Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2020 postitused

Mis toimub Pärnu linnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad?

2019 aasta alguses tekitas nii mõneski küsimusi uus rajatav asfaldeeritud tee Vana-Pärnu veepuhastusjaama lähedale mis algab Kaubasadama teelt ja jõuab välja Audru jõe äärde. Asja uurides jõudsin järjekordse s--a sisse. Lugu sai alguse Audru valla ajast. JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA ERASTAMINE   Läbi asendamiste ja tagastamiste molliti Siim Suursillale ja tema sõbrale Vana-Pärnu veepuhastusjaama ligidale, mere ja otse Audru jõe kaldale, kõrvutiasuvad Päikesemetsa 3,18 ha (Siim Suursild )ja Jõesuudme 1,89 ha (M.Post) kinnistud. Koheselt kirjutas OÜ SLP , mille juhatuse liige oli Siim Suursilla abikaasa avalduse kinnistutel detailplaneeringu algatamiseks, elamuala arendamise eesmärgiga. Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele planeeriti 10 elamumaa, 1 üldkasutatav maa, 2 tootmismaa, 1 transpordimaa krunt. Olulisem detailplaneeringust, mis omab edaspidi tähtsust JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA DETAILPLANEERING Detailplaneeringus toodu kohaselt: - planeeringuala piirneb läänest ja põhjast Ihna kinn

Lihtsalt infoks

Pärnu linnavalitsuse poolt dokumentide võltsimise teema ootab kohtueelse uurimise faasis.  Nagu arvata võite plaanitakse asjaga venitada niikaua kui annab ja siis lugu  vaikselt lõpetada.  Ootame, vaatame.  Seotud isikutega (volikogu liikmed) mittetavapärastel tingimustel tehtud tehingute ja antud toetuste teemaga saan jätkata kui olen kõik vastused pädevatelt isikutelt saanud. Seega kannatust.  Praegu uute intrigeerivate teemade juurde. 

KOHTUTE TÖÖMAILT - JUSTIITSMINISTEERIUMI ANDMED

Kujutis
  Tutvu EV kohtute tööga 2019 a. Tsiviilkohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 14% kohtuasjadest Halduskohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 10% kohtuasjadest  Kriminaalkohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 41% kohtuasjadest. 2019. aastal oli maakohtutes kriminaalmenetluses kokku kuulutatud 261 resolutiivosa, mis hiljem asendati tervikotsusega (vt tabel 4). See tähendab, et kohtud peavad ca 5% lahendeid uuesti avalikustama Arvudes kajastatuna on 2019. aastal avalikustatud jõustunud kohtulahendeid kokku 24775. Tegemist on nii kohtumääruste kui kohtuotsustega. Tsiviilkohtumenetluses tehti 2019. aastal I ja II astme kohtutes kokku 33874 lahendit, neist avalikustati 12127 (vt tabel 5). Esimese astme kohtu lahendeid oli 31114. Kui edaspidi avalikustada ka tühistatud lahendid, siis suureneb tsiviilasjades avalikustamisele kuuluvate lahendite arv 1,1% võrra, so 311 lahendit. Halduskohtumenetluses tehti 2019. aastal I ja II astme kohtutes

PARANDAMATUD VALETAJAD - OLGE VILJAKAD JA SAAGU TEID PALJU .

Eelmises postituses toodud kirjas (26.11.2020 nr 4.3-7/9046-20) väitis Pärnu linnavalitsuse (Tiina Roht), et juba varasemalt olevat kõigile minu 25.10.2020 pöördumises esitatud küsimustele vastatud ja selgitused antud. Või et enne kui olen küsinud on linnavalitsus juba vastanud. Kas mitte ei olnud need jumala sõnad:" Olen vastanud juba enne küsimist". Iga väide vajab tõestust! Tõestamiseks aga sobivad faktid. Ja jälle teabenõue Pärnu linnavalitsusele . 27.11.2020 Jätsite vastuskirjaga 26.11.2020 nr 4.3-7/9046-20 minu 25.10.2020 pöördumises esitatud küsimustele sisuliselt vastamata ja teatasite, et olete neile juba vastanud ja oma selgitused andnud. See ei ole tõene. Kuidas saate olla juba varasemalt vastanud küsimustele mida ma ei olnud varasemalt veel esitanudki. 1.Palun edastage väljavõte ( või eristage muul moel ) mõne varasema kirja vastavast kohast kus olen teie väitel esitanud sama küsimuse mis 25.10.2020 pöördumise punktis 5.1 : 5.1 Mis takistab/on takistanud siiani,

Linnavalitsus (Tiina Roht) jättis jälle mittetavapärastel tingimustel antud toetuste ja tehingute kohta selgitused andmata.

Kujutis
järg postitusele Seotud isikud hindavad linnavalitsuse eest mida aastaaruandes tuleb kajastama - kurdab Pärnu linnavalitsus Nagu oligi arvata ei julge linnasekretär  Tiina Roht, kes on ennast linnavalitsuse liikmeks dituleerinud ja vastab pädevust ületades kõigile linnavalitsusele suunatud pöördumistel, enam lollide ja läbinähtavate valedega  lagedale tulla. Kindlam on jah jätta kõigile küsimustele lihtsalt sisuliselt vastamata.  Et siis kiri ja all vastuskiri Pärnu linnavalitsus 25.10.2020 Selgitustaotlus seoses vastuskirjaga 21.10.2020 nr 9046-17 millega jätsite sisuliselt vastamata 21.09.2020 kirjas esitatud käsimustele. Ennekõike tuletan linnavalitsusele meelde MSVS §2 lg 2 p 1 ja p 2 sätestatut: (2) Selgitustaotlus käesoleva seaduse tähenduses on isiku pöördumine, milles isik: 1) taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist; 2) taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist. Palun lähtug

Riigikontrolli antud hinnang Rail Balticu Eesti osa vahearuandele

  Aruanne ise siin  Riigikontrolli hinnangul peaks sedavõrd suuremahulise projekti aruanne andma sisukama ülevaate projekti hetkeseisust, selle kulgemisest ja riskidest. Aruandes on üsna põhjalikult käsitletud 2019. aasta tegevusi ning 2020. aastal käivitatavaid töid, kuid otsustajate ja avalikkuse jaoks on oluline saada aruandest infot ka projekti üldise seisundi kohta. Riigikontrolli hinnangul on vajalik, et aruandes oleks kajastatud muu hulgas järgmine info: 1. Projekti üldine seis, sealhulgas info ja hinnang projekti ajakavas ning eelarves püsimise kohta. 2 . Elluviidud tegevused, sealhulgas info selle kohta, kas need on ellu viidud kokkulepitud ajakava ja eelarve järgi ning kokku lepitud mahus. Aruandes on projekti kulutuste kohta välja toodud, et senine investeeringute ja kulude maht on olnud 38 miljonit eurot ja on esitatud info selle kohta, kui palju on eri aastatel raha kasutatud. Aruandes puudub aga info selle kohta, millised tegevused (kas või üldistatult) on ellu viidud n

Kas LGBT+võitleb Androgüünide õiguste eest ?

Platon “Pidusöök”. Ta ütleb, et algselt oli 3 sugu, peale mehe ja naise veel kolmas sugu mis ühendas endas nii mees kui naisalgeid ja neid nimetati ANDROGÜÜN.   Sel ajal oli kõigi inimeste välimus ümargune, igal neli kätt ja samapalju jalgu, ümmarguse kaela otsas kaks täiesti ümmargust nägu ja neil vastassuunda vaatavatel nägudel oli üks pea. Kolm sugu oli sellepärast, et algselt põlvnes meessugu päikesest, naissugu maast ja neid mõlemaid hõlmav kuust. Nad tahtsid taevasse pääsuks teed rajada ja jumalaid rünnata. Siis pidasid Zeus ja teised jumalad nõu ja tulid otsusele, et poolitavad inimese. Nii ka tehti ja nüüdsest otsib iga pool oma teist poolt taga. Ka Egiptuse vaarao Ehnaton oli androgüün. Yale`i ülikooli teadlane Irwin Braveman analüüsis mitmeid Ehnatoni kujutavaid reljeefe ja kujusid. Lisaks pakkus talle huvi, miks seda vaaraod on alati kujutatud munakujulise peaga. «Arvan, et see vaarao kannatas geneetilise haiguse käes, mille tõttu ta keha tootis rohkem naissuguhormoone k

Seotud isikud hindavad linnavalitsuse eest mida aastaaruandes tuleb kajastama - kurdab Pärnu linnavalitsus

Riigi raamatupidamise üldeeskirja järgi tuleb kohalikul omavalitsusel  tehingud seotud osapoolega tuvastada juba tehingu tegemise aja l  ja hinnata kas see on tehtud tavatingimustel või mitte.    Kes siis veel peale kohaliku omavalitsuse oskaks täpselt määratleda millised on tema tavatingimustele  vastavad tehingud.    Täpselt nii hindab ja määratleb  ka Pärnu linnavalitsuse finantstöötaja tehingud seotud isikutega ja nii tegi seda finantstöötaja ka 2018 a  majandusaasta aruandes.   Nüüd on Pärnu linnavalitsus aga hädas. Saadetud  (vale)dokumentide kohta ei mõista linnavalitsus  selgitusi anda ega põhjendada miks ja millises osas  iga toetuse andmine või tehtud tehing ei vasta tavatingimustele (turutingimustele)  ja miks seda ei saanud teha tavatingimustel.  Kõigepealt proovis linnavalitsus (allkirjastaja Tiina Roht)  ühte halenaljakat valet ja väitis, et nemad ei tea midagi -  seotud isikud ise  hindasid tehinguid ja käskisid linnavalitsust just need tehingud majandusaasta aruande li

3 Pärnu linnavalitsus varjab jätkuvalt mis põhjusel anti toetusi ja tehti tehinguid, seotud isikutega, mittetavapärastel tingimustel.

Kujutis
 No nii. Alati kui Pärnu linnavalitsus on oma valede ja võltsimistega nurka aetud ujub lagedale mõni kinnimakstu, kes ennast austavalt ajakirjanikuks nimetab ja asub kindla eesmärgiga  musta valgeks või valget mustaks rääkima.  Aga ei ühtegi fakti, millega fakte ümber lükata,  tühipaljas sõnade mulin.   06.11.2020 ilmus Pärnu Postimehes artikkel milles Pärnu linnavalitsuse palgal unelev endine Pärnu Postimehe ajakirjanik Teet Roosaar lubab: "Räägime asjast.."  aga  asjani ei jõuagi. Asjast saab rääkida ikka ainult see kes asjast ka midagi teab. Kui asjast kohe midagi ei jaga siis on tobe isegi kaasa rääkida.   Oma artiklis T, Roosaar valetab nagu oleks  probleem tekkinud sellest, et volikogu liikmed tegid  seotud isikutena tehinguid Pärnu linnavalitsusega.  Volikogu liikmel (seotud isikul ) ei ole keelatud  saada toetusi ja  teha tehinguid  linnavalitsusega tavatingimustel nagu kõigil teistel isikutel  ja seda ei pea ka mitte majandusaasta aruandes kajastama.  Aga ..... T. R

3 Pärnu linnavalitsus varjab tehinguid seotud isikutega.........

Kujutis
  Järg kahele eelmisele postitusele Pärnu linnavalitsus ei tahtnud täita Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsust- ettekirjutust ega avalikustada 2018 aastal mittetavapärastel tingimustel tehtud tehinguid ja antud toetusi seotud isikutele vaid esitas detsembris 2019 kaebuse Tallinna Halduskohtule, Andmekaitse Inspektsiooni otsuste- ettekirjutuste tühistamiseks. Oh püha müristus! Annab imestada, millise uskumatult jabura kaebuse Pärnu linnavalitsuse juristid, (sisekontlorörid) valmis treisid. Ei hakka Pärnu linnavalitsuse kaebust siinkohal kopeerima ega väljavõtteid tegema.Igaljuhul jättis Tallinna halduskohus Pärnu linnavalitsuse kaebus rahuldamata ja AKI vaideotsuse - ettekirjutuse jõusse. Väljavõte Tallinna Halduskohtu 09.04.2020 otsusest K ohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Janek Laidvee Otsuse tegemise aeg ja    koht 09.04.2020, Tallinn Haldusasja number 2287 Haldusasi Pärnu linna kaebus Andmekaitse Inspektsiooni 05.11.2019 vaideotsuse ja ettekirjutus-hoiatuse avaliku teabe asja

2 Pärnu linnavalitsus varjab tehinguid seotud isikutega .............

Kujutis
Järg eelmisele postitusele.   Nagu arvata oligi ei edastanud Pärnu Linnavalitsus seotud isikutega tehtud tehingute kohta palutud  dokumente . Põhjendades, et minul puudub neile juurdepääsuõigus.    Väljavõte linnavalitsuse vastuskirjast kus toodud keeldumine . Põhjendavas osas selgitas linnavalitsus mulle isikuandmete mõistet, isikuandmetega seotud tegevusi, viitas ühele ja teisele asjakohatule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, üldmäärusele, artiklitele ja väitis halenaljakalt, et palutud dokumentide edastamisel oleks tegemist isikuandmete töötlemisega mis olevat keelatud ja üldse olevat minu poolt palutud teave konfidensiaalne. S amas aga teatas linnavalitsus, et kõik minu poolt palutud dokumendid (tehingud seotud isikutega) olevat juba dokumendiregistris avalikustatud ja neile ei olevat paigaldatud isegi mitte juurdepääsupiirangut aga minul ei olevat lihtsalt õigust teada milline neist tehingutest ja kellega seotud isikutest on teostatud mittetavapärastel tingimustel. Ühesõna