21.10.11

Vallavanema lubab puhkusele tööandja- volikogu

13.10.2011 volikogu istung.
Seekord ma ei hakka päevakorra esimesest punktist pihta vaid lõpust, päris istungi lõpust. Meie istungid lõpevad info minutitega kus teatatakse millal toimub järgmine istung ja muu teave mis pole volikogu päevakorras.

Info minutites teatas vastne vallavanem Siim Suursild, et läheb alates 19.10.2011 puhkusele kuna on planeerinud perega reisile minna. Kui plaanid tehtud siis on küll halvasti kui neid ei saaks realiseerida.

Jutu mõte polegi selles, et uus vallavanem tahab kohe puhkusele minna vaid selles, kuidas ta seda otsustas teha.

Vallavanema tööandja on volikogu kes valib vallavanema, (KOKS § 22 lg 1) kinnitab ta ametisse, määrab palga, lubab puhkusele ja lõpetab töölepingu.
Mitte nii - "ma nüüd lähen" ja volikogu lehvitab talle vallavalitsuse uksel.

Ka riigikontroll selgitab, et vallavanema tööandja on volikogu (siin ).
Kopeerin lõigu
"Vallavanemale, linnapeale ja palgaliste valitsuse liikmete töötasu ja ka puhkusetoetuse konkreetse suuruse määramine kuulub seaudse kohaselt vaid volikogu kui tööandja pädevusse".

Puhkuseseaduse § 22 kohaselt puhkus vormistatakse tööandja juures kehtestatud korras. Audru Vallavolikogu ei ole niisugust korda kehtestanud

Seepärast tuleb vallavanema puhkusele lubamine igal korral eraldi otsustada. (Võtta volikogu päevakorda eelnõu " vallavanema puhkusele lubamine" ). Nii nagu seda tehakse teistes valdades.

Simmu ei taha kuidagi nõustuda, et tema puhkusele lubamine või mittelubamine kuulub volikogu pädevusse.

Vallakodanike kalli raha eest palgatud jurist ei ole talle sihukest "lollust" rääkinud ja Simmul pole plaanis oma peaga mõelda.

Tema au ja uhkus saab riivatud, tema ei hakka mingilt volikogult luba küsima.
"See on täielik jama, täielik jama!! Mürises ja porises ning oleks varsti kaane pealt löönu.
Siunas millimallit, kes on totu ja ei tea kus õigusruumis ta elab. (kindlasti ei ela millimalli õigusruumis nimega "Buratino lollidemaa").

Oma jao said Keskerakond, Savisaar.
Aga üldises lärmis ei kuulnud milles Savisaar jälle süüdi oli.
Eks teeb ikka tõsiselt vihaseks kui keegi on sinust targem ja pead veel pikalt enne kingsepp olema kui temani küünid.

Diskusiooni lõpp läks ikka päris käest ära. Puhas lahmimine.

Täna millimallil saiataigen ei kerkinud, vihastasin hirmsasti kui märkasin, et unustasin pärmi lisada. Keda sa kirud, " kes tegi ?" - " ise tegi."
Kirusin Savisaart, kergem hakkas kohe.

Vaata nüüd kuidas maanõunik P.Annus,"vallavanema tööandja", oma käskkirjaga vallavanema puhkusele lubab siin  
ja allpool toon lingid milledele klikkides näed kuidas läheb vallavanem puhkusele haldussuutlikes valdades.

Mõnel juhul ei selgunud esialgu miks vallavanema puhkus vormistati vallavalitsuse korralduse või käskkirjaga, mitte volikogu otsusega - siis leidsin, et nendes valdades oli volikogu kehtestanud vallavanema puhkusele lubamise korra kas põhimääruses või mõnes muus õigusaktis ja andnud sellega vallavanema puhkusele vormistamise õiguse vallavalitsusele

Kiili volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Loksa Linnavolikogu ist protok punkt 2 siin
Rakvere Vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Saue Linnavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Lihula valla põhimäärus , et vallavanema puhkus volikogu otsusega siin
Haljala Vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Viimsi Vallavanema puhkuse vormistamine volikogu poolt (Viimsi teataja lk 15)  siin
Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll Vallavanema puhkusele lubamine siin Narva –Jõesuu linna põhimäärus kuidas vallavanem puhkusele lubatakse siin
Imavere vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Torma volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Laeva volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Tahkuranna volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Orissaare vallavolikogu (protokoll punkt 1) vallavanema puhkusele lubamine siin
Imavere vallavolikogu vallavanema puhkusele lubamine punkt 6 siin
Laheda vallavolikogu määrus kuida vallavanem puhkusele vormistatakse siin
aitab ise otsi edasi.
Mõisaküla Linnavolikogu (ist protok punkt 15 ) linnapea puhkusele lubamine siin

Halliste vallavolikogu siin

20.10.11

Kui vallavanem astub tagasi - kas ta on siis ajutiselt ära?

14.10.2011 kirjaga nr 1-5/47-1 saadab volikogu esimees  maavanemale selgituse, seoses volikogu esimehe ja vallavanema valimisega Audru vallas. Kiri siin 

Pikalt laialt kõik ümber kirjutatud  ja hunnik KOKS sätteid millega pole eriti midagi käesoleval juhul pihta hakata. Eks tutvu ise.

Oluline, mis kinnitab, et millimallil oli õigus on toodud kahes lõigus.
Punkt 2 kolmandas lõigus (Audru Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega 52 „Vallavanema valimine“ loeti vastavalt hääletamise tulemustele Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild ning nimetati ta ametisse vallavanemana )

Sama punkti (2)  kuuendas lõigus

30.09.2011 Audru valla valimiskomisjoni otsusega nr 1 peatati KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel Siim Suursilla volitused volikogu liikmena seoses tema valimisega vallavanemaks. Nimetatud otsus jõustus allakirjutamisega (30.09.2011).
Seega on ka selle kirja alusel tõestatud, et vähemalt ajavahemikul  22.09.20011 - 30.09.2011 oli vallavolikogu esimees ja vallavanem (Siim Suursild) ühes isikus.
 M.O.T.T.
KOKS § 461. Tagasiastumine .Volikogu esimehe, volikogu aseesimehe, volikogu komisjoni esimehe, volikogu komisjoni aseesimehe, revisjonikomisjoni liikme, vallavanema või linnapea või valitsuse liikme tagasiastumise korral esitab ta avalduse valla- või linnasekretärile. Avalduse esitanu loetakse tagasi astunuks avalduses märgitud kuupäevast, mis ei või olla varasem kui järgmine tööpäev avalduse esitamisest. Valla- või linnasekretär teavitab kohe volikogu esimeest või tema asendajat.

Kus on ( heks ) volikogu esimehe Siim Suursilla tagasiastumise avaldus. Kirjas mainitakse vallavanen M. Joonase tagasiastumise avaldust aga Siim Suursilla omast pole juttugi. Ega saagi olla, sest tema polegi seda esitanud (teistes valdades seda siiski tehakse  siin )
Aga see ei ole veel kõik. 
Volikogu esimehe kirja  (maavanemale) esimese punkti viimane lõik
Kopeerin

Audru vallavanem kui nn täisvolitustega vallavanem Margus Joonas astus ametist tagasi alates 01.10.2011 ning lähtudes KOKS § 29 lõikest 3, § 49 lõikest 5 ja Audru valla põhimääruse (Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrus nr 16) § 51 lõikest 1 asendas kuni uue, Audru vallavanemaks valitud Siim Suursilla poolt moodustatud valitsuse ametisse kinnitamiseni vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige.

 Pööra tähelepanu minu poolt allajoonitule.
Tore küll kui saab Audru valla põhimääruse § 51 lg 1 kirjutada omatahtsi just selliseks nagu tahad (midagi jäta ära, midagi pane juurde nagu parasjagu vaja ).


Mis tegelikult põhimääruses § 51 lg 1 kirjas
 "Kui vallavanemal pole ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita, asendab vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige, vallavanema käskkirjaga või valitsuse korraldusega määratud valitsuse liige ( põhimäärus siin)
Alates 01.10.2011 kuni 13.10.2011 olevat täitnud  vallavanema ülesandeid seketäri selgituse kohaselt Peep Tarre vastavalt Audru valla põhimääruse § 51 lg 1

Teeme teabenõude
Audru Vallavalitsus      
Pärna allee 7
Audru alev
Pärnumaa

Teabenõue.

Alates 01.10.2011 kuni 13.10.2011 täitis vallavanema ülesandeid seketäri  selgituse kohaselt Peep Tarre vastavalt Audru valla põhimääruse § 51 lg 1  

Audru valla põhimääruse § 51 lg 1 kohaselt  „ kui vallavanemal pole ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita, asendab vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige, vallavanema käskkirjaga või valitsuse korraldusega määratud valitsuse liige.
 
Palun  saatke koopia või väljavõte dokumendist millest nähtuks miks vallavanemal ei olnud ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita (kas ta oli ajutiselt lähetuses, haige, puhkusel, vm).
Seega  küsitud kus vallavanem ajutiselt viibis.  Kui niisugust dokumenti saata ei ole siis palun sellekohast kinnitust.

Minule teadaolevalt on vallavanem M. Joonas  alates 01.10.2011 hoopis tagasi astunud, tema volitused vallavanemana lõpetatud - seda vist ajutiseks nähtuseks pidada ei saa.

Seega  ei saanud Peep Tarre tegutseda ajavahemikul 01.10.2011 – 13.10.2011 omatahtsi vallavanemana, sest tal ei olnud selleks volitusi (volikogu luba) ja tema poolt allkirjastatud dokumendid on õigustühised (mida peab selgitama maavanem.)


Lugupidamisega


13.10.11

Audru Vallavolikogu kolme x ga võrrand .................

ei tekitanud Sauga Vallavolikogule mingeid  raskusi.
Ei mingit kahte vallavanemat korraga  ega  volikogu esimeest ja vallavanemat ühes isikus (nagu 2003 aastal juhtus).

18.08.2011 Sauga vallavolikogu otsustas  - vallavanem Tiidemann  on  alates 01.09.2011 tagasi astunud.
18.09.2011 Sauga vallavolikogu otsustas  - uueks vallavanemaks valiti alates 01.09.2011 Priit Ruut 

02.09.2011 volikogu otsustas - endine vallavanem  Tiidemann valiti  volikogu esimeheks alates 02.09.2011

Ja nii lihtne see Sauga vallas oligi

Maavanemal tuleb aga lahendada Audru valla  võrrand.
Kui  Audru Vallavanem astus tagasi 01.10.2011 siis kes oli allkirjaõiguslik vallavanem 01.10.2011-  13.10.2011 ja kes andis tal selleks volitused. Valla põhimääruse § 51 lg 1 ei sobi kuidagi , sest vallavanem  mitte, et ei saanud ajutiselt oma ülesandeid täita, vaid ta oli tagasi astunud – netu.

Aitame maavanemal võrrandit lahendada!
Avaldame ühest võrrandist ühe tundmatu teise kaudu (asendusvõte), näiteks avaldame esimesest võrrandist muutuja Siim muutuja Margus kaudu. Leiame ainult selle Siimu väärtuse, mis on ühine mõlemale võrrandile (kohale)  ja seepärast asetame nüüd saadud avaldise (siimu) teise võrrandisse.
Saime ühe tundmatuga esimese astme võrrandi, mida lahendades saame ............nüüd läksin ise ka segi. Mis me siis saamegi, ah.

Kui asi juba Audrus nii tobedalt läks siis vallavanema asendaja saanuks  vist määrata ikkagi ainult volikogu.

Aga homme juba täna toimunud volikogu istungist.
Siin võid Sauga valla dokumentidega tutvuda
18.august 2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:  siin
Lugeda vallavanem Vello Tiidermann tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 1. septembrist 2011 tema enda algatusel tervislikel põhjustel.

18.august 2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:   siin
 Valida Sauga vallavanemaks alates  1. septembrist  2011a.  Priit Ruut.

02.september  2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:  siin 
Valida Vello Tiidermann Sauga Vallavolikogu esimeheks alates 2. septembrist 2011.

10.10.11

Päris totter lugu

22.september 2011 annab Audru Vallavanem M. Joonas käskkirja 21.1-1.3/16 siin ;
Lähetan teenistusalasele lähetusele Soome Vabariiki sõpruslinna Paimiosse 23.09 - 25.09.2011 valla delegatsiooni koosseisus:
Siim Suursild - volikogu esimees 
Mercedes Merimaa- volikogu liige
........
.......
Hüvitada sõidukulu ja päevaraha maksta aˇ 32 eurot päev lähtuvalt VV 28.03.2001 .a. määrusele nr. 108 "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord.

Võimas, nüüd pani küll (eks) vallavanem naksitrallidele pika puuga ära. Tubli, näitas koha kätte!! 

Et siis vallavanem kärutas oma käskkirjaga volikogu esimehe ja revisjonikomisjoni esimehe teenistusalasele lähetusele! Miks ka mitte? 

Hallooooo ---- revisjonikomisjoni esimees, Mercedes Merimaa. Revisjonikomisjoni esimehel oleks nüüd küll kohane teada kes keda on volitatud lähetusse saatma, kes kellele tööandja on.  

Halloo................. (eks) volikogu esimees Siim Suursild. Kes siis kellele tööandja on  kas volikogu vallavanemale või vallavanem  volikogu esimehele!!!!! 

Kui seadust ei tunne tuleb kasuks natuke loogilist mõtlemist muidu............. saadetakse äkisti järgmine kord mitte enam Paimiosse, vaid kusagile mujale  P tähega kohta. 

Ega see, kui revisjonikomisjoni- ja volikogu esimees väljastavad oma kirjad vallavalitsuse blanketil (mitte volikogu blanketil nagu ette nähtud ), neist veel vallaametnikke tee. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse(KOKS) § 50 lg 1 p 3  kohaselt annab vallavanem  käskkirju vallavalitsuse ja tema ametiasutuste sisemise töö korraldamiseks.  

Volikogu ei ole vallavalitsus ega tema ametiasutus vaid valla juhtimisorgan.
Volikogu liikmed saadab lähetusse ikka volikogu.

 Nii ka teistes valdades.
Näiteks
Keila Linnavolikogu otsus volikogu liikmete teenistuslähetusse saatmine siin