Posts

Showing posts from December, 2016

Ei saa jagada katastriüksusi mida juba ammu ei eksisteeri !

31. märts 2015 on Audru vallavalitsus andnud korraldused nr 126, 127, 128, 129, 130 „Katastriüksuste jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“. Korralduste kohaselt jagatakse kaheks katastriüksuseks hoonestamata Rüüsa kinnistu (15904:001:0321), Kiitsa kinnistu (15904:001:0090), Krantsu kinnistu (15904:001:0122), Aadu Ans kinnistu (15904:001:0304) ja Andrese kinnistu (15904:001:0011) mis kõik paiknevad Audru valla hajaasustusega piirkonnas, kinnistute senine sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Jagamise tulemusel moodustatavatele maaüksustele on taotletud ehitusõigust elektrituulikute püstitamiseks. Korralduste priambulas on viidatud õigusliku alusena mh maakatastriseadusele § 18 lg 7.
Mis ütleb maakatastriseadus § 18 lg 7 ? Vastavalt „Maakatastriseaduse“ § 18 lõikele 7, kui soovitakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele, millel ei asu ehitisi, püstitada ehitis, siis moodustatakse iseseisev ehitise alust ning selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mill…