9.10.18

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks.  

Aga tegelikkus on selline. 

Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole. 
Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega.

31.07.2017  vastuskirjaga nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii :
Õiguslik alus rikkumiseks  puudub.

Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja ametnike kompetentsus tõusis.  Haa... haa...haaa...
Ära mõtle välja!!!

13.07.2018 edastasin Pärnu linnavalitsusele järgmise sisuga pöördumise:
Edastasite 11.07.2018 teate, et pikendate minu 03.07.2018 teabenõuetele vastamise tähtaega seoses linnavalitsuse puhkustega 15 tööpäevani. Kahjuks ei anna AvTS teabevaldajal õigust pikendada teabenõuetele vastamistähtaega seoses haldusorgani puhkustega. 
Palun viidake AvTS vastavale sättele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses linnavalitsuse puhkustega. Juhul kui sellisele sättele viidata ei ole, põhjendage miks linnavalitsus rikkus AVTS ning kuidas ebapädevat ametnikku karistatakse.

Pärnu linnavalitsuse vastus 24.07.2018 kiri  nr 4.3-7/10641-3 siis selline:

Suvi on puhkuste periood. Kui ligi üks kolmandik linnavalitsuse teenistujatest on puhkusel, tõuseb kahtlemata neid asendavate teenistujate töökoormus. Lisaks võib nõutavat teavet vahetult valdava teenistuja asendajal võtta rohkem aega vajaliku teabe leidmine.


Kas kirjas on viidatud õiguslikule alusele mis lubas teabenõudele vastamise tähtaega pikendada ( seadust rikkuda)  - EI OLE
Kas kirjast nähtub kas ja kuidas ebapädevat ametnikku karistati - EI NÄHTU.

Seega Pärnu Linnavalitsus ei suvatsenud kirjale isegi mitte sisuliselt vastata vaid asus oma rikkumist õigustama. 

Täieline Eesti Vabariik!Seaduste, sh kodanike põhiseadusest tulenevate subjektiivsete õiguste rikkumine,ei ole mingi teema. 

Part,käitub nagu part,prääksub nagu part,aga kui ise ennast pardiks ei tunnista siis part ei ole.

7.10.18

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!

Nagu teada võõrandas Audru vallavalitsus (vallavanem Siim Suursild)PRIA toetuste abil rajatud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osad seadust ja Audru vallavara valitsemise korda rikkudes 1 euriga MTÜ dele, kus tal olid isiklikud majandushuvid.

Enampakkumist ei korraldatud kuigi enampakkumise kohustus tuli otseselt Audru vallavara valitsemise korrast ja seadusest.

Et Liu ja Lindi sadama kinnistud on kaasomandis siis Audru valla kaasomandi osa müügi korral oli igal kaasomanikul ostueesõigus.

Ostueesõiguse teostamiseks peab aga ostueesõigust omavale isikule olema tagatud võimalus teada saada müügilepingu sõlmimisest.

Võlaõigusseaduse kohaselt peab müüja(antud juhul Audru vallavalitsus)teatama ostueesõigust omavale isikule viivitamata ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust ning ostueesõigust omava isiku nõudmisel esitama ka müügilepingu.

Kuna ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist, on müügilepingust ja selle tingimustest teada saamise ajahetk väga oluline.

Oluline on ostueesõiguse puhul veenduda,et kõik kaasomanikud saavad teate tehingu sõlmimise kohta kätte ning ostueesõiguse algusperiood oleks seega fikseeritud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani teavitanud Liu ja Lindi sadama kaasomanikke oma kaasomandiosa võõrandamisest.

Seega Lindi ja Liu sadama kaasomanikud saavad ikka veel kasutada oma ostueesõigust.

Ostueesõigust omavale isikule peab sõlmitud lepingust teatama viisil, mis võimaldaks hiljem teatamise aega ja fakti vaidluse korral tõendada.
Riigikohus on oma otsustes märkinud, et võimalike vaidluste korral peab müüja tõendama, et ostueesõigusega isikut on teavitatud nii müügilepingu sõlmimisest kui ka selle lepingu tingimustest.Kuna selle tõendamine ei pruugi olla lihtne, oleks otstarbekas eelistada ostueesõigusega isikule lepingu koopia esitamist.

Veel tuleb riigikohtu arvates müügilepingu sisusse kuuluvaks lugeda kõik müügilepingu tingimused, millest võib oleneda ostueesõiguse teostamine. Selliste tingimuste hulka ei pruugi kuuluda mitte üksnes müügieseme hind,vaid ka näiteks müüdava eseme kvaliteet, maksetingimused ja võimaliku vastutuse välistamise kokkulepped.

Kui müüja poolt esitatud teade ei sisaldanud kõiki müügilepingu olulisi tingimusi, ei hakka ka ostueesõiguse teostamise tähtaeg kulgema.

Selle info saamisest kahe kuu jooksul on kaasomanikel õigus kasutada ostueesõigust,st asuda piltlikult öeldes ise lepingusse ostja asemele.

Selleks peab huvitatud kaasomanik minema notari juurde,tegema ostueesõiguse teostamise avalduse ning deponeerima ostuhinna ( mis Lindi ja Liu sadama kinnistute puhul oli 1 eur)notari ametiarvel (deposiidis.

Lindi ja Liu sadama kaasomanikud kasutage oma ostueesõigust - saate Audru valla poolt võõrandatud kaasomandi osad 1 euriga.

27.9.18

Pärnu linnavalitsus ebameeldivatele küsimustele lihtsalt ei vasta

26.06.2018 pöördumises Pärnu linnavalitsusele on esitatud küsimus: 

Kas seoses PRIA lt saadud toetustega ja nende abil tehtud parendustega Liu ja Lindi sadama kinnistutel  tõusis ka Audru valla kaasomandi osa väärtus? Juhul kui väidate, et ei tõusnud siis põhjendage miks olete sellisel arvamusel ja millele teie seisukoht tugineb. Juhul kui tõusis siis kui suur oli Audru vallale kuulunud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osa tegelik väärtus nende võõrandamisel.
Seega oli küsimus esitatud seoses linnavaraga millele vastamine ei tohiks mingit raskust valmistada. Aga kuidas linnavalitsus küsitule vastab ja kas üldse vastab? Kas leiad järgmistest Pärnu linnavalitsuse kirjadest küsitule vastuse?  

26.07.2018 vastuskirjaga nr 4.3-7/10171-1 teatab Pärnu linnavalitsus ühe reaga: 
Pärnu Linnavalitsusel puudub vastav teave.
(Kirja koostas Kristi Matiisen ja allkirjastas Rainer Aavik). 

Kuldsuu või idioot????!!!!

Linnavalitsusel puudub teave oma vara kohta?!!! Haa ....haa ....haa ...haa.... . Muidugi ei puudu ega saagi puududa, sest raamatupidamises on kogu linnavara arvel. Pärnu linnavalitsus väldib teemat või nagu ta ise seda nimetab, ei pea õigeks Audru vallavalitsuse tegusid ( sahkerdamisi) hinnata.

Loogiline, et PRIA toetustega tehtud suuremahulised ehitustööd Liu sadama kinnistul tõstsid kõvasti ka valla (nüüd linna) kaasomandi osa (2/100) väärtust. Kuna vallale kuulunud Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomandi osad, millede turuväärtus oli nüüd tohutult tõusnud, sahkerdati maha MTÜ-dele, kus oli majanduslik huvi ka endisel vallavanemal Siim Suursillal 1 euroga, mitte turuhinnaga nagu vallavara valitsemise kord ette näeb, siis väldib Pärnu linnavalitsus teemasid ja küsimusi mis puudutavad Liu ja Lindi sadama maaüksuste võõrandamist. 

27.07.2018 täiendav pöördumine Pärnu linnavalitsusele:
Kirjutate, et Pärnu linnavalitsusel puudub teave, kas seoses PRIAlt saadud toetustega ja nende abil tehtud parendustega Liu ja Lindi sadamas tõusis ka Audru valla kaasomandi osa väärtus. Jätsite
selgitamata ja põhjendamata mis takistab Pärnu linnavalitsusel seda infot saamast Pärnu linnaga ühinenud endise Audru valla raamatupidamisest, kelle üldõigusjärglane on Pärnu linn ja kellele
laienevad kõik endise Audru valla kohustused ja õigused. Pärnu linnavalitsuses on ametis kõik endised Audru valla raamatupidajad, finantsjuht, vallavanem, abivallavanem ja muud endised teenistujad
kellelt peaks Pärnu linnavalitsus vastava info saama. Seega palun uurige, selgitage välja, analüüsige või tehke muud vajalikud toimingud ja edastage palutud info. 

07.08.2018 kirjaga nr 4.3-7/10171-3 vastab Pärnu Linnavalitsus järgmiselt:
Teie korduvatele pöördumistele seoses Audru valla poolt Lindi ja Liu sadama osa võõrandamisega on Pärnu Linnavalitsus ka korduvalt vastanud. Oleme Teile edastanud kogu linnavalitsusele nende teemade kohta teada oleva info.

Ja kus siis küsimuse vastus on? 

16.08.2018 uus pöördumine Pärnu Linnavalitsusse. 
Minule teadaolevalt oli 26.06.2018 pöördumine esimene kus palusin selgitusi seoses Liu ja Lindi sadama osade võõrandamise haldusaktidega. Seega soovin teada milliseid korduvaid pöördumisi Pärnu linnavalitsus silmas pidas.
Ootan jätkuvalt täiendavaid selgitusi ja vastuseid 27.07.2018 (varasem 26.06.2018 ) pöördumises 
esitatud küsimustele.

21.08.2018 Pärnu linnavalitsuse vastuskirjast nr 4.3-7/10171-5
Palume vabandust põhjendamatu üldistuse pärast! Tõepoolest esitasite Teie esimese pöördumise Liu ja Lindi sadama osa võõrandamise teemal 26.06.2018.
Vastuseks selgitustaotlusele teatame, et linnavalitsusel ei ole lisaks 26.07.2018 kirjas nr 4.3-7/10171-1 avaldatule Teile täiendavat teavet esitada.
Kui Teie leiate, et Audru Vallavalitsuse 23.03.2017 korraldus nr 74 ja 19.10.2017 korraldus nr 335 riivavad Teie õigusi, on Teil kahtlemata õigus oma õigusi kaitsta.

27.08.2018 täiendav pöördumine Pärnu Linnavalitsusele. 
Kirjutate: Vastuseks selgitustaotlusele teatame, et linnavalitsusel ei ole lisaks 26.07.2018 kirjas nr 4.3-7/10171-1 avaldatule Teile täiendavat teavet esitada.
Allakirjutanu ei olegi palunud täiendavat teavet vaid palunud selgitusi haldusakti kohta ( olete senini küsimustele vastamist vältinud.)
Kirjutate: Kui Teie leiate, et Audru Vallavalitsuse 23.03.2017 korraldus nr 74 ja 19.10.2017 korraldus nr 335 riivavad Teie õigusi, on Teil kahtlemata õigus oma õigusi kaitsta.
Jah. Kui ma leian, et mõni haldusakt riivab minu õgusi siis ma kahtlemata kaitsen oma õigusi.
Praegusel juhul olen ma palunud linnavalitsuselt aga selgitusi haldusakti kohta.
Seega ootan tähtaegselt selgitusi ja vastuseid seni vastamata küsimustele.

Siin nüüd ehe näide kuidas kodanike kirjadele jäetakse sisuliselt vastamata aga väidetakse, et oleme juba korduvalt vastanud.

Karistamatu EV kodanike põhiõiguste rikkumine  ametnike poolt on selle korrumpeerunud riigi püha paiste. 

27.08.2018 pöördumisele vastamise tähtaeg on homme. Tule tagasi kui tahad teada kuidas komöödia jätkub. 
14.9.18

Andeks kas teil on veel loomi - ei, kõik on läind !

Minu tähelepanu köitis, et Audru vald maksis  pidevalt   Varjupaikade MTÜ -le mingit liikmemaksu. Pole ühestki dokumendist läbi jooksnud, et vald oleks olnud Varjupaikade MTÜ  liige. Mis pagana liikmemaks siis?  Hämmastav oli ka see, et liikmemaksu  kajastati rajatiste majandamiskuluna kontogrupis 5512 mitte aga liikmemaksude kontol  452800 nagu pidanuks liikmemakse kajastama.

Siin siis väljavõte neist varjupaikade MTÜ le  makstud liikmemaksudest aastatel 2015-2017Küsin dokumenti liikmeks olemise kohta - netu.
Mul pole midagi selle vastu kui toetatakse kodutute loomade varjupaika aga ikka nii, et asi oleks aus, selge,  läbipaistev.
Palun teabenõude korras saata arved mille alusel on toimunud (liikmemaksude) maksmine.

Nüüd selgub, et polegi tegemist liikmemaksuga.

Varjupaikade MTÜ käib hoopis  Audru vallas hulgi hulkuvaid koeri, kasse püüdmas, hoiab neid mõni aeg, notib maha või leiab uue kodu  ja siis käitleb korjused.

Mõned aastad tagasi juhtus aastas maksimum 1-2 korda kui koerapüüdja kutsuti ja mõni kodutu koer minema viidi.

Need arved tunduvad küll esoteerika.
Ei tea kas Audru valda on mõni koer või kass alles ka jäänud  või on kõik kinni nabitud?

Arved  siin 

Toon näited 2017 aasta arvetelt

2017 a nabiti Audru vallas kinni ja viidi varjupaika kuude lõikes kodutuid loomi ning  käideldi korjuseid järgmiselt:

detsembris  1 kodutu loom ja käideldi  1 korjus
novembris 13 kodutut looma, käideldi 39,5 kg korjuseid
oktoobris    9 kodutut looma,  käideldi 5,25 kg korjuseid
septembris  1 kodutu loom,  käideldi  6 kg korjuseid
juulis          3 kodutut looma, käideldi 20,30 kg korjuseid
juunis       12 kodutut looma, käideldi  4,20 kg korjuseid
mais         26 kodudut looma, käideldi 105 kg korjuseid
aprillis       3 kodutut looma, käideldi 1 kg korjuseid
veebruaris 2 kodutut looma
jaanuaris   1 kodutut loom

Siia ei ole arvestatud neid kasse ja koeri keda loomaomanik on ise varjupaika viinud.
2017 aastal pidanuks iga kuu koerapüüdjate auto Audru vallas tiirutama aga  näinud pole neid keegi ja hulkuvatest koertest ja kassidest pole ka kuulda olnud.

Seega tehke oma järeldused nende arvete pinnalt.
Veel üks huvitav fakt. Arved on koostatud 21.08.2018 päeval kui vastati minu teabenõudele.
Paber kannatab kõiki.


3.8.18

Pärnu linnapea rikkus korruptsioonivastast seadust!

Pärnu linnapea  rikkus  korruptsioonivastast seadust andes 16. 01. 2018 käskkirja  nr 4.2-2/39 millega otsustas ise enda lähetamise ja omale päevaraha ja lähetuskulude maksmise.

Kohaliku omavalitsuse mõlema organi (volikogu esimehe ja linnapea ) juhi puhul on tegu ametiisikuga korruptsioonivastase  seaduse (KVS)  § 2 lõike 1 mõttes.

KVS § 11 lõike 1 punkti 1 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine (selle kohta vt KVS § 2 lõige 2), kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Teenistuslähetusse saatmise otsustamine ja lähetusaruande kinnitamine ei kuulu toimingupiirangu kohaldamata jätmise aluste hulka (KVS § 11 lõige 3). Seega laieneb neile teenistuslähetusse saatmise otsustamisel ja lähetusaruande kinnitamisel KVS-s ettenähtud toimingupiirang.  
Täpselt sellise seisukoha on andnud ka õiguskantsler oma kirjas Jõgeva vallavolikogule.

Ja siin linnapea käskkiri.
Peale selle ei ole käskkirjal märgitud selle andmise õiguslikku alust ega viidatud vastavale korrale mis reguleerib Pärnu linnas  teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist.   Viidatud on ainult avaliku teenistuse seaduse  (ATS) § le 44 kuid mitte vastavale lõikele. ATS § 44 sisaldab 5 lõiget, millist lõiget linnapea silmas pidas,  ka see tulnuks märkida.

Maja on juriste ja muid tegelasi täis aga dokumentide vormistamine  linnavalitsuses alla igasugu arvestust. Ei ole ju tegemist mõne pisikese vallaga vaid suure Pärnu linnaga.

20.06.2018 edastan Pärnu linnavalitsusele märgukirja soovides konkreetset vastust
-kas Pärnu linnavalitsus nõustub,  et ise enda lähetuse üle otsustamise ja sellekohase käskkirja andmisega on linnapea rikkunud korruptsioonivastast seadust.
Samuti soovin teada 
-kas on õiguspärane et käskkirjal ei ole viidatud  avaliku teenistuse seaduse  § 44 vastavale lõikele
- kas on õiguspärane, et käskkirjal  ei ole viidatud vastavale korrale  mis reguleerib Pärnu linnas  teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist.


06.07.2018  tuleb vastuskiri nr 4.3-7/10004-1. Loomulikult ei taha Pärnu linnavalitsus tunnistada korruptsioonivastase seaduse rikkumist. Ega ma lootnudki. 

Kas keegi leiab  sellest mulast vastused minu 3 le küsimusele.

Kopeerin 06.07.2018 vastuskirjast

Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist reguleerib hetkel Pärnu Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määrus nr 10 „Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/426032013042).
Määruse § 3 lõike 1 alusel võib volikogu liikme ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saata avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt vormistatakse Linnavalitsuse liikme (sealhulgas linnapea) välislähetus linnapea käskkirjaga.
Oleme teadlikud õiguskantsleri 30.01.2018 seisukohast, mistõttu on ettevalmistamisel Pärnu Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 10 muutmise eelnõu, et volikogu esimehe teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise otsustaks volikogu ning linnapea teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise volikogu esimees

Kus siin siis need vastused olid? 
Ja uus kiri läheb teelePärnu Linnavalitsus             10.07.2018

Vastamata küsimused


Teie vastuskirjast 06.07.2018 nr 4.3-7/10004-1 ei leidnud vastuseid oma

küsimustele. Allakirjutanu ei soovinud teada kas, millal, miks ja millist
määrust muudate vaid palutud oli argumenteeritud vastuseid konkreetsetele
küsimustele. 
Palun vastake vastamata küsimustele või põhjendage miks ei
ole seda võimalik teha.
Vastamata küsimused:
1. Vastuskirjast ei lugenud välja kas nõustute, et Pärnu linnapea rikkus korruptsioonivastast seadust kui otsustas 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 käskkirjaga ise enda lähetamise ja päevaraha ning lähetuskulude määramise? Soovin konkreetset vastust - kas nõustute või mitte.
2. Sama käskkirja 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 andmise õigusliku alusena on märgitud Avaliku teenistuse seaduse § 44 kuid viitamata on vastavale lõikele. ATS § 44 sisaldab 5 lõiget. Soovin teada millisest ATS § 44 lõikest käskkirja andmisel lähtusite ja miks vastavale lõikele ei olnud käskkirjas viidatud? Kas lõikele viitamata jätmine on õiguspärane. Jaatavat vastust palun põhjendada.
3. Käskkirjas 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 ei ole viidatud ka kehtivale korrale ( 21. märtsi 2013 määrus nr 10 „Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“) millega on reguleeritud, kes ja kuidas kinnitab Pärnu linnapea lähetused. Soovin teada kas sellele korrale viitamata jätmine on õiguspärane? Kui olete seisukohal, et vastavale korrale viidata ei olnud kohustust ega vajalik siis palun põhjendage sellist
seisukohta.

Vastuskiri e postile

Lugupidamisega
Anne Seimar


Vastus peaks tulema hiljemalt 10.08.2018. Kas mõni ebamugav küsimus saab lõpuks ka vastuse? Oh,  ära mõtle välja!!!!!

20.7.18

Andres oli paugu otsas kui Siim keeldus arupärimistele vastamast.


Siin siis Pärnu linnavolikogu esimehe Metsoja vastuskirjast väljavõte.
Jätsin vahele mõttetu mula mis üldse asjasse ei puutunud ja mida lugedagi ei viitsi.Ah et Metsojal pole aimugi millisel volikogu istungil Suursild keeldus EKRE arupärimistele vastamast! No muidugi läks Siimu totakas jutt sõber Andresel kähku meelest ,  ehk oli see just Metsoja enda naeruväärne soovitus Siimule,  hämada ja keelduda oma varasemate "pattude" ja jamade kohta aru andmast, lükata vastamine linnavalitsuse kaela.

Mina punktist 3 küll välja ei lugenud on siis Metsojal teada mõni õigusakt või dokument mis lubab linnavalitsuse liikmel keelduda vastamast volikogu liikme arupärmistele seoses tema varasema tegevusega vallavanemana.  Metsoja ei ole maavanemana õpitud ja praktiseeritud udutamist unustanud seda läheb nüüd usinasti tarvis.

11.07.2018 edastan täiendava pöördumise, vastamata jäänud küsimustega

Hiljemalt 11. 08. 2018  peaks tulema vastus . Piisanuks kahest lausest. Näiteks:
Punkt 1  - jah peab vastama konkreetne vallavalitsuse liige kellele arupärimine on esitatud.
Punkt 2 - ei ole sellist  õigusakti vm dokumenti, sest volikogu liikmel on õigus esitada arupärimisi ka  linnavalitsuse liikme varasema tegevuse kohta ( näiteks vallavanemana).

Vastamine võtnuks max 3 min ,  aga  et ausalt ja otse vastata ei saa siis on vaja  midagi teemavälist hämada. Tore ju oikuda, et oh  kuidas see millimalli kirjadele vastamine ikka aega võtab.

25.6.18

Halduskohtu abiga Pärnu linnavolikogult vastust nõudma!

Tõeline EV.
Õigusriik, demokraatia,  rahvavõim ... , hea halduse tava ......mida veel?


03.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule pöördumise (koopia saatsin teadmiseks revisjonikomisjonile).

Kopeerin pöördumise sisu

Selgitustaotlus/märgukiri

Kirjutama ajendas Pärnu linnavalitsuse liikme, ablinnapea Siim Suursilla, keeldumine vastamast volikogu liikmete (EKRE) arupärimistele. Valijana olen huvitatud, et minu poolt valitud volikogu liige saaks piisava kindlusega kaitsta oma valijate huve, saada selleks seaduse ja õgusaktidega ettenähtud korras vastuseid oma küsimustele nii linnapealt, linnavalitsuselt kui ka linnavalitsuse liikmetelt. Selline olukord, kus linnavalitsuse liige, abilinnapea, keeldub vastamast volikogu liikme arupärimisele on enneolematu ja õgusvastane.

Palun selgitusi seoses Pärnu linnavolikogu töökorraga, volikogu liikmete õiguste ja kohustustega Pärnu linnavolikogus, linnapea ja linnavalitsuse liikmete kohustustega, volikogu liikmete ees.

Istungi videosalvestust vaadates jäi mulle arusaamatuks ja tekitas küsimusi abilinnapea Siim Suursilla hämamine, justkui annaks KOKS § 26 lg 2 mingil kummalisel koosmõjul § -ga 1 ja 41 õiguse temal, kui linnavalitsuse liikmel, keelduda volikogu liikmete arupärimistele vastamast, ja et arupärimise, lähtuvalt KOKS §-st 26 lg 2, saavat esitada ainult linnavalitsusele (mitte linnavalitsuse liikmetele) kui kollegiaalorganile, mis on pehmelt öeldes halenaljakas ja tõsiselt mittevõetav.

Endine õguskantsler, Indrek Teder,  on andnud oma seisukohad samas küimuses (KOKS § 26 lg 2 arupärimistele vastamine) Audru vallavolikogule (volikogu esimees Siim Suursild) juba 2011 aastal, andes sellised seisukohad :
" Tulenevalt sõnastuslikest sarnasustest töökorra ja KOKS § 26 lg 2 vahel järeldan esialgu, et töökorra mõiste "kirjalik arupärimine" on samatähenduslik KOKS § 26 lg 2 mõistega "kirjalik küsimus", s.t töökorra vastavate sätete eesmärk on täpsustada KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist ja mitte luua iseseisvat regulatsiooni (märgin ühtlasi, et kui töökorra nimetatud sätete eesmärgiks oleks luua iseseisev regulatsioon, siis puuduks töökorrast regulatsioon, mis täpsustaks just KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist).

Sissejuhatuseks selgitan kõigepealt küsimuse olulisust. Põhimõtteliselt oodatakse vallavolikogult kui kõige olulisemalt kohaliku omavalitsuse üksuse organilt vallavalitsuse (laiemas tähenduses, s.t nii vallavanema, vallavalitsuse liikmete kui ka valla ametiasutuste) üle Riigikogu rollist tuleneva parlamentaarse kontrolliga sarnase järele valve teostamist. Muuhulgas on järelevalve teostamine oluline õigus riigi ülesehitamise seisu kohalt. Seda silmas pidades on oluline tagada volikogu liikmele ka kompetents, mille kaudu kontrolli teostada. Sellest tulenevalt on seadusandja muuhulgas andnud volikogu liikmele KOKS § 26 lõikest 2 tuleneva õiguse saada oma kirjalikule küsimusele vastus vallavalitsuselt (kitsamas tähenduses, s.t vallavanemalt ja vallavalitsuse liikmetelt ) ning valla ametiasutuselt.
Siinkohal tuleb aga arvestada, et kirjaliku küsimuse esitamine peaks võimaldama volikogu liikmel teostada Riigikogu rollist tuleneva parlamentaarse kontrolliga sarnast järelevalvet ning omab seega seoseid ka vallavalitsuse liikmele (hilisema) umbusalduse avaldamise võimalusega.Siin on kohane tõmmata paralleel PS § 74 lõikega 1 ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-dega 139 ja 140, mille kohaselt sõnaselgelt võib Riigikogu liige adresseerida vastavalt arupärimise või kirjaliku küsimuse konkreetsele Vabariigi Valitsuse liikmele, kes peab ka vastama. Seega oleks KOKS § 26 lõiget 2 ilmselt kohane tõlgendada selliselt, et kui volikogu liikme kirjalik küsimus on adresseeritud konkreetsele vallavalitsuse liikmele, peab ka vastama vastav vallavalitsuse liige (mitte vallavalitsus tervikuna või vallavanem vallavalitsuse esindajana). Niisiis minu hinnangul ei ole KOKS § 26 lg 2 vastuolus põhiseadusega, kuna ta ei võta volikogu liikmelt võimalust saada vastust kirjalikule küsimusele vallavalitsuse liikmetelt, sh vallavanemalt.

Seega minu küsimused
Milline on Pärnu Linnavolikogu sh volikogu esimehe seisukoht (lähtudes KOKS § 26 lg 2 ja Pärnu linna põhimääruse § st 35)

1. Kas abilinnapea Siim Suursilla keeldumine, volikogu liikmete arupärimisele vastamisest, oli seaduse ja Pärnu linna põhimääruse ja muude õigusaktidega kooskõlas? Juhul kui vastus on jaatav, palun seda seisukohta põhjendada, viidates seejuures õiguslikule alusele , mis sellist seisukohta toetab. Juhul kui vasus on eitav siis kuidas plaanib volikogu esimees selle olukorra lahendada ja mida ette võtta, et volikogu liikmed saaksid oma arupärimistele seaduses ja linna põhimääruses ettenähtud korras vastused.

2.Kas Pärnu linnavolikogu ( volikogu esimees) plaanib võtta tarvidusele mingeid meetmeid, et selline olukord ei korduks? Kui jah siis milliseid, kui ei siis miks?

3.Kas Pärnu Linnavolikogu esimehel on teada mõni seadus, õigusakt vm dokument mis sätestab, et abilinnapea (linnavalitsuse liige või linnapea) võib keelduda vastamast volikogu liikme arupärimistele mis puudutavad tema varasemat tegevust vallavanemana ja volikogu esimehena. Kui selline dokument on volikogu esimehel teada siis palun sellele viidata ja osutada täpsele asukohale dokumendis kust võiksin sellekohase teabe leida.

Lugupidamisega
Anne Seimar

Kuna pöördumisele vastamise tähtaeg on vastavalt MSVS 30 päeva siis oleks vastus pidanud olema juba ammu minuni jõudnud - aga ei ole. Volikogu esimees A. Metsoja ei kavatsegi vabatahtlikult vastata.
Seega kasutan sunnimeetodit.
17.06.2018 esitan kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale ja palun kohustada volikogu mulle vastama.

18.06.2018 annab Tallinna Halduskohus määruse kaebuse menetlusse võtmise kohta.


Ja nii hakkabki olema kui tähtaegselt ei vasta - läheb kaebus kohtusse. Tahad teada mis edasi toimuma hakkab ja millised vastused ja kohtulahendid saan, hoia sellel postitusel silma peal.

21.6.18

Pärnu Linnavalitsus ei mõistnud vastata ......!!!

Pärnu linnavolikogu tänane istung veebis. Muljed.

Paljudel volikogu liikmetel oli kahju ja paljudel piinlik .......

Mul on kahju, et paljudel  volikogu liikmetel oli kahju, mul on piinlik, et mitmetel volikogu liikmetel oli piinlik.

Mitmed volikogu liikmed ei mõistnud miks Pärnu Postimehest pagendatud  Teet Roosaar koos volinikega istungisaalis laiutas, volikogu töökord sellist omavolilist sissetrügimist ei luba, mees ei olnud ju ühegi eelnõu ega küsimusega seotud, et võinuks kasvõi kutsutud külaline olla.

Ennekuulmatu,  Pärnu linnavalitsus (Meelis Kukk),  kui majandusaasta aruande koostaja, tunnistas volikogu istungil, et ta ei mõista vastata miks Audru valla  kassaraamat näitab 2017 aasta lõpus sularaha  kassajäägiks 0 euri aga majandusaasta aruanne 889 euri .  Ha ... ha.. haaaa  ....!!!!👀 😋

Revisjonikomisjon enne majandusaasta aruannete kinnitamist oma aruannet ei esitanud, seisukohta majandusaasta aruannetele ei andnud nagu näeb ette KOFS § 29 lg 10 ja kedagi see ka ei huvitanud nagu ka see, et koos majandusaasta aruandega ei esitatud volikogule linnavalitsuse  protokollilist otsust majandusaasta aruannete heakskiitmise kohta, nagu nägi ette KOFS § 29 lg 11.

Volikogu istung katkestati kell 16. 56 kuna koalitsiooni liikmed olid istungilt plagama pannud ja kvoorumit ei olnud enam koos. Jälle haa ... haaa.. haaaaa...

Mõttetu Metsoja kamp,  enamus samasugused tarbetud naksitrallid nagu olid  Audru vallavolikogus (va toimekas opositsioon ). Suur osa Pärnu linnavolikogu liikmetest ongi Audru vallavolikogu  endised ... vaikivad naksitrallid, va Jaanus Põldmaa, kes vahel mõne asjakohatu küsimuse esitab või tobeda repliigi viskab. Võta üks ja viska teist.
20.6.18

Pärnu Linnavolikogu ei saa 2017 a majandusaasta aruannet selliselt kinnitada.

Homme 21.06.2018 on siis Pärnu linnavolikogu istung kus päevakorra kohaselt kinnitatakse ka Audru valla, Tõstamaa valla ja Pärnu linna 2017 majandusaasta aruanded.

Audru valla 2017 a majandusaasta aruanne.
Vigu pole vaja otsida aruande seest vaid .........

 1. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi lühend - KOFS) § 29 lg 10 sätestab: 
Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus, vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule.  Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon ei ole esitanud volikogule aruannet.  Ka veebist, dokumentide hulgast revisjonikomisjoni aruannet ei leia.  Veel enam, sellist päevakorrapunkti (revisjonikomisjoni  ülevaade oma tegevusest )  pole isegi mitte istungi päevakorras.

2. KOFS § 29 lg 11 kohaselt : Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja valla- või linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta

Majandusaasta aruandele ei ole lisatud koos vandeaudiitori  aruandega linnavalitsuse protokollilist otsust aruannete heakskiitmise kohta neid ei leia ka veebist volikogu istungi materjalide juurest. Seega ei saa volikogu liikmed olla kindlad kas linnavalitsus on üldse ise  majandusaasta aruanded heaks kiitnud.

 Lehitsen natuke Audru valla 2017  majandusaasta aruannet ja lasen silmad diagonaalis üle.

3.  Linnapea Kosenkranius,  kes Audru valla 2017 majandusaasta aruande allkirjastas, istub püssirohutünni otsas. 
Teen väljavõtte  lk 3 lõpust.
Viimases reas on kirjas:  Juhatuses on 3 liiget.

Halloo....... ulmekirjanikust raamatupidaja Ülle Kaljumäe!  Oü Lavassaare Kommunaalil ei ole juba aastaid enam juhatust
Audru vallavalitsuse korraldusega 12.05.2016 nr 140 kutsuti tagasi OÜ Lavassaare Kommunaal (100% valla osalusega) juhatuse liikmed ja moodustati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu
Tutvuge vallavanem Siim Suursilla korraldusega 


4.Audru valla 2017 majandusaasta aruande lk 24 on toodud Lisa 2 kus kajastatud sularaha kassas ja pangakontodel. Siit nähtub, et aasta lõpu seisuga 31.12.2017 oli sularaha jääk  kassas  889 eurot,07.02.2018 tegi raamatupidaja Ü Kaljumäe  aga mulle 2017 aasta kassaraamatust väljavõtte huvitaval kombel oli kassaraamatu järgi  2017 aasta lõpus sularaha  jääk kassas aga   0 euri. (29.12.2017 viis Helgi Põldsam kogu sularaha 2795 euri panka)Kas 2017 aasta lõpus oli sularaha kassas 889 euri nagu majandusaasta aruandes või 0 euri nagu kassaraamatus. Kas see pole mitte politsei teema.

 Uuuuu......revisjonikomisjon, kuidas siis kontrolliti kui üldse kontrolliti  ja sisekontroll  millega see tegeleb?  Kui audiitorile  lootma jääda siis ..... audiitor kontrollis 7 aastat ühte ettevõtet ja kogu aeg oli kõik korras siis aga avastas maksuamet, et ettevõte oleks pidanud juba 5 aastat tagasi käibemaksukohuslane olema.  


Tahaks nüüd näha kuidas Pärnu linnavolikogu sellise majandusaasta aruande kinnitab kus 2017 aasta lõpus on kassaraamatu järgi sularaha jääk kassas  0 euri aga majandusaasta aruande järgi 889 euri. 

18.6.18

Ametnik valetab - ja mis siis?

Mulle valetatakse pidevalt, võib-olla arvavad linnaametnikud, et olen lihtsameelne ja usun kõike ja kõiki. Vot ei tea. Tegelikult naudin valla(linna)ametnike siplemist oma valedevõrgus, tobedaid selgitusi ja ühe vale õigustamist teise valega.

Huvitav, kas näiteks linnapea Kosenkranius teab ja kiidab valetamise heaks, isegi soosib seda või digiallkirjastab väljuvad kirjad pahaaimamatult automaatselt, neisse süvenemata? Millegipärast mulle tundub, et linnapeal sellest kama 2, ja et mees on varsti samas pasas kui projektikirjutajast abilinnapea. Vastutab ju siiski linnapea ja see peaks olema oluline, et lüüa plats puhtaks ebakompetentsetest ja valelikest linnaametnikest ja töötajatest kes jätavad linnavõimust mitteusaldusväärse mulje.

Vahel juhtub, et valla(linna)valitsus ei soovi mõnedele isikutele eelarvest tehtud väljamakseid avalikustada, siis kaetakse nende isikute nimed pangakonto väljavõttel kinni ja väidetakse, et väljamakseid neile ei olegi tehtud.
Näiteks.
Uurin, oma allikaid kasutades välja, kelle nimi on kaetud osa all ja kassi hiire mäng algab. 


05.03.2018 edastasin Pärnu linnavalitsusele teabenõude ja soovisin teada kas ja kui palju on tehtud Audru valla eelarvest väljamakseid 2017 aastal Riina Padur ile ja Margit Merila le (OÜ Lavassaare Kommunal). Palusin väljastada maksmise aluseks olevad dokumendid.

27.03.2018 vastuskirjaga nr 4.3-7/3225-2 teatab Pärnu linnavalitsus järgmist:
Audru valla eelarvest ei ole 2017. aastal tehtud väljamakseid Riina Padurile ja Margit Merilale .

Ei usu!!!

01.04.2018 edastan täiendava teabenõude ja palun kontrollida :
Kas olete ikka kindel, et Riina Padur ile ja Margit Merila le ei ole tehtud 2017 aastal valla eelarvest väljamakseid, nagu teabenõudele vastamisel teatasite? (Kuna valetamised on sagedased siis enam ei usu.)
23.04.2018 nr 4.3-7/3860-6 teatab Pärnu linnavalitsus:
Kinnitame varem öeldut, et Audru Vallavalitsus ei ole teinud 2017. aastal Riina Padurile ja Margit Merilale väljamakseid.
Mis sa kostad! Aus Pärnu linnavalitsus on kontrollinud ja kinnitab varem öeldut - ei ole tehtud väljamakseid.

Aga mina ei usu ikka!

02.05.2018 edastan kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile ja väidan, et Pärnu linnavalitsus valetab teabenõuetele vastates, palun kontrollida kas vastab tõele, et Riina Padurile ja Margit Merilala ei ole tehtud 2017 aastal väljamakseid ning kelle nime on kinni kaetud 06.11.2017 maksekorraldusel 5974 millega tehti väljamakse 154.64 euri

01.06.2018 saabub Andmekaitse Inspektsiooni vastuskiri nr 2.1.-1/18/1152  (millest teen väljavõtted):
Alustasin Teie märgukirja alusel Pärnu Linnavalitsuse suhtes omaalgatusliku järelevalvemenetluse. Vastuses inspektsiooni järelepärimisele on Pärnu Linnavalitsus selgitanud, et „asjaolusid üle kontrollides selgus, et linnavalitsus on Anne Seimari teabenõuetele, mis puudutasid Riina Padurile ja Margit Merilale väljamaksete tegemist, vastamisel eksinud.

Eksimus sai võimalikuks,sest teabenõuetele vastuste koostamise ajal puudus vastuse koostajal võimalus kasutada Audru Vallavalitsuse raamatupidamisprogrammi. Raamatupidamisprogrammi kasutamisel olid tõrked tingitud programmi linnavalitsuse serverisse ületoomisest. Vastuse koostaja selgituste kohaselt oli ta kindel, et OÜ Lavassaare Kommunaal töötajatele Riina Padurile ja Margit Merilale ei ole valla eelarvest väljamakseid tehtud.

(üks valetamine asendati teisega - programmi viga)

Audru valla eelarvest on Riina Padurile makstud tasu jaoskonnakomisjoni esimehe ülesannete täitmise eest (väljamakse summas 308,48 eurot) ning jaoskonnakomisjoni majandamiskulude katteks 200 eurot (09.10.2017, maksekorraldus nr 5348). Margit Merilale on makstud tasu jaoskonnakomisjoni liikme ülesannete täitmise eest 154,64 eurot (06.11.2017, maksekorraldus nr 5974).

Seega tuvastas inspektsioon järelevalvemenetluses, et vastuses vaide esitaja teabenõudele on linnavalitsus edastanud vaide esitajale eksitavat teavet. Tulenevalt eeltoodust tegi inspektsioon Pärnu Linnavalitsusele ettepaneku avaliku teabe seaduse paremaks rakendamiseks ning juhtis linnavalitsuse tähelepanu sellele, et kahtluse korral enne teabe väljastamist tuleb kontrollida väljastatava teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele.

Andmekaitse Inspektsioonile tuli valetamist kuidagi põhjendada ja mis muud kui programmi viga. Huvitav kas programm kattis omatahtsi kuidagi ka Margit Merila nime kinni mis pidanuks olema avalik.

Vot siis kui jõhker valetamine käib ja kui lollilt vahele jäädakse.

Selline näeb välja katmata kujul panga väljavõte.
06.11.2017 Merila Margit. 06.11.2017 Maksekorraldus 5974 töötasu ülekanne- üksik 154,64

See on ainult üks näide paljudest "eksimustest"

12.6.18

Või et siis salvkaevu ehitus on raamatu kirjastamiskulu ja Pärnu linnavalitsusele esitatud arve MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva kulu.


27.07.2017 korraldusega nr 225 (siin ) eraldas Audru vald MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev (juhatuse liikmed volikogu aseesimees  Mati Sutt ja vallavalitsuse liige  sots nõunik Peep Tarre) 25. aastapäeva raamatu kirjastamiskuludeks reservfondist 5500 euri.
Raamat ilmus  26 01.2017 (artikkel)
Miks reservfondist ja miks alles pool aastat peale raamatu ilmumist ?!!
Tegemist ei olnud ettenägematu  kuluga mille maksmiseks võinuks reservfondi kasutada.  Miks ei nähtud  MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatu kirjastamiskulusid ette eelarves?

Seda kutsutakse finantsdistsipliini rikkumiseks. 

Kirjastamiskulud olid ammu kantud ja raamat ilmunud kui  Suursild, Sutt ja Co  tulid ideele ühinemissegaduses valla rahakotist MTÜ Pärnumaa  Õpilasmalevale kirjastamiskulude  sildi all raha  välja kantida.  

Ja kuidas seda raamatu kirjastamiseks  eraldatud 5500 euri tegelikult kasutati  näeb allolevatelt dokumentidelt mis on edastatud mulle MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liikme Mati Suti poolt.

 Endla teatril  ei saanud raamatu kirjastamisega küll mingit pistmist olla.  

Hansaprint OÜ poolt on  esitatud  arve Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.  MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev on Pärnu linnavalitsusele esitatud arve lisanud oma raamatupidamise kuludokumentide hulka. Kust  hr M. Sutt  selle arve ikkagi sai - halloo Pärnu linnavalitsus, kus teie  arved vedelevad? 
ja kuupäev millineNäituse ja stendide jaoks ei olnud  raha eraldatud vaid raamatu kirjastamise kuludeks.


Ja kuidas salvkaevu ehitus raamatu kirjastamisega seotud on?

No jah, ega enne saa raamatut kirjastada kui salvkaev ehitatud!!!
Omaette teema on aga see kuidas saadi luba salvkaevu ehitamiseks mida polnud planeeringuga ette nähtud.
30.5.18

Pärnu linna revisjonikomisjon püüab rikkumisi kinni mätsida......

Täna tuli siis Pärnu linna revisjonikomisjoni vastus minu pöördumisele kus palusin kontrollida kas Audru vallale kuulunud Liu sadama kaasomandi osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu sadamale ja 1 euroga oli kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra §-ga 61 p 4 ja § 58 lg 5.

On üldteada, et TÜ Liu sadam ei vastanud Audru vallavara valitsemise korraga nõutud tingimustele (ei olnud selle vallavara eelnev kasutaja ega parendanud vara omal kulul) seda on ka linnavalitsus ise kinnitanud.

Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjon: Esimees: Heldur Paulson - EKRE
Aseesimees: Vladimir Zemljannikov - Keskerakond
Liikmed: Eino-Jüri Laarmann - valimisliit Pärnu Ühendab

Toon allpool väljavõtte revisjonikomisjoni kontrolli tulemustest, mis mulle saadeti. Kas sina leiad mõne koha kus oleks mainitud kasvõi ühe sõnagagi Audru vallavara valitsemise korda rääkimata sellest, et oleks kontrollitud ja analüüsitud kas ja kuidas Liu sadama osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu Sadamale oli/ei olnud selle korraga kooskõlas. 


Kopeeriti lihtsalt hunnik suvalisi, asjasse mittepuutuvaid seadusesätteid, et midagigi kirjutada ja teha tarka nägu. Et siis läbilõige EV seadusandlusest, millel antud asjaga pole mingit seost.

Vaata ja naera või nuta. See siis nüüd ongi see ausus, sõltumatus ja nii seda õigusriiki ülesse ehitama hakataksegi! Uskumatu!

Kus siin siis kooskõla Audru vallavara valitsemise korraga kontrolliti, analüüsiti ja tulemus välja toodi?
Haa ....haaa.... haaaa. ...
Hea, et veel loomakaitse- ja alkoholiseaduse sätteid ei kopeeritud.
Aitan ja jätkan....
AS § 2 lg 1 - Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.
LoKS § 28 lg 1 - Loomaaed on koht kus loomi alaliselt peetakse avalikuks näitamiseks seitse või enam päeva aastas.
Edastasin ka juba täiendava pöördumise revisjonikomisjonile ja loodan, et kui sellele vastus tuleb saab toodud läbilõige EV seadustest olema veel mitmekesisem. Miks mitte kopeerida lõike Murphy seadustest, rahapesu seadusest, pagulaste seadusest, kooseluseadusest jne.

Kui vastus tuleb siis jätkan.

29.5.18

Kas nii raske on mõista, et lähtuda tuleb kehtestatud kordadest?

07.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule (sh revisjonikomisjonile)  pöördumise kus osutasin, et Audru vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 74 millega võõrandati  otsustuskorras ja 1 euroga Liu sadama kinnistu kaasomandi osad,  TÜ Liu Sadamale (siin ) ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega (kord siin )

Korra  § 61 p 4  lubab vallavara võõrandada otsustuskorras ainult vallavara senisele kasutajale (7a) kes on vallavara omal kulul parendanud  kuid TÜ Liu sadam ei olnud vallavara senine kasutaja  ( hoonestusõigus oli seatud  hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks) ja TÜ Liu Sadam ei olnud  valla kaasomandi osa omal kulul parendanud. Seega  ei olnud õiguslikku alust võõrandada Liu sadama kinnistu kaasomandi osa TÜ Liu Sadamale vaid tulnuks korraldada enampakkumine.

Sama vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 seab ka tingimused kuidas võõrandamise hind määrata tuleb  (olenemata sellest kas võõrandamise hinna otsustab vallavalitsus või volikogu)  ja tingimuseks on, et  müügihinna määramisel tuleb alghinna määramisel võtta aluseks eeldatav turuväärtus või eksperdi hinnang kuid vallavalitsus  ei võtnud alghinna määramisel aluseks ei eksperdi hinnangut ega eeldatavat turuväärtust vaid määras müügihinnaks  1 euro mis  ei olnud  kooskõlas vallavara valitsemise korra § 58 lg 5 tingimustega . 

Pärnu linnavolikogu väitis, et tema ei ole pädev korralduse üle järelevalvet teostama ja edastas  minu pöördumise  linnavalitsusele (seega kontrollib linnavalitsus ise ennast).

Linnavalitsuse vastust ei ole veel saabunud kuid leidsin dokumendiregistrist Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli  15.05.2018 kus punktis 2 oli käsitletud minu pöördumist seoses õigusvastase korraldusega.

Olen üllatunud, ehmunud ja pettunud.  Protokollist ei nähtu, et revisjonikomisjonis oleks  üldse jutukski võetud Audru vallavara valitsemise korras  §  61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud kohustuslikud tingimused, rääkimata kontrollimisest kas korraldus vastab neile tingimustele -  arutleti hoopis selle üle kes , millal, ja miks Audru vallale Liu sadama kinnistu osad kinkis ja muud asjasse mittepuutuvat.

Toon siinkohal väljavõtte revisjonikomisjoni protokolli punktist 2.

Milleks seda  asjasse mittepuutuvat  jura  aeti - aru ma ei saa.  Kas keegi luges revisjonikomisjoni protokollist välja ka midagi selle kohta  mis puudutas Audru vallavara valitsemise korra §-s  61 p 4 ja § 58 lg 5  toodud tingimusi. Ei sõnagi!  ( Suursild ja Metsoja naeravad vaikselt habemesse).

-Pole oluline kas   vald omas 1% või 100%  osasid,  võõrandamisel tulnuks  lähtuda ikka ainult  vallavara valitsemise korrast  ( see revisjonikomisjoni ei paistnud huvitavat) 

-Siimu jutt, et vald tuli kogukonnale vastu ja võõrandas 1 euroga,  on pehmelt öeldes tobe . Vald ei saa kogukonnale ( MTÜ Siimule ) vastu tulla kuna vald peab vallavara võõrandamisel lähtuma vallavara valitsemise korrast  (turuhind või eksperdi hinnang ). Vald (linn )  peab täitma seadust ja kehtivat korda ( see revisjonikomisjon ei paistnud huvitavat).

-Olenemata, asjaolust, et vald ei ole Siimu väitel Liu sadamasse raha pannud, siis valla kaasomandi osa väärtus tõusis niikuinii PRIA  suurte toetuste arvel tehtud parendustega ( mitte ainult sadama taastamisrahad vaid ka edaspidi sadama arenduseks saadud toetused millest oli juttu ka RADAR is) )

-   Antud juhul polnud oluline mitte see  kes müügihinna määras  (kas vallavalitsus või volikogu)  vaid see kuidas see määrati ja kuidas tegelikult tulnuks määrata st alghinna määramisel  pidanuks nii volikogu kui ka vallavalitsus niikuinii aluseks võtma (lähtuvalt  vallavara valitsemise kord § 58 lg 5)  kas eksperdi hinnangu või eeldatava turuväärtuse (protokollist nähtuvalt  ei paistnud see revisjonikomisjoni huvitavat).

Halloooo........ Mis toimub? Kas revisjonikomisjon ei tutvunudki eelnevalt Audru vallavara valitsemise korraga ega pööranud mingit tähelepanu viidatud rikkumistele.

Veel protokollist .
Eino- Jüri- Laarmann: Hea et sellest 1% lahti saab. Palju hullem kui ......

Hr Laarmann, isegi  see "õnnetu" 1%  oleks tulnud võõrandada kooskõlas Audru vallavara valitsemise korraga (sellest oleks olnud kohane revisjonikomisjoni liikmel lähtuda)

Nüüd jääb üle oodata vastuskirju. Kindlasti ei lepi ma mingi hämaga ja ootan konkreetset vastust miks ei arvestatud otsustuskorras vallavara võõrandamisel kehtestatud Audru vallavara valitsemise  korra § § 61 p 4 ja § 58 lg 5 toodud tingimustega.


23.5.18

Pärnu linnavalitsuse ametnike põhipalgad 01.04.2018 seisugaabilinnapea Rainer Aavik 1 3 000,00
arhitekt-planeerija Reeda Agan 1 1 160,00
eestkostespetsialist Veronika Ahtijainen 1 1 060,00
osavallakeskuse juhataja Priit Annus 1 2 200,00
Järelevalveinsener-menetleja Arvid Arroval 1 1 150,00
mõõdistustööde registri spetsialist Reti Arroval 1 1 100,00
arendusjuht-teenistuse juhataja Sander Blehner 1 1 600,00
menetleja Aleksandr Bõstrov 1 850,00
linnaarhitekt Henri Eessalu 1 1 800,00
osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann 1 2 100,00
teenistuse juhataja Andrus Haugas 1 1 850,00
info peaspetsialist Reet Heldja 1 1 220,00
eelarvespetsialist Margit Hmelevskoi 1 1 240,00
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Viktooria Hrabrova 1 1 200,00
menetleja Taivo Hunt 1 850,00
keskkonna ja heakorra spetsialist Reet Jalakas 1 1 250,00
sotsiaalkonsultant Svetlana Järvela 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Sirje Järvet 1 1 198,00
vanemmenetleja Margot Järvoja 1 1 300,00
sotsiaalkonsultant Katrin Jäärats 1 1 000,00
peaspetsialist-teenistuse juhataja Kristina Jürissoo 1 1 400,00
arhitekt Kristi Kalamees 1 1 160,00
lastekaitsespetsialist Kristel Kambek 1 1 050,00
teede peaspetsialist Jaak Kanniste 1 1 350,00
arhitekt Kadri Karjus 1 1 160,00
keskkonna ja heakorra peaspetsialist Sigrit Kasemets 1 1 100,00
osakonna juhataja Aika Kaukver 1 2 050,00
juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Väino Kaur 1 1 800,00
Ehituslubade spetsialist Risto Kikkas 1 1 400,00
kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi 1 1 200,00
teede spetsialist Valentina Klaus 1 1 100,00
osakonna juhataja Kaido Koppel 1 2 050,00
linnapea Romek Kosenkranius 1 3 375,00
kultuuritöö vanemspetsialist Katrin Kukk 1 1 040,00
abilinnapea Meelis Kukk 1 3 000,00
plaanide registri spetsialist Annika Kullerkan 1 1 100,00
haljastuse peaspetsialist Kadri Kõresaar 1 1 100,00
eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant Kristi Kähär 1 1 000,00
menetleja Inge Laine 1 850,00
sotsiaalkonsultant Karene Lainela 1 1 185,00
lastekaitsespetsialist Mirjam Lank 1 1 050,00
üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 1 1 250,00
sotsiaalregistri spetsialist Liili Lemmergas 1 900,00
teenistuse juhataja Anneli Lepp 1 1 650,00
infospetsialist-registripidaja Riita Lillemets 1 1 190,00
maa peaspetsialist Merje Luik 1 1 170,00
haridusnõunik Katrin Markii 1 1 530,00
mõõdistustööde peaspetsialist Anne Mathiesen 1 1 200,00
teenistuse juhataja Kristi Matiisen 1 1 800,00
sotsiaalkonsultant Maire Matsiselts 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Merilin Meius 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Maria Merila 1 1 050,00
planeeringute spetsialist Merle Mõttus 1 1 160,00
keskkonna ja heakorra spetsialist Piret Mäestu 1 1 100,00
linnaarengu peaspetsialist Merle Mägi 1 1 200,00
alushariduse peaspetsialist Marga Napp 1 1 380,00
teenistuse juhataja Maire Nigul 1 1 700,00
linnaaednik Anu Nurmesalu 1 1 100,00
juhtivspetsialist- teenistuse juhataja Karmo Näkk 1 1 485,00
infospetsialist-registripidaja Liia Oidjärv 1 1 000,00
osavallakeskuse juhataja Anu Peterson 1 1 500,00
teenistuse juhataja Irene Peterson 1 1 250,00
lastekaitsespetsialist Liisi Pikkur 1 1 050,00
linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu 1 1 100,00
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Jekaterina Põldots 1 1 200,00
tehnovõrkude peaspetsialist Jaan Põlma 1 1 150,00
kultuuritöö peaspetsialist Alli Põrk 1 1 040,00
ehitusjärelevalve insener Ago Randorg 1 1 300,00
lastekaitsespetsialist Galina Rannama 1 1 050,00
peaspetsialist Liis Rausk 1 1 250,00
kommunikatsioonide registri spetsialist Andrus Rebane 1 1 030,00
huvihariduse spetsialist Kadri Rebane 1 1 100,00
Ehitisregistri spetsialist Eve Rebina 1 1 060,00
infospetsialist-registripidaja Maigi Reepalu 1 1 000,00
rahvatervise spetsialist Eha Ristimets 1 1 000,00
linnasekretär Tiina Roht 1 2 680,00
sppetsialist Marina Rohtmäe 1 1 000,00
peaspetsialist Valli Roosmaa 1 1 500,00
ehitusjärelevalve insener Mati Roossaar 1 1 300,00
arhitekt-planeerija Merilin Rosenberg 1 1 200,00
eakate hoolekande peaspetsialist Iris Ruut 1 1 250,00
menetleja Piret Saar 1 850,00
sotsiaalkonsultant Tiiu Saar 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Sirli Sabiin 1 1 000,00
sotsiaalkonsultant Liisa Saks 1 1 000,00
lastekaitsespetsialist Eliise Salla 1 1 100,00
juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Reet Salmu 1 1 600,00
järelevalveinsener-menetleja Hillar Sojonen 1 1 300,00
siseaudiitor Kirsti Soontalu 1 1 400,00
abilinnapea Marko Šorin
3 000,00
abilinnapea Siim Suursild 1 3 000,00
sotsiaalkonsultant Sirje Tali 1 1 000,00
Saarevaht Ülle Tamm 0,5 560,00
kultuuri- ja sporditöö spetsialist Maarja Tammai 1 1 040,00
liikluse spetsilist Toomas Tammela 1 1 200,00
noorsoonõunik Reine Tapp 1 1 350,00
sotsiaalkonsultant Krista Tatra 1 1 000,00
eelarvespetsialist Triin Tillart 1 1 240,00
avahooldusspetsialist Pilvi Tolmik 1 1 050,00
eelarve peaspetsialist Kirsti Toodu 1 1 500,00
andmebaaside spetsialist Evelin Tormilind 1 1 100,00
sotsiaalkonsultant Aita Tsupilo 1 1 000,00
planeeringute peaspetsialist Ülle Tuulik 1 1 160,00
osakonna juhataja Ene Täht 1 1 900,00
heakorraspetsialist Piret Unn 1 1 100,00
lastekaitsespetsialist Irma Vaher 1 1 050,00
elamumajanduse peaspetsialist Liivi Vaidla 1 1 050,00
finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru 1 1 900,00
spetsialist Endla Õunap 1 950,00