Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2011 postitused

Valimisreklaamil, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, - on jumet

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 22 lg 1 punktis 20 on sätestatud, et volikogu ainupädevusse kuulub volikogu komisjonide aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast (KOKS siin https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010033 ) Möödunud aastal, kui volikogu valis alalistele komisjonidele aseesimehi, unustati revisjonikomisjonile aseesimehe valimine sootuks. Esitame teabenõude, äkki millimalli tukkus istungil kui teised valisid revisjonikomisjoni aseesimeest. Aga ei – pole tõesti valitud, selgub teabenõude vastusest vaata siit http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=22743 Valimisreklaam, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, töötab täiega. Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild (IRL) on ka asunud kokkuleppeid sõlmima. Need on küll juriidiliselt köki- möki aga volikogu liikmel, Raivo Looritsal, pole sest lugu, peaasi, et volikogu esimees nimetaks teda istungil „ revisjonikomisjoni aseesimeheks “. Anna lapsele lutt suhu, nimeta seda tissiks ja küll ta siis l

.....tuleb nagu Midsomerist laipu

See oli 04.02.2010 kui volikogu pidi otsustama kas vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse tahtjad vastavad kehtestatud tingimustele ja kinnitama seda oma otsusega. Postitus sellel teemal on eespool „ Kas Simmu on räpane“. Kuna sa seda nagunii üle lugeda ei viitsi ja mina ei viitsi uuesti asja lahti kirjutada, teen kohast, millest juttu tuleb, copy, paste. OÜ Urmaato tegevusaruandest selgub, et ta rendib põllumaid ning tema tegevus on hooajaline. Äriregistri teabesüsteemist saime teada, et OÜ Urmaato on deklareerinud 2008 aastal oma tegevusalaks „metsamajandust abistavad tegevused“ Seega ei ole OÜ Urmaato tegelenud 2008 a põllumajandusliku tootmisega.(loe siit) Aga kuidas toimus siis volikogu istugil selles küsimuses hääletamine? Keegi ei tahtnud näha, kuulata, arutleda millised tõestusmaterjalid millimallil olid. Tahtnuks lihtsalt argumenteeritud seletusi kuulda. Kurb, aga kõik hääletasid kohe poolt, peale millimalli ja pr Inda! Ei ühtegi sõnavõttu ega küsimust rohkem kui ..............

Volikogu oli sunnitud oma töökorda muutma

Jälle tuli Audru Vallavolikogul õigusaktide õigusvastasust tunnistada ja volikogu pidi õiguskantsleri kirja alusel oma töökorra seadusega kooskõlla viima. Kui tehakse ridamisi tahtlikke valesi otsuseid siis on õigus kodanikel, kelle raha eest neid tehakse, saada selgitust ja sellekohast teavet. On ilmne, et valimisliit“oma tuleviku nimel“ ise ja vabatahtlkult oma eksimusi ei tunnista ega taha neid parandada. Maavalitsus püüab Audru volikogu „kortsud kõrvade taha tõmmata“ et nägu siledam näiks aga see jätab oma märgi ka maavalitsusele. Seadust ei peetud millekski kui koostati uut Audru vallavolikogu töökorda. Läks ikka edasi vana soojaga. Millimalli märkused ja ettepanekud, et volikogu töökord ei vasta kohaliku omavalitsuse korralduse sedusele (KOKS), olid kurtidele kõrvadele. Ei saa ma aru, miks volikogu enamus ei taha mind sugugi kuulata kui ma tungivalt palun neid seadusega vastuolus olevaid määrusi mitte vastu võtta. KOKS § 26 lg (2) sätestab „Volikogu liikmel on õigus saada oma kir