30.05.18

Pärnu linna revisjonikomisjon püüab rikkumisi kinni mätsida......

Täna tuli siis Pärnu linna revisjonikomisjoni vastus minu pöördumisele kus palusin kontrollida kas Audru vallale kuulunud Liu sadama kaasomandi osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu sadamale ja 1 euroga oli kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra §-ga 61 p 4 ja § 58 lg 5.

On üldteada, et TÜ Liu sadam ei vastanud Audru vallavara valitsemise korraga nõutud tingimustele (ei olnud selle vallavara eelnev kasutaja ega parendanud vara omal kulul) seda on ka linnavalitsus ise kinnitanud.

Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjon: Esimees: Heldur Paulson - EKRE
Aseesimees: Vladimir Zemljannikov - Keskerakond
Liikmed: Eino-Jüri Laarmann - valimisliit Pärnu Ühendab

Toon allpool väljavõtte revisjonikomisjoni kontrolli tulemustest, mis mulle saadeti. Kas sina leiad mõne koha kus oleks mainitud kasvõi ühe sõnagagi Audru vallavara valitsemise korda rääkimata sellest, et oleks kontrollitud ja analüüsitud kas ja kuidas Liu sadama osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu Sadamale oli/ei olnud selle korraga kooskõlas. 


Kopeeriti lihtsalt hunnik suvalisi, asjasse mittepuutuvaid seadusesätteid, et midagigi kirjutada ja teha tarka nägu. Et siis läbilõige EV seadusandlusest, millel antud asjaga pole mingit seost.

Vaata ja naera või nuta. See siis nüüd ongi see ausus, sõltumatus ja nii seda õigusriiki ülesse ehitama hakataksegi! Uskumatu!

Kus siin siis kooskõla Audru vallavara valitsemise korraga kontrolliti, analüüsiti ja tulemus välja toodi?
Haa ....haaa.... haaaa. ...
Hea, et veel loomakaitse- ja alkoholiseaduse sätteid ei kopeeritud.
Aitan ja jätkan....
AS § 2 lg 1 - Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.
LoKS § 28 lg 1 - Loomaaed on koht kus loomi alaliselt peetakse avalikuks näitamiseks seitse või enam päeva aastas.
Edastasin ka juba täiendava pöördumise revisjonikomisjonile ja loodan, et kui sellele vastus tuleb saab toodud läbilõige EV seadustest olema veel mitmekesisem. Miks mitte kopeerida lõike Murphy seadustest, rahapesu seadusest, pagulaste seadusest, kooseluseadusest jne.

Kui vastus tuleb siis jätkan.

29.05.18

Kas nii raske on mõista, et lähtuda tuleb kehtestatud kordadest?

07.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule (sh revisjonikomisjonile)  pöördumise kus osutasin, et Audru vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 74 millega võõrandati  otsustuskorras ja 1 euroga Liu sadama kinnistu kaasomandi osad,  TÜ Liu Sadamale (siin ) ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega (kord siin )

Korra  § 61 p 4  lubab vallavara võõrandada otsustuskorras ainult vallavara senisele kasutajale (7a) kes on vallavara omal kulul parendanud  kuid TÜ Liu sadam ei olnud vallavara senine kasutaja  ( hoonestusõigus oli seatud  hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks) ja TÜ Liu Sadam ei olnud  valla kaasomandi osa omal kulul parendanud. Seega  ei olnud õiguslikku alust võõrandada Liu sadama kinnistu kaasomandi osa TÜ Liu Sadamale vaid tulnuks korraldada enampakkumine.

Sama vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 seab ka tingimused kuidas võõrandamise hind määrata tuleb  (olenemata sellest kas võõrandamise hinna otsustab vallavalitsus või volikogu)  ja tingimuseks on, et  müügihinna määramisel tuleb alghinna määramisel võtta aluseks eeldatav turuväärtus või eksperdi hinnang kuid vallavalitsus  ei võtnud alghinna määramisel aluseks ei eksperdi hinnangut ega eeldatavat turuväärtust vaid määras müügihinnaks  1 euro mis  ei olnud  kooskõlas vallavara valitsemise korra § 58 lg 5 tingimustega . 

Pärnu linnavolikogu väitis, et tema ei ole pädev korralduse üle järelevalvet teostama ja edastas  minu pöördumise  linnavalitsusele (seega kontrollib linnavalitsus ise ennast).

Linnavalitsuse vastust ei ole veel saabunud kuid leidsin dokumendiregistrist Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli  15.05.2018 kus punktis 2 oli käsitletud minu pöördumist seoses õigusvastase korraldusega.

Olen üllatunud, ehmunud ja pettunud.  Protokollist ei nähtu, et revisjonikomisjonis oleks  üldse jutukski võetud Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud kohustuslikud tingimused, rääkimata kontrollimisest kas korraldus vastab neile tingimustele -  arutleti hoopis selle üle kes , millal, ja miks Audru vallale Liu sadama kinnistu osad kinkis ja muud asjasse mittepuutuvat.

Toon siinkohal väljavõtte revisjonikomisjoni protokolli punktist 2.

Milleks seda  asjasse mittepuutuvat  jura  aeti - aru ma ei saa.  Kas keegi luges revisjonikomisjoni protokollist välja ka midagi selle kohta  mis puudutas Audru vallavara valitsemise korra §-s  61 p 4 ja § 58 lg 5  toodud tingimusi. Ei sõnagi!  ( Suursild ja Metsoja naeravad vaikselt habemesse).

-Pole oluline kas   vald omas 1% või 100%  osasid,  võõrandamisel tulnuks  lähtuda ikka ainult  vallavara valitsemise korrast  ( see revisjonikomisjoni ei paistnud huvitavat) 

-Siimu jutt, et vald tuli kogukonnale vastu ja võõrandas 1 euroga,  on pehmelt öeldes tobe . Vald ei saa kogukonnale ( MTÜ Siimule ) vastu tulla kuna vald peab vallavara võõrandamisel lähtuma vallavara valitsemise korrast  (turuhind või eksperdi hinnang ). Vald (linn )  peab täitma seadust ja kehtivat korda ( see revisjonikomisjon ei paistnud huvitavat).

-Olenemata, asjaolust, et vald ei ole Siimu väitel Liu sadamasse raha pannud, siis valla kaasomandi osa väärtus tõusis niikuinii PRIA  suurte toetuste arvel tehtud parendustega ( mitte ainult sadama taastamisrahad vaid ka edaspidi sadama arenduseks saadud toetused millest oli juttu ka RADAR is) )

-   Antud juhul polnud oluline mitte see  kes müügihinna määras  (kas vallavalitsus või volikogu)  vaid see kuidas see määrati ja kuidas tegelikult tulnuks määrata st alghinna määramisel  pidanuks nii volikogu kui ka vallavalitsus niikuinii aluseks võtma (lähtuvalt  vallavara valitsemise kord § 58 lg 5)  kas eksperdi hinnangu või eeldatava turuväärtuse (protokollist nähtuvalt  ei paistnud see revisjonikomisjoni huvitavat).

Halloooo........ Mis toimub? Kas revisjonikomisjon ei tutvunudki eelnevalt Audru vallavara valitsemise korraga ega pööranud mingit tähelepanu viidatud rikkumistele.

Veel protokollist .
Eino- Jüri- Laarmann: Hea et sellest 1% lahti saab. Palju hullem kui ......

Hr Laarmann, isegi  see "õnnetu" 1%  oleks tulnud võõrandada kooskõlas Audru vallavara valitsemise korraga (sellest oleks olnud kohane revisjonikomisjoni liikmel lähtuda)

Nüüd jääb üle oodata vastuskirju. Kindlasti ei lepi ma mingi hämaga ja ootan konkreetset vastust miks ei arvestatud otsustuskorras vallavara võõrandamisel kehtestatud Audru vallavara valitsemise  korra § § 61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega.


23.05.18

Pärnu linnavalitsuse ametnike põhipalgad 01.04.2018 seisugaabilinnapea Rainer Aavik 1 3 000,00
arhitekt-planeerija Reeda Agan 1 1 160,00
eestkostespetsialist Veronika Ahtijainen 1 1 060,00
osavallakeskuse juhataja Priit Annus 1 2 200,00
Järelevalveinsener-menetleja Arvid Arroval 1 1 150,00
mõõdistustööde registri spetsialist Reti Arroval 1 1 100,00
arendusjuht-teenistuse juhataja Sander Blehner 1 1 600,00
menetleja Aleksandr Bõstrov 1 850,00
linnaarhitekt Henri Eessalu 1 1 800,00
osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann 1 2 100,00
teenistuse juhataja Andrus Haugas 1 1 850,00
info peaspetsialist Reet Heldja 1 1 220,00
eelarvespetsialist Margit Hmelevskoi 1 1 240,00
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Viktooria Hrabrova 1 1 200,00
menetleja Taivo Hunt 1 850,00
keskkonna ja heakorra spetsialist Reet Jalakas 1 1 250,00
sotsiaalkonsultant Svetlana Järvela 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Sirje Järvet 1 1 198,00
vanemmenetleja Margot Järvoja 1 1 300,00
sotsiaalkonsultant Katrin Jäärats 1 1 000,00
peaspetsialist-teenistuse juhataja Kristina Jürissoo 1 1 400,00
arhitekt Kristi Kalamees 1 1 160,00
lastekaitsespetsialist Kristel Kambek 1 1 050,00
teede peaspetsialist Jaak Kanniste 1 1 350,00
arhitekt Kadri Karjus 1 1 160,00
keskkonna ja heakorra peaspetsialist Sigrit Kasemets 1 1 100,00
osakonna juhataja Aika Kaukver 1 2 050,00
juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Väino Kaur 1 1 800,00
Ehituslubade spetsialist Risto Kikkas 1 1 400,00
kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi 1 1 200,00
teede spetsialist Valentina Klaus 1 1 100,00
osakonna juhataja Kaido Koppel 1 2 050,00
linnapea Romek Kosenkranius 1 3 375,00
kultuuritöö vanemspetsialist Katrin Kukk 1 1 040,00
abilinnapea Meelis Kukk 1 3 000,00
plaanide registri spetsialist Annika Kullerkan 1 1 100,00
haljastuse peaspetsialist Kadri Kõresaar 1 1 100,00
eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant Kristi Kähär 1 1 000,00
menetleja Inge Laine 1 850,00
sotsiaalkonsultant Karene Lainela 1 1 185,00
lastekaitsespetsialist Mirjam Lank 1 1 050,00
üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 1 1 250,00
sotsiaalregistri spetsialist Liili Lemmergas 1 900,00
teenistuse juhataja Anneli Lepp 1 1 650,00
infospetsialist-registripidaja Riita Lillemets 1 1 190,00
maa peaspetsialist Merje Luik 1 1 170,00
haridusnõunik Katrin Markii 1 1 530,00
mõõdistustööde peaspetsialist Anne Mathiesen 1 1 200,00
teenistuse juhataja Kristi Matiisen 1 1 800,00
sotsiaalkonsultant Maire Matsiselts 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Merilin Meius 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Maria Merila 1 1 050,00
planeeringute spetsialist Merle Mõttus 1 1 160,00
keskkonna ja heakorra spetsialist Piret Mäestu 1 1 100,00
linnaarengu peaspetsialist Merle Mägi 1 1 200,00
alushariduse peaspetsialist Marga Napp 1 1 380,00
teenistuse juhataja Maire Nigul 1 1 700,00
linnaaednik Anu Nurmesalu 1 1 100,00
juhtivspetsialist- teenistuse juhataja Karmo Näkk 1 1 485,00
infospetsialist-registripidaja Liia Oidjärv 1 1 000,00
osavallakeskuse juhataja Anu Peterson 1 1 500,00
teenistuse juhataja Irene Peterson 1 1 250,00
lastekaitsespetsialist Liisi Pikkur 1 1 050,00
linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu 1 1 100,00
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Jekaterina Põldots 1 1 200,00
tehnovõrkude peaspetsialist Jaan Põlma 1 1 150,00
kultuuritöö peaspetsialist Alli Põrk 1 1 040,00
ehitusjärelevalve insener Ago Randorg 1 1 300,00
lastekaitsespetsialist Galina Rannama 1 1 050,00
peaspetsialist Liis Rausk 1 1 250,00
kommunikatsioonide registri spetsialist Andrus Rebane 1 1 030,00
huvihariduse spetsialist Kadri Rebane 1 1 100,00
Ehitisregistri spetsialist Eve Rebina 1 1 060,00
infospetsialist-registripidaja Maigi Reepalu 1 1 000,00
rahvatervise spetsialist Eha Ristimets 1 1 000,00
linnasekretär Tiina Roht 1 2 680,00
sppetsialist Marina Rohtmäe 1 1 000,00
peaspetsialist Valli Roosmaa 1 1 500,00
ehitusjärelevalve insener Mati Roossaar 1 1 300,00
arhitekt-planeerija Merilin Rosenberg 1 1 200,00
eakate hoolekande peaspetsialist Iris Ruut 1 1 250,00
menetleja Piret Saar 1 850,00
sotsiaalkonsultant Tiiu Saar 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Sirli Sabiin 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Liisa Saks 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Eliise Salla 1 1 100,00
juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Reet Salmu 1 1 600,00
järelevalveinsener-menetleja Hillar Sojonen 1 1 300,00
siseaudiitor Kirsti Soontalu 1 1 400,00
abilinnapea Marko Šorin
3 000,00
abilinnapea Siim Suursild 1 3 000,00
sotsiaalkonsultant Sirje Tali 1 1 000,00
Saarevaht Ülle Tamm 0,5 560,00
kultuuri- ja sporditöö spetsialist Maarja Tammai 1 1 040,00
liikluse spetsilist Toomas Tammela 1 1 200,00
noorsoonõunik Reine Tapp 1 1 350,00
sotsiaalkonsultant Krista Tatra 1 1 000,00
eelarvespetsialist Triin Tillart 1 1 240,00
avahooldusspetsialist Pilvi Tolmik 1 1 050,00
eelarve peaspetsialist Kirsti Toodu 1 1 500,00
andmebaaside spetsialist Evelin Tormilind 1 1 100,00
sotsiaalkonsultant Aita Tsupilo 1 1 000,00
planeeringute peaspetsialist Ülle Tuulik 1 1 160,00
osakonna juhataja Ene Täht 1 1 900,00
heakorraspetsialist Piret Unn 1 1 100,00
lastekaitsespetsialist Irma Vaher 1 1 050,00
elamumajanduse peaspetsialist Liivi Vaidla 1 1 050,00
finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru 1 1 900,00
spetsialist Endla Õunap 1 950,00