29.01.21

Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab. 

Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)  

Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama.


Eesti Reformierakond          24.01.2020
Tõnismägi 9, Tallinn 10119
info@reform.ee
Tel: +372 680 80 80

Teabenõue
AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja.

Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud.

Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st
Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes poliitilise tegevuse kuludes?

Palun väljastada väljavõte raamatupidamiskontodest (vm dokumentidest) kus on toodud (algdokumentide alusel) majandamiskulud ja kus muud poliitilise tegevusega seotud kulud - kus oleks toodud vähemalt arve number ja kuupäev, tehingu kuupäev, tehingu osapooled, tehingu sisu ja summa.

Vastuskiri palun edastada ettenähtud 5 tp jooksul e postile

Lugupidamisega
 

Vastust ei tule, saadan 03 veebruar 2021 meeldetuletuse.
(väljavõte)


Võtan ühendust ka telefoni teel, võib juhtuda, et minu teabenõue ei ole kohale jõudnud. 
 
Ametlikult registreeritud numbril vastab reformierakondlane kes teatab ,et reformierakond on hoopis eraettevõte, nemad teabenõuetele vastama ei pea ja Andmekaitse Inspektsiooniga ei maksa neid hirmutada, sest AKI tegelevat hoopis isikuandmete kaitse küsimustega ja pole pädev kohustama reformierakonda vastama.

Sellised tarkpead siis seal AS-is Oravad.  Kui teised erakonnad on MTÜ-d siis Ref on AS või OÜ.

Vastus aga tuleb .... 
suunatakse samale veebilehele kust just andmed võtsingi kuid millest ei selgu mingit detailsust.
(väljavõte)


Kuna palutud teavet ei väljastatud edastan täiendava teabenõude ja tuletan meelde, et palusin väljavõtet raamatupidamise kulukontost. 
(väljavõte)
 

Reformierakond ei suvatse vastata. 

12.02.2021 edastan vaide Andmekaitse Inspektsioonile ja palun kohustada Reformierakonda vastama ja palutud teave edastama. 

22.02.2021 teatega pikendab Andmekaitse Inspektsioon vaide menetlemise tähtaega ja lubab teha vaideotsuse 24.03.2021.

Nüüd 25.03.2021 saabus VAIDEOTSUS JA ETTEKIRJUTUS-HOIATUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/21/567 mis suunatud vastutavale isikule, erakonna esimehele, seega siis Kaja Kallasele ja millega rahuldati minu vaie:
  
1) teen vaideotsuse vaie rahuldada; 2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Vaadata uuesti läbi vaide esitaja 24.01.2021 ja 09.02.2012 korduv teabenõue ning väljastada soovitud teave kui see on võimalik ja puudub alus keeldumiseks. Juhul kui Reformierakond keeldub vaide esitaja soovitud kujul teabe väljastamisest, siis viidata keeldumise alusele ja põhjendada keeldumist
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 5. aprill 2021

Tule siia tagasi ja saad teada - kas Reformierakonnale kehtivad samad seadused mis teistele teabevaldajatele riigilt saadud toetuse kasutamise osas, kas Andmekaitse Inspektsioonil jätkub julgust ja selgroogu Reformiga piike ristata või mõeldakse üheskoos välja mõni oravatrikk, et Ref ei peaks palutud andmeid väljastama.

Vaie ja vaideotsus siin

26.01.21

RISKISLAPSED

 Kes on riskislaps?

Riskis lastele ja noortele suunatud programmist loen, et riskis olevate laste ja noorte all mõeldakse peamiselt neid gruppe :
-vähemate võimalustega noored keelelise ja rahvusliku, geograafilise või majandusliku olukorra tõttu;
-käitumisraskustega noored, sh alaealised õigusrikkujad ja riskeeriva käitumisega noored;
-vanemliku hoolitsuseta noored või tänavanoored;
-mitteaktiivsed ja sotsiaalselt tõrjutud lapsed ja noored, sh poolelijäänud haridusega;
-haridusliku erivajadusega õpilased.

Toon väljavõtted kirjast 25.11.2020 ja linnavalitsuse nimel vastanud linnasekretär Tiina Roht vastused 28.12.2020 nr 4.3-7/10428-2

Pärnu linnavalitsus on sõlminud lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega läbi viima huvitegevust riskis laste ja noortega. Soovin sellega seoses alltoodud teavet 2019 ja 2020 aasta (sh oktoober) kohta:

1.Mitu sellekohast lepingut (arvuliselt) on linnavalitsus sõlminud 2019 ja mitu 2020 aastal (sh oktoober) 

Vastus: 2019. ja 2020. aastal on linnavalitsus sõlminud 19 lepingut.

Seega kummalgi aastal 19 käsunduslepingut.

1. Mitu riskilast ja noort on linnavalitsuse arvestuse kohaselt Pärnu linnas? Kas nende kohta peetakse arvestust ja esitatakse kellelegi aruandeid ?

-Pärnu linna haridusosakonna andmeil õpib Pärnu linna üldhariduskoolides 2020. aasta novembri seisuga 6291 õpilast, kellest 7% on haridusliku erivajadusega. Üldiselt vajab õppimises lisatoetust või abi 24,5% koolide õpilastest.

NB Kas tõesti 1/4 lastest!!!

2. Millised tingimused (kvalifikatsiooninõuded) on seatud isikutele kellega sõlmitakse leping riskilaste ja noortega tegelemiseks - kuidas seda kontrollitakse.

-Asutuse või organisatsiooni juht vastutab selle eest, et tööle on võetud kvalifikatsiooninõuetele või vajalikele pädevustele vastav töötaja.Riskilastega ja noortega töötavatele isikutele kohalduvad samad seadused ja standardid kui teistele lastega ja noortega töötavatele spetsialistidele

Või et palgatakse kohe spetsialistid, ei mingeid koolitusi ja et samad seadused?!!

3. Kui palju oli selleks tegevuseks eelarves ette nähtud vahendeid 2019 aastal, kui palju 2020 aastal ja kui palju tegelikult selliste lepingute alusel väljamakseid tehti 2019 aastal ja palju 2020 aastal.

NB Pane tähele artikkel 50 on personalikulud ja 55 majandamiskulud (kuhu siis enamus raha läheb?)

Vastus:
2019 eelarve
- RTF (riigi toetusfond) huviharidus 18 090 eurot (art 50) ja 3610 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 980 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55). 
2019 tegelik
 - RTF huviharidus 18 063 eurot (art 50) ja 3625,88 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 825,36 eurot (art 50) ja 9357,49 eurot (art 55).

2020 eelarve
- RTF huviharidus 19 940 eurot (art 50) ja 2500 eurot (art 55);
- Riskilaste programm 44 050 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).

 2020 tegelik (seisuga november tekkepõhine)
- RTF huviharidus 15 547,56 eurot (art 50) ja 1982,03 eurot (art 55):
- Riskilaste programm 31 068,60 eurot (art 50) ja 3662,29 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).


4.Kas ja kui palju on eraldatud selleks tegevuseks vahendeid riigieelarvest (samuti välisabi jt isikud eraldi 2019 ja 2020) ja millised lepingud on riigieelarvest raha eraldamise kohta sõlmitud. Kas need on avalikustatud (viidata neile või edastada) kui ei ole siis miks (milline on juurdepääsu piirangu alus).

2019. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 21 700 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 11 000 eurot.

2020. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 22 440 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 15 000 eurot (sh HEV ja riskis laste juhendajate koolitused 10 000 eurot). Lepingut riigieelarvest raha eraldamise kohta ei sõlmita.

Mis pagana koolitused, punktis 2 väideti, et juhendajad  palgatakse kohe spetsialistid.

Mõningad käsunduslepingud juhendajatega siin 

Arva ise mis arvata tahad.

Lisan 2020 aastal sõlmitud 19 käsunduslepingut. Kõik sõlmitud riskislastele teenuse osutamiseks perioodil sept - dets 2020. Vaata, võrdle ja mõtle!!! 💀

2020 a käsunduslepingud siin 
12.01.21

Eksitatakse, hirmutatakse - ei mingit trahvi


Minu poole on pöördunud mitmed hirmunud inimesed - eriti vanemad inimesed. Püüan selgitada, rahustada, hirmu maha võtta. Möödunud nädalal jälle üks ehmunud proua- appi mis saab.

Kirjutan nüüd sellest hirmust vahelduseks ka siin blogis. Kui on abiks on hästi kui ei usu, ära usu, värise edasi- mul vahet pole. 

On ilmunud mitmeid artikleid mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavat inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba.

Need artiklid on eksitavad ja suurem osa neist suunatud ainult oma teenuse müümisele - et ikka telliksid .

Väidetav 500-eurone trahv selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile.

NB Riigilõivuseaduse § 
3316
kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil) ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot.

Juhin tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda, et ehitis on seepärast ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt ehitusloa nõuet ei olnudki) 

Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. 

(Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus ja see ei ole muutunud).

Kuigi andmete korrastamine registris on väga oodatud ja soovituslik  siis riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud ühtegi rahalisi sanktsioone.


Arge laske ennast ärimeestel hirmutada nemad muidugi loodavad, et ostaksite nende teenuseid.

11.01.21

Nagun tatt sõrmede küljes, maha ei tule ja pühkida pole ka kuhugi.

Lugesin täna neid sotside nn muudatusettepanekuid mis kõik pidavat olema esitatud nii, et neile tuleks vastata "EI "

KaKA "ei" kampaania! Haaa... haa... haaa...  

MIKS KA MITTE!

Esiteks kordusid ühed ja samad küsimused - ikka tuhat paar vahet ja jälle samad. Kuidas siis nii, loodrid? Petsite käskijannat.

Mul ka õnged sees, kuulsin, kuulsin kuida neid tobedusi välja mõeldi ja siis oma ja teiste "vaimukuste" üle naerdi. Nüüd olete aga KAKA - ga koos ja häbis. Polnuks olnud vaja roojata.

Millistele sotside küsimustele siis  "EI" tulnuks vastata. Kopeerin mõningad küsimused (muudatusettepanekud). 

„Kas Eesti püsib igavesti?““; EI
„Kas eesti rahval on tulevikku?““;:EI
„Kas Eestis on hea elada?““; EI
„Kas EV kodanikul on õigus ise otsustada, kellega abiellub?““ EI
„Kas Eesti Vabariigi territooriumil poest asju ostes makstakse nende eest? EI
„Kas on oluline säilitada eestikeelne kõrgharidus ja eesti teaduskeel?““ EI
„Kas palgavaesus tuleks Eestis likvideerida?““; EI
„Kas kultuuripärand on Eesti riigile oluline?““ EI
„Kas looduslikke pühapaiku tuleb paremini kaitsta?““ EI
„Kas tuleb peatada kohalike liikide väljasuremise?““ EI
„Kas veelindude tapmine lõbu pärast peaks olema keelatud?““EI
„Kas maailm peab jääma elatavaks ka meie lastelastele?““ EI
„Kas Eestis peaks olema vähem vaimse tervise probleeme?““ EI
„Kas Eesti praegune valitsus peab tegelema olulisemate asjadega kui seni?““ EI
„Kas kõik peavad olema seaduse ees võrdsed?““ EI
„Kas kõigil Eesti elanikel peab olema õigus omandada kõrgharidust?““ EI
"Kas Jüri Ratase juhitav valitsus peaks tagasi astuma?““ EI
„Kas miski saab olla püha?““ EI
„Kes see elab metsa sees?““ EI

No nii. Et selline "EI" kampaania siis.


Mehed, naised, emmed, issid, papad, mammad - sotsidest "riigikogu liikmed". Kuidas oma lastele otsa vaatate, mida neile ütlete, milliseid tõdesid õpetate?  
Rõve, nagu tatt sõrmede küljes, maha ei tule ja pühkida pole ka kuhugi.

10.01.21

Kas Toomas Kivimägi unistab 12 aastasega abiellumisest ja Ligi surnutega seksimisest ?

Riigireetmisest, pedofiiliast, nekrofiiliast ja polügaamiast unistavate reformarite ja sotside rämps on ujunud pinnale. Õudus millised muudatusettepanekud. Kas tõesti ükski reformi ja sotsi saadik ei öelnud "ei"? Milliste haigete  labasustega ollakse võimu nimel nõus kaasa minema. 
Toomas Kivimägi unistab islami toomisest Eestisse,12 aastaste lastega abiellumisest ja seksimisest - pedofiilia legaliseerimisest ja teeb riigikogule sellekohase ettepaneku. Nüüd siis avalik saladus. Kuningas on alasti.

Jürgen Ligi unistab aga surnutega seksimisest, nekrofiilia seadustamisest ja tema teeb  riigikogule sellekohase ettepaneku.

Kui Kivimägi unistus ei peaks täituma on tal siiski mingi võimalus - rääkida oma unistusest naisega ehk saavad kokkuleppele, variante on.

Aga vaene Ligi - kas ta naine ikka on nõus surema mehe naudingu nimel ja korduvkasutus pole ka võimalik. Aitaks muidugi parteikaaslaste poolt riigikogule tehtud ettepanek - polügaamia seadustamine. Mitu naist on ikka mitu surnud naist.

Pedofiil on isik, kes tunneb huvi laste vastu, just nimelt eelpuberteediealiste laste, alla 13-aastaste vastu.
ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Täiskasvanud,kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.

Vot ei teagi kas sellel Toomas Kivimägil ka lapsed on? Kas selline isend on ka kellegi isa, mees. Kas ta pani oma lapsed juba 10 aastaselt mehele/naisele.

Sõna peaks võtma ka lastekaitseliit. Miks vaikib kriminaalbüroo lastekaitsetalitus?
ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 24 kohaselt on tegemist kuriteole kihutamisega.
Tundub,et pedofiilid on juba riigikogusse roninud.

Kui refid ja sotsid arvasid, et teevad nalja millega riigikogu tööd takistada ja mis onu Heinole ja tädi Maalile peale läheb siis see teema ei ole labase nalja tegemise koht. See solvas mind ja häbivääristas meie riiki. See tekitas minus õudu ja hirmu tuleviku ees - riigikogulased tahavad maha müüa meie riigi, tahavad legaliseerida pedofiilia, nekrofiilia, polügaamia. Ma ootan vastavate ametite reageerimist ja loodan, et see tuleb.

Ma teen ka nalja kui ütlen, et selline süldikeeduvesi - arulage, lame ja labane refi ja sotsi rämps tuleks kokku siduda ja koos orissaare seenelisega (kes nüüd on vait kui kult rukkis) allavett lasta.

Aga mina teen seda oma köögilaua taga mitte riigikogus. 

07.01.21

RIIGIKOGUS LEVIB ERITI OHTLIK VIIRUS MIS VÕTAB PEALE LÕHNA JA MAITSE KA MÕISTUSE

Püha jumal!! Mis haigust nad põevad - ega see nakkav ole? Kas ongi muteerunud Covid? Kui  enamusel võtab lõhna ja  maitse siis riigikogus leviv viirus võtab kõigepealt mõistuse.  

Loe  opositsiooni muudatusettepanekuid siit 


04.01.21

Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

jätkan eelmist postitust

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutelt saanuks väljapääsu avalikule Kaudasadama teele taotleda läbi tol ajal rootslastele kuuluva Ihna kinnistu (kust kraavi äärt mööda kulges senine tee). 

AÕS § 156 lg-st 2 tuleneb, et tee (juurdepääsu) määramise võimalusi, ühenduse pidamiseks avalikult kasutatava teega, kaalutakse selle kinnisasja piires, mille kaudu ühendus seni toimus. Seega pidanuks Siim Suursild ja M. Post taotlema oma Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele juurdepääsuõigust läbi rootslastele kuuluva Ihna kinnistu. 

Oleks totter arvata, et vallavanem Siim Suursild oleks  erastanud maa millele pole juurdepääsu avalikult teelt kui tal poleks tagataskus mõnd plaani varuks.   

Kui oled  volikogu esimees ja vallavanem faktiliselt ühes isikus ja kogu see naksitrallide sõpruskond pöörleb, tiirleb just sulle meelepärases taktis siis oma kinnistu tarbeks avaliku juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise võimaluse leidmine, polnud küll mingi eriline projektikirjutamine. Pealegi sooviti seda kõike teha ilma mingite ehitus- kasutus- ja kaevelubadeta, ilma projekti ja  kooskõlastusteta,  seadustest ja õigusaktidest mööda minnes.   

Plaan oli siis selline.
Jõesuudme maaüksuse  ning Vana - Pärnu reoveepuhastusjaama  vaheline riigimaa taotleti riigilt (Maa-amet) Audru valla omandisse ettekäändega, et just seda maad on vallal vaja spordi ja laste mänguväljakute rajamiseks.

Tegelikult taotleti riigimaa (hiljem nimega Jõe puhkeala) valla munitsipaalmaalomandisse põhjusel, et üle selle ehitada Päikesemetsa ja Jõesuudme elamurajooni tarvis juurdepääsutee avalikule Kaubasadama teele ja rajada sealt kaudu ka vee ja kanalisatsioonitrassid Kaubasadama teeni kust need edasi vedada ja ühendada Audru valla  ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassidega. 

Puhkeala reoveepuhastusjaama kõrval!!! Miks ka mitte.  Hädasti on ju vaja spordi- ja  laste mänguväljakuid just reoveepuhastusjaama kõrvale  mille lehk aastaid Vana - Pärnu elanikke haisuvangis hoidnud ja mis sest, et ümberringi polegi maju kust tuleks lapsed kes seal mängiks või spordiks. 

Aga oh häda. Oma kirjaga teatab Maaamet vallale,  et õigus maa kasutamise ja käsutamise üle otsuseid langetada tekib vallal alles pärast seda, kui vald on saanud maa omanikuks 

Maa reformimine ja omandiõiguse muutmine võtab aga kõvasti aega. Reoveepuhastusjaama kõrval asuv riigimaa registreeriti Audru valla omandisse alles 14 märts 2017   -  Jõe  puhkealana.

Vald saatis Maa-ameti  pikalt ja asus ikka riigimaale juba 2014 aastal õigusvastaselt,  ilma ehitusloata, kaeveloata, projektita   ja kooskõlastusteta vee ja kanalisatsioonitrasse rajama

Võibolla Maa-amet mõtles ümber. Teabenõudega palun väljastada  ehitusluba, kaeveluba ja  kooskõlastused seoses riigi omandis olevale maale rajatud veetorustike, tehnovõrkudega. Kirjaga 28.07.2020 nr 4.3-7/6383-1 (kiri dok registris) teatab Pärnu linnavalitsus (valla õigusjärglane). " Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel, kuna ei valda selliseid dokumente.Seda, miks  vastavatelt asutustelt ei ole ühtegi kooskõlastust  võetud ei oskavat aga linnavalitsus kommenteerida kuigi kõik endise Audru valla asjamehed sh vallavanem Siim Suursild mugavlesid nüüd linnavalitsuse soojadel toolidel.

Eks loodeti, et Maaamet ei saa teada ja kui maa juba munitsipaalomandisse saadud siis...... 

Paistab aga, et nii lihtne see polegi, sest Jõe puhkeala (endine riigimaa) kinnistule rajatud trasside osas haigutab ehitisregistris ikka alles dokumentide osas tühjus. Millegipärast ei saa Pärnu linnavalitsus nüüd neid riigimaale ebaseaduslikult rajatud trasse ehitisregistrisse kantud. 

Ka Pärnu linnale  kuuluva Kaubasadama tee piiridesse  rajati 2014 a.. vee- ja kanalisatsioonitrassid (Jõesuudme ja Päikesemetsa arendusala tarvis). EhS § 99 kohaselt tuleb tehnovõrkude rajamisel tee piirides, ehitusprojekt kooskõlastada tee omanikuga. Küsisin kas Audru vald kooskõlastas ehitusprojekti Pärnu linnaga kui 
Kaubasadama tee omanikuga ja palusin kooskõlastused edastada?
Kirjaga 03.07.2019 nr 4.3-7/4147-11 (leiad dok registrist) teatas Pärnu linnavalitsus.
Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel, kuna ei valda sellist dokumenti. 

Nüüd on häda majas paha, paha millimalli tahab olematuid dokumente näha. Mis linnavalitsus muud üle jääb kui valetada, hämada või dokumente võltsida. Need variandid kõik sobivad  ja on järele proovitud.  Ega keegi viitsigi eriti dokumendi sisusse süveneda, anna Pärnu Postimees kätte ütle, et Piibel ja küll see jumalasõna ja maailma loomise lugu sealt ka ülesse leitakse.  

Veendu, et  sellel (siin 2014 aastal vallavanem Siin Suursilla poolt antud korraldusel ei ole antud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks luba riigimaale vaid ainult Kaubasadama teele ja Päikese ja Jõesuudme kinnistutele. 

Puust ja punaseks - kopeerin korralduselt

Anda välja ehitusluba SLP OÜ´le (registrikood 10021 291) Papsaare külas Kaubasadama teel, Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutel vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks;

Ehitusluba siin    (ei ole ka kirjas riigimaad) 

 Seega rajati 2014 aastal, Jõesuudme  ja Päikesemetsa kinnistuomanike huvidest lähtuvalt,  riigi maale, hoolimata maaomaniku (Maaameti)  keelust, ebaseaduslikult  vee ja kanalisatsioonitrassid  ja seda kõike veel ilma ehitusloata, kaevelubadeta, kooskõlastusteta  ning järgimata seejuures mingilgi määral ehitusseadustikus kehtestatud nõudeid.

Nagu eespool toodud siis 14 märts 2017   saadi riigimaa Audru valla munitsipaalomandisse - Jõe puhkealana. Nüüd oli võimalus hakata ilma takistusteta rajama juurdepääsuteed Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele. 

2017  aasta sügisel ootas  ees ühinemine Pärnu linnaga. Tuli tegutseda kiirelt, aga takistuseks korruptsioonivastane seadus. Ei saa anda ise korraldusi,  otsustada lubade andmist või andmata jätmist.    Mis sina teeksid? Kas müüksid kinnistud tankistile. Arvan, et see oleks hea mõte. 

Krunte keerutatakse käest kätte. 

Kõigepealt müüb S. Suursild oma Päikesemetsa kinnistu Tildre Arendus OÜ -le. ( tol ajal tehtud äriregistri väljavõtte kohaselt juhatuse liikmed   Väino Hallikmägi ja Margus Post) aga e - postiaardess, äriregistri väljavõttel Siim Suursilla oma seega mängis Suursild ka ise OÜ- s Tildre Arendus võib-olla kolmandat viiulit.   

Tildre Arenduse OÜ le kuulus/kuulub (oli müügis ei tea kas on müüdud) maa Pärnu linna piiril, kahe elava liiklusega Pärnu-Lihula maantee vaheline ala, Mauri Tehnoküla ja Audru ringraja läheduses ja koosneb üheteistkümnest kinnistust mis moodustavad ühtse terviku. Kinnistute üldpindala on 33 824 m2, ehitusaluse pinnaga 13 430 m2. Tildre Arenduse OÜ müüs aga Päikesemetsa koheselt edasi Marko Koppelile.
Kes on Marko Koppel. 
Googeldan ja esimesena tulevad välja artiklid. 
Teeneka varga lubatud meeleparandus jäi tulemata
https://www.postimees.ee/term/72502/marko-koppe
https://www.postimees.ee/186762/vilunud-varas-paneb-imeks-inimeste-hooletust

Täiendatud 

Täna helistas inimene kes teadis kinnitada, et Tartu varas Marko Koppel ja MAKOP invest OÜ omanik Marko Koppel ei ole samad isikud. Makop invest OÜ omanik Marko Koppel on heauskne Siim Suursilla ja M. Posti kinnistute ostja.
On ikka jama küll kui sul on sellise kuulsusega nimekaim, elu kogu aeg huvitav.

Vähem jama ei ole tekitatud ka neil, kes soetasid vallajuhi poolt ranna ehituskeeluvööndisse planeeritud krundid. Hakka nüüd oma närve sööma - vaata ja oota, mis saab.
Kahjuks on ka sellist võimu, mille teostajad ignoreerivad kehtivat õigust.

Miks seda ikka ja jälle juhtub? Vastust ma ei tea.