Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2018 postitused

Pärnu linnavalitsus kui üldõigusjärglane ei tea ega oska põhjendada .......

.....Audru valla õigusvastaseid haldusakte Audru vallavolikogu otsusega 12 oktoober 2017 nr 60 ( siin ) võõrandati otsustuskorras Audru vallale 87/100 mõttelises osas kuuluv Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 kinnistu, hinnaga 521  eurot. Audru vallavara valitsemise kord  ( siin ) § 57 p 1 kohaslelt vallavara võõrandamise otsustab - vallavalitsus   kui võõrandatava vallavara väärtus on  kuni 6000 eur - volikogu   kui  väärtus on vähemalt 6000 euri. Et vallavara võõrandati hinnaga 521 euri, mis on alla 6000 euri, pidanuks vallavara müügi otsustama vallavalitsus,   mitte volikogu . Seega on volikogu poolt 12.okt 2017 antud otsus nr 60 õigusvastane kuna selle on andnud organ (volikogu) kellel puudus selleks pädevus. 25.10.2018 kirjaga teatab Pärnu linnavalitsus (Audru valla üldõigusjärglane), et ei tea ega oska selgitada miks Audru vallavolikogu ületas pädevust ja otsustas õigusvastaselt vallavara võõrandamise mille üle otsustamise oli volikogu  ise    andnud kehtestatud Audru v

Õiguskantsler taunis Pärnu linnavalitsuse haldusaktis põhjenduste puudumist ja inimeste kaasamata jätmist.

Ehitusseadustik ja haldusmenetluse seadus näevad ette korra, kuidas menetlusi läbi viia ning lahendada selle käigus tekkivaid probleeme. Õiguskantsler leiab, et Pärnu  linnavalitsus ei ole  järginud menetlusreegleid Lottemaad ühendava kergliiklustee rajamise menetluses kuna linnavalitsus pole kaasanud menetlusse kinnistuste omanikke, kelle võimalusi tänaval parkida ning oma kinnistule pääseda, liikluskorralduse muudatus piirab ja kelle harjumuspärast elukorraldust uus tee või muu rajatis otseselt mõjutama hakkab. Pärnu linnavalitsus põhjendas inimeste kaasamata jätmist  suure halduskoormusega, see aga ei õigusta õiguskantsleri hinnangul rikkumist kuna  kindlasti tulnuks suhelda nende inimestega, keda rajatisega seotud ümberkorraldused igapäevaselt puudutavad. Teema käsitlemine meedias ei võta  linnavõimult kohustust asjaosalisi informeerida ning nendega vajadusel otse suhelda. Samuti leidis õiguskantsler, et linnavalitsuse korralduses, millega anti projekteerimistingimused Lottema

Kas ja kes käisid valla rahaga ilusalongis?

Kujutis
Väljavõte Audru valla  raamatupidamiskontost 2017 teise poolaasta MTÜ dele makstud tegevustoetustest.  Mis see siis nüüd on?  OÜ- le  (Tirri Cuidar) ka tegevustoetust makstud!  T egevustoetust sai maksta ikka ainult vabaühendustele (MTÜ)  mitte OÜ dele.  Googeldan ja ........  krediidiinfo näitab  TIRRI CUIDAR OÜ (registrikood 12389428) Ilusalong,   tegutseb peamiselt muude teenindavate tegevuste sektoris ning tema põhitegevuseks on saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus.   Ettevõte pole käibemaksukohuslane. Mis pagana pärast maksis vald toetust ilusalongile? Ei saa teada kui ei küsi!!! Teabenõude korras palun endale saata dokumendi mis oli OÜ-le  Tirre Cuidar 3570 euri maksmise aluseks.  Ah et vahepeal masseeriti, muditi ja õlitati  ka  Jõõpre rahvamaja põrandaid. Miks ka mitte!!! Haa.... ha..haaa....    Kas see on nüüd hirmus või naljakas, pigem ikkagi hirmnaljakas.  Kui ilusalongist osteti põranda lihvimise

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks .    Aga tegelikkus on selline.  Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole.  Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise  tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega. 31.07.2017   vastuskirjaga  nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii : Õiguslik alus rikkumiseks  puudub . Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja am

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!

Nagu teada võõrandas Audru vallavalitsus (vallavanem Siim Suursild)PRIA toetuste abil rajatud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osad seadust ja Audru vallavara valitsemise korda rikkudes 1 euriga MTÜ dele, kus tal olid isiklikud majandushuvid. Enampakkumist ei korraldatud kuigi enampakkumise kohustus tuli otseselt Audru vallavara valitsemise korrast ja seadusest. Et Liu ja Lindi sadama kinnistud on kaasomandis siis Audru valla kaasomandi osa müügi korral oli igal kaasomanikul ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamiseks peab aga ostueesõigust omavale isikule olema tagatud võimalus teada saada müügilepingu sõlmimisest. Võlaõigusseaduse kohaselt peab müüja(antud juhul Audru vallavalitsus)teatama ostueesõigust omavale isikule viivitamata ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust ning ostueesõigust omava isiku nõudmisel esitama ka müügilepingu. Kuna ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist, on müügilepingust ja selle tingimustest teada