Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2014 postitused

Lapsevanemad, teadke ja kasutage oma õigusi

Audru vallas ei ole kõigil lastel tagatud võimalus käia teeninduspiirkonna järgses valla lasteaias. Mitmed lapsevanemad on kurtnud, et kohtade puudumise tõttu on soovitatud neil viia laps kas Aruvälja või Jõõpre lasteaeda mis aga ei jää nende elukoha teeninduspiirkonda. Koolieelse lasteasutuse seadus § 10 lg 1 sätestab siin :   Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Audru valla lasteaedade teeninduspiirkonnad on kinnitatud siin Kopeerin;    Kinnitada valla munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnad alljärgnevalt:   1) Aruvälja Lasteaed Algkool  - Aruvälja, Ahaste, Kärbu, Põhara, Soeva ja Kihlepa küla;   2) Audru Lasteaed  - Audru alevik, Lemmetsa, Liiva, Papsaare, Valgeranna ja Põldeotsa küla;   3) Jõõpre Kool  - Jõõpre, Ridalepa, Malda, Oara ja Saari küla;   4)

Sõnajaldade tuulikud Saari külas on nüüd reaalsus

Olulise informatsiooni saamine Audru vallas sõltub sellest  kas vallavalitsusel on mugav ja kasulik seda jagada või  avalikustatakse ainult lõpptulemus.  Tuulikute püstitamist Saari külla varjati avalikkuse eest viimase võimaluseni ja alles eile said sellest teada volikogu liikmed.  Aga peale seda millimalli postitust võtab Siim Suursild vallalehes kindlasti tuulikud kõne alla ja hakkab  neid"laikima"   Et tuulikud toovad tahes-tahtmata kaasa  keskkonna  muutuse on loomulik,  see aga  tekitab inimestes erinevaid reaktsioone. Tavaliselt  vajab inimene hirmudest üle saamiseks lihtsalt  rohkem informatsiooni ja kaasamist. 01.10.2014 esitas Elektri Energia AS  (volitatud esindaja Andres Sõnajalg)  Audru vallavalitsusele  taotluse lubada neil 5 uue põlvkonna tuulegeneraatori (3 MW, tüüp Eleon 3M165 HH177) püstitamist Audru valda, Saari külla, läbi projekteerimistingimuste, ilma detailplaneeringut algatamata ja avalikkust kaasamata. (taotlus siin ) Audru vallavalitsus

Vallavanem sõlmis endise vallasekretäriga dokumentide korrastamise ja üleandmise lepingu kuigi too oli asjaajamise juba väidetavalt enne lahkumist suuliselt üle andnud !!

Mul on ka   häämeel,   et Siim Suursild    end oma kõrgel kohal   hästi tunneb, seal päikest, kuud,   ennast ja oma valetamisoskust imetleb   ja seadusi millekski ei pea. Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem maksis  lahkuvale vallasekretärile pr A. Aitajal  vaikimistasu  - e  tasu erakordse teenistusalase saavutuse eest.   Aga see ei olnud veel kõik! Lahkuval ametnikul on kohustus vastavalt     a sjaajamiskorra ühtsed alused  § 48 lg 1 (lühend   AÜA   siin   ) anda asjaajamine,   dokumentatsioon   üle hiljemalt   enne ametist lahkumist. Samuti sätestab sellise kohustuse Avaliku teenistuse seadus  § 56 .   Seega pidi Pr Aitaja andma asjaajamise, dokumendid  üle hiljemalt töölt lahkumise päevaks so   30.05.2014. Edastan valda 29.09.2014  teabenõude ( dok registris avalikustatud) ja  palun  saata dokument (üleandmise akt vm ) millega vormistati   dokumentatsiooni, asjaajamise üleandmine, seoses (endise ) vallasekretäri pr Aino Aitaja   lahkumisega.   Vastus

Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kas utataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega. 29. mai 2014 käskkirjaga   nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat   4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.   K äskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada.  Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks tingimuse mis kohustas lapsevanemat andma lapsele suveperioodil lasteaias käimise puhkust 2 nädalat.

Nagu eelmises artiklis kirjutasin oli Audru Vallavalitsus sunnitud muutma  oma 13.02.2014  määrust millimalli poolt Haridus ja Teadusministeeriumile tehtud taotluse alusel ja tunnistama kehtetuks õigusvastaselt seatud tingimused  lasteaedadesse vastuvõtul ja väljaarvamisel. Aga.... Vallavalitsus jättis määrusesse veel ühe tobeda  tingimuse mis ei tulene seadusest  ja millega kohustati lapsevanemat võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust. Vallavalitsusel ei ole õigust sellist tingimust seada.  Haridus ja teadusministeerium ei osutanud sellele mingit tähelepanu ja minu " püha sõda"  jätkus. Palusin ministeeriumil selgitada ja viidata vastavale seadusele  millest  tuleneb lapsevanema selline kohustus.  Ministeerium vassis ja keerutas, teatades, et temal ei ole õigust kontrollida kohaliku omavalitsuse kohustusi .  Et siis õigusakt  (määrus) on Haridusministeeriumi arvates KOHUSTUS. Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 lg 1

Audru vallavalitsus oli jälle sunnitud oma õigusakti seadusega kooskõlla viima

Nüüd siis  Audru vallas „kõrgekvaliteediline“ teenuste osutaminene  just nii nagu  Siim ja  maavanem enne ühinemist lubasid.  No ma ei tea kedagi kes teaks kedagi............. Audru valla rahvas on rahulik rahvas nemad suurt kisa ei tee ükskõik kui palju nende õigusi ka ei rikutaks  ja kuidas ka ei valetataks.  On see nüüd  ikka rahulikkus või ükskõiksus.............   Vallakodanikele pannakse pidevalt seadusest mittetulenevaid kohustusi, kehtestatakse tingimusi mida seadused ette ei näe.  Teistes valdades ei oleks see mõeldav - oleks kisa kohe lahti. Aga seda rõõmsamalt avalikustan „briljante“ sõnnikuhunnikus.   Koolieelse lasteasutuse seadus § 15 lg 4 kohustab valla- või linnavalitsust kehtestama laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra (ainult korra, mitte tingimusi). Kord  st ainult vastavad menetlusreeglid. Riigikohtu selgituse kohaselt tähendab „kord“   seaduses sisalduva üldkorra tehnilist täpsustamist  ning korra kehtestamiseks antud volitusnorm ei

Volikogu liikme kolmele kirjale mittevastamine koormas vallavalitsust

"Olla Audru vallavolikogu liige on uhke ja hää" 14.10.2013 on edastatud vallavalitsusele teabenõue kus muuhulgas on palutud: saata väljavõte   dokumendiregistrist kust nähtuks kokkuvõtlikult   kõik   volikogu liikme     Anne Seimari poolt 2013 aastal saadetud arupärimised, kirjalikud pöördumised, samuti tuua välja need milledele ei ole vastatud. 22.10.2013 vastuskirjaga vallavalitsus palutud väljavõtteid ei saada vaid teatab, et kirjad on avalikustatud dokumendiregistris (otsi ise). 16.12.2013 uuesti teabenõue (kopeerin ) Palun saata 1.1 Väljavõte dokumendiregistrist ( metaandmed)   2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt   Audru vallavalitsusele ja volikogule saadetud kõigist arupärimistest ja kirjalikest küsimustest. 1.2 Väljavõte dokumendiregistrist (metaandmed)   nendest volikogu liikme Anne Seimari 2013 a kirjadest , arupärimistest   milledele ei ole   veel vastatud.   Kirju saata ei ole vaja (ainult metaandmed,   kuup nr ) 23.12.2013   kirj