30.06.19

Maksid kõik kes autoga rannale ligemale tahtsid pääseda

Usutavalt on veel paljudel meeles kuidas aastaid  tagasi Valgeranda  sissesõidu eest tuli maksta. Kett ees ja edasi ei pääsenud - maksa. Maksid kõik kes autoga rannale ligemale soovisid pääseda. Doberani tee ei olnud tol ajal ei eraomandis ega ka veel mitte valla omandis, et vald võinuks seal kamandada. Keegi  ei küsinud miks raha makstes piletit ei antud,  millisel õiguslikul alusel nõuti riigi tee kasutamise eest raha, või et kuhu, kellele  see raha läks. Nõudes vallalt selgitusi ja dokumente, riigitee sulgemise ja raha kasseerimise kohta selgus, et see toimus  hr Matsalu ja vallajuhtide   ühispettuse projekti raames, isikliku kasusaamise eesmärgil. Siis see petuskeem ka hingusele läks.

Aastaid hiljem on katsetanud sellist kerget rahateenimise võimalust Valgerannas  ka mõned teised.  Praegugi veel seisavad omavoliliselt  paigaldatud märgid, Doberani tee ääres, vahetult enne randa. Riigikontroll on juhtinud sellistele  omavoliliselt randa paigaldatud märkidele valla tähelepanu kuid kuna märkide paigaldajatega ei taheta  probleeme, jäetaksegi rikkumised tähelepanuta.

Idee, võimaldada teatud isikutel, läbi skeemide Valgerannas, munitsipaalmaal ärilist tegevust ja teenida kergelt raha, nii et vallakassa sellest ei paisuks,  jäi vallavanem Siim Suursilla nutikal kambal endiselt  tuha alla hõõguma.
Välja mõeldi uus projekt. Ja kes appi tuleb?
Kes muu ikka kui  jälle  Jõõpre kooli direktor, volikogu aseesimees, Mati Sutt oma  MTÜ - ga Pärnumaa Õpilasmalev.

Jätkan homme. Tule tagasi, saad teada - kes, mida ja kuidas. 

25.06.19

Kas hr linnapea on rase?

.....või on rase mõni härra  linnavalitsuse liikmetest.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on andnud lähetuskäskkirjad (siinsiinsiinsiinsiinsiin)Nagu ikka ei tea linnapea midagi korruptsioonivastasest seadusest (lähetab iseennast) ei tunne linna õigusakte (kes keda võib lähetada) ega tea millistele õigusnormidele tuleks lähetuskäskkirjas viidata.

Linnapea tähelepanu on juhitud asjaolule, et lähetuskäskkirjades tuleb viidata seadusele või õigusaktile mis annab linnapeale õiguse sellist lähetuskäskkirja anda ja  milleks on " Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” § 3 punkt 5.

Linnapea käskkirjades on aga viidataud ainult  Avaliku teenistuse seaduse(ATS) §-le 44 tervikuna  (viitamata vastavale lõikele ja punktile). 

17.04.2019 kirjas nr 4.3-7/2778-1 kirjutab linnavalitsus
....käskkirjades puudus otsene vajadus viidata ATSile. Samas ei saa pidada valeks viitamist ATS §le 44 tervikuna, sest see sätestab teenistuslähetuse mõiste ja üldised tingimused.

Ah soo,  või Avaliku teenistuse seaduse § 44 tervikuna on asjakohane?

23.04.2019 pöördumine  linnavalitsuse poole 

Kirjutate, et käskkirjades poleks olnudki vaja viidata ATS – ile.
Ometi oli viidatud üldiselt ATS  §-le 44. Miks siis viidati ATS-ile kui vaja polnud, kas kogemata?
Samas kirjutate, et ei olnud vale viidata ka üldiselt tervele ATS §-le 44 . 
Kas §-s 44 (lg 2) raseduse kohta sätestatu ja (lg 4 ) Eoroopa Liidu kohta sätestatu on ka Pärnu linnapea ja linnavalitsuse liikmete lähetamise puhul asjakohane? Kui jah siis kes härrastest oli rase ja kes täitis Euroopa Liidu institutsioonide juures riikliku eksperdi ülesandeid?

Vastust ei antud (võibolla varjatakse veel hr linnapea rasedust).

Vahel ma lausa naudin kuidas linnasekretär sipleb oma valede võrgus. Millist häma ja mula võib sealt tulla. Ei tasu arvata,  et linnavalitsuse ametnikud kõik tunnevad oma tööd, jagavad midagi seadustest ja on targad, ausad -  see on ainult fassaad, Potjomkini küla. Mulle tundub, et linnaametnikuks on trüginud need  kes mujal hakkama ei saa, mula oskab igaüks ajada.


Tule homme tagasi,  plaanin kirjutada Valgerannast

29.05.19

Armastuse skulptuur Valgerannas - vale ja pettuse sümbol. Järgneb

jätkan eelmist postitust


Märkasin, et Danske pangast on makstud MTÜ-le Audru Lastekaitse Ühing märkimisväärne summa 20760 euri ja seda MTÜ poolt esitatud kahe arve alusel.  
Tekkis huvi, mille eest MTÜ Audru Lastekaitse Ühing (juhatuse liige valla sotsiaalnõunik P.Tarre)  Audru vallale selliseid suuri arveid esitab. Palusin arved edastada, mida lõpuks ka tehti. 
Ja teine arve. Samuti koos haljastusega ja veel mingi omaosalus mille kohta linnavalitsus selgitusi ei andnud.  
  Ennäe, Audru vallavalitsus ostis  MTÜ Audru Lastekaitse Ühingu käest Valgeranda püstitatud Armastajate skultuuri  ja veel kenasti koos haljastusega.

Mida paganat! 
Audru vallavalitsus ja MTÜ Audru Lastekaitse Ühing reklaamisid ju meedias, et raha sai MTÜ Audru Lastekaitse Ühing skulptuuri püstitamiseks Leader programmist. 

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt tuleb tähistada Leader-logoga. 
Valgerannas Armastajate  skulptuuri juures asuval stendil on tõepoolest selline Leader logoga (sh Pärnu Lahe Partnerluskogu logo) tahvel.
Tegin pildi.Teabenõudega küsisin PRIA-lt ja Pärnu Lahe Partnerluskogult  kas nemad on teinud väljamakseid MTÜ  Audru Lastekaitse Ühingu projektile -"Armastajate skulptuur". Mõlemad eitavad  väljamaksete tegemist.

Lähen nüüd nende kahe arve juurde tagasi ja pärin  linnavalitsuselt: 
-miks  skulptuuri ostmiseks, hinnaga  20 760 eur (üle 5000 eur), ei korraldatud ettenähtud korras hanget? 
-miks ostetud skulptuuri ei võetud raamatupidamises arvele  põhivarana vaid summa 20760 euri, kanti hoopis rajatise korrashoiu kulukontole  551240(enne tuleks ikka rajatis  põhivarana arvele võtta ja siis alles saab selle korrashoiuks kulutusi teha). 

Linnavalitsus paljuski vastata ei mõistnud kuid väitis, et skulptuuri ei ostetud MTÜ-lt vaid nende kahe arve näol olevat tegemist hoopis toetuse maksmisega MTÜ-le.

Tere talv! 
Uskumatu, toetuse saamiseks esitab MTÜ vallavalitsusele arved ??!!! Arved esitatakse ikka siis kui on mingit kaupa või teenust müüdud. 

Toetuse saamiseks esitatakse taotlus ja sõlmitakse toetuse  eraldamise leping, toetuse kasutamise tingimuste kohta. 
Teen väljavõtte Pärnu linnavalitsuse vastuskirjast


Või et linnavalitsus ei tea miks Audru vallavalitsus  meedias valetas nagu saanuks MTÜ Audru Lasteklaitse Ühing Armastajate skulptuuri rajamiseks toetust Leader programmist  - eksvallavanem, abilinnapea Siim Suursild teab aga tema  käest ei küsitud. MIKS ?

Linnavalitsus tunnistab, et sellises suures summas toetuse andmine, lepingut sõlmimata, ei ole küll tavapärane kuid ei nõustu andma hinnangut Audru vallavalitsuse tegevusel ja Suursillalt selgitusi ei küsi. MIKS?  

Pada ei anna katla mustusele hinnangut. 


(NB MTÜ Audru Lastekaitse Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.)

Arveid keerutati edasi. Ja mängu tuleb - KES? 
Kes muu ikka kui MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (M. Sutt) kes sellisteks mängudeks justkui loodud. 

Ülla, ülla !!
MTÜ Audru Lastekaitse Ühingule müüs armastuse skulptuuri MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev kes esitab MTÜ Lastekaitse Ühingule arve. Vot siis, avalikkusele valetati, et  Armastajate  ausamba püstitamiseks saadi raha  Leader programmist, tegelikult püstitati see aga hoopis  valla eelarvest võetud rahadega.

Miks selline petmine,vassimine ja skeemitamine toimus. 

Selgitan lihtsalt ja lühidalt. 
Raha, Armastajate skulptuuri püstitamiseks, Leader programmist, MTÜ Audru Lastekaitse Ühing taotles - kuid ei saanud.

Et Armastajate skulptuuri avamine pidi  olema vallavanem Siim Suursilla ja IRL-i 2017 a valimiskampaania osa, ei saanud seda lihtsalt  kõrvale jätta. 

Seda, et MTÜ Lastekaitse Ühing Leaderist toetust ei saanud, otsustati avalikkuse eest varjata ja reklaamiti Armastuse skulptuuri püstitamist meedias jätkuvalt kui Leader programmist toetatud projekti. Petmiseks paigaldati  isegi Leader loguga tahvel. 

Siim Suursild otsustas raha eraldamise eelarvest omavoliliselt ja ainuisikuliselt aga seda varjata, sest sellise toetuse maksmiseks, eelarves raha ette nähtud ei olnud. 
Raha tuli võtta mõnelt teiselt eelarve realt kust see kohe välja ei paistaks. 

Just seepärast lasigi vald esitada MTÜ Audru Lastekaitse Ühingul need  totakad arved (ega sõlminud toetuse eraldamise lepingut) ja kandis arvete alusel makstud summa 20 760 euri rajatiste korrashoiu kulukontole (nagu oleks  MTÜ Audru lastekaitse Ühing korrastanud 20760 euro eest mingit valla objekti )

Üks osa pettustest ja skeemitamistest käiski Audru vallas läbi MTÜ-de ja MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (asutajad vallaametnikud M.Sutt, P.Tarre) oli kui selleks loodud. Jõõpre kooli direktorina oli M. Sutt mõjutatav ega muidu peetud vallas üleval kahte põhikooli  mis asuvad teineteisest ainult mõne kilomeetri kaugusel ja mõlemad olid alatäidetud.

Seal ta nüüd seisab kui valede ja pettuste sümbol - kurb ja üksildane. Mul on kahju, ilus asi.


Pildiallkirja lisamine

Tohutu kirjavahetus mis toimus, kohutav hämamine, petmine, valetamine, vassimine, varjamine. Kõigi selle kajastamine võtaks päevi.  

Mul läheb süda pahaks. Tegelikult ka. 

24.05.19

Armastuse ausammas Valgerannas - valede ja pettuste sümbol !

2017 aasta kohalike valimiste eel  kerkis Valgeranda skulptuur mis sai nimeks " Armastuse ausammas"
See oli toona Audru vallas võimul olnud vallavanem, Siim Suursilla  partei (IRL) valimiskampaania,  "Meie kingitus EV -le" mille idee autor  olnud Mati Sutt. Kuigi meedias kajastati seda kui PRIA rahadega Leader programmist rahastatavat  projekti  kus raha taotlejaks ja saajaks olevat olnud  MTÜ Audru Lastekaitse Ühing, ei tiksunud PRIA-st sentigi ja tegelikult skeemitati kogu raha, kõiki seadusi rikkudes, valetades ja pettes, Audru valla eelarvest.    

Dokumentide kohaselt oli tegemist  mainekujundus projektiga mis pidi valmis saama just valimiste eel,  septembris 2017 kuid otsustati avada siiski pisut varem, juunis.(Kelle mainet ja kuidas kujundati?) 

Skulptuuri avamisel  mängiti maha ka temaatiline näitemäng kus omale valimisreklaami tegemiseks  osalenud ka tollane vallavanem, praegune abilinnapea, Siim Suursild. Suursild kutsunud noorpaare jäädvustama kuju juures oma tähtsündmust ja avaldanud lootust, et sellest võiks idee kohaselt kujuneda sümboolne paik kus pulmi pidavad noorpaarid peatuksid.

(Just, õige! Tore on jäädvustada noortel oma kooselu algust just pettusega rajatud   kuju juures, mis ongi käesoleval ajal sümboolne). 

Toon mõned meedia kajastused siin.  
Väljareklaamitu kohaselt tellis Armastuse skulptuuri skulptor Rait Pärjalt Leader programmi toetusel Audru vallavalitsus.

Audru valla leht "Kodused Hääled"siin artikkel "Möödunud aastal sai Audru vallast Leader projektitoetuse 8 projekti" viimane lause" Samuti sai toetuse Audru Lastekaitseühingu projekt Valgeranna armastajate skulptuur, summas 18684 eurot"

Jätkan siit homme,  tule tagasi kui tahad teada kuidas skeemitamine toimus ja kes mängu tulevad.

30.04.19

Audru sõbralik, isamaaline ja kaitsetahtega rahvas "unistab" laskemoona ja relvatehasest oma vallas.


Audru osavalla aprilli lehes "Kodused Hääled" selline tore artikkel
"Osaühing Nitrotol soovib rajada Audru valda Eesti esimest sõjalise lahingumoona tehast".

Artikli kohaselt rajatakse sõjalise laskemoona tehas Audru valda just seepärast, et siin olevat sõbralik ettevõtluskeskkond ja vähem oluline ei olevat ka elanike isamaalisus ja kaitsetahe. Jah muidugi, Audru rahvas oma isamaalisuse ja kaitsetahtega  just seda laskemoonatehast, edaspidi ka relvatehast, siia ootab! 

Läbinähtav ja libe.

Liiga sageli osutub kiitus oma tahtmise ja nõusoleku saamise vahendiks.   (Kiida lolli küll loll siis teeb, jookseb ja nõustub! )

Las tuleb paartuhat moslemit ka, sest Audru rahvas on ka nende suhtes väga sõbralik.
Kes sellise haige ja lipitseva artikli kirjutas? Autor puudub! Osavallast kuulen, et artikli autor on laskemoona tehasest huvitatud isik, OÜ Nitrotol juhatuse liige Jens Haug.

Artikli lõpus aga kutsub Pärnu linnavalitsuse Planeerimisosakond rahvast osalema laskemoona tehase detailplaneeringu arutelul Audru osavallakeskuses 13 mail 2019 kell 17.

Et siis linnavalitsuse ja huvitatud isiku artikkel kahasse. Miks ma ei imesta? 

27.04.19

ROMEK MAKSAB TIIALE

Päris kaua ei ole midagi kirjutanud. Suvi ju käes,  toas istumine ja kirjutamine lausa piin. Paar huvitavat lugu ootavad ammu avalikustamist aga ikka on mingeid andmeid veel vaja kontrollida enne kui s--t  vahutama lüüa.
Nüüd ootamatult,  pea tühja koha pealt, lisandus veel üks  kriminaalne lugu-  Pärnu Linnavalitsus võltsis dokumente ja kasutas võltsitud dokumenti järelevalvemenetluses  tõendina. 
Täielik komöödia kuidas linnavalitsus võltsimist varjama asus ja kui halenaljakalt ja läbipaistvalt  Politsei ja Piirivalveamet oma ebaprofesionaalse üllitisega  võltsimist hellitavalt parandamiseks hakkas  nimetama.  Ootan ära prokuratuuri kirja (mis on teadagi mis) siis toon kogu loo koos kõigi üllitiste, tõendite ja dokumentidega  lagedale. Peaks pakkuma lausa Kuuuurijale.
Asi  seda naljakam, et nii väikese asja pärast võttis Pärnu Linnavalitsus sellise võltsimise ette.

Aga seniks ....
Aprilli nalja ei saanudki siin sel aastal teha. Pärnu linnapea käskkirjad (mida linnapea loomulikult ei vormista ise) on alati üks suus aprilli nali. 

Romek maksab Tiiale - miks ka mitte ??!!


06.04.19

Nii palju valet!

Järjekordne lubamatu aastapraamia maksmine mis vormistatud kui lisatasu täiendavate tööülesannetest eest - aus linnapea meil.1.Jälle ei ole käskkirjas välja toodud igale teenistujale antud täiendava tööülesande sisu nagu näeb ette Palgajuhendi (
siin) § 6 lõige 4. Mis sa arvad miks?

2. Korruptsioonivastasest seadusest ei ole linnapea ka midagi kuulnud- planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel teeb ettepaneku iseendale lisatasu maksmiseks (200 euro). Miks ka mitte! 

3. Ja kirss tordil - lisaülesande täitmise periood 30.09.2017 -30.06.2018.

Linnapea unustas, et 30.09.2017 ei olnud Audru vald veel Pärnu linnaga ühinenud ja Mairi Õismets oli Audru valla, mitte Pärnu linna teenistuja. Et siis Pärnu linna planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel kamandas ja andis Audru valla teenistujatele 30.09.2017 täiendavaid lisaülesandeid ja Pärnu Linnapea maksis Audru valla teenistujatele lisatasu.

No näed siis. Valetamine, petmine on auasi kui seda tehekse õilsa eesmärgi nimel. Ja linnapea ei ole mitte petis vaid kangelane. Häbi, häbi, õel ja vastik inimene kes julgeb nii õilsat tegu kritiseerida.


28.03.19

Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma

14 detsember 2018 annab Pärnu linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071(siin) millega määrab preemia 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest ja viitab õigusliku alusena Pärnu Linnavalitsuse palgajuhendi § 6 lõikele 5 siin (mul ei ole kahju, vastupidi aga....)

Lugesid õigesti - preemia töö eest. Igapäevase töö eest makstakse ametnikele palka ja töötajatele töötasu aga mitte preemiat.

Käskkirjal viidatud Palgajuhendi § 6 lg 5 ütleb(kopeerin):

(5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

Ikka paremaks läheb. Milliseid erakordsed tööalased saavutused?
Kuigi Palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt peab maksmise aluseks olev käskkiri olema põhjendatud siis mingeid põhjendusi käskkiri ei sisalda. 


Loomulikult maksti aastapreemiat aga kuna seadus ja Pärnu linnavalitsuse sisemised õigusaktid aastapreemia maksmist ei luba siis võeti appi " erakordsed teenistusalased saavutused "

Antud juhul on linnapea linnaraha põhjendamatult väärkasutanud kuna palgajuhend ei luba sellist preemia maksmist. 

Kus see sisekontroll siis nüüd on?  Aga linnasekretär....?


Mis linnapea selle kohta ise kostab?  Ei tea kui ei küsi.

23.02.2019 teen sellise kirja

Hr Linnapea
Romek Kosenkranius


14 detsember 2018 linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071 on määratud preemiat 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest . Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse

palgajuhendile §6 lõikele 5. Palgajuhendi § 6 ( muutuvpalga maksmise tingimused ja kord) lg 5

kohaselt : Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Seega lubab palgajuhendi § 6 lg 5 preemiat maksta ainult erakordsete teenistusalaste saavutuste eest (mitte lihtsalt 2018 a töö ees nagu käskkirjas toodud)

Ühegi teenistuja puhul mingeid erakordseid teenistusalaseid saavutusi käskkirjas välja pole toodud kuigi palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud ja struktuurüksuse juhiga kooskõlastatud .

Seega Pärnu linnapea käskkiri 14.12.2018 mr 10071 ei ole kooskõlas käskkirjas viidatud palgajuhendi §-ga 6 lg 5 samuti §-ga 11 lg 5 ja preemia maksmiseks 175 teenistujale puudus õiguslik alus.


Palun selgitage kas nõustute minu poolt tooduga. Kui ei nõustu siis miks ja millele mittenõustumine tugineb.


20.03.2019 saabunud vastuskiri nr 4.3-7/1957-1 on täielik mula. 
......seaduse sõnastus on paha, ...aastaplaani ei saa täita, .......ümberkorraldused (ikka veel),..... stabiilse toimimise tagamine.

Mina kardan küll, et kirja koostajal oli mingi tervise rike.
Anname uue võimaluse vaatame kuidas edasi hämatakse.Kogemuslikult võin öelda, et see kirjavahetus kestab nüüd jõuludeni kindlasti. 

Kui vastuse saan (30p ) jätkan.


26.04.2019 tuleb linnavalitsuse vastuskiri kus teatatakse, et linnavalitsus ei oska anda selgitusi ja õiguslikku hinnangut linnapea käskkirja kohta. 

Soovitan linnavalitsusel kasutada juriidilist abi (mõni juuratudeng aitab). 

Teabenõude korras soovin, et mulle edastatakse dokument kus oleks toodud kõigi preemiat saanud isikute "erakorralised teenistusalased saavutused", mis olid preemia maksmise aluseks. 

Muidugi tean  "erakorralised teenistusalased saavutused" on tühipaljas bluff. 

Ja siin ta on!!
Vastuskiri 08.05.2019Mida ma ütlesin - linnavalitsus oli sunnitud tunnistama, et pole ühtegi dokumenti mis tõestaks mingeid erakorralisi teenistusalaseid saavutusi ja mis saanuks olla Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §-st 6 lg 5 lähtuvalt preemia maksmise aluseks.   

M.O.T.T
Ja edasi?

Vot nii see meie riigis käibki, ei tõsteta palka vaid mõeldakse välja olematuid põhjusi lisatasude ja preemiate maksmiseks. 

Avalik saladus, kõik teavad, aga sellest ei räägita, kes julgeb kritiseerida, siis oi.. oi.. oi...!

09.03.19

Veel 2019 jaanuaris veebruaris MTÜ dele eraldatud sporditegevuse toetust.

Aga kontroll toetusrahade kasutamise üle on suur O.Tule homme tagasi, saad teada  kui palju ja millistele MTÜ dele on Pärnu linna eelarvest 2019 jaanuaris veebruaris kultuuritegevuseks toetust eraldatud.


07.03.19

Pärnu linna eelarvest eraldati mittetulundusühingute sporditreeneritele 2019 aastaks toetust 268 905 euro

Ja see ei ole mitte teiste rahakotis nuhkimine vaid maksumaksja võiks ja peakski huvi tundma kuhu, kuidas ja milleks  tema raha kasutatakse.02.03.19

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste liit ehitab omal kulul Pärnu linna rahagaPärnu Linnavolikogu otsusega 21.09.2017 nr 85 (siin) anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse seadmiseks, Pärnu linnas, Lauka 6 ja Lauka 8 kinnistutele, MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks. 


Volikogu otsuses toodu kohaselt oli MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu sooviks piirkonda rahvusvahelistele standarditele vastava laskekoolituskeskuse rajamine koos sinna juurde kuuluvate teenindushoonetega (treeningud, koolitus, võistlused).

Lauka 6 kinnistu ühiskondlike ehitiste maa, pindala 8,6671 ha millest enamus 8,0381 ha metsamaa.
Lauka 8 kinnistu, ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 9,5985 ha millest enamus 9,0125 ha metsamaa.

Kokku siis 18,2655 ha millest 17.5 ha metsamaad. (17,5 hektarilt metsa mahavõtmisel peaks MTÜ mõne sendi ikka saama).Volikogu otsuses toodu kohaselt kohustus MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit ehitama ja tegema kõik tegevused ja  toimingud omal kulul mida Pärnu linna ei hüvita. 

Teen väljavõtte Ah et omal kulul? 

Allpool väljavõte Pärnu linna veebilehelt kus teatatakse, et Pärnu linn toetab MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liitu 300 000 euroga. 

Kas seda nimetataksegi omal kulul ehitamiseks? Omal kulul linna rahaga. 

Pärnu Linnavolikogu - PRIORITEEDID PAIKA !!!!  
27.02.19

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesande

Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist:
Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu.

Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis?
Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud. 

Ei saa teada kui ei küsi!  


17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada:

3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal?

3.1 Väljastage volikogu istungi protokoll, volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile.

3.2 Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas.

Juhul kui Pärnu linnavolikogu ei ole andnud revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet 2018 aastal, keelduge teabenõude täitmisest ja viidake keeldumise aluse vastavale sättele.

23.10.2018 tuleb volikogu esimehelt Andres Metsojalt vastuskiri.
(teen väljavõtte) 

Ha... ha... haaaaa...... Miks ka mitte. 

Metsaoja juhitud linnavolikogu ei olegi 2018 aastal  revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet andnud!!!! 

Seega revisjonikomisjonil pole olnud võimalust oma tööd teha. 

Miks volikogu esimees Andres Metsoja IRL, Isamaa) hoidis 2018 aastal revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale. 

Täieline EV. 

Valides Andres Metsoja (Isamaa) saate olla kindlad, et midagi ei tehta ja seadusi ei täideta.  

23.02.19

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale.
Ega ma kade pole aga ......

Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamist seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele. 

Aga ei vasta!!!!

Väljavõte linnapea käskkirjast.Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §6 lõikele 5, põhjenduseks toodud - 2018a töö eest

Palgajuhend § 5 lg 6 aga töö eest preemia maksmist ette ei näe (töö eest makstakse igakuiselt siiski palka).

Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest(siin).

Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu. 

Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele kooskõlas Pärnu linna õigusaktidega ja linnapea on rikkunud õigusnorme.

21.02.19

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju.

13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole  ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab. 

Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna.
Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna
Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna
KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda
Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna
ATS sellist pädevusnormi ei sisalda
Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda
Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna
Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ametijuhendites, on viidatud   linnavalitsuse teabehalduse korrale   aga sellist korda tegelikult ei eksisteerigi. 


Vastuskirjas 21.02.2019 nr 1-9/17674-8  kirjutab linnasekretär Tiina Roht (väljavõte kirjast) Või  et Lisaks  ......Tule taevas appi!

Kas nüüd said teada milline dokument annab õiguse linnasekretäril, Tiina Roht,  allkirjastada linnavalitsusele suunatud  pöördumiste vastuskirju?
Tahan teada mis AKI sellise mula peale kostab.

12.02.19

Politsei ei registreeri kuriteoteateidJÄTKAN EELMIST POSTITUST

03.01.2018 edastan Pärnu Politseile teabenõude, soovin teada mis kuupäeval ja millise kirjanumbri all minu 21.07.2017 kuriteoteade registreeriti, mis staadiumis on menetlus ja juhul kui menetlus on lõpetatud palun saata politsei seisukoha kuriteoteates toodule.

04.01.2018 teatas Politsei-ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets, et minu 21.07.2017 kuriteoteadet käsitleti vihjena, seda dokumendiregistris ei registreeritud, alust menetluse alustamiseks ei olnud ja politsei selle kohta seisukohta ei võtnud.

Vallavanem Siim Suursild olevat ise pöördunud politsei poole ja teatanud, et on tuvastanud korruptsiooniohtliku olukorra Audru Vallavalitsuse hallatavas allasutuses Jõõpre Kool.  (kopeerin): Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt oli tellinud kooli direktorina kooli tarbeks õpilasvedusid MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev käest, mille juhatuse liige ta samaaegselt ka on. Olen Mati Sutiga sellel teemal vestelnud, olukorda ja seadusandlust selgitanud ning alates 15.maist 2017 Jõõpre Kool MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva käest enam vedusid ei telli.

Mati Sutt aga kirjutas oma 03.04.2017 vastuskirjas, et vallaga oli kokkulepe olemas(kopeerin):
Jõõpre Kooli hoolekogu palvel 16.augustist 2009 saime kokkuleppe Audru vallaga,et Jõõpre kool leiab võimaluse õpilaste 
transpordiks ....

Seega Suursild valetas ja politsei tegi muidugi näo, et ei saa midagi aru. 
Siin veel väljavõte mis Suursilla valed paljastab.Audru vallavalitsus maksis 8 aastat igakuuliselt MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev (suvaliste) transporditeenuste eest aga vallavanem polevat sellest kuulnudki.

Küsimus on selles, kas idee "tuvastasin korruptsiooniohtliku olukorra" tuli politsei poolt?

Huvitav küll, minu korduvatele järelepärimistele vastas Suursild üleolevalt, et kõik on seaduslik mingit korruptsiooni ei ole, transporditeenuste osutamise leping olevat suuline aga ise lippas (v
õi politsei kutsus) avastatud korruptsioonist teatama.

Ja ikka tobedamaks läheb.

Minu küsimusele, kuidas minu kuriteoteatega edasi toimetati kui see oli politseisse saabunud , milliseid toiminguid tehti, vastas Politsei ja Piirivalveameti lääne talituse juht Mehis Mets, et edastas minu kuriteoteate Audru valla revisjonikomisjoni esimehele Karmo Näkk’ile asjaolude selgitamiseks. (No see mees ei teadnud ju 4 aastat mis asi see revisjonikomisjon selline on).

Tule taevas appi politsei edastab 
kuriteoteate,korruptsioonis kahtlustatavatele endile arutamiseks ja seisukohavõtuks.

Mati Sutt, Kai Oraste kes olid kuriteoteate kohaselt korruptsioonijuhtumiga seotud olid ka Audru vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed ja osalesid kenasti endaga seotud asja arutamisel samuti Ülle Kaljumäe. 


Revisjonikomisjoni koosoleku protokollist nähtub (siin), et keegi neist ennast arutelust ega otsustusest ei taandanud. 
Seega otsustasid korruptsioonis kahtlustatavad ise kas nad on korruptsioonis süüdi või mitte ja muidugi leidsid, et ei ole.

Mis sa oskad kosta. Ega ei oskagi. 

KAPO ja Pärnu politsei mõlemad lugesid seda totakat revisjonikomisjoni protokolli ega saanud arugi, et midagi on valesti, neil see sobis.

Ha... haaa... haa.... 
Täieline Eesti vabariik. Oi kuidas me ohjeldame korruptsiooni! Täielik klounaad.

18.01.2018 teen uue kuriteoteate, sellest ei arvanud politsei ka midagi.Aga Suursillale isiklikult, saatis Mehis Mets ka pisut teistmoodi teate. 
Kopeerin Mehis Metsa kirjast;

Mati Sutti teos on korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 19 toimingupiirangu rikkumise tunnused ning täidetud on KVS § 11 lg 1 sätestatud toimingupiirangu tingimused, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku (MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev) suhtes;
Tuginedes VTMS (väärteomenetluse seadustik) § 3' kohtuväline menetleja süüteomenetlust ei alustata kuna antud tegu on meie veendumuse kohaselt vähetähtis ja menetluse läbiviimine oleks väärteo asjaolusid arvestades ebamõistlikult kulukas ning Audru vald on kinnitanud, et antud teoga ei ole Jõõpre kool ega Audru vald kahju saanud, samuti on kindlaks tehtud, et Mati Sutt ei ole seadusevastaselt käitudes (tellides kooli direktorina transpordi teenust endaga seotud MTÜ-lt) saanud mingisugust kasu.

8 aastat jutti tehtud tehinguid iseendaga, korruptsioonivastast seadust ja mitmeid muid seadusi rikkudes aga tühja sest, veregrupp pole see mis politseile vaja. 

Elagu korrupeerunud EV 100. 

18.01.2018  kuriteoteate vastuskiri