26.02.16

Maa-amet edastas Audru vallale märgukirja - suurärastajate maade sihtotstarbed tuleb viia õigusaktidega kooskõlla


21.01.2016 postitasin teema "Audru vald optimeerib suurärastajate maamaksu, määrates nende äritegevuses kasutatavatele maadele üldmaa sihtotstarbe."   siin  kus  tõin välja mõningad suurärastajate katastriüksused milledele määras vald  maamaksu  vähendamise eesmärgil  koos ärimaa sihtotstarbega ka üldmaa sihtotstarbe.   Nüüdseks on Maa-amet sellele oma seisukoha andnud ja edastanud Audru vallale märgukirja, katastriüksuste sihtotstarvete kooskõlla viimiseks õigusaktidega. Nagu kirjast selgub on Maa amet juba 2008 aastal teinud Audru vallale vastava kirja aga Audru vald sellele ei reageerinud.
Eks selle eest ole ka maiust saadud, et ligi 10aastat seda lubati.

Maa-ameti kiri Audru vallale siin 


23.02.16

Vapimärgi preemia suuruse otsustas selleks mittepädev isik.

(lingid ei töötanud nüüd töötavad)

Mul on kahju, et meie vald on haldussuutmatu, isegi vapimärgi preemia saajad on osaliselt olukorras kus tuleb tõdeda, et vapimärgi preemia saamine polnud seaduslik. Ja ikka kannatavad kõige rohkem need, kes ise pole milleski süüdi. Sõnumitooja aga saab pahameele osaliseks  ja lüüakse risti.

Vastavalt Audru valla Põhimäärusele § 8 „Audru valla vapimärgi statuut“  lg 4 vapimärgi saamine kinnitatakse volikogu otsusega ja vastavalt sama § 8  lg 8 rahalise ühekordse preemia suuruse otsustab volikogu  (kui ei usu loe siin)

Seega selle,  kas ja kui palju  kaasneb vapimärgiga preemiat saab Audru valla Põhimääruse  kohaselt otsustada ainult volikogu, kellelgi teisel ei ole selleks pädevust.  Pädevust ületades tehtud otsus on tühine.


- 10. veebruar 2011 volikogu otsusega  nr 12  otsustas volikogu anda  vapimärk Aili Tammele ( otsus siin ). Otsus sisaldab ainult vapimärgi andmist,  preemiast mitte sõnagi.  
17. veebruar 2011 läheb Siim jälle käppima asju mis ei ole tema ega vallavalitsuse pädevuses ja  vallavalitsus  annab korralduse 48  (siin ) maksta Aili Tammele vapimärgipreemiat 320,00 eurot (netosumma kätte).   Korraldus on antud pädevust ületades, sest Põhimääruses § 8 lg 8 kohaselt oli preemia suuruse otsustamise  õigus ainult volikogul.  Pädevust ületades tehtud otsus on tühine - kahjuks.  Vallavalitsus saanuks teha volikogule ainult ettepaneku preemia suuruse määramise osas.

Sama
 -16. veebruar 2012 volikogu otsusega  nr 10 (siin )  antakse vapimärk  Malle Kiis`ile – kauaagne Aruvälja Raamatukogu juhataja ja Jüri Kirss`ile – kauaaegne valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendaja, kultuuripärandi säilitaja. Mõlemad tublid vallakodanikud. Preemiast ei ole selles otsuses  aga juttu.  Jälle ei anna vallavanem volikogule võimalust preemia suuruse üle otsustada  vaid
17 veebruar 2012 korraldusega nr 62 siin  määrab vallavalitsus (Siim )  pädevust ületades   ise vapimärgi preemia suuruse. Korraldus on antud pädevust ületades.

Sama
07 veebruar 2013 volikogu otsusega nr 15 siin  antakse vapimärk  VELJO SAAR`ele kauaaegse kohusetundliku töö ja aktiivse kohaliku elu edendamise eest .  See volikogu otsus vapimärgi preemia suurust kahjuks ette ei näe.
13. veebruar 2013 vallavalitsuse korraldusega nr 68  siin määrab vallavalitsus jälle ise  pädevust ületades  vapimärgipreemia suuruse .
  
Jälle taandub asi sellele, et  uimaste pilkudega flegmaatikud volikogust  lohisevad lihtsalt vallavanema  kärus.  Paneks Siim  ometi suunatule sisse või jala maha  ja tõmbaks  äärde - aga ei.    

Laena mõistust Vanemuine!

21.02.16

ERANDINA EKSLIKULT

Jätkan eelmist teemat 

29 .10.2015 esitan juba jumal teab  mitmenda  selgitustaotluse ja ikka samade küsimustega, sest  vastuseid ei ole.
Kui seniajani väideti, et I. Tart vapimärgipreemia  (8751kr) kajastati tulemiaruandel ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasuna  (6511 kr) seepärast, et selle määras volikogu ja raha olevat eraldatud reservfondist siis nüüd lisandus veel üks sõna „ erandina

Vastuskirjaga 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 teatatakse järgmist: Ivo Tarti preemia on kajastatud erandina kontol 500001, sest antud preemia oli määratud vallavolikogu poolt ja selle võis kanda vallavolikogu reale. Kuna summa suunati reservfondist, siis täiendati vallavolikogu eelarvet antud summa võrra.

Tundub, et vastaja ei olnud päris adekvaatne no mingi terviserike sellise luulu kirjutajal on peale tulnud küll.

Jäetakse ka selgitamata miks juhul kui oli tegemist vapimärgipreemiaga peeti sellest kinni kõik töötasumaksud. Kummaline, et eelnevatel ja järgnevatel aastatel osati vapimärgipreemialt õigesti makse kinni pidada.  

05.12.2015 pöördumises teatan, et ei saanud valla kirjast aru.
Mina :  Kas väitsite, et juhul kui volikogu määrab vallakodanikule, (kellel ei ole vallaga mingit töösuhet) vapimärgipreemia kantakse see summa volikogu kuludesse ja kajastatakse tulemiaruande real 500001 valitud ja ametisse nimetatud ametnike lisatasuna.
Vastus: Ei, me väitsime, et see kanti erandina tulemiaruande realt 500001.

Mina:  Mis oli see erand, et kandsite ärimees Ivo Tarti vapimärgi preemia volikogu kuludesse ja kajastasite tulemiaruande reale 500001 kui ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasu.
Vastus:  Nagu kirjas 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 vastatud, siis suunati vastav summa reservfondist ning kanti vallavolikogu reale.

Mina: Palun viidata õiguslikule alusele mis sellise kande lubas. 
Vastus: Raamatupidamislike kannete kajastamine ei ole õiguslikult detailselt reguleeritud. Kannete tegemisel lähtutakse raamatupidamise seaduses ja Eesti heas raamatupidamistavas kajastatud põhimõtetest.

Mina: Kahjuks jäi arusaamatuks ka vapimärgipreemia maksustamine.Miks peeti ärimees Ivo Tarti (kellel puudus töösuhe Audru vallaga) vapimärgipreemiast kinni kõik töötasumaksud. 
Vastus:  . Maksu- ja Tolliameti tõlgendus on, et vapimärgipreemiad maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega ning vastavaid maksu on Audru vald ka alati maksnud.  


Mindi lausa niikaugele, et isegi maksuameti peale ei häbenetud valetada. Maksuamet ei annaks kunagi  nii lolle tõlgendusi. Kas Siim tõesti arvas, et millimalli, kes on 10 aastat maksuametis töötanud, ei tea kuidas mida maksustatakse. Ka ei osanud vald viidata kus maksuamet sellise tõlgenduse oleks andnud ja miks tegelikult eelnevatel ja järgnevatel aastatel vapimärgipreemia õigesti maksustati.  
Toon maksuameti tegeliku tõlgenduse mis teeb Audru valla järjekordsele valele lõpu. 

Tere!
Jah, kui puudub töösuhe (nii töölepinguline kui ka võlaõiguslikulepinguline), siis ei kuulu ühekordne väljamakse (nn preemia), mis on tehtud füüsilisele isikule kohaliku omavalitsuse eelarvest maksustamisele sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksega. Selline väljamakse kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga, maksumääraga 20% ning deklareeritakse maksudeklaratsiooni vormi TSD lisal 1 (väljamakse kood on 55) väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Lugupidamisega

Valentina Jurina
Maksu- ja Tolliamet
infotelefon: 8800812
e-post: jurisik@emta.ee


26.01.2015 läkitan uue selgitustaotluse. Soovin teada mis on see erandKuidas mõjutas asja see, et vapimärgipreemia määras volikogu (mis oligi volikogu pädevuses) ja et raha selleks olevat eraldatud reservfondist.  Kas Audru vallavalitsuse arvates tuleneb see raamatupidamisseadusest ja heast raamatupidamistavast.

Vastuskirjaga 03.02.2016 nr 6-17/2566-7 teatab vallavalitsus, et on juba vastused andnud ja rohkem ei selgita.

Kuid millimalli  pole neist  vallavalitsuse tarkades kirjadest lihtsalt tõde  ülesse leidnud siis esitan  05.02.2015 teabenõude ja palun vastavalt AVTS § 15 abi teabe leidmisel vallavalitsuse kirjadest, selleks palun teha kas väljavõtted või eristada muul moel valla kirjas vastavad kohad kus igale küsimusele on antud konkreetne vastus.

Nüüd on vallavalitsus hädas.
15.02. 2016 kirjaga   nr 6-17/2566-9 mis vormistatakse  mingil põhjusel 03.02.2015 kuupäevaga  hakatakse selgitusi andama  aga nüüd juba  hoopis teistsuguseid.   
Kirjas toodu kohaselt-
Audru vald ei olegi väitnud, et Ivo Tartile makstud vapimärgipreemia näidati  erandina tulemiaruande real (500001), vaid et see kajastati erandina sellel real (ekslikult).

Ha.. haa.. haa.. haaaa... või nüüd siis toodi sulgudes sõna ekslikult ja see ekslikult ongi see  erand.
Millimalli ei ole küll  eesti keele tundmises eriti  tugev aga  erandina ja ekslikult ei ole küll kindlasti samatähenduslikud.

Aasta aega vassiti, keerutati nüüd siis teatatakse, et vapimärgireemia kajastati tulemiaruande real valitud või  ametisse nimetatud  ametniku lisatasuna erandina ekslikult.

Selle kirjavahetuse käigus tuli välja veel mitmeid valesid - mõttetuid valesid mis asja kuidagi ei mõjuta. Valetatakse lihtsalt valetamise pärast, sest see on saanud harjumuseks. 


16.02.16

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse - valed, valed valed!

14.05.2015 edastan järelepärimise valda: 

2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti . Kellele (nimeliselt)valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati.


25.05.2015 vastuskirjaga  nr 21.3-10/1248-1 edastatakse: Selgitustaotlusele vastamise tähtaja pikendamise teade


Hr Suursild võtab veel ühe kuu  mõtlemise aega.

See on nüüd selge märk,venitamistaktika,sest tõsiselt võetavaid variante ju pole. Muinasjuttu alles kirjutatakse.Kelle Siim sisse lükkab, kellest saab Suursilla poolt valitud või ametisse nimeta valla kõrge ametnik.Tundub lihtne matt paari käiguga.

Edukas valetamine on väga keerulime millega S.Suursild hakkama ei saa, isegi mitte finantsjuhi Ü. Kaljumäe abiga kuigi valetamise geen sisse kodeeritud.


Mart Laar valetas 2001 aastal, valetas otse-eetris, et pole Edgari fotot tulistanud. Vale oli lõppkokkuvõttes see, mis ta toolilt tõukas, mitte tegu ise. Nii kuulsusetut lõppu Siimule ei sooviks - võta tuure maha!


Kaks kuud hiljem 14.07.2015  saan vastuskirja nr 21.3-10/1248-5.

Teie:  (minu küsimus)
2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti.
Kellele (nimeliselt) valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati.

Meie:(valla vastus)

Ivo Tart: Bruto 6511 kr. Vapimärk Tulumaks 1329 kr, Töötuskindlustusmaks 182 kr
Väljamaks 5000 kr

Ja oligi kogu selgitus.


Ivo Tart on ärimees,  Oü Liu paat juhataja, kellele Audru vallavolikogu otsusega määrati 2010 aastal valla vapimärgi preemia. See on traditsioon  ja vapimärgiga on alati kaasnenud preemia kuid kunagi ei ole seda kajastatud tulemiaruandel ametisse nimetatud või valitud ametniku lisatasuna. Asi haiseb mis hirmus.


Olen küll kuulnud, et kui  jood eesti õlut, läti konjakit ja leedu viina, siis järgmine päev võib peldikus tulla Balti kett aga seda, et vapimärk teeks  ärimehest  volikogu esimehe või vallavanema,või et vapimärgipreemiat saaks nimetada valitud või ametisse nimetatud kõrge vallaametniku lisatasuks pole varem kuulnud.


Vallavanem Suursild ja finantsjuht Kaljumäe on omas elemendis - kas ollakse valmis ka dokumente võltsima. Tuleb pikk vaidlus. Vaatame kui kaugele minnakse.


Teabenõude korras palun  väljastada maksedokumendi mis tõestab vapimärgipreemia väljamaksmist  OÜ Liu Paat juhatajale IVO TART`ile. ( siin )


Ja siin ta ongi -  arvestatud 6511 krooni, väljamaksmiseks 5000 krooni.

Ja veel üks valla poolt saadetud variant (võta milline tahad)Oleks nagu OK aga ....  nii lihtsalt mind ei püüa.

Otsin ülesse volikogu otsuse millega Ivo Tartile see väidetav 6511 krooni vapimärgipreemiat määrati ja

oh-- oh--- ooo

Otsus 
Seega määras volikogu Ivo Tartile vapimärgipreemiat hoopis 8751 krooni mitte 6511 krooni. 
(Palgalehel ühe nime asendamine Ivo Tarti nimega  ei aita- summad ei klapi.)

Lõputu kirjavahetus. 

Vallavanem Suursild ei suuda kuidagi selgitada miks ei võetud vapimärgipreemia arvestamisel aluseks volikogu poolt määratud summat  8751 kr vaid 6511 kr ja  miks väidetakse, et tulemiaruande real kus kajastatakse valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasus on hoopis ( mingi osa) ärimehele  Ivo Tart makstud vapimärgipreemia.  

Suursild üritab kummi venitada nii pikaks kui vähegi annab ja mängu ajada võimalikult segaseks.


Jätkan siitsamast homme, tule tagasi kui huvitab milliseid tobedaid valesid  ja naeruväärseid põhjendusi toodi. 


13.02.16

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse !


Väike õpetus.
Nii saab vaadata mistahes valla mistahes aasta ja kuu aruandeid.
Praegusel juhul otsin Audru valla 2010 aasta veebruari tulemiaruannet.

Googeli otsingusse saldo.fin.ee siis enter, valik Avalik teave ja siis Sisene.
Avaneb Saldoandmike Infosüsteem, esimene leht Aruanded, lahtrisse Tehingupartneri kood/nimetud; Audru vallavalitsus,aasta 2010 ja kuu 2,lehe keskel olevasse lahtrisse Üksused tekib link Audru vallavalitsus millel klikkides avanevad aruanded, 4 võimalus Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga (andmed on kasvavalt, liidetakse iga järgmine kuu).

Avanes selline pikk aruanne siin  mis annab piisavalt informatsiooni. Kontost, mis rohkem huvi pakub, võib paluda teabenõudega väljavõtte. 

Millimalli huvitus neist kontodest
Siin on deklareeritud valitavate ja ametisse nimetatud ametnike palk lisatasud ja hüvitised. Ametisse nimetatud kõrgem ametnik on vallavanem kes saab palka, ametisse valitud ametnikud on volikogu liikmed kes saavad hüvitist volikogu töös osalemise eest sh volikogu esimees  (kes Audru vallas saab pool vallavanema palka igal kuul).
Aga kes siis sai lisatasu ja mille eest - kas vallavanem või volikogu esimees! Kummalgi ei olnud selleks õiguslikku alust. Vallavanemale lisatasu maksmist saab otsustada ainult vallavolikogu aga volikogu seda teinud ei olnud  (millimalli oli 2010 aastal volikogus ja teab täpselt). Volikogu esimees ei saa iseendale lisatasu maksta. Kumb neist premeeris ennast 6511 krooniga? Ühtegi dokumenti lisatasu maksmise kohta vormistatud ei ole.
Hakkab huvitama. 
Tuleb ise võimalikult palju  välja tuhnida ja koopiad teha enne kui vallast pärida. Õiget kellaaega võid sa vallast küsida, see on ka kõik aga kellele rahasid kanditi ...... unusta ära!

Hakkan rahandusministeeriumi kodulehelt Audru valla aruandeid uurima. Kui lisatasu deklareeriti volikogu kuluna sai selle volikogu esimees kui vallavalitsuse kuluna siis vallavanem.  
Aruannetest selgub, et lisatasu on deklareeritud volikogu kuluna. Kes oli 2010 volikogu esimees - Siim Suursild?  Et siis volikogu esimees hellitas ennast  peale korraliku volikogu esimehe tasu ka salajaste lisatasudega.
Lisatasu maksmine ilma, et selleks oleks õiguslikku alust on maakeeli - varastamine.
Eks igaüks otsib kohta kust ta saab .....aga kes sisse lükati ja millist possuhaisu suust välja ajama hakati, sellest kirjutan homme edasi.