Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2018 postitused

Linnavara kaob kui kalajälg vees.

Kujutis
Keegi ei tea kuhu. Ühtegi dokumenti linnavara ärastamise, lagastamise  kohta ei ole vormistatud. Sportservice OÜ 12.10.2017 Arve 17895 summas 884,50 Tunnen huvi kelle tarbeks sporditarbed soetati, kus ja kelle vastutusel on need praegu. Linnavalitsus teab, et olevat jaotatud asutustele, organisatsioonidele ja MTÜ del laiali kuid kellele, mida ja kui palju - ei tea. Endine Audru vallavanem, abilinnapea S. Suursild peaks teadma  kuid tema vaikib. On põhjendatud arvamus, et ju need sporditarbed ikka kellegi koduses varakambris vedelevad, ostuarve lihtsalt sokutati  Audru valla kuludokumentide hulka. Miks ka mitte!! Ah et miks selline vandenõu teooria. Mõtle ise! Teen väljavõtted kirjavahetusest. Vald ja linn ei ole erafirmad vaid tegutsevad maksumaksja raha eest, seepärast tuleb seal kõik dokumenteerida ja arvestust  pidada Kümned, sajad, tuhanded, miljonid, triljonid pöördumised aga mitte ühtegi sisulist vastust. 12.11.2018 täiendav pöördumine seoses Pärnu Linnavalitsuse  var

Linnavalitsuse meedianõuniku töötasu tunduvalt suurem kui linnaametnikel.

Kujutis
Ajalehest Pärnu Postimees pagendatud endine ajakirjanik, Teet Roosaar töötab nüüd Pärnu linnavalitsuses meedianõunikuna. Avaliku sektori tegevuse selgus ja läbipaistvus on üks demokraatliku riigikorra aluseid. See võimaldab avalikkuse kontrolli avaliku võimu teostamise üle, eriti raha kulutamise otstarbekuse üle. Teabenõude korras on võimalik välja nõuda dokumente töötasu ja hüvitiste kohta, kui isik saab tasu ja hüvitisi kohaliku omavalitsuse eelarvest. Teabenõudega palusin edastada meedianõuniku tööleping. Linnavalitsus edastas töölepingu kuid kattis kinni T. Roosaarele makstava töötasu suuruse. Hakkame kaklema - kes keda.  Linnavalitsus teatab  Andmekaitse Inspektsioonile, et tegi kaalutletud otsuse T. Roosaare kuu töötasu suurust mitte avalikustada kuna paha, paha  Anne Seimar on oma millimalli blogis avaldanud arvamust, et Teet Roosaar võiks Maksimarketis hoopis kärusid lükata ja linnavalitsus kardab, et äkki avalikustatakse meedianõuniku töötasu  millimalli blogis mis võim

Kas linnavalitsuse liikmed ei taha avalikustada oma haridust/harimatust?

Kujutis
Pärnu linnapea on andnud käskkirja 08.03.2018 nr 4.1-1/37 "Pärnu linnavalitsuse töökorralduse reeglid" ( siin ) mille § 4 lg 1 punkt 6 kohaselt on ametiasutus kohustatud avaldama Pärnu linna veebilehel teenistujate ees- ja perekonnanimed, hariduse ja eriala, telefoninumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuajad. Mis siis, et töökord näeb ette ! Linnapea Kosenkranius ei näe aga midagi halba selles kui töökorralduse reegleid ei täideta. Tema on vähemalt on kohustuse täitnud ja nõutud reeglid on olemas. Pärnu linna kodulehelt ei leia teavet isegi mitte linnavalitsuse liikmete hariduse kohta , rääkimata siis teenistujatest. Kas linnavalitsuse liikmed häbenevad oma hariduse/harimatuse kohta infot avaldada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Õiguskantsler tahab teada mida võtab Pärnu linnavalitsus ette .........

Kujutis
 .......Audru motoringraja tegevusest tuleneva müra vähendamiseks. Ringraja naabruses elavad inimesed on hädas, müra ei lase normaalselt elada  aga  nende mure on läinud linnavalitsuse kurtidele kõrvadele. Tõesti imekspandav  kuidas küll ringraja kõrval elav ristiinimene sellist möllu suudab taluda kui isegi siin, Audru keskuses, mis jääb oma 5 km kaugusele ringrajast,  on  ringrajalt kostev undamine veel piisavalt tugev.  Tänan jumalat, et kõrval kinnistul varasemalt tegutsenud kivitehas hingusele läks. Kui see hommikul  tööle hakkas  värisesid aknaklaasid ja hambad suus.  Ja siin väljavõte õiguskantsleri kirjas Pärnu Linnavalitsusele

Pärnu linnavalitsus kui üldõigusjärglane ei tea ega oska põhjendada .......

.....Audru valla õigusvastaseid haldusakte Audru vallavolikogu otsusega 12 oktoober 2017 nr 60 ( siin ) võõrandati otsustuskorras Audru vallale 87/100 mõttelises osas kuuluv Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 kinnistu, hinnaga 521  eurot. Audru vallavara valitsemise kord  ( siin ) § 57 p 1 kohaslelt vallavara võõrandamise otsustab - vallavalitsus   kui võõrandatava vallavara väärtus on  kuni 6000 eur - volikogu   kui  väärtus on vähemalt 6000 euri. Et vallavara võõrandati hinnaga 521 euri, mis on alla 6000 euri, pidanuks vallavara müügi otsustama vallavalitsus,   mitte volikogu . Seega on volikogu poolt 12.okt 2017 antud otsus nr 60 õigusvastane kuna selle on andnud organ (volikogu) kellel puudus selleks pädevus. 25.10.2018 kirjaga teatab Pärnu linnavalitsus (Audru valla üldõigusjärglane), et ei tea ega oska selgitada miks Audru vallavolikogu ületas pädevust ja otsustas õigusvastaselt vallavara võõrandamise mille üle otsustamise oli volikogu  ise    andnud kehtestatud Audru v

Õiguskantsler taunis Pärnu linnavalitsuse haldusaktis põhjenduste puudumist ja inimeste kaasamata jätmist.

Ehitusseadustik ja haldusmenetluse seadus näevad ette korra, kuidas menetlusi läbi viia ning lahendada selle käigus tekkivaid probleeme. Õiguskantsler leiab, et Pärnu  linnavalitsus ei ole  järginud menetlusreegleid Lottemaad ühendava kergliiklustee rajamise menetluses kuna linnavalitsus pole kaasanud menetlusse kinnistuste omanikke, kelle võimalusi tänaval parkida ning oma kinnistule pääseda, liikluskorralduse muudatus piirab ja kelle harjumuspärast elukorraldust uus tee või muu rajatis otseselt mõjutama hakkab. Pärnu linnavalitsus põhjendas inimeste kaasamata jätmist  suure halduskoormusega, see aga ei õigusta õiguskantsleri hinnangul rikkumist kuna  kindlasti tulnuks suhelda nende inimestega, keda rajatisega seotud ümberkorraldused igapäevaselt puudutavad. Teema käsitlemine meedias ei võta  linnavõimult kohustust asjaosalisi informeerida ning nendega vajadusel otse suhelda. Samuti leidis õiguskantsler, et linnavalitsuse korralduses, millega anti projekteerimistingimused Lottema

Kas ja kes käisid valla rahaga ilusalongis?

Kujutis
Väljavõte Audru valla  raamatupidamiskontost 2017 teise poolaasta MTÜ dele makstud tegevustoetustest.  Mis see siis nüüd on?  OÜ- le  (Tirri Cuidar) ka tegevustoetust makstud!  T egevustoetust sai maksta ikka ainult vabaühendustele (MTÜ)  mitte OÜ dele.  Googeldan ja ........  krediidiinfo näitab  TIRRI CUIDAR OÜ (registrikood 12389428) Ilusalong,   tegutseb peamiselt muude teenindavate tegevuste sektoris ning tema põhitegevuseks on saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus.   Ettevõte pole käibemaksukohuslane. Mis pagana pärast maksis vald toetust ilusalongile? Ei saa teada kui ei küsi!!! Teabenõude korras palun endale saata dokumendi mis oli OÜ-le  Tirre Cuidar 3570 euri maksmise aluseks.  Ah et vahepeal masseeriti, muditi ja õlitati  ka  Jõõpre rahvamaja põrandaid. Miks ka mitte!!! Haa.... ha..haaa....    Kas see on nüüd hirmus või naljakas, pigem ikkagi hirmnaljakas.  Kui ilusalongist osteti põranda lihvimise

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks .    Aga tegelikkus on selline.  Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole.  Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise  tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega. 31.07.2017   vastuskirjaga  nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii : Õiguslik alus rikkumiseks  puudub . Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja am

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!

Nagu teada võõrandas Audru vallavalitsus (vallavanem Siim Suursild)PRIA toetuste abil rajatud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osad seadust ja Audru vallavara valitsemise korda rikkudes 1 euriga MTÜ dele, kus tal olid isiklikud majandushuvid. Enampakkumist ei korraldatud kuigi enampakkumise kohustus tuli otseselt Audru vallavara valitsemise korrast ja seadusest. Et Liu ja Lindi sadama kinnistud on kaasomandis siis Audru valla kaasomandi osa müügi korral oli igal kaasomanikul ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamiseks peab aga ostueesõigust omavale isikule olema tagatud võimalus teada saada müügilepingu sõlmimisest. Võlaõigusseaduse kohaselt peab müüja(antud juhul Audru vallavalitsus)teatama ostueesõigust omavale isikule viivitamata ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust ning ostueesõigust omava isiku nõudmisel esitama ka müügilepingu. Kuna ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist, on müügilepingust ja selle tingimustest teada

Pärnu linnavalitsus ebameeldivatele küsimustele lihtsalt ei vasta

26.06.2018 pöördumises Pärnu linnavalitsusele on esitatud küsimus:  Kas seoses PRIA lt saadud toetustega ja nende abil tehtud parendustega Liu ja Lindi sadama kinnistutel  tõusis ka Audru valla kaasomandi osa väärtus? Juhul kui väidate, et ei tõusnud siis põhjendage miks olete sellisel arvamusel ja millele teie seisukoht tugineb. Juhul kui tõusis siis kui suur oli Audru vallale kuulunud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osa tegelik väärtus nende võõrandamisel. Seega oli küsimus esitatud seoses linnavaraga millele vastamine ei tohiks mingit raskust valmistada. Aga kuidas linnavalitsus küsitule vastab ja kas üldse vastab? Kas leiad järgmistest Pärnu linnavalitsuse kirjadest küsitule vastuse?   26.07.2018 vastuskirjaga nr 4.3-7/10171-1 teatab Pärnu linnavalitsus ühe reaga:  Pärnu Linnavalitsusel puudub vastav teave . (Kirja koostas Kristi Matiisen ja allkirjastas Rainer Aavik).  Kuldsuu või idioot????!!!! Linnavalitsusel puudub teave oma vara kohta?!!! Haa ....haa ...

Andeks kas teil on veel loomi - ei, kõik on läind !

Kujutis
Minu tähelepanu köitis, et Audru vald maksis  pidevalt   Varjupaikade MTÜ -le mingit liikmemaksu. Pole ühestki dokumendist läbi jooksnud, et vald oleks olnud Varjupaikade MTÜ  liige. Mis pagana liikmemaks siis?  Hämmastav oli ka see, et liikmemaksu  kajastati rajatiste majandamiskuluna kontogrupis 5512 mitte aga liikmemaksude kontol  452800 nagu pidanuks liikmemakse kajastama. Siin siis väljavõte neist varjupaikade MTÜ le  makstud liikmemaksudest aastatel 2015-2017 Küsin dokumenti liikmeks olemise kohta - netu. Mul pole midagi selle vastu kui toetatakse kodutute loomade varjupaika aga ikka nii, et asi oleks aus, selge,  läbipaistev. Palun teabenõude korras saata arved mille alusel on toimunud (liikmemaksude) maksmine. Nüüd selgub, et polegi tegemist liikmemaksuga. Varjupaikade MTÜ käib hoopis  Audru vallas hulgi hulkuvaid koeri, kasse püüdmas, hoiab neid mõni aeg, notib maha või leiab uue kodu  ja siis käitleb korjused. Mõned aastad tagasi juhtus aastas maks

Pärnu linnapea rikkus korruptsioonivastast seadust!

Kujutis
Pärnu linnapea  rikkus  korruptsioonivastast seadust andes 16. 01. 2018 käskkirja  nr 4.2-2/39  millega otsustas ise enda lähetamise ja omale  päevaraha ja lähetuskulude maksmise . Kohaliku omavalitsuse mõlema organi (volikogu esimehe ja linnapea ) juhi puhul on tegu ametiisikuga korruptsioonivastase  seaduse (KVS)  § 2 lõike 1 mõttes. KVS § 11 lõike 1 punkti 1 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine (selle kohta vt KVS § 2 lõige 2), kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Teenistuslähetusse saatmise otsustamine ja lähetusaruande kinnitamine ei kuulu toimingupiirangu kohaldamata jätmise aluste hulka (KVS § 11 lõige 3). Seega laieneb neile teenistuslähetusse saatmise otsustamisel ja lähetusaruande kinnitamisel KVS-s ettenähtud toimingupiirang.   Täpselt sellise seisukoha on andnud ka õiguskantsler oma kirjas Jõgeva vallavolikogule. Ja siin linnapea käskkiri. Peale selle ei ole käskk

Andres oli paugu otsas kui Siim keeldus arupärimistele vastamast.

Kujutis
Siin siis Pärnu linnavolikogu esimehe Metsoja vastuskirjast väljavõte. Jätsin vahele mõttetu mula mis üldse asjasse ei puutunud ja mida lugedagi ei viitsi. Ah et Metsojal pole aimugi millisel volikogu istungil Suursild keeldus EKRE arupärimistele vastamast! No muidugi läks Siimu totakas jutt sõber Andresel kähku meelest ,  ehk oli see just Metsoja enda naeruväärne soovitus Siimule,  hämada ja keelduda oma varasemate "pattude" ja jamade kohta aru andmast, lükata vastamine linnavalitsuse kaela. Mina punktist 3 küll välja ei lugenud on siis Metsojal teada mõni õigusakt või dokument mis lubab linnavalitsuse liikmel keelduda vastamast volikogu liikme arupärmistele seoses tema varasema tegevusega vallavanemana.  Metsoja ei ole maavanemana õpitud ja praktiseeritud udutamist unustanud seda läheb nüüd usinasti tarvis. 11.07.2018 edastan täiendava pöördumise, vastamata jäänud küsimustega Hiljemalt 11. 08. 2018  peaks tulema vastus . Piisa

Halduskohtu abiga Pärnu linnavolikogult vastust nõudma!

Kujutis
Tõeline EV. Õigusriik, demokraatia,  rahvavõim ... , hea halduse tava ......mida veel? 03.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule pöördumise (koopia saatsin teadmiseks revisjonikomisjonile). Kopeerin pöördumise sisu Selgitustaotlus/märgukiri Kirjutama ajendas Pärnu linnavalitsuse liikme, ablinnapea Siim Suursilla, keeldumine vastamast volikogu liikmete (EKRE) arupärimistele. Valijana olen huvitatud, et minu poolt valitud volikogu liige saaks piisava kindlusega kaitsta oma valijate huve, saada selleks seaduse ja õgusaktidega ettenähtud korras vastuseid oma küsimustele nii linnapealt, linnavalitsuselt kui ka linnavalitsuse liikmetelt. Selline olukord, kus linnavalitsuse liige, abilinnapea, keeldub vastamast volikogu liikme arupärimisele on enneolematu ja õgusvastane. Palun selgitusi seoses Pärnu linnavolikogu töökorraga, volikogu liikmete õiguste ja kohustustega Pärnu linnavolikogus, linnapea ja linnavalitsuse liikmete kohustustega, volikogu liikmete ees. Istungi videosalve

Pärnu Linnavalitsus ei mõistnud vastata ......!!!

Pärnu linnavolikogu tänane istung veebis. Muljed. Paljudel volikogu liikmetel oli kahju ja paljudel piinlik ....... Mul on kahju, et paljudel  volikogu liikmetel oli kahju, mul on piinlik, et mitmetel volikogu liikmetel oli piinlik. Mitmed volikogu liikmed ei mõistnud miks Pärnu Postimehest pagendatud  Teet Roosaar koos volinikega istungisaalis laiutas, volikogu töökord sellist omavolilist sissetrügimist ei luba, mees ei olnud ju ühegi eelnõu ega küsimusega seotud, et võinuks kasvõi kutsutud külaline olla. Ennekuulmatu,  Pärnu linnavalitsus (Meelis Kukk),  kui majandusaasta aruande koostaja, tunnistas volikogu istungil, et ta ei mõista vastata miks Audru valla  kassaraamat näitab 2017 aasta lõpus sularaha  kassajäägiks 0 euri aga majandusaasta aruanne 889 euri .  Ha ... ha.. haaaa  ....!!!!👀 😋 Revisjonikomisjon enne majandusaasta aruannete kinnitamist oma aruannet ei esitanud, seisukohta majandusaasta aruannetele ei andnud nagu näeb ette KOFS § 29 lg 10 ja kedagi see ka ei

Pärnu Linnavolikogu ei saa 2017 a majandusaasta aruannet selliselt kinnitada.

Kujutis
Homme 21.06.2018 on siis Pärnu linnavolikogu istung kus päevakorra kohaselt kinnitatakse ka Audru valla, Tõstamaa valla ja Pärnu linna 2017 majandusaasta aruanded. Audru valla 2017 a majandusaasta aruanne. Vigu pole vaja otsida aruande seest vaid .........  1. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi lühend - KOFS) § 29 lg 10 sätestab:  Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus, vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule .   Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta. Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon ei ole esitanud volikogule aruannet.  Ka veebist, dokumentide hulgast revisjonikomisjoni aruannet ei leia.  Veel enam, sellist päevakorrapunkti (revisjonikomisjoni  ülevaade oma tegevusest )  pole isegi mitte istungi päevakorras. 2. KOFS  § 29 lg 11  kohaselt :  Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori

Ametnik valetab - ja mis siis?

Kujutis
Mulle valetatakse pidevalt, võib-olla arvavad linnaametnikud, et olen lihtsameelne ja usun kõike ja kõiki. Vot ei tea. Tegelikult naudin valla(linna)ametnike siplemist oma valedevõrgus, tobedaid selgitusi ja ühe vale õigustamist teise valega. Huvitav, kas näiteks linnapea Kosenkranius teab ja kiidab valetamise heaks, isegi soosib seda või digiallkirjastab väljuvad kirjad pahaaimamatult automaatselt, neisse süvenemata? Millegipärast mulle tundub, et linnapeal sellest kama 2, ja et mees on varsti samas pasas kui projektikirjutajast abilinnapea. Vastutab ju siiski linnapea ja see peaks olema oluline, et lüüa plats puhtaks ebakompetentsetest ja valelikest linnaametnikest ja töötajatest kes jätavad linnavõimust mitteusaldusväärse mulje. Vahel juhtub, et valla(linna)valitsus ei soovi mõnedele isikutele eelarvest tehtud väljamakseid avalikustada, siis kaetakse nende isikute nimed pangakonto väljavõttel kinni ja väidetakse, et väljamakseid neile ei olegi tehtud. Näiteks. Uurin, oma allik

Või et siis salvkaevu ehitus on raamatu kirjastamiskulu ja Pärnu linnavalitsusele esitatud arve MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva kulu.

Kujutis
27.07.2017 korraldusega nr 225 ( siin ) eraldas Audru vald MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev ( juhatuse liikmed volikogu aseesimees  Mati Sutt ja vallavalitsuse liige  sots nõunik Peep Tarre ) 25. aastapäeva raamatu kirjastamiskuludeks  reservfondist  5500 euri. Raamat ilmus   26 01.2017  ( artikkel ) Miks reservfondist ja miks alles pool aastat peale raamatu ilmumist ? !! Tegemist ei olnud ettenägematu  kuluga mille maksmiseks võinuks reservfondi kasutada.  Miks ei nähtud  MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatu kirjastamiskulusid ette  eelarves ? Seda kutsutakse finantsdistsipliini rikkumiseks.  Kirjastamiskulud olid ammu kantud ja raamat ilmunud kui  Suursild, Sutt ja Co  tulid ideele ühinemissegaduses valla rahakotist MTÜ Pärnumaa  Õpilasmalevale kirjastamiskulude  sildi all raha  välja kantida.   Ja kuidas seda raamatu kirjastamiseks  eraldatud 5500 euri tegelikult kasutati  näeb allolevatelt dokumentidelt mis on edastatud mulle MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liikm