20.11.14

Lapsevanemad, teadke ja kasutage oma õigusi

Audru vallas ei ole kõigil lastel tagatud võimalus käia teeninduspiirkonna järgses valla lasteaias. Mitmed lapsevanemad on kurtnud, et kohtade puudumise tõttu on soovitatud neil viia laps kas Aruvälja või Jõõpre lasteaeda mis aga ei jää nende elukoha teeninduspiirkonda.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 10 lg 1 sätestab siin :  
Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Audru valla lasteaedade teeninduspiirkonnad on kinnitatud siin

Kopeerin;  
 Kinnitada valla munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnad alljärgnevalt:
 1) Aruvälja Lasteaed Algkool  - Aruvälja, Ahaste, Kärbu, Põhara, Soeva ja Kihlepa küla;
 2) Audru Lasteaed - Audru alevik, Lemmetsa, Liiva, Papsaare, Valgeranna ja Põldeotsa küla;
 3) Jõõpre Kool - Jõõpre, Ridalepa, Malda, Oara ja Saari küla;
 4) Lavassaare Lasteaed Algkool  - Lavassaare alev ja Saari küla;
 5) Lindi Lasteaed-Algkool  -  Kõima, Tuuraste, Eassalu, Kihlepa, Soomra, Lindi, Liu, Saulepa, Kabriste ja Marksa küla.


Omavalitsus peab katma eralastehoiu kulud kui lapsel ei võimaldata käia teeninduspiirkonnaks määratud valla lasteaias.

Kohus on langetanud otsuse, mis taas kord annab õiguse lasteaiakohata jäänud lapse vanematele. Seekord läks kohus kaugemalegi – lisaks kohustusele leida lapsele koht munitsipaallasteaias, peab vald maksma kinni erahoiu ja munitsipaallasteaia hinna vahe.

Tallinna halduskohtus leiab tänaseks jõustunud otsuses, et omavalitsus peab kohtlema kõiki 1,5–7aastaseid lapsi võrdselt. Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi peab omavalitsus vanema soovil tagama kõikidele selles vanuses lastele, kes elavad tema haldusterritooriumil, võimaluse käia valla teeninduspiirkonna lasteasutuses. Pärnumaal Sauga vallas see nii ei ole ja pere, kus üks laps käib valla lasteaias, teine Pärnus erahoius, kaebas valla kohtusse.

Kohtuotsus kõlas: Sauga vallavalitsus peab looma ka pere teisele lapsele võimaluse käia valla Jänesselja lasteaias ja kuni vastava võimaluse loomiseni finantseerima tema vanematele eralasteaia või lapsehoiuteenust igakuiselt summas, mis ületab samal ajal Jänesselja lasteaias käivate laste vanemate omaosaluse ja toiduraha summat. Vanemate enammakstud raha peab vald kohtu otsuse järgi kompenseerima tagasiulatuvalt. 


Lingid

Ülenurme vallalt välja mõistetud kulud lapsevanema kasuks

Kohtuotsus Sauga vald


 

 

07.11.14

Sõnajaldade tuulikud Saari külas on nüüd reaalsus


Olulise informatsiooni saamine Audru vallas sõltub sellest  kas vallavalitsusel on mugav ja kasulik seda jagada või  avalikustatakse ainult lõpptulemus.  Tuulikute püstitamist Saari külla varjati avalikkuse eest viimase võimaluseni ja alles eile said sellest teada volikogu liikmed.
 Aga peale seda millimalli postitust võtab Siim Suursild vallalehes kindlasti tuulikud kõne alla ja hakkab  neid"laikima"  

Et tuulikud toovad tahes-tahtmata kaasa  keskkonna  muutuse on loomulik,  see aga  tekitab inimestes erinevaid reaktsioone. Tavaliselt  vajab inimene hirmudest üle saamiseks lihtsalt  rohkem informatsiooni ja kaasamist.

01.10.2014 esitas Elektri Energia AS  (volitatud esindaja Andres Sõnajalg)  Audru vallavalitsusele  taotluse lubada neil 5 uue põlvkonna tuulegeneraatori (3 MW, tüüp Eleon 3M165 HH177) püstitamist Audru valda, Saari külla, läbi projekteerimistingimuste, ilma detailplaneeringut algatamata ja avalikkust kaasamata. (taotlus siin )

Audru vallavalitsust ei tulnud kaua  moosida,  juba 16.10.2014 rahuldati  Elektri Energia taotlus ja  kinnitati   projekteerimistingimused (korraldus siin) mis tähendab, et mingit avalikustamist ja rahva kaasamist ei tule, asi aetakse korda ehituslubade väljastamisega. Põhjenduseks toodi avaliku huvi puudumine ning asjaolu, et  Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringuga on juba määratud  tuulepargi võimalik ala Saari külas ja tuulikute minimaalne  kauguse elamust (1km) ja tiheasustusalast (2 km)

Avaliku huvi puudumist on küll kummaline väita kui avalikkust ei ole toimuvast teavitatudki. 

Jutlustame aga ikka edasi kui tähtis on avalikustamine ja kaasamine  ......... nüüd siis tuulepark ilma planeeringuta ja avalikkust kaasamata. Ei tea kus ja millises  ruumis  Audru valla juhid elavad igal juhul ei ole selle nimi  õigusruum.

Asjaolu, et maakonna teemaplaneeringuga  on määratud  võimalik ja eeldatav tuulepargi asukoht  Saari külas ei  tähenda, et enne tuulikute tegelikku püstitamist pole valla tasandil planeerimismenetlus, avalikustamine ja kaasamine kohustuslik.  Vastupidi ,see kohustus tuleneb otseselt valla enda üldplaneeringust ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringust. 

Audru valla üldplaneeringus on toodu, et  juhul kui soovitakse Audru valda rajada tuulepark tuleb selle rajamiseks koostada valla osa üldplaneering või teemaplaneering.

Pärnu maavanema 21.11.2013 korraldusega  nr 646  (siin )   on kehtestatud „ Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering ( siin kõik seotud materjalid )  kus kirjas , et teemaplaneering ei anna otsest alust tuulikupargi rajamiseks. Tuulikupargi rajamise aluseks on kohaliku omavalitsuse tasandi planeering, millega määratakse tuulikute arv,  nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud, leevendusmeetmed ja kaalutud  kõiki asjaolusid . 

Terviseamet on kooskõlastanud  maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tingimusel, et kirjutatakse sisse kohustus  edasiste täpsemate valla planeeringute käigus  uurida põhjalikumalt tuulepargist lähtuva müra ja varjutuse ulatust ja   teostada müra ja varjutuse modelleerimine.

Keskkonnaministri 04.03.2011 määrusega nr 16 võeti vastu “Välisõhu leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded”, millest tuleb lähtuda tuulikuparkide edasisel planeerimisel kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Kõik ametid sh  Keskkonnaamet ja  Terviseamet seavad  kohustuse tuuleparkide rajamisel algatada planeering kohaliku omavalitsuse tasandil,  see on selgesõnaliselt välja toodud Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus ja maavanema poolt allkirjastatud selgitustes ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele.

Jälle üks ilus  loosung see maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering, nähti vaeva, kulutati palju töötunde ja  tehti nägu nagu see oleks  edaspidi kellelegi siduv.  Juba loetud kuude pärast Audru vallavalitsus sülitab sellel. Miks ka mitte kui on õige parteipilet ja sobiv jalanumber. Ehk kardetakse  tuulikupargi  avalikku menetlust seepärast, et 22.04.2014 Essalu Neitsi Külakeskuses toimunud  arutelul, tuulikute võimalikkusest Audru vallas,  ei olnud protokolli kohaselt  ühtegi inimest kes oleks tuulikuid pooldanud,  peale arendaja enda.

Koosoleku protokoll siin ja osavõtjate nimekiri koos tuulikute vastu antud häältega  siin

Loe siit kui viitsis lisaks (keri allapoole, leiad  Pärnu maakonna)

Faktid
Vaata kuidas  projekteerimistingimusi väljastati.  Esialgu faktiliselt tühjade lahtritega blankett, alles pärast millimalli protesti täideti lahtrid.  
 Aadu Ansu kinnistule püstitatava tuuliku projekteerimistingimused  enne  (siin )  ja pärast  (siin )
Kiitsa kinnistule püstitavate tuulikute projekteerimistingimused  enne (siin ) ja pärast  (siin
Samasugused olid kolmele teisele tuulikule väljastatud  projekteerimistingimused.

 Vaata milline taktika,  projekteerimistingimuste lahtrid 3 ja 4 kus toodud tuuliku tüüp on vasturääkivad. 

Andrese maaüksusele püstitava tuuliku tüüp väidetakse lahtris  3 olevat Eleon 3M164 HH175 lahtris 4 aga hoopis Eleon 3M165 HH177 (siin)
Aadu Ansu maaüksusele püstitatava tuuliku tüüp lahtri  3 kohaselt Eleon 3M150 HH175 aga lahter 4 kohaselt  hoopis Eleon 3M150 HH177 ( siin  )
Krantsu tuuliku tüüp lahtris 3 Eleon 3M150 HH175 lahter 4 kohaselt Eleon 3M150 HH177 (siin )
Kiitsa maaüksuse tuulik tüüp lahtris 3  Eleon 3M150 HH175  lahtris 4 aga Eleon 3M150 HH177 siin
Rüüsa tuuliku tüüp lahtsis 3 Eleon 3M150 HH175 aga lahtris 4  et hoopis Eleon  3M150 HH177 (siin )

 Mis see siis on,  kas kõigi 5 tuulegeneraatori projekteerimistingimuste väljastamisel eksiti  või on see taotuslik. Ma ei ole paranoiline,  kogemused ütlevad, et see on teadlik eksimus.  

 

12.10.14

Vallavanem sõlmis endise vallasekretäriga dokumentide korrastamise ja üleandmise lepingu kuigi too oli asjaajamise juba väidetavalt enne lahkumist suuliselt üle andnud !!


Mul on ka  häämeel,  et Siim Suursild   end oma kõrgel kohal  hästi tunneb, seal päikest, kuud,  ennast ja oma valetamisoskust imetleb  ja seadusi millekski ei pea.
Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem maksis  lahkuvale vallasekretärile pr A. Aitajal  vaikimistasu  - e  tasu erakordse teenistusalase saavutuse eest.  

Aga see ei olnud veel kõik!
Lahkuval ametnikul on kohustus vastavalt   asjaajamiskorra ühtsed alused  § 48 lg 1 (lühend   AÜA  siin  ) anda asjaajamine,  dokumentatsioon  üle hiljemalt  enne ametist lahkumist. Samuti sätestab sellise kohustuse Avaliku teenistuse seadus § 56 .

 Seega pidi Pr Aitaja andma asjaajamise, dokumendid  üle hiljemalt töölt lahkumise päevaks so  30.05.2014.

Edastan valda 29.09.2014  teabenõude ( dok registris avalikustatud) ja palun  saata dokument (üleandmise akt vm ) millega vormistati  dokumentatsiooni, asjaajamise üleandmine, seoses (endise ) vallasekretäri pr Aino Aitaja  lahkumisega. 

Vastus  tuleb   06.10.2014 nr 21.3-10/2529-1 (loe dok registrist)  teatatakse , et  mingit dokumenti asjaajamise ja dokumentide üleandmise  kohta vormistatud ei ole, et   Audru vallal  puudub ka  seaduses ettenähtud asjaajamise kord, ja et vallasekretär Aino Aitaja andis dokumendid üle SUULISELT !!!

Haa--- haaa ...... . haaaa.....!!!!

 Läheb huvitavamaks.

30.05.2014 (reede)  vabastas Siim Suursild käskkirjaga ametist vallasekretär Aino Aitaja  kes olevat asjaajamise ja dokumendid üle andnud enne lahkumist SUULISELT.
01.06.2014 (pühapäev, tubli poiss) sõlmib Siim Suursild,   nüüd juba eraisik Aino Aitajaga aga töövõtulepingu. (Leping 01.06.2014 nr 21.1-1.1/10  siin  või    siin )  
 
Mis siis endine vallasekretär, kes oma asjaajamise ja dokumentatsiooni kenasti enne lahkumist SUULISELT  üle andis, töövõtulepingu alusel vallas tegema hakkab.

Ülla , ülla........  
Dokumentatsiooni korrastama ja üle andma!!!

Kopeerin  01.06.2014 Siim Suursilla ja Aino Aitaja vahel  sõlmitud lepingust (juhuks kui  see on juba kõrvaldatud)

TÖÖVÕTULEPING

Audrus, 01.06.2014 .a.
Käesoleva lepingu on sõlminud Audru Vallavalitsus, registrikood 75014296, Pärna allee 7 Audru alevik, edaspidi nimetatud Tellija, keda esindab vallavanem Siim Suursild isikus ühelt poolt ja AINO AITAJA, ik 44907214211, elukoht XXXXXXXXX, edaspidi nimetatud Töövõtja teiselt poolt
1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras tegema
alljärgnevad tööd:
Seoses Audru Vallavalitsuse ametikohalt lahkumisega dokumentatsiooni üle andmine ja selle
üleandmiseks korrastamine.
2. Töövõtja kohustub täitma tööülesanded vastavalt Tellija esitatud nõudmistele ja tegema
tööd isiklikult omal riisikol.
3. Töövõtja teostab lepingujärgsed tööd alates 01.06.2014 – 30.06.2014.a.
4. Tellija kohustub Töövõtjale tasuma teostatud tööde eest pärast tööde vastuvõtmist brutona
612,00 (kuussada kaksteist) eurot.
Ah et pr Aino Aitaja  korrastas ja andis  nüüd eraisikuna, (612 euri eest ) üle  kord juba vallasekretärina  suuliselt üleantud dokumente (midagi tobedamat annab ju välja mõelda).
Kas seekord suuliselt või kirjalikult ? ......aga oluline, et raha eest?
 
Lepingu sõlmis vallavanem S. Suursild pädevust ületades, vallavalitsuse istungite protokollidest ei nähtu, et sellise lepingu sõlmimist oleks vallavalitsus üldse arutanudki. 
Millimalli tahaks ka dokumente üle anda. Äkki vallavanem Suursild nikerdab mõni pühapäev millimalliga ka mingi fiktiivse lepingu.  
 
Lihtlabane valla raha väljakantimine. 
 
 Halloo......Projektijuht, rahvakunstnik, Suursild. 
Fiktiivsete lepingute alusel  valla raha kantimine on  seda kohutavam, et üks osa vallaelanikke käib mööda Maxse ja Sääste ostmas lastele  "lihakonserve" kus 90% udarad ja nahk  ja mille kohta tuleb kontrollimisel teade " Teie väljaheites ussimune ei leidu".  
 
Aga see ei ole veel kõik, tule tagasi kui tahad teada kuidas dokumente võltsides osa  ühinemisrahast 
lisatasude nime all vallaametnike ja töötajate kukrusse kadus  ......ja veel palju muud.

 
 
 
 
 
 

29.09.14

Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kasutataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega.

29. mai 2014 käskkirjaga  nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat  4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.
 
Käskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada. 

Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei oleks mingit noka paotamist "valel noodil"?    

See ei ole veel kõik, ikka hullemaks läheb, sellest järgmistes postitustes. 

25.09.14

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks tingimuse mis kohustas lapsevanemat andma lapsele suveperioodil lasteaias käimise puhkust 2 nädalat.

Nagu eelmises artiklis kirjutasin oli Audru Vallavalitsus sunnitud muutma  oma 13.02.2014  määrust millimalli poolt Haridus ja Teadusministeeriumile tehtud taotluse alusel ja tunnistama kehtetuks õigusvastaselt seatud tingimused  lasteaedadesse vastuvõtul ja väljaarvamisel.
Aga....
Vallavalitsus jättis määrusesse veel ühe tobeda  tingimuse mis ei tulene seadusest  ja millega kohustati lapsevanemat võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust.
Vallavalitsusel ei ole õigust sellist tingimust seada. 

Haridus ja teadusministeerium ei osutanud sellele mingit tähelepanu ja minu " püha sõda"  jätkus.

Palusin ministeeriumil selgitada ja viidata vastavale seadusele  millest  tuleneb lapsevanema selline kohustus.  Ministeerium vassis ja keerutas, teatades, et temal ei ole õigust kontrollida kohaliku omavalitsuse kohustusi
Et siis õigusakt  (määrus) on Haridusministeeriumi arvates KOHUSTUS.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 lg 1 sätestab, et  riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem .

Seega paneb seadus koolieelse lasteasutuse üle riikliku järelevalve teostamise  kohustuse just Haridus- ja Teadusministeeriumile kes võib selle teha ülesandeks ka maavanemale.

Peale pikki vaidlusi teatab Haridus- ja Teadusministeerium, et  ministeeriumi arvates ei ole Audru vallavalitsusel tõesti õigust kohustada lapsevanemaid võimaldama lapsele suvekuudel 2 nädalat lasteaiast puhkust ja suunab minu taotluse Pärnu maavanemale.  

22.09.2014 edastab Audru vallavalitsuse kirja kus teatatakse, et määrus on seadusega kooskõlla viidud.
Kopeerin vallavalitsuse kirjast 

Audru Vallavalitsus teatab, et 18. septembril 2014 toimunud Audru Vallavalitsuse istungil võeti vastu Audru Vallavalitsuse määrus nr 10 „Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine“, millega tunnistati kehtetuks nimetatud määruse nr 2 lisa 2 punkt 3.2.4, mis sätestas lapsevanema kohustuse võimaldada lapsele suveperioodil vähemalt kaks nädalat lasteaias käimisest puhkust.

Lõpp hea, kõik hea `- aga kuidas üldse selline põhiõiguste rikkumine sai toimuda. 

12.05.14

Audru vallavalitsus oli jälle sunnitud oma õigusakti seadusega kooskõlla viima

Nüüd siis  Audru vallas „kõrgekvaliteediline“ teenuste osutaminene  just nii nagu  Siim ja  maavanem enne ühinemist lubasid.  No ma ei tea kedagi kes teaks kedagi.............

Audru valla rahvas on rahulik rahvas nemad suurt kisa ei tee ükskõik kui palju nende õigusi ka ei rikutaks  ja kuidas ka ei valetataks.  On see nüüd  ikka rahulikkus või ükskõiksus.............
 
Vallakodanikele pannakse pidevalt seadusest mittetulenevaid kohustusi, kehtestatakse tingimusi mida seadused ette ei näe.  Teistes valdades ei oleks see mõeldav - oleks kisa kohe lahti.

Aga seda rõõmsamalt avalikustan „briljante“ sõnnikuhunnikus.  
Koolieelse lasteasutuse seadus § 15 lg 4 kohustab valla- või linnavalitsust kehtestama laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra (ainult korra, mitte tingimusi). Kord  st ainult vastavad menetlusreeglid.

Riigikohtu selgituse kohaselt tähendab „kord“   seaduses sisalduva üldkorra tehnilist täpsustamist  ning korra kehtestamiseks antud volitusnorm ei hõlma volitust kehtestada seadusega võrreldes täiendavaid sisulisi piiranguid.  
Lapse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise sisuliste tingimuste osas tuleb valla- või linnavalitsusel lähtuda seadusandja  kehtestatud tingimustest.
Põhiseaduse § 3 lõikest 1 ja § 154 lõikest 1 tuleneb seaduslikkuse põhimõte, mis tähendab, et kui teatud küsimuse lahendamine on seadusega reguleeritud, ei ole kohalikul omavalitsusel õigust seadust ignoreerida ega iseseisvalt oma võimuvolitusi, sh õigustloovat pädevust laiendada, seega kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada veel mingeid lisatingimusi. 

Audru Vallavalitsus andis 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (Edaspidi Määrus siin )
Vastuolus koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõikega 4 on aga Audru Vallavalitsus kehtestanud
lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtul tingimusi, mida ei sisalda koolieelse lasteasutuse seadus ning mis ei tulene ka ühestki muust seadusest.

Audru Vallavalituse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“  § 5 kohaselt sõlmitakse lapsevanemaga Audru  valla koolieelses munitsipaallasteasutuses koha kasutamise lepingu ( määruse lisa 2)  

Selle lepingu punkt 3.2.4  kohaselt  lapsevanem kohustub võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust.

Seadus sellist tingimust ette ei näe.
Sellega paneb Audru Vallavalitsus lapsevanemale  seadusest mittetulenevaid kohustusi mis ei ole õiguspärane.  Seadusest ei tulene lapsevanemal kohustust võimaldada  lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust. See on lapsevanema valiku ja võimaluse küsimus. Sellise tingimuse seadmine rikub lapsevanemate õigust otsustada iseseisvalt  kas ja millal. 

Lapse vastuvõtmisel ja väljaarvamisel koolieelsest lasteasutusest tuleb võtta aluseks need tingimused, mis on seaduses sätestatud. 

KELS § 10 lg 1  ja § 1 lg 1 tuleneb ainult kaks tingimust millal võib  lapse lasteasutusest välja arvata
- kui vanem seda soovib või
- kui  kui laps läheb kooli.

Aga vaata mis Audru tarkpead kokku kirjutasid

Audru vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2  lisaks (lisa  2)  olevas lepingus   on toodud hoopis rohkem lepingu lõpetamise tingimusi kui seadus ette näeb. 
Nii  ei tohiks olla koolieelse lasteasutuse seaduse järgi võimalik last koolieelsest lasteasutusest välja arvata Audru Vallavalitsuse määruse ( lisa 2) nende  punktide alusel.

4.3.3. direktori ühepoolse otsuse alusel, kui:
4.3.3.1. lapsevanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteasutuse direktoriga;
4.3.3.2. lapsevanem ei ole tasunud 2 (kaks) kuud lasteaiatasu, kusjuures direktor on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult teavitanud võlast;
4.3.3.3. laps on lasteasutusest puudunud 2 (kaks) kuud ja lasteasutust ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
4.3.3.4. kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Audru valla elanikeregistrist. 

 Need Audru Vallavalitsuse poolt täiendavalt määratud tingimused  (Lisas  2 leping)  punktides  3.2.4 ja  4.3.3.1 - 4.3.3.4  on seadusega vastuolus ja need tuleb muuta.

Põhjendamatult küsitakse lasteaiakoha saamisel Audru vallas andmeid  lapsevanemate töökoha ja ameti kohta mis ei ole põhiseadusega kooskõlas.  

Audru Vallavalituse 13.02.2014 määruse nr 2    § 4 lg 1 sätestab, et laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase taotluse alusel (taotluse vorm  on määruse lisa 1.

Nimetatud vormil on küsitud andmeid mh lapsevanemate  töökoha ja ameti kohta. Nende isikuandmete suhtes puudub otsene teadmisvajadus. Vanemate ameti- ja töökoha andmeid võib lasteasutus  küsida vaid vanemate nõusoleku olemasolu korral.  

Vanemate töökoha ja ameti teadmine võib kaasa tuua varajase rühmitamise nende vanemate haridustaseme ja positsiooni järgi, mis võib avaldada mõju lapsele kui ka hilisematele karjäärivalikutele. Sõltuvalt vanemate töökoha mainest võidakse hakata kohtlema erinevalt ka lapsi.

Eesti Vabariigi põhiseadus tagab igale inimesele õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele (§ 26) ning enesemääramisele (§ 19). Viimase üheks osaks on ka nn informatsiooniline enesemääramise õigus. Mainitud põhiõigused peavad tagama, et isik saaks võimalikult palju ise otsustada, kas ja millises ulatuses enda kohta käivaid andmeid levitada. Eraelu ning informatsioonilise enesemääramisõiguse kaitse tagamiseks peab riik seadma piirid isikuandmete töötlemisele.  

Audru valla Määrus (sh lisad)  on viidatud osas vastuolus seaduse ja põhiseadusega ning nimetatud sätteid tuleb muuta viisil, mis tagaks nende kooskõla seaduse ja põhiseadusega.

03.03.2014 saadan eespool toodud sisuga kirja vallavalitsusele ja teen ettepaneku määrust muuta  viia see seadusega kooskõlla. Kogemuslikult tean, et see on vale ja mõttetu samm kuid otsustan anda Siimule siiski võimaluse oma jura ise ära parandada.  

Et Suursild on seadustes võhik ja selline vigade kättenäitamine on talle alandav siis saangi 2.04.2013 vastuseks üleoleva  kirja milles teatatakse, et võibolla edaspidi isegi arvestatakse minu ettepanekutega. Oleks naiivne haldussuutmatult vallavalitsuselt midagi muud oodatagi.  

Millimallit aga  ignoreerida ei saa, sest millimallil on ju  õigus (alati),  ilma põhjaliku eelneva kontrollita ta niisama plõksima  ei hakka.  

07.04.2014 teen taotluse riikliku järelevalve teostamiseks Haridus ja Teadusministeeriumile.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 28 kohaselt teostab lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem (edaspidi koos nimetatud järelevalveasutus).

Seega taotlen Haridus  ja Teadusministeeriumilt riikliku järelevalve teostamist  Audru vallas seoses täiendavate, seadusest mittetulenevate,  tingimuste kehtestamisega lapsevanematele  lapse koolieelsesse munitsipaalasteasutusse vastuvõtmisel  ja sealt väljaarvamisel

Ja ennäe, ei olegi enam vaja alandlikult oodata vallavalitsuse lahkust.
Haridus ja teadusministeeriumi kohustab Audru vallavalitsust muutma määrust ja viima see seadusega kooskõlla.
24.04.2014 ongi  Audru vallavalitsus sunnitud muutma oma  määrust (siin) ja selle millimalli poolt toodu kohaselt seadusega kooskõlla viima. Tutvu muudetus määrusega.

 Jäetakse välja kõik seadusevastaselt kehtestatud lisatingimused ja ka lastevanemate töö ja ametikoha küsimine on võimalik ainult lapsevanema soovi korral.

Kokkuvõtlikult
Lapsevanemad jätke meelde, et lasteaiast saab lapse välja arvata ainult kahel juhul

Kui lapsevanem seda soovib
Kui laps läheb kooli

Ei kehti enam ükski valla poolt seni omavoliliselt määratud tingimus
Ei saa välja arvata kui laps või lapsevanem rikub kodukorda ja lepingut.
Ei saa välja arvata kui lasteaiamaks on tasumata (saab anda  kohtusse ja nõuda raha  kohtu kaudu aga last välja ei saa arvata )
Ei saa välja arvata kui laps on puudunud (ükskõik kui kaua) ja lasteasutust ei ole informeeritud.
Ei saa välja arvata kui laps ja lapsevanem on jooksval aastal välja registreeritud
Ei pea võimaldama suvel lapsel lasteaiast puhkust (lapsevanema oma asi kas ja millal)  
Ei pea  kirjutama (avaldama)  oma töökohta ja ametit kui ei taha  (ainult soovi korral)

Lapsevanemad teatke ja kasutage oma õigusi !!!!! 

Suur Ego  ja väikesed teadmised seadustest ei ole just hea variant.

 

05.03.14

Volikogu liikme kolmele kirjale mittevastamine koormas vallavalitsust

"Olla Audru vallavolikogu liige on uhke ja hää"

14.10.2013 on edastatud vallavalitsusele teabenõue kus muuhulgas on palutud:
saata väljavõte  dokumendiregistrist kust nähtuks kokkuvõtlikult  kõik  volikogu liikme   Anne Seimari poolt 2013 aastal saadetud arupärimised, kirjalikud pöördumised, samuti tuua välja need milledele ei ole vastatud.

22.10.2013 vastuskirjaga vallavalitsus palutud väljavõtteid ei saada vaid teatab, et kirjad on avalikustatud dokumendiregistris (otsi ise).

16.12.2013 uuesti teabenõue (kopeerin)
Palun saata
1.1 Väljavõte dokumendiregistrist ( metaandmed)  2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt  Audru vallavalitsusele ja volikogule saadetud kõigist arupärimistest ja kirjalikest küsimustest.
1.2 Väljavõte dokumendiregistrist (metaandmed)  nendest volikogu liikme Anne Seimari 2013 a kirjadest , arupärimistest  milledele ei ole  veel vastatud. 
Kirju saata ei ole vaja (ainult metaandmed,  kuup nr )


23.12.2013  kirjaga nr 21.3-10/2998-1  väljavõtteid  metaandmetest ei saadeta vaid viidatakse jälle kodulehele (otsi ise).
 (kopeerin vastusest)
1.1 Väljavõtte volikogu liikme Anne Seimari poolt Audru Vallavalitsusele ja vallavolikogule saadetud kirjadest leiate valla dokumendiregistrist aadressil: http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1
1.2 Väljavõtte volikogu liikme Anne Seimari kirjadest millele ei ole vastatud leiate valla dokumendiregistrist aadressil: http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1
Miks Siim väljavõtteid saata ei taha.   Võibolla kulub palju paberit ja see tekitab vallale suuri kulutusi?  Kõik ju teavad kuidas volikogu liige A.S oma kirjadega valla postkasti ummistas ja neile vastamine segas juba valla tööd.
 
AvTS 17 lg 4 sätestab, et teabenõudja nõudel peab teabevaldaja väljastama teabe (sealhulgas
avalikustatud teabe) ametliku kinnitusega.   Tuleb kasutame seda seadusesätet Siimu "alistamiseks"

05.01.2014  teabenõudega palutakse saata ametlikult kinnitatud väljavõtted.  

Nüüd ei tohiks  Siim enam viidata ümbmääraselt kodulehele (otsi ise) vaid väljavõtted tuleb saata  ametlikult kinnitatult -  pitsati ja allkirjaga. Mis vallavanem  Siim ette võtab?
Ära mõtle välja ..... ta ei anna alla, ükskõik kui tobe see ka poleks

13.01.2014 tuleb vallavanema  vastuskiri nr  21.3-10/31-1 kus  jälle kirjas:
(kopeerin)   
Teie poolt nõutud kirjad asuvad Audru vallavalitsuse ametlikus dokumendiregistris Amphora, kasutades otsingumootorit leiate kõik vajalikud Anne Seimar`it puudutavad kirjad aadressil:
http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1

Ei saadeta väljavõtteid

15.01.2014  uuesti teabenõue ja palutud täita teabenõue  koheselt või keelduda teabenõude täitmisest ja keeldumist põhjendada (kopeerin kirjast)
Palun täitke teabenõue 05.01.2014 koheselt,  teabenõudes palutud viisil või keelduge selle täitmisest ja põhjendage keeldumist.

22.01.2014 nr 6-17/142-1 vastuskirjaga  püütakse  tobukest  „mängida“  nagu  poleks aru saadud  mida on küsitud  ja saadetakse väljavõte  mitte volikogu liikme A. Seimari kirjadest ja vastustest vaid tema erakirjadest.  

24.01.2014 edastatud teabenõue  on juba ähvardusega pöörduda  Andmekaitse Inspektsiooni poole (kopeerin kirjast)
- Palutud ei olnud väljavõtet eraisik Anne Seimari kirjade metaandmetest vaid ainult volikogu liikme Anne Seimari 2013 aasta pöördumiste metaandmetest (valla dokumendiregister annab võimaluse nende eristamiseks).
-Palutud oli ka väljavõte 2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt saadetud kuid seni vastamata pöördumiste metaandmetest, kuid seda ei saadetud (ka selleks annab valla dokumendiregister võimaluse).
Jätsite järjekordselt teabenõude täitmata ja edastasite jälle teadlikult mitte palutud teabe.
Rohkem kauplelema ei hakka, teen vaide AKI-le

24.01.2014  (samal päeval) saadetakse vastus  kauaoodatud väljavõtetega .  NB  vastust  (väljavõtteid ) ei kanta  dokumendiregistrist läbi, sest neid ei taheta avalikustada.  Teen sellekohase märkuse.  Väljavõtted kantakse dokumendiregistrist läbi ja avalikustatakse  alles 05.03.2014

Et siis  kolm ja pool kuud ja 5 teabenõuet, et saada kaks „väärtuslikku“ väljavõtet.
näed siit (  siin )

1  väljavõte    ( LISA1  siin )   kõik  2013 aastal volikogu liikme A Seimari poolt Audru valda saadetud kirjad   (3 kirja )
02.09.2013 arupärimine
20.05.2013 arupärimine
16.04.2013 arupärimine

neist vastamata
2 väljavõte  (LISA 2)  
02.09.2013 arupärimine
20.05.2013 arupärimine
16.04.2013 arupärimine

Head anekdooti tahad
 
"Suitsu teed?""Ei tee"
"Aga topsi paned?"  "Ei pane"
"No kurat - siis oled kange naistemees?" "Vat pole elusees olnud"
"Siis oled mängur, jah?" "Pole kunagi proovinud..."
 "No mine ........  - mingi viga peab sul ju küljes olema!!!"
"On küll..."
 "No MIS siis?
"Ma valetan kogu aeg..."      


EI LEIA KODULEHELT  EI SEDA EGA TEIST ......................

Avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS) § 28 lg 1 punkt 16 kohaselt  on  kohalik omavalitsus kohustatud avalikustama oma kodulehel  kohaliku omavalitsuse organite määruste eelnõud, koos seletuskirjadega, enne nende vastuvõtmiseks esitamist.
Loomulik, sest vallarahvas peab saama eelnõudega tutvuda ja oma  arvamust avaldada enne nende  vastuvõtmist.

Peale pikki vaidlusi avati Audru valla  kodulehel link - vallavolikogueelnõud .
Esimene sissekanne on  22.09.2011 volikogu istungi eelnõud  (seaduse kohaselt pidanuks olema esimene kanne aastal  2007). 

Aga .... 
seadus ütleb, et  kohaliku omavalitsuse organite  eelnõud.....
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) §  4 kohaselt on  kohaliku omavalitsuse organid volikogu ja valitsus.  

Seega tuleb avalikustada kodulehel ka vallavalitsuse määruste eelnõud koos seletuskirjadega ja enne nende vastuvõtmist
Vot ei leia Audru valla kodulehelt isegi mitte  kohta (linki ) kus  võiksid  olla avalikustatud vallavalitsuse määruste eelnõud  ja nende seletuskirjad.  
Vallasekretär lubad  - „jah, teen kohe,  panen ülesse“,  mööduvad  kuud  „jah panen ülesse,  ma pole jõudnud.  Läheb aasta,  sama jutt,  läheb teine - ikka sama jutt. Kaua võib?  Seadust tuleb täita kohe.    
 
05.02.2014 hakkan jälle pihta  edastan vallavalitsusele teabenõude  ja palun  
viidata asukohale valla kodulehel kus on avalikustatud vallavalitsuse määruste eelnõud ja nende seletuskirjad vastavalt AvTS § 28 lg 1 p 16 sätestatule.

 03.03.2014 saadab naljamees Siim sellise vastuse (siin).
 Kõik vallavalitsuse määruste eelnõud ei ole avalikustatud valla kodulehel. 
 
Ah, et kõik pole!!!  Aga kes on küsinud kas avalikustatud on  kõik või osaliselt, paluti viidata asukohale kodulehel kus need asuvad ( kasvõi osaliselt) 

ja jälle uus kiri  ja siis jälle uus kiri, jne

Nii käib informatsiooni saamine vallast. Aga see on alle köki möki, on valusaid teemasid mis jooksevad juba mitu aastat. Kõik oleneb sellest mida teada tahad.

Hea anekdoot
Hull istub katusel ja püüab maja süüdata. Lõpuks see tal õnnestub. Kohale tormavad kiirabi, tuletõrje, päästeamet ja ümbruskaudsed inimesed. Hull karjub neile solvunult „Ah nüüd ronite kõik kohale, sooja tahate küll saada  aga tuld  ei tulnud keegi appi tegema“