Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2014 postitused

Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS ) §27 lg 3 sätestab, et   muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub   valla- või linna volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Sama § 27 lg 4 sätestab, et   valla volikogu võib kehtestada nende kulude osaliseks katmiseks lastevanemate poolt   kaetava osa määra ( siin ) Loe ja veendu, et seaduseandja on pannud otsustamise kohustuse ja õiguse   volikogule mitte vallavalitsusele. Kui seadus ütleb volikogu siis ei saa seda teha mitte keegi muu kui volikogu ja   kohustust ei saa delegeerida edasi vallavalitsusele. Vaata aga vaata   Audru vallavalitsust - "kõrgekvaliteedilise" teenuse osutajat. 05. detsember 2013 andis Audru vallavalitsus (mitte volikogu ) korralduse     nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ ( siin ). Vaata ja imesta korraldusel punktis 3 kirjas, et korraldust   rakendata

Audru vallavolikogu seitsmeliikmelise komisjoni kaheksas liige

Kui eelmises postituses toodu oli lihtsalt koomiline  ja  see otseselt midagi ei mõjutanud siis Mercedes Merimaa saamine kultuurikomisjoni liikmeks on juba õigusaktidega vastuolus. Ei ole nii, et proua kangesti tahab mitmes volikogu komisjonis osaleda ja seda talle igaljuhul võimaldatakse. Komisjonides osalemine peaks ikka täitma mingit eesmärki mitte rahakotti. Isegi volikogu alaliste komisjonide moodustamine käib Jaanus Põldmaal üle jõu.   Audru vallavolikogu järgmine aps. 07.11.2013 otsustas  Audru vallavolikogu moodustada alatised komisjonid 7 liikmelised (otsus   siin ) K ultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Kai Oraste ( siin ) aseesimeheks valiti Ado Kirsi ( siin ) veel kinnitati sellesse komisjoni  Marge Tuul, Merle Lillak,   Õie Killing, Kaie Seger, Anu Kurm ( siin ) Kui ma nüüd lugeda oskan siis  saan 7 k ultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liiget  nii nagu volikogu otsusega lubatud.      Aga ...............   16.01.2013 otsuseg

Vallavanem taandas ennast volikogu istungil.........

Audru vallavalitsus koos Pärnu maavanema ja Siseministeeriumiga üllitasid koos   kauamängiva,   "Laadajutud".   Nüüd keriva ja kerivad seda.    Peale Audru ja Lavassaare valla ühinemist hakatavat uuenenud Audru vallas   osutama vallakodanikele hoopis   kvaliteetsemat avalikku teenust.  Tundsin huvi millest tulenevalt see kvaliteet siis   tõuseb ja mis takistas siiani vallarahvale kvaliteetset teenust osutamast. Maavanem  Metsoja kirjutas oma vastuskirjas nii   ( kiri   03.09.2013 nr 2-3/2013/1340-4)   A valike teenuste osutamise kvaliteet tõuseb : esiteks,   tulenevalt uuenenud valla finantsvõimekuse tõusust, mis annab võimaluse leida avalike teenuste osutamiseks võimalikult häid ametnikke ja partnereid .          Kus need head ametnikud ja partnerid   siis nüüd on  või kust ja millal nad tulema hakkavad   - läänest või idast. Siiani pole veel ühtegi   tulemas näha olnud   ja avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet Audru vallas aina langeb. Selline   propagand

Ühehäälselt, ilma ühegi küsimuseta

Audru  vallavolikogu  ( IRL )kõige tähtsam ja kiireloomulisem otsus võeti vastu uue koosseisu esimesel istungil, ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta. Mis otsus   see võis küll olla??   Loomulikult -   vallavanema palga tõstmine. Vaesunud vallavanem Siim ja Jaanus ei tule kuidagi omadega välja, hea vallarahvas toetagem siis neid,   ise nad valisite, ärge laske õnnetukesi koos perega nälga surra. Alles see oli kui 2013 aasta lõpul tõstis volikogu   üksmeelselt (va paha millimalli) volikogu esimehe ettepanekul  vallavanema palka (1981,26 euri kuus).  Paar kuud hiljem teeb   volikogu esimees Jaanus Põldmaa volikogu uuele koosseisule jälle ettepaneku tõsta  vallavanema palka. Kui palju HR Suursild  oma palganumbriks nüüd siis nõudis ja milliseid hüvitisi   talle veel määrati? Vaata Audru Vallavolikogu määrus nr 29   07.11.2013 “ Vallavanemale makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord (   siin ) Ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta volikogu otsustas !!!! Palk