11.09.12

............aga vallavanem on meil inteligentne mees!!!!!

Oma pika elu jooksu ei ole ma näinud niipalju valetamist, vassimist, võltsimist ja lollust kui nende paari aasta jooksu Audru vallavolikogu liikmena. See oli ehtne sita sisse astumine. 
Võim muudab tõesti inimesed valelikeks, ahneteks, silmakirjalikeks, paneb teesklema, et nad on keegi kes nad tegelikult ei ole. 
Ükski seadus kohaliku omavalitsuse tasandil ei toimi, neid pole vaja täita, sest puudub igasugune järelevalve.  Seadused on selleks, et vaeseid ja rumalaid nendega hirmutada. Nutikamad teavad, et täita tuleb ainult liiklusseadust sest selle rikkumine võib kaasa tuua sanktsioonid. 
Meie korrupeerunud vald ja kogu vabariik on teinud kõik selleks, et iga siga ja põrsas saaks rahulikult plädistada oma loigus.
Maalitud klantspildid viisakast, inteligentsest vallavanemast, Siim Suursillast,  on ammu  kokku varisenud kui kaardimajake. 
Kui vallavanem muudab  omavoliliselt, salaja   (võltsib) , volikogu teadmata ja selleks volitusi omamata varem  sõlmitud  notariaalset  hoonestusõiguse   seadmise lepingut,  siis see on kriminaalkuritegu ja nii tulebki seda nimetada (sellest plaanis ka edaspidi  postitus).
Tänane jutuajamine  sellel teemal,  vallavanem Suursilla  kabinetis  päädis sellega, et mees avas oma solgitoru. 
Vallandus kogu see ilu ja inteligentsus mis moodustus sõnadest " ära mölise"  käi perse" jne.
Halloo valimisliit Audru ......... teie poolt pukki pandud  vallavanem on tõesti  äärmiselt inteligentne inimene  
(kõnelus on ka vallavanema enda poolt salvestatud seega .........)
Aga olgem siis uhked, et meil on inteligentne vallavanem,  mitte mölisev mölakas nagu millimalli. 

04.09.12

Sotsiaalministeerium tegi vale kande ja ei saa enam bilanssi kokku

Ei saanud sotsiaalministeeriumilt konkreetset ja selget vastust küsimusele: "Kas kohalik omavalitsus võib soetada toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt omale põhivara, näiteks bussi, millega muuhulgas osutatakse ka sotsiaalteenuseid abivajajatele".

Kirjast leian ainult ühe lause mis puututab toimetulekutoetuse raha kasutamist.
"Selgitame seetõttu veelkord, et SHS § 42 lõike 4 kohaselt piirduvad toimetulekutoetuse vahendite jäägi kasutamise võimalused abivajajatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamisega."

Võib küll välja lugeda, et bussi ostmine vallale siia alla ei kuulu (mis on siililegi selge) kuid sotsiaalminnisteerium ei taha otseselt küsimusele vastata, selle asemel hakkab ta hoopis selgitama  milleks peale toimetulekutoetuse rahade  veel kohalikele omavalitsustele raha eraldatakse (aga seda ei ole millimalli küsinud,  see ei puuduta toimetulekutoetuse kasutamist, buss osteti ju toimetulekutoetuseks ettenähtud rahade eest, mitte sotsiaalteenuste arendamiseks ja korraldamiseks eraldatud rahadega).

"Täiendavalt märgime veelkord, et kohalikele omavalitsustele eraldatakse vahendeid ka sotsiaalteenuste arendamiseks ning sotsiaalteenuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks. Sotsiaaltoetuste ning - teenuste ostmise vahendeid võib kasutada muuhulgas sotsiaaltöötajatele vajalike töövahendite ning kontoritehnika soetamiseks. Oleme seisukohal, et sotsiaaltöötajale vajalike töövahendite hulka võib kuuluda ka trantsportvahend, mida sotsiaaltöötaja oma töös kasutab.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad naeravad ja paluvad küsida kas sotsiaalministeerium ei tee vahet toimetulekutoetusel ja sotsiaaltoetuse arendamiseks ja korraldamiseks ettenähtud rahadel ja kas  trantsportvahendi soetamise all sotsiaaltöötajale mõtles sotsiaalministeerium jalgratast.

Tähelepanuväärne võime riigiasutustel ennast kompromiteerida, mitte anda adekvaatset infot ja mitte hinnata sellise olukorra ohtlikkust.
Sotsiaalministeeriumi kiri siin
.
Mitu selgitustaotlust tuleb veel esitada, et saada selge, konkreetne, ühene vastus oma küsimusel?

Tore kui kohalikud omavalitsused hakkavad nüüd kõik soetama omale põhivara sots rahadest, viidates Pärnu maavanema teadlikult antud valele signaalile ja sotsiaalministeeriumi vassivale seisukohale. 

Raamatupidajana ütleksin: sotsiaalministeerium tegi vale kande ja nüüd ei saa enam bilanssi kokku.

Suheldes sotsiaalministeeriumiga ei või iial arvata kuhu kõikjale sinu kirjavahetus võib kulgeda. Selles ministeeriumis on nn praktika (mitte seadusest tulenev) , et kirjad saadetakse edasi "teisele", "kolmandale" ja jumal teab veel mitmendale "osapoolele". Kes "osapooleks" osutub selle mõtleb sotsiaalministeerium ise välja. Kindlasti on üheks "osapooleks" aga kirjasaatja elukohajärgne kohalik omavalitsus, kes on pälvinud võimaluse olla kursis oma territooriumil elavate eraisikute kirjavahetusega. Jälitustegevus - ütleks mina!!!!  Sotsiaalministeerium oma dokumendiregistris eraisikute kirju ei avalikusta (nii on ta kodulehel kirjas)  kuid saadab eraisikute kirjavahetuse avalikustamiseks teistele asutustele.

Sotsiaalministeeriumil oleks kohane  emantsipeeruda, omada pisutki otsustusvõimet  ja anda aus ministeeriumile kohane vastus- aga ei saa unustada kus riigis me elame.


Postitust jätkatud siit 10.10.2012

 Sotsiaalministeerium ei ole siiani julgenud avaldada oma selget seisukohta - kas riigi poolt kohalikule omavalitsusele eraldatud toimetulekutoetuse ülejäägist on õigus soetada vallale buss või ei ole. Kirjavahetus on kestnud juba mitu kuud ja lõppu ei paista tulevat.  

Raske juhus! Seadus ütleb üheselt " ei või" sotsiaalministeerium püüab  aga Pärnu maavanema naeruväärset  järelevalvet "võib küll " kuidagi kaitsta. Hoolimata seadusest ja enese kehtestatud mängureeglitest toimitakse neile vastupidiselt .

Kas sotsiaalministeerium kiidab seaduserikkumised heaks, pigistab silma kinni, mis olnud see olnud .....  aga kui  teised omavalitsused tahavad  ka !! See teeb sotsiaalministeeriumi oma kirjades ettevaatlikuks ja  sellest  tingitud ka see vassimine.

Kopeerin lõigud järgnevast kirjavahetusest (edaspidi panen ka lingid kirjadele)

Minu 23 august 2012 kiri  Sotsiaalministeeriumile

„Väidate, et küsimusele vastamist ei väldita, ometigi pean esitama sama küsimuse juba kolmandat korda ja tundub, et see ei ole viimane. Palutud oli vastata konkreetsele küsimusele ja konkreetselt, kas jaatavalt või eitavalt- seda ei tehtud? Miks?
Sotsiaalministeerium kirjutas: ... SHS § 42 lõike 4 kohaselt piirduvad toimetulekutoetuse vahendite jäägi kasutamise võimalused abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamisega.
Kahjuks ei leia ma selles lauses vastust oma küsimusele ! Asute järjekordselt hoopis selgitama milliseks otstarbeks KOV-idele veel vahendeid eraldatakse ja kuidas neid eraldisi võib kasutada.

Kuid käesoleval juhul olen esitanud küsimuse hoopis toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägist trantspordivahendi (bussi) ostmise õiguspärasuse kohta. Sellele ei taha te vastata. Kas on mingi põhjus miks küsimusele vastamist väldite?

Ei maksa arvata, et küsija ei tee vahet mis on toimetulekutoetus, mis sotsiaalteenuste arendamine, korraldamine ja milleks mingit eraldist kasutada tohib.

Kas kohalikud omavalitsused võivad soetada toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt omale põhivara, näiteks väikebussi millega muuhulgas osutatakse ka sotsiaalteenuseid abivajajatele (SHS §42 lg 4)?

Palun vastata küsimusele konkreetselt, kas jaatava või eitava lausega nagu olin palunud ka eelmises kirjas.

Sotsiaalministeeriumi vastus 24 septeember 2012
(Vaata kui kenasti sotsiaalministeerium keerutab ja tahab jätta otsad  lahti.)

„Sotsiaalministeerium on jätkuvalt seisukohal, et toimetulekutoetuse vahendite jäägi kasutamise võimalused piirduvad abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamisega. See tähendab, et nimetatud vahendeid võib kasutada üksnes abivajavatele isikutele sotsiaaltoetuste maksmiseks või sotsiaalteenuste osutamiseks. Seega ei saa lugeda seadusega kooskõlas olevaks seda, kui toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt soetab kohalik omavalitsus endale väikebussi, mida kasutab sellistel eesmärkidel, mis ei ole seotud abivajavatele isikutele sotsiaalteenuste osutamisega“

Minu kiri sotsiaalministeeriumile  25.09.2012  (vastus pole veel saabunud )  

Olete, väljendanud oma seisukohta, et toimetulekutoetuse vahendeid võib kasutada üksnes abivajajatele isikutele sotsiaaltoetuste maksmiseks või sotsiaalteenuste ostmiseks. Niisugune seisukoht on ka minu meelest õiguspärane ja tugineb seadusele. Aga sama lõigu, viimase lause lõppu, kirjutate mingil põhjusel sisse vastuolu, nagu oleks selline seisukoht tingimuslik. (kopeerin teie kirjast).

„ Seega ei saa lugeda seadusega kooskõlaks olevaks seda, kui toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt soetab kohalik omavalitsus endale väikebussi, mida kasutab sellistel eesmärkidel, mis ei ole seotud abivajajatele isikutele sotsiaalteenuste osutamisega.

Kirjutatust jääb mulje nagu ei tohiks omavalitsus toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt soetada väikebussi ainult juhul kui ta otsustab seda väikebussi kasutada ka muul otstarbel kui abivajajatele isikutele sótsiaalteenuste osutamiseks (mis põhjusel sotsiaalministeerium sellise vastuolu lausesse kirjutas, mida sellega lootis tõestada?)
1.Milline seadusesäte lubab kohalikul omavalitsusel soetada väikebussi, toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt, kui ta kasutab soetatud bussi kasvõi 100% ainult abivajajatele isikutele sotsiaalteenuste osutamiseks?

2.Kas sotsiaalministeerium on seisukohal, et kui kohalik omavalitsus soetab toimetulekutoetuse ülejäägi arvelt väikebussi ja kasutab seda ainult abivajajatele isikutele sotsiaalteenuste osutamiseks, on bussi soetamine toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt õiguspärane?

Palun vastata konkreetsetele küsimustele konkreetselt, sisuliselt.

 

Milline tuleb vastus?