga .....

kuidas saab vallavalitsus oma korraldusega tühistada volikogu otsuse.


Nüüd on kuulda, et Keskkonnaamet  on leidnud Liu sadama territooriumil  rikkumisi  
Mulle on saadetud pildimaterjali  mille siinkohal ülesse panen.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist