09.03.12

Pole lepingut, pole korda pole ........................(jätkub)


Meeldetuletuseks (siin)
Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks.

MTÜ Eassalu-Neitsi külaselts 112 435 krooni -
 volikogu revisjonikomisjoni esimees Mrecedes Merimaa (valimisliit Audru)

MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 67 556 krooni -
volikogu esimees Jaanus Põldmaa,(valimisliit Audru)

MTÜ Lindi Külaselts 95 837 krooni - valimisliit"Audru" Jüri Kivirand

Püüame saada jälile kas ja millist avalikku teenust osutati või hoopis ................
Kümneid  teabenõudeid, aga ei midagi.
Lepinguid - pole ühtegi.
Milliseid teenuseid osutati -  keegi ei tea.
Kalkulatsioone millistest teenustest need summad koosnevad - ei ole.
Vassimine - on.

Miks just igale selline summa.  Esitame veel  iga MTÜ kohta eraldi teabenõude.
Eelmine postitus lõppes sellega, et esitasin teabenõude ja sooovisin vallamajas kohapeal materjalidega tutvuda.
Teabenõue
Audru Vallavolikogu otsuse 10. juuni 2010 nr 69 alusel eraldati reservfondist raha MTÜ Eassalu- Neitsi külaseltsile 112 435 krooni avalike teenuste osutamise eest. Vastavalt AvTS soovin tutvuda kalkulatsiooniga kuidas kujunes summa 112 435 krooni, kus millal ja milliseid avalikke teenuseid osutati.Kalkulatsiooniga soovin tutvuda kohapeal 7 märtsil 2012 aastal vallamajas.Palun kindlustada materjalide olemasolu ja juurdepääs. Selleks palun eelnevalt teatada isik, kelle käest saan vajalikud kalkulatsioonid ja vajadusel abi teabe leidmisel, e- posti aadressil XXXXXXXX

(olen eelnevalt korduvalt palunud juurdepääsu sellele teabele kuid vallavalitsus ei ole seda võimaldanud, ega põhjendanud keeldumist, teabenõue tuleb täita hiljemalt 5 tp jooksule)

Mingit teadet mailile ei tule - kas ja kes mind materjalidega tutvustab ja teabe leidmisel abistab - ei teatata.

Sellest hoolimata olen 07.03.2012 kohal nagu nuhtlus.
Vallamajas  pole keegi kuulnud minu tulekust ja mingeid materjale ka ei esitata.

Aga saadetakse järgmise sisuga kiri (siin )
(kopeerin)

Vastus teabenõudele
Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 nr 69 alusel eraldati reservfondist raha MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni avalike teenuste osutamiseks s.t. ettevalmistustöödeks, mis on vajalikud teha enne avalike teenuste osutamist. Milliseid töid antud summa eest tehakse on kajastatud taotluses Audru Vallavolikogule. Kalkulatsiooni küsimist otsuse tegemiseks ei ole Audru Vallavolikogu pidanud vajalikuks ning seetõttu ei ole Audru vallavalitsusel neid Teile ka esitada.
Info avalike teenuste osutamise ettevalmistava projekti kohta on üleval MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi kodulehel www.eassalu-neitsi.ee.
Halloo...........
Uskumatu! ....... või et avalike teenuste osutamisest saab nüüd 2 aastat hiljem  „st ettevalmistustöödeks"(otsus siin ja sellel pole juttu mingitest ettevalmistustöödest vaid avalike teenuste osutamisest

Mis olid need ettevalmistustööd- ei sõnagi. MIKS?
Kus on taotlus Audru Vallavolikogule - ei saadetud. Miks? Millimalli muidugi tukastas sel ajal volikogus
Nagu lubasin, rohkem lunima ei hakka. Läheb Andmekaitsesse.

Neitsi külaseltsi koduleht, kus siiani  "tegemisel ja koostamisel", hakkas kihama.
Tulevad infopäevad. Ka Millimallile saadetakse meilile  kutse, tulla infopäevale " Teema - Avalike teenuste pakkumine MTÜde poolt ja vallavalitsuse poolne delegeerimine"

Aitäh, aga see teema ei ole uudne ega eruta mind enam.
Internet on sellekohast informatsiooni täis.

Miks sellist tsirkust veel vaja. Vallarahvas ei ole ju totu.
Pigem aususe ja väärikuse küsimus.

Aga 2 teist MTÜ d? Kas nende poolt 2 aastat tagasi „osutatud avalikud teenused“ saavad ka uue nime  „st ettevalmistustööd“

Halloo..........Volikogu esimees Jaanus Põldmaa!!!
Millised  on sinu, MTÜ Aruvälja Suurküla Selts,   poolt „osutatud  avalikud teenused“.  Milliseid infopäevi sina korraldama hakkad.
Kas tulevad talgud või infopäevad  teemal „ Valla raha delegeerimine, valimisliit Audru liikmetele, läbi  MTÜ- de“ ?

See ihaldatud kodanikühiskond oma MTÜ-dega, tuleb ikka päris  Eesti Vabariigi nägu.
Kirjutan siitsamast edasi kui vastused teabenõuetele saabunud.............


(jätkan kirjutamist 22.03.2012)
19.03.2012 saabusid  vastused teabenõuetele (tegelikult vastust ei olnudki) 
Ühtegi dokumenti, kust nähtuks kas ja milliseid avalikke teenuseid volikogu esimehe, Jaanus Põldmaa   ja teiste volikogu liikmetega seotud MTÜ- d vallarahvale osutasid,  saata ei olnud ja ühtegi osutatud avalikku teenust nimetada ei osatud.
 Sulleritel on tekkinud pisike probleem.
 Vallamajas toimunud lausa salajane arutelu mida millimallile vastata ja kuidas antud olukorrast välja keerutada. Simmu teinud päris kummalisi ettepanekuid.  
Suursild, ei tea milliste "avalike teenuste" eest maksti. Raamatupidaja peaks teadma aga tema ka ei tea. Otsustati ikka edasi vassida, mitte vastata küsimustele, saata suvalisi dokumente jne.  
Raamatupidaja arvanud, et saadame asja ähmastamiseks mõlemale teabenõudele vastuseks uuesti sellesama 10 juuni 2010 otsuse (siin ) millega raha reservfondist eraldati.
( otsus millest ajendatuna millimalli teemat alustas, mis dokumendiregistris avalikustatud ja millele olen oma postitustes mitmel korral viidanud)
(Kopeerin )
 Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:  1. Vähendada reservfondi summas 275 828 krooni..
2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni;
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni

Kus ta siin siis on kirjas see avalik teenus   mida  volikogu esimees Põldmaa  oma kambaga vallarahvale osutas. Ei näe. Aga vallavanem Suursild ja raamatupidaja Kaljumäe näevad,  nemad oskavad lugeda ka ridade vahelt. Tegemist siis hoopis ilukirjandusega -  kasuta fantaasiat ja loe ridade vahelt.
 
No ei leia ...... aga kui ma nüüd hästi hoolega vaatan siis nagu oleks ridade vahel tõesti midagi  kirjutatud..............
  „meelehea volikogu esimehele, võimuloleva valimisliidu volikogu liikmetele ja revisjonikomisjoni esimehele,  kes eales ühtegi viga pole leidnud ega oskagi midagi leida“
 
Küsime kas Andmekaitse Inspektsioon  luges välja mis teenust osutati.  (NB Andmekaitse Inspektsioon  tegi 13.03. 2012 Audru Vallavalitsusele ettekirjutuse).

Teen veel mõned kirjad siia ja sinna, (see  ju nüüd  mu "elutöö"`?!!)  kui vastused käes püüan saada vastavatelt  institutsoonidelt  seisukohta - kas  vallakodanikul on ( ei  ole ) asja teada,  millist  "avalikku teenust" volikogu liikmete  MTÜ d vallas osutanud.

(jätkan mõne aja pärast)
02.04.2012
27.03.2012 läheb teel järgmine teabenõue, ikka veel tahaks teada milliseid avalikke teenuseid on MTÜ väidetavalt vallarahvale osutanud siin 
  
Teabenõue

Hoolimata suurest hulgast teabenõuetest ei ole saanud vajalikku teavet.
Vallavalitsus on võtnud nõuks mitte avaldada, mis olid need avalikud teenused mida
väidetavalt on osutanud MTÜ- d ja mille eest neile eraldati 10 juuni 2010 otsuse nr
69 alusel raha reservfondist. Tundub, et vallakodanikul ei ole õigus seda teada.
10 juuni 2010 otsusel nr 69 „Raha eraldamine reservfondist“ on kirjas

2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni;
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni.

Kahjuks ei ole siin märgitud, mis olid need avalikud teenused mida MTÜ- d osutasid.
Seega uuesti
Vastavalt AvTS palun järgmist teavet
1. Kas on jäädvustatud mingil moel, mis on see avalik teenus mida osutas MTÜ Lindi Külaselts, mille eest talle maksti 95 837 krooni. Kui on, siis palun saata see teave kui ei ole siis palun sellekohast kinnitust.                      
2. Kas on jäädvustatud mingil moel, mis oli see avalik teenus mida osutas  MTÜ Aruvälja Suurküla Selts, mille eest talle maksti 67 556 krooni. Kui on siis palun saata see teave kui ei ole siis palun sellekohast kinnitust.

Vastus palun saata e- posti aadressil

Lugupidamisega

Kiri sai vormistatud nii, et tegemist oleks teabenõudega millele tuleb vastata 5 tp jooksul. Mingeid selgitusi, millele seadus näeb ette vastamise 30 p jookul, ei ole küsitud.
02.04.2012 tuleb vallavanem Siim Suursilla vastus siin
Vastus teabenõudele

Punkt 1-2: Sellist teavet Audru Vallavalitsus ei oma. Sellekohase Audru Vallavolikogu otsuse oleme Teile saatnud kirjaga 19.03.2012 nr 21.3-10/660-1.
Samuti juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teie kirjas küsitud selgitustele ei saa vastata Audru Vallavalitsus kuna vastavad otsused on teinud Audru Vallavolikogu. Audru Vallavolikogu on demokraatlikult valitud organ, kes võtab vastu otsuseid oma istungitel hääletamise teel häälteenamuse alusel.

Lugupidamisega
Siim Suursild
vallavanem

Ülla, ülla !!!
Hr ei tea mis avalikud teenused need olid ja sellist teavet polevat  ka kusagile jäädvustatud, selliste küsimustega tulevat pöörduda  hoopis volikogu poole kes otsuse tegi ja  rahad eraldas.

(NB halenaljakas aga Siim Suursild oli ise tolle otsuse tegemise ajal volikogu esimees)
Küsime siis selgitusi volikogult ja jääme vastust ootama.
 
Audru Vallavolikogu                                                              02.04.2012
Pärna allee 7, Audru alev
Pärnumaa
Selgitustaotlus
Audru Vallavolikogu on võtnud 10 juuni 2010 vastu otsuse  nr 69 „Raha eraldamine reservfondist“ . Otsuse kohaselt eraldatakse raha  MTÜ dele avalike teenuste osutamise eest järgmiselt.
MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni:
MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni
Hoolimata pikast  kirjavahetusest ei ole õnnestunud saada vallavalitsuselt teavet mis olid need avalikud teenused  mida väidetavalt osutasid  MTÜ- d mille juhatustes on valitsevast valimisliidust volikogu liikmed,  praegune vallavolikogu esimees  J.Põldmaa ja revisjonikomisjoni esimees M. Merimaa.
 Lõpuks 02.04.2012 kirjaga 848-1 teatab vallavanem Siim Suursild (üllatavalt),  kes otsuse nr 69 tegemise ajal 10.06.2010 oli volikogu esimees, et tema ja vallavalitsus ei oma teavet mis olid need avalikud teenused mida  MTÜ-  d olevat osutanud ja mille eest tema juhitud volikogu neile raha eraldas.  Vallavanem Siim Suursild  soovitab pöörduda nendes küsimustes  praeguse volikogu esimehe  poole. Väga huvitav.
Seega loodan, et praegune volikogu esimees Jaanus Põldmaa (kelle MTÜ oli ka  rahasaaja) ja tollane volikogu esimees Siim Suursild,  lepivad kenasti kokku ja neile meenub, kas Audru vallas on MTÜ de poolt üldse  avalikke teenuseid osutatud ja kas volikogu on avalike teenuste osutamist MTÜ- dele üldse  delegeeerinud.

Seega minu küsimused
1.Millise avaliku teenuse osutamise eest sai  MTÜ Eassalu-Neitsi külaselt, ( kellele, kus, millal avalik teenus osutati) 112  435 krooni (MTÜ juhatuse liige on  revisjonikomisjoni esimees M. Merimaa).
2. Millised olid need avalikud teenused mida osutas MTÜ Lindi Külaselts ( kellele, kus ja millal) saades selle eest  95 837 krooni
3. Millised on avalikud teenused mida osutas MTÜ Aruvälja Suurküla Selts ( kellele, kus, millal avalik teenus osutati) saades selle eest  67 556 krooni (MTÜ juhatuse liige on  vallavolikogu  esimees  J. Põldmaa  )
4. Vallavalitsus on ühes eelnevas kirjas teatanud, et Eassalu Neitsi Külaselts ei ole avalikku teenust osutanud vaid ta sai raha ettemaksuna (tulevikus hakkab osutama). Kas volikogu tegi  tõesti kaks aastat tagasi sellise ettemaksu ja kuidas see  raamatupidamises kajastub?
Palun kõigile 4- le küsimusele sisulist vastust e-posti aadressil  
Lugupidamisega
Kuu aja pärast peaks saabuma vastus.


04.03.12

Vallavalitsuse liikme vabastamine on volikogu ainupädevuses.

03.11.2008 võttis Vahur Kobolt poolt juhitud  Audru Vallavolikogu vastu otsuse  ( "Vallavanema ja vallavalitsuse tagasiastumine.Vallavanema kohusetäitja määramine“  siin ) millest nähtub, et vallavanem Rein Talisoo avalduse alusel   otsustati:

1. lugeda vallavanem Rein Talisoo tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 03.11.2008 a
2. lugeda Audru Vallavalitsus tagasiastunuks alates 03.11.2008
4. määrata vallavanema ülesandeid täitma, kuni uue vallavanema valimiseni, vallavalitsuse liikme Siim Suursild.

22.09.2011 võttis Siim Suursild poolt juhitud Audru Vallavolikogu vastu otsuse (Vallavanema tagasiastumine
siin ) mille kohaselt vabastatakse ametist vallavanem Margus Joonas tema 07.09.2011 avalduse alusel.

Vallavalitsust tagasiastunuks ei loetud ja vallavanema ülesannete kohusetäitjat ei määratud. 

Samas situatsioonis, kaks erinevat käitumist 

-Kas on õiguspärane, et vallavanema ülesannete täitja määras volikogu (kes on vallavanema tööandja) kuni uue vallavanema valimiseni (Talisoo tagasiastumine) 
või teine variant
-vallavanema tagasiastumisel vallavanema ülesannete täitjat ei määratud vallavanemat asus  asendama  vanim vallavalitsuse liige. Lähtuti valla põhimääruse § 51  mis räägib vallavanema asendamisest juhul kui vallavanem ei saa ajutiselt täita oma ülesandeid.  

Iga selge mõistusega inimene saab aru kumb variant on õiguspärane.
Aga maavanem oma järelevalves võrdsustas vallavanema tagasiastumise ajutise äraolemisega ja leiab,  et nii on õiguspärane. (Miks ka mitte, täna astub tagasi aga homme, ülehomme on platsis jälle). Selge mõistusega pole järelevalvete puhul midagi pistmist. 
Seega maavanema seisukohalt rikkus volikogu, Talisoo tagasiastumisel,  vallavanema ülesannete täitja määramisega,  õigusnorme ?! 
Jäägu see maavanema kompententsuse tunnistajaks
aga veel......

Kui volikogu (Kobolt) tegi Talisoo tagasiastumisel  kohe otsuse lugeda tagasiastunuks ka valitsus  siis Joonase tagasiastumisel volikogu (Suursild) niisugust otsust ei teinud ja vallavalitsus ei esitanud ka ise tagasiastumispalvet.
Seega, vallavalitsuse liikmed jäid kohtadele, sest kellelgi peale volikogu, polnud  õigust neid vabastada, nii ütleb seadus.  

KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUS § 22 LG 1 PUNKT 17  (SIIN )
§ 22. Volikogu pädevus
 (1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;

Võin vanduda käsi piiblil, et 
 Audru Vallavolikogu ei ole vabastanud  Joonase valitsuse liikmeid, hr Vahur Kobolt ega Eino Ojandut, valitsuse liikme kohustustest.


Hr  Kobolt on nüüd Siimu valitsuses majandusspetsialistiks aga kuhu on kadunud vallavalitsuse liige Eino Ojandu. 

Kas Siim Suur lasi jälle volikogu esimehele püksi ja ühegi määgimiseta vabastas ise võimupiire ületades  E. Ojandu valitsuse liikme kohustustest? Tahaks näha dokumenti, siis jätkaks seda artiklit siin.

Hr vallavanem Suursild,
Hr vallavalitsus Suursild
Hr volikogu Suursild
Hr volikogu esimees Suursild
Hr Maavanem Suursild


 Audru valla juhtimine - ONE MEN SHOW

Pole lepinguid, pole korda, pole................

Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks. Millist avalikku teenust  MTÜ- d valla  elanikkonnale osutavad, ei ole selge.

Selleks, et vald saaks MTÜ-dele delegeerida avaliku teenuse osutamise õiguse on vaja paika panna  vastav kord,  millist avaliku teenuse osutamist  delegeeritakse, mis tingimustel, kuidas toimub tasustamine, millised on avaliku teenuse osutaja kohustused, vastutus, õigused jne jne.

Kõigile kodanikuühendustele tuleb  tagada võrdsed võimalised  konkurentsis osalemiseks, et selguks parim teenuse pakkuja, mitte kaasata ainult volikogu liikmetele kuuluvaid MTÜ sid.
Audrus ei ole ühegi MTÜ ga sõlmitud halduslepingut ja paika pandud tingimusi.  Raha külvatakse lennukilt.

Ei maksa jälle millimallit materdama hakata,  nii see lihtsalt on ja  sõnumitoojat pole vaja ära süüa. MTÜ-d  muretsevad isegi, et juriidiline pool venib nagu vallavanema jutt  kes ei suuda seada omale jõupäraseid ülesandeid. 

Õpetaja võib meil hakata kinnisvaramaakleriks, agronoom poliitikuks, põllumees tankistiks,  kunksmoor kontrollib valla tööd reguleerivaid õigusakte ning libistab end kenasti, läbi riigikogus istuva sõbranna, presidendi vastuvõtule.
 
Saadetud on kümneid arupärimisi  ja   teabenõudeid saamaks dokumente mille alusel väljamakseid MTÜ dele  tehakse. Arupärimistele ei vastata. Saadetakse asjasse mittepuutuvaid dokumente, ei  ühtegi lepingut.  

Lugu  muutus halenaljakaks. Küsin lepinguid saan koopia kutsest kus vallavalitsust palutakse osalema prügmäe sulgemisele. Sellisest käitumisest nähtub ülbus.
Seega tuli asjasse pühendada Andmekaitse Inspektsioon, kelle seisukoht on ühene - teabenõudjale  tuleb saata nõutud dokument või kinnitus, et selliseid dokumente ei ole.  

 Nüüd saab vallavalitsus Andmekaitse Inspeksiooni abiga  oma langusest üle ja hakkab  jagama, et prügimäe kviitung ei olegi haldusleping  MTÜ ga.
Minu viimane arupärimine siin (kopeerin osaliselt )

 Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks.
Audru vallas ei ole kehtestatud korda ega sõlmitud ühtegi avaliku teenuse osutamise lepingut ühegi MTÜ- ga. Seega soovin järgmist teavet

1.Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatud lahti millal ja milliseised avalikke teenuseid osutas MTÜ Eassalu-Neitsi külaselts 112 435 krooni eest. Võib saata ka vastava konto väljavõtte.
2. Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatud lahti millal ja milliseiseed avalikke teenuseid osutas MTÜ Lindi Külaselts 95 837 krooni eest . Võib saata ka vastava konto väljavõtte.
3. Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatds lahti millal ja milliseiseid avalikke teenuseid osutas MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 67 556 krooni eest.Võib saata ka vastava konto väljavõtte

Tuleb  lühike aga tabav vastus  siin 
(kopeerin)

1-3. Nõutud dokumente Audru vallavalitsusel saata ei ole.

Olin  teadlik, et mingeid dokumente ei ole, aga et pole arvestust,  kus oleks kirjutatud lahti,  kuidas summad  kujunesid  ........ei ole võimalik.
Kas  anti just nii palju kui parasjagu pihku mahtus?

Raamatupidamises peab olema iga MTÜ kohta allkonto ja iga saadud summa lahtikirjutatult kajastatud. Valetamine ja petmine hakkab muutuma kummaliseks. Vaatame kaugele Buratino järjekordse petmisega läheb. 

Ah et ei teagi kuidas MTÜ dele makstud summad kujunesid..............

Näis kas vallamajas kohapeal 07.03.2012 õnnestub midagi näha.  Annan edaspidisest teada.Teabenõue  siin  
Kui praegu tundub lõbus valetada ja vassida siis hiljem võib iga  kiri osutuda tõendina väga ebameeldivaks.

Millimalli ei suvatse enam vallavalitsuse murumängudes osaleda. Ei enam mingeid kümneid teabenõudeid ja lunimisi ühe ja sama teabe kohta - kui tähtaegselt ei vastata, nõutud dokumente ei saadeta või ei kinnitata nende puudumist -
läheb kaebus Andmekaitse Inspektsiooni, kasvõi iga nädal. Häbi haldussuutmatuse ja valelikkuse üle  tundku vallavalitsus.