31.10.18

Pärnu linnavalitsus kui üldõigusjärglane ei tea ega oska põhjendada .......

.....Audru valla õigusvastaseid haldusakte

Audru vallavolikogu otsusega 12 oktoober 2017 nr 60 (siin ) võõrandati otsustuskorras Audru vallale 87/100 mõttelises osas kuuluv Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 kinnistu, hinnaga 521 eurot.

Audru vallavara valitsemise kord  (siin ) § 57 p 1 kohaslelt vallavara võõrandamise otsustab
-vallavalitsus  kui võõrandatava vallavara väärtus on kuni 6000 eur
-volikogu  kui väärtus on vähemalt 6000 euri.

Et vallavara võõrandati hinnaga 521 euri, mis on alla 6000 euri, pidanuks vallavara müügi otsustama vallavalitsus,  mitte volikogu. Seega on volikogu poolt 12.okt 2017 antud otsus nr 60 õigusvastane kuna selle on andnud organ (volikogu) kellel puudus selleks pädevus.

25.10.2018 kirjaga teatab Pärnu linnavalitsus (Audru valla üldõigusjärglane), et ei tea ega oska selgitada miks Audru vallavolikogu ületas pädevust ja otsustas õigusvastaselt vallavara võõrandamise mille üle otsustamise oli volikogu ise  andnud kehtestatud Audru vallavara valitsemise korraga, vallavalitsuse pädevusse. 

Haldusmenetluse seadus 

§ 63. Tühine haldusakt

 (1) Tühine haldusakt on kehtetu algusest peale.
 (2) Haldusakt on tühine, kui:
 1) sellest ei selgu haldusakti andnud haldusorgan;
 2) sellest ei selgu haldusakti adressaat;
 3) seda ei ole andnud pädev haldusorgan;

27.10.18

Õiguskantsler taunis Pärnu linnavalitsuse haldusaktis põhjenduste puudumist ja inimeste kaasamata jätmist.


Ehitusseadustik ja haldusmenetluse seadus näevad ette korra, kuidas menetlusi läbi viia ning lahendada selle käigus tekkivaid probleeme. Õiguskantsler leiab, et Pärnu  linnavalitsus ei ole järginud menetlusreegleid Lottemaad ühendava kergliiklustee rajamise menetluses kuna linnavalitsus pole kaasanud menetlusse kinnistuste omanikke, kelle võimalusi tänaval parkida ning oma kinnistule pääseda, liikluskorralduse muudatus piirab ja kelle harjumuspärast elukorraldust uus tee või muu rajatis otseselt mõjutama hakkab.

Pärnu linnavalitsus põhjendas inimeste kaasamata jätmist  suure halduskoormusega, see aga ei õigusta õiguskantsleri hinnangul rikkumist kuna  kindlasti tulnuks suhelda nende inimestega, keda rajatisega seotud ümberkorraldused igapäevaselt puudutavad. Teema käsitlemine meedias ei võta  linnavõimult kohustust asjaosalisi informeerida ning nendega vajadusel otse suhelda.

Samuti leidis õiguskantsler, et linnavalitsuse korralduses, millega anti projekteerimistingimused Lottemaa kergliiklustee rajamiseks, on välja toomata kaalutlused ja  kõik põhjendused  mistõttu on linnavalitsus  eksinud ka seadusest tuleneva põhjendamiskohustuse vastu.

Pikemalt loe siit

16.10.18

Kas ja kes käisid valla rahaga ilusalongis?

Väljavõte Audru valla  raamatupidamiskontost 2017 teise poolaasta MTÜ dele makstud tegevustoetustest. 
Mis see siis nüüd on?  OÜ- le  (Tirri Cuidar) ka tegevustoetust makstud!  Tegevustoetust sai maksta ikka ainult vabaühendustele (MTÜ)  mitte OÜ dele. 
Googeldan ja ........  krediidiinfo näitab 

TIRRI CUIDAR OÜ (registrikood 12389428) Ilusalong, tegutseb peamiselt muude teenindavate tegevuste sektoris ning tema põhitegevuseks on saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus. Ettevõte pole käibemaksukohuslane.
Mis pagana pärast maksis vald toetust ilusalongile?

Ei saa teada kui ei küsi!!! Teabenõude korras palun endale saata dokumendi mis oli OÜ-le  Tirre Cuidar 3570 euri maksmise aluseks. 

Ah et vahepeal masseeriti, muditi ja õlitati  ka  Jõõpre rahvamaja põrandaid.
Miks ka mitte!!!Haa.... ha..haaa.... 
 


Kas see on nüüd hirmus või naljakas, pigem ikkagi hirmnaljakas. 
Kui ilusalongist osteti põranda lihvimise teenust siis miks seda ei kajasatud õigesti - ostetud teenusena- vaid peideti MTÜ- dele makstud  tegevustoetuste alla?

Jälle pask pinnal. Oi,oi Siim Suursild,mis sinu juhitud vallas küll toimus? Kas millimalli jälle laimab, määrib head nime,valetab?

Aga siis kohe ruttu jälle politseisse, hüpetega. 

09.10.18

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks.  

Aga tegelikkus on selline. 

Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole. 
Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega.

31.07.2017  vastuskirjaga nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii :
Õiguslik alus rikkumiseks  puudub.

Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja ametnike kompetentsus tõusis.  Haa... haa...haaa...
Ära mõtle välja!!!

13.07.2018 edastasin Pärnu linnavalitsusele järgmise sisuga pöördumise:
Edastasite 11.07.2018 teate, et pikendate minu 03.07.2018 teabenõuetele vastamise tähtaega seoses linnavalitsuse puhkustega 15 tööpäevani. Kahjuks ei anna AvTS teabevaldajal õigust pikendada teabenõuetele vastamistähtaega seoses haldusorgani puhkustega. 
Palun viidake AvTS vastavale sättele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses linnavalitsuse puhkustega. Juhul kui sellisele sättele viidata ei ole, põhjendage miks linnavalitsus rikkus AVTS ning kuidas ebapädevat ametnikku karistatakse.

Pärnu linnavalitsuse vastus 24.07.2018 kiri  nr 4.3-7/10641-3 siis selline:

Suvi on puhkuste periood. Kui ligi üks kolmandik linnavalitsuse teenistujatest on puhkusel, tõuseb kahtlemata neid asendavate teenistujate töökoormus. Lisaks võib nõutavat teavet vahetult valdava teenistuja asendajal võtta rohkem aega vajaliku teabe leidmine.


Kas kirjas on viidatud õiguslikule alusele mis lubas teabenõudele vastamise tähtaega pikendada ( seadust rikkuda)  - EI OLE
Kas kirjast nähtub kas ja kuidas ebapädevat ametnikku karistati - EI NÄHTU.

Seega Pärnu Linnavalitsus ei suvatsenud kirjale isegi mitte sisuliselt vastata vaid asus oma rikkumist õigustama. 

Täieline Eesti Vabariik!Seaduste, sh kodanike põhiseadusest tulenevate subjektiivsete õiguste rikkumine,ei ole mingi teema. 

Part,käitub nagu part,prääksub nagu part,aga kui ise ennast pardiks ei tunnista siis part ei ole.

07.10.18

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!

Nagu teada võõrandas Audru vallavalitsus (vallavanem Siim Suursild)PRIA toetuste abil rajatud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osad seadust ja Audru vallavara valitsemise korda rikkudes 1 euriga MTÜ dele, kus tal olid isiklikud majandushuvid.

Enampakkumist ei korraldatud kuigi enampakkumise kohustus tuli otseselt Audru vallavara valitsemise korrast ja seadusest.

Et Liu ja Lindi sadama kinnistud on kaasomandis siis Audru valla kaasomandi osa müügi korral oli igal kaasomanikul ostueesõigus.

Ostueesõiguse teostamiseks peab aga ostueesõigust omavale isikule olema tagatud võimalus teada saada müügilepingu sõlmimisest.

Võlaõigusseaduse kohaselt peab müüja(antud juhul Audru vallavalitsus)teatama ostueesõigust omavale isikule viivitamata ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust ning ostueesõigust omava isiku nõudmisel esitama ka müügilepingu.

Kuna ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist, on müügilepingust ja selle tingimustest teada saamise ajahetk väga oluline.

Oluline on ostueesõiguse puhul veenduda,et kõik kaasomanikud saavad teate tehingu sõlmimise kohta kätte ning ostueesõiguse algusperiood oleks seega fikseeritud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani teavitanud Liu ja Lindi sadama kaasomanikke oma kaasomandiosa võõrandamisest.

Seega Lindi ja Liu sadama kaasomanikud saavad ikka veel kasutada oma ostueesõigust.

Ostueesõigust omavale isikule peab sõlmitud lepingust teatama viisil, mis võimaldaks hiljem teatamise aega ja fakti vaidluse korral tõendada.
Riigikohus on oma otsustes märkinud, et võimalike vaidluste korral peab müüja tõendama, et ostueesõigusega isikut on teavitatud nii müügilepingu sõlmimisest kui ka selle lepingu tingimustest.Kuna selle tõendamine ei pruugi olla lihtne, oleks otstarbekas eelistada ostueesõigusega isikule lepingu koopia esitamist.

Veel tuleb riigikohtu arvates müügilepingu sisusse kuuluvaks lugeda kõik müügilepingu tingimused, millest võib oleneda ostueesõiguse teostamine. Selliste tingimuste hulka ei pruugi kuuluda mitte üksnes müügieseme hind,vaid ka näiteks müüdava eseme kvaliteet, maksetingimused ja võimaliku vastutuse välistamise kokkulepped.

Kui müüja poolt esitatud teade ei sisaldanud kõiki müügilepingu olulisi tingimusi, ei hakka ka ostueesõiguse teostamise tähtaeg kulgema.

Selle info saamisest kahe kuu jooksul on kaasomanikel õigus kasutada ostueesõigust,st asuda piltlikult öeldes ise lepingusse ostja asemele.

Selleks peab huvitatud kaasomanik minema notari juurde,tegema ostueesõiguse teostamise avalduse ning deponeerima ostuhinna ( mis Lindi ja Liu sadama kinnistute puhul oli 1 eur)notari ametiarvel (deposiidis.

Lindi ja Liu sadama kaasomanikud kasutage oma ostueesõigust - saate Audru valla poolt võõrandatud kaasomandi osad 1 euriga.