12.05.14

Audru vallavalitsus oli jälle sunnitud oma õigusakti seadusega kooskõlla viima

Nüüd siis  Audru vallas „kõrgekvaliteediline“ teenuste osutaminene  just nii nagu  Siim ja  maavanem enne ühinemist lubasid.  No ma ei tea kedagi kes teaks kedagi.............

Audru valla rahvas on rahulik rahvas nemad suurt kisa ei tee ükskõik kui palju nende õigusi ka ei rikutaks  ja kuidas ka ei valetataks.  On see nüüd  ikka rahulikkus või ükskõiksus.............
 
Vallakodanikele pannakse pidevalt seadusest mittetulenevaid kohustusi, kehtestatakse tingimusi mida seadused ette ei näe.  Teistes valdades ei oleks see mõeldav - oleks kisa kohe lahti.

Aga seda rõõmsamalt avalikustan „briljante“ sõnnikuhunnikus.  
Koolieelse lasteasutuse seadus § 15 lg 4 kohustab valla- või linnavalitsust kehtestama laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra (ainult korra, mitte tingimusi). Kord  st ainult vastavad menetlusreeglid.

Riigikohtu selgituse kohaselt tähendab „kord“   seaduses sisalduva üldkorra tehnilist täpsustamist  ning korra kehtestamiseks antud volitusnorm ei hõlma volitust kehtestada seadusega võrreldes täiendavaid sisulisi piiranguid.  
Lapse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise sisuliste tingimuste osas tuleb valla- või linnavalitsusel lähtuda seadusandja  kehtestatud tingimustest.
Põhiseaduse § 3 lõikest 1 ja § 154 lõikest 1 tuleneb seaduslikkuse põhimõte, mis tähendab, et kui teatud küsimuse lahendamine on seadusega reguleeritud, ei ole kohalikul omavalitsusel õigust seadust ignoreerida ega iseseisvalt oma võimuvolitusi, sh õigustloovat pädevust laiendada, seega kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada veel mingeid lisatingimusi. 

Audru Vallavalitsus andis 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (Edaspidi Määrus siin )
Vastuolus koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõikega 4 on aga Audru Vallavalitsus kehtestanud
lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtul tingimusi, mida ei sisalda koolieelse lasteasutuse seadus ning mis ei tulene ka ühestki muust seadusest.

Audru Vallavalituse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“  § 5 kohaselt sõlmitakse lapsevanemaga Audru  valla koolieelses munitsipaallasteasutuses koha kasutamise lepingu ( määruse lisa 2)  

Selle lepingu punkt 3.2.4  kohaselt  lapsevanem kohustub võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust.

Seadus sellist tingimust ette ei näe.
Sellega paneb Audru Vallavalitsus lapsevanemale  seadusest mittetulenevaid kohustusi mis ei ole õiguspärane.  Seadusest ei tulene lapsevanemal kohustust võimaldada  lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust. See on lapsevanema valiku ja võimaluse küsimus. Sellise tingimuse seadmine rikub lapsevanemate õigust otsustada iseseisvalt  kas ja millal. 

Lapse vastuvõtmisel ja väljaarvamisel koolieelsest lasteasutusest tuleb võtta aluseks need tingimused, mis on seaduses sätestatud. 

KELS § 10 lg 1  ja § 1 lg 1 tuleneb ainult kaks tingimust millal võib  lapse lasteasutusest välja arvata
- kui vanem seda soovib või
- kui  kui laps läheb kooli.

Aga vaata mis Audru tarkpead kokku kirjutasid

Audru vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2  lisaks (lisa  2)  olevas lepingus   on toodud hoopis rohkem lepingu lõpetamise tingimusi kui seadus ette näeb. 
Nii  ei tohiks olla koolieelse lasteasutuse seaduse järgi võimalik last koolieelsest lasteasutusest välja arvata Audru Vallavalitsuse määruse ( lisa 2) nende  punktide alusel.

4.3.3. direktori ühepoolse otsuse alusel, kui:
4.3.3.1. lapsevanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteasutuse direktoriga;
4.3.3.2. lapsevanem ei ole tasunud 2 (kaks) kuud lasteaiatasu, kusjuures direktor on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult teavitanud võlast;
4.3.3.3. laps on lasteasutusest puudunud 2 (kaks) kuud ja lasteasutust ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
4.3.3.4. kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Audru valla elanikeregistrist. 

 Need Audru Vallavalitsuse poolt täiendavalt määratud tingimused  (Lisas  2 leping)  punktides  3.2.4 ja  4.3.3.1 - 4.3.3.4  on seadusega vastuolus ja need tuleb muuta.

Põhjendamatult küsitakse lasteaiakoha saamisel Audru vallas andmeid  lapsevanemate töökoha ja ameti kohta mis ei ole põhiseadusega kooskõlas.  

Audru Vallavalituse 13.02.2014 määruse nr 2    § 4 lg 1 sätestab, et laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase taotluse alusel (taotluse vorm  on määruse lisa 1.

Nimetatud vormil on küsitud andmeid mh lapsevanemate  töökoha ja ameti kohta. Nende isikuandmete suhtes puudub otsene teadmisvajadus. Vanemate ameti- ja töökoha andmeid võib lasteasutus  küsida vaid vanemate nõusoleku olemasolu korral.  

Vanemate töökoha ja ameti teadmine võib kaasa tuua varajase rühmitamise nende vanemate haridustaseme ja positsiooni järgi, mis võib avaldada mõju lapsele kui ka hilisematele karjäärivalikutele. Sõltuvalt vanemate töökoha mainest võidakse hakata kohtlema erinevalt ka lapsi.

Eesti Vabariigi põhiseadus tagab igale inimesele õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele (§ 26) ning enesemääramisele (§ 19). Viimase üheks osaks on ka nn informatsiooniline enesemääramise õigus. Mainitud põhiõigused peavad tagama, et isik saaks võimalikult palju ise otsustada, kas ja millises ulatuses enda kohta käivaid andmeid levitada. Eraelu ning informatsioonilise enesemääramisõiguse kaitse tagamiseks peab riik seadma piirid isikuandmete töötlemisele.  

Audru valla Määrus (sh lisad)  on viidatud osas vastuolus seaduse ja põhiseadusega ning nimetatud sätteid tuleb muuta viisil, mis tagaks nende kooskõla seaduse ja põhiseadusega.

03.03.2014 saadan eespool toodud sisuga kirja vallavalitsusele ja teen ettepaneku määrust muuta  viia see seadusega kooskõlla. Kogemuslikult tean, et see on vale ja mõttetu samm kuid otsustan anda Siimule siiski võimaluse oma jura ise ära parandada.  

Et Suursild on seadustes võhik ja selline vigade kättenäitamine on talle alandav siis saangi 2.04.2013 vastuseks üleoleva  kirja milles teatatakse, et võibolla edaspidi isegi arvestatakse minu ettepanekutega. Oleks naiivne haldussuutmatult vallavalitsuselt midagi muud oodatagi.  

Millimallit aga  ignoreerida ei saa, sest millimallil on ju  õigus (alati),  ilma põhjaliku eelneva kontrollita ta niisama plõksima  ei hakka.  

07.04.2014 teen taotluse riikliku järelevalve teostamiseks Haridus ja Teadusministeeriumile.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 kohaselt teostab lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem (edaspidi koos nimetatud järelevalveasutus).

Seega taotlen Haridus  ja Teadusministeeriumilt riikliku järelevalve teostamist  Audru vallas seoses täiendavate, seadusest mittetulenevate,  tingimuste kehtestamisega lapsevanematele  lapse koolieelsesse munitsipaalasteasutusse vastuvõtmisel  ja sealt väljaarvamisel

Ja ennäe, ei olegi enam vaja alandlikult oodata vallavalitsuse lahkust.
Haridus ja teadusministeeriumi kohustab Audru vallavalitsust muutma määrust ja viima see seadusega kooskõlla.
24.04.2014 ongi  Audru vallavalitsus sunnitud muutma oma  määrust (siin) ja selle millimalli poolt toodu kohaselt seadusega kooskõlla viima. Tutvu muudetus määrusega.

 Jäetakse välja kõik seadusevastaselt kehtestatud lisatingimused ja ka lastevanemate töö ja ametikoha küsimine on võimalik ainult lapsevanema soovi korral.

Kokkuvõtlikult
Lapsevanemad jätke meelde, et lasteaiast saab lapse välja arvata ainult kahel juhul

Kui lapsevanem seda soovib
Kui laps läheb kooli

Ei kehti enam ükski valla poolt seni omavoliliselt määratud tingimus
Ei saa välja arvata kui laps või lapsevanem rikub kodukorda ja lepingut.
Ei saa välja arvata kui lasteaiamaks on tasumata (saab anda  kohtusse ja nõuda raha  kohtu kaudu aga last välja ei saa arvata )
Ei saa välja arvata kui laps on puudunud (ükskõik kui kaua) ja lasteasutust ei ole informeeritud.
Ei saa välja arvata kui laps ja lapsevanem on jooksval aastal välja registreeritud
Ei pea võimaldama suvel lapsel lasteaiast puhkust (lapsevanema oma asi kas ja millal)  
Ei pea  kirjutama (avaldama)  oma töökohta ja ametit kui ei taha  (ainult soovi korral)

Lapsevanemad teatke ja kasutage oma õigusi !!!!! 

Suur Ego  ja väikesed teadmised seadustest ei ole just hea variant.