07.04.15

Lavassaares plaanitakse vee hinda tõsta.


Istusin riigikogu valimistel Lavassaare valimisjaoskonna komisjonis. Valisin ise just selle piirkonna. Nostalgia. 

Minu lapsed on Lavassaares sündinud ja oma noorusaastad olen seal mööda saatnud, seepärast läheb mulle kõik Lavassaarega seotu korda. Küla elas ja hingas ühes rütmis. Mäletan jaanipäevi ja jõulupidusid kui kogu alevi rahvas peale 12 kuuse alla kogunes. Keegi sikutas lõõtsa, keegi tantsis, sooviti head uut aastat ja siis mindi klubisse tantsima.  Nüüd jõudis Siim oma MTÜ- dega ka sinna. 

Kümned MTÜ-d, kellele valla  raha külvatakse kui lennukilt, korraldavad pidusid põhiliselt iseendale. Pidi olema lausa kohustuslik osa võtta teise MTÜ pidudest- vaja näidata, et rahvas osaleb ja nii neid tassitakse teinekord isegi valla bussiga siia ja sinna.  Ise korraldavad, ise osalevad, oma äriühing   kutsutakse toitlustama, teisi ligi ei lasta. Korruptsioon. 

Aruanded, vallalt saadud raha kasutuse kohta, ei kannata kriitikat. Arved liiguvad omavahel - üks peab ühele loengut ja teine teisele. Mõni šokolaadimedal auhinnaks ja  ülejäänud raha omale palgaks. MTÜ tavaliikmed ei  tea halligi palju raha saadud ja kuidas seda kasutatud. Vanasti oli igal rahvamajal oma juhataja  kes pidusid organiseeris ja rahvamaja eelarve võrreldes MTÜ-dele kanditava rahaga oli olematu. Siinkirjutaja ei üldista, kõik MTÜ- d ei ole sulid, pätid, vargad.

Kuid mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada, mõte läks uitama.

Lavassare rahvas on nördinud Audru vald tahab tõsta Lavassaares vee hinda. Jah valdade liitmisel jääb igavesti see  "Meie" ja "Teie"

Kulla Lavassaare rahvas otsige "süüdlast " endi hulgast.

11.03.2015 esitas OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse esimees Riina Padul Audru vallavalitsusele taotluse Lavassaares vee hinna tõstmiseks. Riina Padul ettepaneku leiad siin

Põhjendused:  suurenenud on kulutused seadmete töö korrashoiuks ja seadmete tööks. Palka vaja tõsta ja  vähenenud on vee tarbimine, sest suuremal osal on veemõõtjad paigaldatud.  Teeb ettepaneku veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad muuta alates 01.06.2015.a.

Miks te kasutate nii vähe vett? Raisake rohkem, ärge hoidke kokku! Põhiline, veemõõtjad maha siis saab teile rohkem juurde keevitada. Ja see,et Lavassaares kogu süsteem EL toetuse rahadega välja vahetatud, ei mängi ka rolli. 

30. detsember 2014 annab Audru vald korralduse  (nr 474)  lisatasu maksmiseks OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur, Priit Annuse ja Ene Tähe ettepanekul . Korraldus siin

Kopeerin korralduselt
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3, äriseadustiku § 1801 lõike 1 ning Priit Annuse ja Ene Tähe 22.12.2014 ettepaneku alusel
Audru Vallavalitsus annab korralduse;

1. Maksta OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur’ile püsivalt väga heal tasemel heakorrateenuste osutamise eest Lavassaare alevis 2014. aastal ja täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses ulatuslike avariisituatsioonide likvideerimisega veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis 2014. aastal perioodil august-detsember ühekordset lisatasu summas 1200 eurot

No need viidatud sätted ei anna küll õigust  lisatasu  maksmiseks.
KOKS § 35 lg 3 siin - halloo---- see säte räägib ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamisest, nõukogu liikmete nimetamisest ja õiguste teostamisest Kus siin lisatasudest jutt on- ah?  

Äriseadustik § 1801 lg 1 siin   - juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega.

See § räägib rahast mis juhatuse liige Riina Padur igakuiselt saab. 

Lisatasu maksmiseks peab olema õiguslik alus. Viidatud sätted KOKS § 35 lg 3 ja Äriseadustiku § 180 1 lg 1 lisatasu maksmiseks õigust ei anna,

Kas vallasekretär ei mõista seadust lugeda?  

Tundub, et käsi peseb kätt - meie sulle preemiat ja sina teed ettepaneku  Lavassaare rahvale veehinna tõstmiseks.

Vaata ka kuidas Lavassaares kasutatakse korterite remondiks kogutud raha hoopis veepuhastusjaama remondiks siin

Aga see on lubamatu!

  


01.04.15

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele.

Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab (siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab  volikogu.

Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka.

Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku.

Näiteks:
Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.
 Kohustused
1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine....
....

3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine....
 ....

Nõuded kvalifikatsioonile
.....
6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest

Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eelarve kokku ja teeb ka analüüsid.  Kellel peaks siis põhjalikumad teadmised eelarvest  olema - kalmistuvahil või. Üldised teadmised võib kahepäevasel kursusel omandada. Midagi tobedamat annab välja mõelda!  Ju seaduseandja eeldas, et mitu pead on ikka mitu pead kui pani  ametnike haridusele kehtestamise nõuded volikogule aga Siim peab ikka käppima mis pole tema asi.

Kõigi vallaametnike ametijuhendid on kodulehel avalikustatud kuid miks puudus sealt seniajani ainult sotsiaalnõunik Peep Tarrel ametijuhend? Küsi palju tahad ikka oli vastus - ei ole, on koostamisel ja nii aastaid  kuni Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiseni.
Mida kardeti, miks sotsiaalnõuniku ametijuhendit ei avalikustatud?

Mõnel juhul on  nõuded ametniku  haridusele juba seadusega paika pandud ja sellisel juhul ei ole ka volikogul  "mängumaad".
Sotsiaalhoolekande seaduse  (siin )  § 2 punkt  11 sätestab, et sotsiaaltöötaja on vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik. See ei ole soovituslik  vaid nõue -  erialane kõrgharidus. Samuti ei näe seadus ette võimalust "erialane kõrgharidus omandamisel" nagu see on võimalik mitmete muude ametite puhul.

Audru valla sotsiaalnõunikul (Peep Tarre) puudub nii erialane ettevalmistus kui ka  erialane  (sotsiaaltöö)  kõrgharidus  -  on põllumajanduslik kõrgharidus,  ökonomist- organisaator (vt kodulehel). Kui järgida seadust siis ei tohiks  ta töötada valla sotsiaalnõunikuna ja seda oli vaja avalikkuse eest varjata.

Andmekaitse Inspektsioon nõudis aga  sotsiaalnõuniku ametijuhendi avalikustamist kodulehel ja vallavanem Siim oli hädas - "tibu, tibu ära näita"  mäng lõppes.  18.03.2015  avalikustati valla kodulehel lõpuks ka  sotsiaalnõuniku ametijuhend.
(kopeerin ametijuhendist)
Sotsiaalnõunikul peavad olema järgmised omadused ja oskused:
7.1. kõrgharidus või selle omandamine, soovituslikult sotsiaaltööalane


Hallooo....kõrgharidus ei ole ei oskus ega omadus vaid kvalifikatsioon)
Seega Audru valla sotsiaalnõuniku haridus ei vasta sotsiaalhoolekande  seaduse § 2 lg 11 sätestatule ja tema ametijuhendis  toodu on  seadusega vastuolus.

Ei kahtle, et Audru valla sotsiaalnõunik P. Tarre saab oma tööga hakkama, või et millimallil midagi tema isiku vastu oleks - vastupidi kui agronoomid juhivad valda siis miks ei peaks ökonomist saama hakkama ainult sotsiaalvaldkonnaga.  Siimu (totud) juristid, kellele iga kuu ei millegi eest hunnik raha jagatakse pidanuks nõu andma mida ja kuidas sotsiaalnõuniku ametijuhendisse kirjutada.