Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2016 postitused

Maa-amet edastas Audru vallale märgukirja - suurärastajate maade sihtotstarbed tuleb viia õigusaktidega kooskõlla

21.01.2016 postitasin teema " A udru vald optimeerib suurärastajate maamaksu, määrates nende äritegevuses kasutatavatele maadele üldmaa sihtotstarbe ."     siin   kus  tõin välja mõningad suurärastajate katastriüksused milledele määras vald  maamaksu  vähendamise eesmärgil  koos ärimaa sihtotstarbega ka üldmaa sihtotstarbe.   Nüüdseks on Maa-amet sellele oma seisukoha andnud ja edastanud Audru vallale märgukirja, katastriüksuste sihtotstarvete kooskõlla viimiseks õigusaktidega. Nagu kirjast selgub on Maa amet juba 2008 aastal teinud Audru vallale vastava kirja aga Audru vald sellele ei reageerinud. Eks selle eest ole ka maiust saadud, et ligi 10aastat seda lubati. Maa-ameti kiri Audru vallale siin 

Vapimärgi preemia suuruse otsustas selleks mittepädev isik.

(lingid ei töötanud nüüd töötavad) Mul on kahju, et meie vald on haldussuutmatu, isegi vapimärgi preemia saajad on osaliselt olukorras kus tuleb tõdeda, et vapimärgi preemia saamine polnud seaduslik. Ja ikka kannatavad kõige rohkem need, kes ise pole milleski süüdi. Sõnumitooja aga saab pahameele osaliseks  ja lüüakse risti. Vastavalt Audru valla Põhimäärusele § 8 „Audru valla vapimärgi statuut“   lg 4 v apimärgi saamine kinnitatakse volikogu otsusega ja vastavalt sama § 8  lg 8 rahalise ühekordse preemia suuruse otsustab volikogu   ( kui ei usu loe siin ) Seega selle,  kas ja kui palju  kaasneb vapimärgiga preemiat saab Audru valla Põhimääruse  kohaselt otsustada ainult volikogu , kellelgi teisel ei ole selleks pädevust .   Pädevust ületades tehtud otsus on tühine. - 10. veebruar 2011 volikogu otsusega  nr 12  otsustas volikogu anda  vapimärk Aili Tammele ( otsus siin ). Otsus sisaldab ainult vapimärgi andmist,  preemiast mitte sõnagi.   17. veebruar 2011 läheb

ERANDINA EKSLIKULT

Jätkan eelmist teemat  29  .10.2015 esitan juba jumal teab  mitmenda  selgitustaotluse ja ikka samade küsimustega, sest  vastuseid ei ole. Kui seniajani väideti, et I. Tart vapimärgipreemia  (8751kr) kajastati tulemiaruandel ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasuna  (6511 kr) seepärast, et selle määras volikogu ja raha olevat eraldatud reservfondist siis nüüd lisandus veel üks sõna „ erandina “ Vastuskirjaga 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 teatatakse järgmist: Ivo Tarti preemia on kajastatud erandina kontol 500001, sest antud preemia oli määratud vallavolikogu poolt ja selle võis kanda vallavolikogu reale. Kuna summa suunati reservfondist , siis täiendati vallavolikogu eelarvet antud summa võrra . Tundub, et vastaja ei olnud päris adekvaatne no mingi terviserike sellise luulu kirjutajal on peale tulnud küll. Jäetakse ka selgitamata miks juhul kui oli tegemist vapimärgipreemiaga peeti sellest kinni kõik töötasumaksud.  Kummaline, et eelnevatel ja järgnevatel aastat

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse - valed, valed valed!

Kujutis
14.05.2015 edastan järelepärimise valda:  2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud  ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti . Kellele (nimeliselt) valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati. 25.05.2015 vastuskirjaga  nr 21.3-10/1248-1 edastatakse: Selgitustaotlusele vastamise tähtaja pikendamise teade Hr Suursild võtab veel ühe kuu  mõtlemise aega. See on nüüd selge märk,venitamistaktika,sest tõsiselt võetavaid variante ju pole. Muinasjuttu alles kirjutatakse.Kelle Siim sisse lükkab, kellest saab Suursilla poolt valitud või ametisse nimeta valla kõrge ametnik.Tundub lihtne matt paari käiguga. Edukas valetamine on väga keerulime millega S.Suursild hakkama ei saa, isegi mitte finantsjuhi Ü. Kaljumäe abiga kuigi valetamise geen sisse kodeeritud. Mart Laar valetas 2001 aastal, valetas otse-eetris, et pole Edgari fotot tulistanud. Vale o

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse !

Kujutis
Väike õpetus. Nii saab vaadata  mistahes   valla mistahes  aasta   ja  kuu aruandeid. Praegusel juhul otsin Audru valla 2010 aasta veebruari tulemiaruannet. Googeli otsingusse  saldo.fin.ee   siis enter, valik Avalik teave ja siis Sisene. Avaneb Saldoandmike Infosüsteem, esimene leht Aruanded, lahtrisse Tehingupartneri kood/nimetud; Audru vallavalitsus,aasta 2010 ja kuu 2,lehe keskel olevasse lahtrisse Üksused tekib link Audru vallavalitsus millel klikkides avanevad aruanded, 4 võimalus Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga (andmed on kasvavalt, liidetakse iga järgmine kuu). Avanes selline pikk aruanne  siin   mis annab piisavalt informatsiooni. Kontost, mis rohkem huvi pakub, võib paluda teabenõudega väljavõtte.  Millimalli huvitus neist kontodest Siin on deklareeritud valitavate ja ametisse nimetatud ametnike palk lisatasud ja hüvitised. Ametisse  nimetatud  kõrgem ametnik on vallavanem kes saab palka, ametisse  valitud  ametnikud on v