10.04.13

Pärnu maavanem saatis Sotsiaalministeeriumi pikalt .....

Oma varasemates postitustes avalikustasin kuidas Audru vald soetas toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt omale väikebussi (esimene artikkel siin ).
Siililegi selge, et see oli õigusvastane. Riigi poolt eraldatud raha tohib kasutada ainult selleks otstarbeks milleks ta eraldati.

Maavanem hakkab keerutama  ( kaks naist saunas rääkisid)  nagu kasutataks bussi ainult sotsiaalabiteenuse osutamiseks.

Teadlikult ja tahtlikult üllitab maavanem  ebaausa järelevalveotsuse,  kus seisab :

-Audru Vallavolikogu 14.12.2006 otsus nr 214 "Vahendite eraldamine väikebussi ostuks" on õiguspärane
- Väikebussi soetamiseks kasutatud rahaliste vahendite tagastamine riigieelarvesse ei ole vajalik"

Loll jutt suhu tagasi!
Vahet pole mis otstarbel bussi kasutatakse. Põhivara (buss) soetagu vald oma, mitte riigi poolt toimetulekutoetuseks eraldatud raha eest, nii ütleb seadus ja  selle täitmist kontrolliti varem äärmiselt rangelt.
Ega maavanemalt eeldagi keegi ausust või profesionaalsust -  poliitiline ametikoht, oma parteikaaslaste õigusvastaste tegude mätsimiseks. 

Millimalli teeb järelepärimised Sotsiaalministeeriumile (kui sotsiaalhoolekandeseaduse väljatöötajale ) kes vastavalt märgukirja- ja selgitustaotluse vastamise seadusele peab andma selgitusi, tema poolt väljatöötatud Sotsiaalhoolekandeseaduse tõlgendamise kohta.

Sotsiaalministeerium on asjast teadlik, sest esialgselt esitasin oma taotluse järelevalveks just sotsiaalministeeriumile, kes selle siis Pärnu maavanemale edastas.

Telefonid helisevad ja ringkaitse võetakse sisse, sest  Audru vallajuhid kuuluvad ju valitsevasse võimuparteisse  - on seadustest väljaspool.  

Sotsiaalministeerium oma esimestes vastuskirjades väldib  konkreetseid vastuseid, (kirjad eespool ) kuid on piisavalt arusaadav, et bussi ost oli õigusvastane.
Millimalli ei jäta ennem kui vastatakse konkreetselt " ei olnud  bussi ost õiguspärane"  või " bussi ostmine oli õiguspärane"

Ja siit ta tuleb viimane Sotsiaalministeeriumi vastuskiri (siin ).
(kopeerin kui äkki ei avane )

Pöördusite meie poole 10. detsembril 2012 kirjaga, milles esitasite täiendavaid küsimusi seoses olukorraga, kus kohalik omavalitsus soetab toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt väikebussi.
Vastuseks esimesele, teisele ja neljandale küsimusele, mis puudutavad toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi kasutamist väikebussi soetamiseks, saame veelkord korrata oma seisukohta, mille kohaselt toimetulekutoetuse vahendite ülejääki võib kasutada abivajavatele isikutele sotsiaaltoetuste maksmiseks või sotsiaalteenuste osutamiseks, mitte töövahendite (näiteks väikebussi) soetamiseks. Seega meie hinnangul ei tohiks kohalik omavalitsus toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist töövahendeid sotsiaalteenuste osutamiseks soetada. Siinkohal märgime, et ministeeriumina saame anda üldisi selgitusi ja omapoolseid tõlgendusi seaduse sätete kohta, kuid meil ei ole pädevust taandada seaduse tõlgendusi konkreetsetele juhtudele ega teostada järelevalvet maavanema üle.
Vastuseks kolmandale küsimusele, mis on seotud Sotsiaalministeeriumi õiguse või kohustusega sekkuda maavanema poolt tehtud järelevalveotsustesse, märgime, et meil puudub õigus sekkuda maavanema järelevalvepädevusse kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Maavalitsuste üle järelevalve teostamine on vastavalt vabariigi valitsuse seaduse § 491 lõikele 21 regionaalministri pädevuses.
Lugupidamisega(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksander Ljudvig
Sotsiaalala asekantsler

Maavanem väidab, et tema ei loe Sotsiaaalministeeriumi kirjast välja seisukohta, et toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt ei tohiks vald omale bussi soetada.

Et siis maavanem saatis Sotsiaalministeeriumi koos oma seisukohtadega pikalt ......

Kõigile kohalikele omavalitsustele võrdsed võimalused. Soetage aga toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite eest omale buss ja kui läheb jamaks viidake Pärnu maavanema heakskiitvale järelevalve otsusele (otsus eespool)
 On ju meil aus riik ja ausad ametnikud?

Aga homme  on volikogu istung kus otsustatakse ühinemine või on see hoopis liitumine või ühinemisliitumine. Mine võta kinni kui iga paber räägib ise juttu ja osa pabereid hoopis kadunud.