Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2019 postitused

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kujutis
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või  volikogu ülesande l  Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist: Pärnu Linnavolikogu  revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu. Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis? Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud.  Ei saa teada kui ei küsi!   17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada: 3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal? 3.1  Väljastage volikogu istungi protokoll , volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile. 3.2  Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas. Juhul kui Pärnu linna

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

Kujutis
14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale. Ega ma kade pole aga ...... Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamis t seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele.  Aga ei vasta!!!! Väljavõte linnapea käskkirjast. Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi  §6 lõikele 5,  põhjenduseks toodud - 2018a töö eest .  Palgajuhend  § 5 lg 6  aga töö eest   preemia maksmist ette ei näe   ( töö eest makstakse igakuiselt siiski palka). Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest ( siin ). Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu.  Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele ko

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Kujutis
Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju . 13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole   ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab.  Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna. Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna ATS sellist pädevusnormi ei sisalda Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ameti

Politsei ei registreeri kuriteoteateid

Kujutis
JÄTKAN EELMIST POSTITUST 03.01.2018 edastan Pärnu Politseile teabenõude, soovin teada mis kuupäeval ja millise kirjanumbri all minu 21.07.2017 kuriteoteade registreeriti, mis staadiumis on menetlus ja juhul kui menetlus on lõpetatud palun saata politsei seisukoha kuriteoteates toodule. 04.01.2018 teatas Politsei-ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets, et minu 21.07.2017 kuriteoteadet käsitleti vihjena, seda dokumendiregistris ei registreeritud, alust menetluse alustamiseks ei olnud ja politsei selle kohta seisukohta ei võtnud. Vallavanem Siim Suursild olevat ise pöördunud politsei poole ja teatanud, et on tuvastanud korruptsiooniohtliku olukorra Audru Vallavalitsuse hallatavas allasutuses Jõõpre Kool.  (kopeerin): Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt oli tellinud kooli direktorina kooli tarbeks õpilasvedusid MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev käest, mille juhatuse liige ta samaaegselt ka on. Olen Mati Sutiga sellel teemal vestelnud, olukorda ja sea

Millisel õiguslikul alusel jätab Politsei ja Piirivalveamet teadlikult kuriteoteated dokumendiregistris registreerimata?

Vastavalt uuringule on politseinikud ja poliitikud üks kõige korrumpeerunum grupp Eestis. Need samad korrumpeerunud politseinikud poliitikud, kohtunikud, advokaadid on kellegi parteikaaslased, sõbrad, sugulased, tuttavad. Mõned kuriteod mätsitakse kinni vaikitakse maha või jäetakse hoopis registreerimata. Kõik oleneb kes ja millisel positsioonil sa oled. Kaitsepolitseiameti kodulehel on kirjas: Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud. Tule taevas appi. Ärge nähke teatamisega vaeva. Kõigepealt uurige millisesse parteisse rikkuja kuulub - kui võimuparteisse siis unusta ära .... kui sa ise ka just nomenklatuuri ei kuulu. Pole ju mõtet aretada teemat, millest tüli võiks tõusta ja tolku ei midagi. 21.07.2017 edastasin KAPO- le kuriteoteate võimalikest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. Lisasin tõendid ja asjaga seotud dokumendid, kolme kuriteoepisoodi koh