27.02.19

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesande

Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist:
Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu.

Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis?
Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud. 

Ei saa teada kui ei küsi!  


17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada:

3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal?

3.1 Väljastage volikogu istungi protokoll, volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile.

3.2 Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas.

Juhul kui Pärnu linnavolikogu ei ole andnud revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet 2018 aastal, keelduge teabenõude täitmisest ja viidake keeldumise aluse vastavale sättele.

23.10.2018 tuleb volikogu esimehelt Andres Metsojalt vastuskiri.
(teen väljavõtte) 

Ha... ha... haaaaa...... Miks ka mitte. 

Metsaoja juhitud linnavolikogu ei olegi 2018 aastal  revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet andnud!!!! 

Seega revisjonikomisjonil pole olnud võimalust oma tööd teha. 

Miks volikogu esimees Andres Metsoja IRL, Isamaa) hoidis 2018 aastal revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale. 

Täieline EV. 

Valides Andres Metsoja (Isamaa) saate olla kindlad, et midagi ei tehta ja seadusi ei täideta.  

23.02.19

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale.
Ega ma kade pole aga ......

Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamist seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele. 

Aga ei vasta!!!!

Väljavõte linnapea käskkirjast.Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §6 lõikele 5, põhjenduseks toodud - 2018a töö eest

Palgajuhend § 5 lg 6 aga töö eest preemia maksmist ette ei näe (töö eest makstakse igakuiselt siiski palka).

Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest(siin).

Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu. 

Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele kooskõlas Pärnu linna õigusaktidega ja linnapea on rikkunud õigusnorme.

21.02.19

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju.

13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole  ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab. 

Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna.
Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna
Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna
KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda
Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna
ATS sellist pädevusnormi ei sisalda
Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda
Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna
Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ametijuhendites, on viidatud   linnavalitsuse teabehalduse korrale   aga sellist korda tegelikult ei eksisteerigi. 


Vastuskirjas 21.02.2019 nr 1-9/17674-8  kirjutab linnasekretär Tiina Roht (väljavõte kirjast) Või  et Lisaks  ......Tule taevas appi!

Kas nüüd said teada milline dokument annab õiguse linnasekretäril, Tiina Roht,  allkirjastada linnavalitsusele suunatud  pöördumiste vastuskirju?
Tahan teada mis AKI sellise mula peale kostab.

12.02.19

Politsei ei registreeri kuriteoteateidJÄTKAN EELMIST POSTITUST

03.01.2018 edastan Pärnu Politseile teabenõude, soovin teada mis kuupäeval ja millise kirjanumbri all minu 21.07.2017 kuriteoteade registreeriti, mis staadiumis on menetlus ja juhul kui menetlus on lõpetatud palun saata politsei seisukoha kuriteoteates toodule.

04.01.2018 teatas Politsei-ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets, et minu 21.07.2017 kuriteoteadet käsitleti vihjena, seda dokumendiregistris ei registreeritud, alust menetluse alustamiseks ei olnud ja politsei selle kohta seisukohta ei võtnud.

Vallavanem Siim Suursild olevat ise pöördunud politsei poole ja teatanud, et on tuvastanud korruptsiooniohtliku olukorra Audru Vallavalitsuse hallatavas allasutuses Jõõpre Kool.  (kopeerin): Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt oli tellinud kooli direktorina kooli tarbeks õpilasvedusid MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev käest, mille juhatuse liige ta samaaegselt ka on. Olen Mati Sutiga sellel teemal vestelnud, olukorda ja seadusandlust selgitanud ning alates 15.maist 2017 Jõõpre Kool MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva käest enam vedusid ei telli.

Mati Sutt aga kirjutas oma 03.04.2017 vastuskirjas, et vallaga oli kokkulepe olemas(kopeerin):
Jõõpre Kooli hoolekogu palvel 16.augustist 2009 saime kokkuleppe Audru vallaga,et Jõõpre kool leiab võimaluse õpilaste 
transpordiks ....

Seega Suursild valetas ja politsei tegi muidugi näo, et ei saa midagi aru. 
Siin veel väljavõte mis Suursilla valed paljastab.Audru vallavalitsus maksis 8 aastat igakuuliselt MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev (suvaliste) transporditeenuste eest aga vallavanem polevat sellest kuulnudki.

Küsimus on selles, kas idee "tuvastasin korruptsiooniohtliku olukorra" tuli politsei poolt?

Huvitav küll, minu korduvatele järelepärimistele vastas Suursild üleolevalt, et kõik on seaduslik mingit korruptsiooni ei ole, transporditeenuste osutamise leping olevat suuline aga ise lippas (v
õi politsei kutsus) avastatud korruptsioonist teatama.

Ja ikka tobedamaks läheb.

Minu küsimusele, kuidas minu kuriteoteatega edasi toimetati kui see oli politseisse saabunud , milliseid toiminguid tehti, vastas Politsei ja Piirivalveameti lääne talituse juht Mehis Mets, et edastas minu kuriteoteate Audru valla revisjonikomisjoni esimehele Karmo Näkk’ile asjaolude selgitamiseks. (No see mees ei teadnud ju 4 aastat mis asi see revisjonikomisjon selline on).

Tule taevas appi politsei edastab 
kuriteoteate,korruptsioonis kahtlustatavatele endile arutamiseks ja seisukohavõtuks.

Mati Sutt, Kai Oraste kes olid kuriteoteate kohaselt korruptsioonijuhtumiga seotud olid ka Audru vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed ja osalesid kenasti endaga seotud asja arutamisel samuti Ülle Kaljumäe. 


Revisjonikomisjoni koosoleku protokollist nähtub (siin), et keegi neist ennast arutelust ega otsustusest ei taandanud. 
Seega otsustasid korruptsioonis kahtlustatavad ise kas nad on korruptsioonis süüdi või mitte ja muidugi leidsid, et ei ole.

Mis sa oskad kosta. Ega ei oskagi. 

KAPO ja Pärnu politsei mõlemad lugesid seda totakat revisjonikomisjoni protokolli ega saanud arugi, et midagi on valesti, neil see sobis.

Ha... haaa... haa.... 
Täieline Eesti vabariik. Oi kuidas me ohjeldame korruptsiooni! Täielik klounaad.

18.01.2018 teen uue kuriteoteate, sellest ei arvanud politsei ka midagi.Aga Suursillale isiklikult, saatis Mehis Mets ka pisut teistmoodi teate. 
Kopeerin Mehis Metsa kirjast;

Mati Sutti teos on korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 19 toimingupiirangu rikkumise tunnused ning täidetud on KVS § 11 lg 1 sätestatud toimingupiirangu tingimused, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku (MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev) suhtes;
Tuginedes VTMS (väärteomenetluse seadustik) § 3' kohtuväline menetleja süüteomenetlust ei alustata kuna antud tegu on meie veendumuse kohaselt vähetähtis ja menetluse läbiviimine oleks väärteo asjaolusid arvestades ebamõistlikult kulukas ning Audru vald on kinnitanud, et antud teoga ei ole Jõõpre kool ega Audru vald kahju saanud, samuti on kindlaks tehtud, et Mati Sutt ei ole seadusevastaselt käitudes (tellides kooli direktorina transpordi teenust endaga seotud MTÜ-lt) saanud mingisugust kasu.

8 aastat jutti tehtud tehinguid iseendaga, korruptsioonivastast seadust ja mitmeid muid seadusi rikkudes aga tühja sest, veregrupp pole see mis politseile vaja. 

Elagu korrupeerunud EV 100. 

18.01.2018  kuriteoteate vastuskiri

10.02.19

Millisel õiguslikul alusel jätab Politsei ja Piirivalveamet teadlikult kuriteoteated dokumendiregistris registreerimata?

Vastavalt uuringule on politseinikud ja poliitikud üks kõige korrumpeerunum grupp Eestis. Need samad korrumpeerunud politseinikud poliitikud, kohtunikud, advokaadid on kellegi parteikaaslased, sõbrad, sugulased, tuttavad.
Mõned kuriteod mätsitakse kinni vaikitakse maha või jäetakse hoopis registreerimata. Kõik oleneb kes ja millisel positsioonil sa oled.
Kaitsepolitseiameti kodulehel on kirjas: Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud.

Tule taevas appi. Ärge nähke teatamisega vaeva. Kõigepealt uurige millisesse parteisse rikkuja kuulub - kui võimuparteisse siis unusta ära .... kui sa ise ka just nomenklatuuri ei kuulu.

Pole ju mõtet aretada teemat, millest tüli võiks tõusta ja tolku ei midagi.

21.07.2017 edastasin KAPO- le kuriteoteate võimalikest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. Lisasin tõendid ja asjaga seotud dokumendid, kolme kuriteoepisoodi kohta. (postitused eespool aga lühidalt meeldetuletuseks)
1.episood
Audru vallavanem Siim Suursild otsustas aastaid ainuisikuliselt pädevust ületades teha pea igakuiseid märkimisväärseid makseid MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev, väidetavalt ühistranspordi, õpilasveo ja muude majandusvedude eest mille kohta ei olnud sõlmitud vallaga ühtegi lepingut,ei olnud korraldatud hanget ega võetud pakkumusi teistelt võimalikelt transporditeenuste osutajatelt. MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleval puudus õigus ja vastavad load õpilasvedu ja ühistransporditeenust osutada, puudus nõuetele vastav buss ja kvalifikatsioon.
Tehingud olid tehtud korruptsioonivastast seadust rikkudes.
MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liikmed (sh asustajad) olid :
-Mati Sutt kes oli samal ajal ka Audru vallavolikogu aseesimees, volikogu hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor.
-Peep Tarre - Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik.
Raamatupidamist tegi MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev Audru vallavalitsuse liige, finantsjuht Ülle Kaljumäe.
(seal kus korruptsioon , valed ja pettused seal ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev)

II episood:
Valla eelarvest maksti ilma mingi õigusliku aluseta kinni ka Mati Suti sõidukulud MTÜ Pärnumaa õpilasmaleva sõiduautoga, otsust ega muud dokumenti, mis lubanuks Mati Suti sõidukulu kompenseerida ei eksisteerinud. Mati Suti poolt esitatud sõidupäevikus toodud väidetavad sõidud koosolekutele ja majandusveod ei olnud tõesed. Kontrollimisel ilmnes, et sõidupäevikus märgitud päevadel tegelikult selliseid koosolekuid ei toimunud ja kilometraaž oli mitmeid kordi paisutatud. Audrust Pärnusse näidatud 50 km, tegelikult max 10 km.

III episood.

Audru valla pangakonto (100100 ) väljavõttelt nähtub, et MTÜ- le Korteriühistu Maa Sool (Lihula mnt 14, Audru vald, Malda küla) on antud renoveerimistoetust (Danskepank 24.08.2016 maksekorraldus 4055 arve 24.08.2016) summas 18 705 euri. Renoveerimistoetuse maksmise võimalust ei olnud Audru valla õigusaktidega ette nähtud ja ühtegi sellekohast otsust ei olnud vastu võetud. Seega puudus renoveerimistoetuse maksmiseks õiguslik alus ja vallavanem Siim Suursild otsustas maksmise pädevust ületades ainuisikuliselt.
Äriregistri andmetel on MTÜ Korteriühistu Maa Sool juhatuse liige Kai Oraste kes oli tol ajal ka Audru vallavolikogu liige. Raamatupidamist tegi MTÜ-le KÜ Maa Sool vallavalitsuse liige, finantsjuht Ülle Kaljumäel. Seega oli renoveerimistoetuse maksmine vastuolus ka korruptsioonivastase seadusega.

Kuriteoteate saatmisest oli möödunud 5 kuud kuid ei kippu ega kõppu. KrMS 198 lg 1 sätestab (Kuriteoteatele vastamine):„Uurimisasutus või prokuratuur on kohustatud kuriteoteate saamisest alates kümne päeva jooksul teatama kuriteoteate esitajale kriminaalmenetluse alustamata jätmisest käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 või 2 kohaselt.

Kuna teadet kriminaalmenetluse algatamata jätmise kohta ei saadetud siis oli põhjust arvata, et järelikult algatati kriminaalmenetlus.

Et aga tegemist oli kuriteoteatega kus peategelased IRL "ausad" vallaametnikud siis ei jäänud erilist võimalust kahelda, et asi püütakse kinni mätsida.

21.12.2017 tegin järelepärimise KAPO- le. Soovisin teada kas minu kuriteoteate alusel on algatatud menetlus, millises järgus see on ja kes ametnikest sellega tegeleb.

Nagu selgus oli KAPO edastanud kuriteoteate Pärnu Korruptsioonikuritegude büroole kuna uurimine ei kuuluvat KAPO alluvusse.

Otsisin Pärnu Politsei ja Piirivalveameti dokumendiregistrist millisel kuupäeval ja mis numbri alla minu kuriteoteade registreeriti.

Ei leia – mida pole seda pole. Mis see siis on - kõik sissetulevad ja väljaminevad kirjad tuleb ka politsei dokumendiregistris registreerida aga minu kuriteoteadet netu.  Olin küll kuulnud, et tavapärane on praktika jätta registreerimata need kuriteoteated ja avaldused mis plaanitakse kinni mätsida (et jälge maha ei jääks ) kuid ...........

Kui tahad teada mis edasi, tule homme tagasi.