Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2010 postitused

Lõpp.....ja algus...

Mis piilud siin? http://www.youtube.com/watch?v=HIrMqeds3fc&feature=related Aastaring on täis? Mis oli, mis on, mis tuleb, mis tulemata ei jää, mis jääb tulemata ja millega jääb süda rahule - jälle läheb kaartide ja pendli pealt ennustamiseks. Endale kaarte panna on üksjagu suur pettus, mittemeeldivat hakkad kohe leebemalt tõlgendama. Ennustamine pidi käima alateadvuse kaudu suheldes. Kalendrid horoskoobiga kadusid lettidelt kui soojad saiad, kõik tahavad teada mis 2011 aastal juhtuma hakkab. Aga horoskoopidesse millimalli ei usu, ikka on just millimalli erand, kelle kohta reeglid ei kehti. Tulevikku ette teada, polegi vaja. Suuremat huvi pakub minevik, minevik laiemas, globaalses mõttes. See mida koolis õppisime oli Darwini eksitus. Kuhu kadus Atlantis ühe päevaga? Elulille muster, Lemuuria muistne manner. Terrakatosõdalased Püramiidide saladused. Kas kunagi selgub........ Jutud liiguvad, et Thothi salakamber asub Gizas Suure Sfinksi tagakäppade vahel ja seal maa all olevat salaka

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!! Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50 preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3 KOKS § 30 lg 3 sätestab ( https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632 ) „ Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut “ Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus ? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus? Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas??? Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!! Keegi võiks talendi võistlusele minna! Aga Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb. Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda. Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla. Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele. Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks. Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides. Kuidas seadust rikuti? Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379 võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti ) Pandi mööda, min

Kui vaja saab üldplaneeringust näpukas

Audru kohalik omavalitsus ei häbene ka miskit. Oi, millise odava triki või nipiga muudeti valla üldplaneeringut, serveerides seda muutmist kui ebatäpsuse parandamist. Kõik ikka arendaja, mitte vallarahva huvides. Ometi tahetakse jätta muljet, et neil läheb korda....... ja nagu poliitikutelgi tavaks, tunti loomulikult Audru valla pärast muret juba põlvpükstes mööda lehmakakist rukkivälja joostes või kummikeksu hüpates. Kui lugesid eelmist postitust siis nägid, olin välja toonud ja rõhutanud üldplaneeringus olevat lõiku " Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala " Selline sõnastus, kus on arvnäitaja „5“ , jookseb läbi kõigis üldplaneeringu menetluse etappides ja üldplaneeringuga seotud dokumentides. Juba üldplaneeringu menetlemise algetapis on selgelt väljendatud eesmärgipärast tahet,

Ilus üldplaneering aga tegelikkus ............??

Audru Vallavolikogu kehtestas 13.05.2010 määrusega nr 19 uue valla üldplaneeringu http://www.audru.ee/?id=75 Teen üldplaneeringu mõnest kohast copy/paste, näed siis kui ilus, hiljem näed mis on reaalsus. Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav elukeskkond. Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise elanikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse ILUS!! Ja aina paremak läheb. Üldplaneeringu punkt 2.2.3 Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala Sama lõik on toodud ka KSH aruand

Kaua seda tühja kotti püsti aetakse?

Jälle vallavolikogu kehtestab näo või rahakoti järgi planeeringuid, ei mingeid seadusi. Sellele sekundeerib Pärnu Maavalitsuse teatud seltskond. Kui volikogu esimees hr Suursild näeb, et millimalli jälle ohustab "äri", avastab seadusevastast, võtab ta jalad kõhualt välja ja sibab maavalitsusse. Seal mõeldakse plaanid = planeeritakse. Loed kui kolmanda klassi esseed, ise kutsuvad nad seda hellitavalt maavanema järelevalveks. Kui arvad, et ajan jura siis oota, panen edaspidi ülesse, näed ja imestad. Seaduste tundjaid peaks millimalli blogi külastajate seas olema ohtrasti, arvestades kui mitmetest maavalitsustest, ministeeriumidest ja teistest omavalitsustest sisse logitakse. Maaosakonna juhataja, Klaasseni jutukesed olid selle kõrval ikka tegijad, keerutas mis ta keerutas aga vähemalt kirjutas midagi. Maavalitsus vajab tugiisikut kes ta kuradikeste juurest välja aitaks, sinna kus oleks tema koht, kus valitsevad ausus, seaduslikkus, sõltumatus, tema seaduses määratletud eesmär

Riigihanke algatamisega pandi täiega mööda

Küll on ikka jama. Audru kohalikus omavalitsuses ei ole võimalik volikogule selgeks teha mis on volikogu pädevuses ja mis vallavalitsuse pädevusse kuulub - igaüks jäägu oma liistude juurde. Aga ei, kus sa sellega, ikka tahetse teise eest otsustada ja siis ongi pahandus käes, sest pädevust ületades antud otsused, korraldused on õigustühised. Kui seadust ei tea, siis seadust ei pea ja läheb ikka vana soojaga edasi. Halloo .....vallavalitsus, ära püüa otsustada asju mis on antud volikogu pädevusse. Halloo volikogu esimees .... vaata nüüd mis sa oma naksitrallidega jälle korda saatsid. Kardan, et see mis nüüd tuleb on igav lugeda vallakodanikul. Tegin puust ja värvisin punaseks Audru Vallavalitsus andis 22.juuni 2010.a korralduse 231 „Riigihanke korraldamine“ millega algatati riigihanke menetlus Audru vallas asutustele soojusenergia ostmiseks . Riigihange korraldati õigusvastaselt kuna riigihanke algatamiseks volikogult luba ei küsitud . Mitte nii et, oi,oi mis te nüüd tegite, volikogu sol

Midagi head ka

Audru valla sotsiaalhoolekande arengukavas on kirjas " Erivajadustega inimestele, sealhulgas ratastooliga liikuvatele, on tagatud juurdepääs vallamajja, koolidesse, rahvamajadesse, Audru Muuseumi, Audru, Jõõpre ja Lindi raamatukogudesse, Audru Lasteaia Vikerkaare majja. Aga ambulatoorium, kas see mitte kõige olulisem ei pidanuks olema!!!!Invaliidid, haiged!!!Isegi käsipuud ei olnud. Oleks elementaarne arvestada liikumispuudega inimestega. Kui volikogus oli arutusel arengukava siis näis lausa uskumatuna, kaldtee ehitamine ambulatooriumile oli tulevikuplaanis. Tublid valimisliit Audru elukutselised "istujad", nii väike ja tähtsusetu asi ei saanudki teid häirida. Mingid invaliidid, erivajadused, mis teil nendega asja, vaadaku ise kuidas saavad. Kas teadsid, et kaldtee tulnuks ehitada majandus- ja kommunikatsiooniministri sellekohane määrus alusel juba alates aastast 2003. (vt 2003 a Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudeg

Täiesti ootuspärane vastus

Sekretärile saadetud arupärimisele saabus nagu ikka täiesti sisutu ja ootuspärane vastus. Seda pikalt kommenteerima ei hakka, loe ise kui viitsid idiootsusele oma aega raisata siin LK1, LK2 Ühesõnaga, sekretär ei olevat kohustatud meile vastama, aga et midagi ikka paberile panna, kopeeriti kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. See on tavaline Audru vallavalitsuse lapsik ja labane nipp, et vältida arupärimistele sisulist vastamist.. Aga mis si----ti see uuesti. Saadame teele uue arupärimise ja just niikaua, kuni tuleb sisuline vastus. Kui sekretär ei pea oma valetamist, lohakat ning ebakompententset käitumist selgitama, siis järelikult tahab seda teha vallavanem ise, peame talle selle võimaluse andma Keegi midagi ei oska, tea ega pea. Volikogu esimees ja vallaametnikud osalevad nagu suures reality-shows kus publik saab hääletada, kes järgmisel kokkulepitud perioodil nende raha eest hästi elab. Sõnastame arupärimise ümber ja vaatame kas vastus tuleb ja milline see tuleb. Uuesti mei

Revisjonikomisjon - mis see veel on?

Täna (27.10.2010) ilmusid millimalli ja proua Inda suure protesti peale valla kodulehele kaks revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. Juuni kuu omad, mis mõlemad vormistatud 27.10.2010 seega neli kuud hiljem. Miks ka mitte? Ikkagi edasiminek. Kevadel oli rev komisjoni protokollide kaustas mõni üksik dokument, viimane aastast 2008. Traditsiooniliselt ja demokraatia põhimõtteid hindavas omavalitsuses kuuluvad revisjonikomisjoni opositsiooni liikmed, keegi ei saa/tohi ennast ise kontrollida. Ära arva, et millimalli unistus olnuks sinna kuuluda. Millimallil pole ambitsioone, ta saab ilma ühegi komisjoni abita kätte kõik, mis teda huvitab. Kõige suuremat tööd eeldav komisjon. Asjaosaliste ütlust mööda pole koosolekuid toimunud, ühtegi kontrolli teostatud. Näed siis,saab ka kergemalt, eriti kui tekk on ühine.Tekk on paks ei paista läbi, teki all ei ole häbi“. Raamatupidaja poolt koostatud aruandest väike copy/paste ja näidend volikogus ees võib alata - "siilike udus" Tõehetk

Räägi tõtt ja sul ei ole vaja midagi meeles pidada!

Sekretär on valla peegel - läbi aegade tuntud ütlus. Väga oluline on vallasekretäril suhtlusoskus ja töökultuur. Inimene, kes vallaga suhtleb, suhtleb tihtipeale eelkõige sekretäriga ning annab vallale hinnangu just selle baasilt. Sekretär peaks olema meeldiv, vastutulelik, oskama kuulata, temalt saadud teave peab olema asjalik, tõene, arusaadav, juriidiliselt vettpidav. Hea sekretär suudab oma tööd nii teha, et teda ennast eriti ei märgatagi, aga kõik sujub. Kui neid tõsiasju pole 10 sekretäriaasta jooksul selgeks saadud, siis ilmselt on raske ka selle selgeks saamist nõuda. Ja siin on Audru valla tegelikkus, mis on väike osa kogetust. Audru Vallavalitsus 22.10.2010 Pärna allee 7, Audru alevik Pänumaa (Vallasekretär Pr A. Aitaja) Arupärimine Volikogu alaliste komisjonide protokollid peavad olema vallakantseleis kättesaadavad kõigile. Kui teiste komisjonide protokollid on suuremas osas lõpuks koduleheküljele saanud, siis revisjonikomisjoni protokollidest ei ole üleval ühtegi.

Valitsev valimisliit jälle kättpidi valla taskus

Jälle üks jama päevavalgel. Suursild ja sõbrad tahaks säilitada seda näiliselt "ausat" valimisliit "Audru" image, kuid see on kukkunud juba kolinal. Audru vallavalitsus on teinud aastaid ebaseaduslikult valla kassast väljamakseid oma valimisliidu liikmetele. Valimisliit "Audru" liikmed, kes volikokku ei pääsenud, sätiti kõik komisjonidesse. See ei ole iseenesest ebaseaduslik, kuid neile selle eest rahade maksmine, ilma mingi õigusliku aluseta, on ebaseaduslik. Volikokku mitte kuuluvate valimisliit "Audru" liikmete osalemine alaliste komisjonide töös on nende vabatahtlik valik ja selle eest ei ole neile ühegi õigusaktiga ette nähtud hüvitist. Seega maksis Audru vallavalitsus, valimisliit "Audru" mittevolinikest liikmetele ilma mingi õigusliku aluseta, paljude aastate jooksul vallakassast suuri summasid. Näed nüüd kui kasulik on olla valimisliit Audru“ liige. Astu sinagi sellesse bandesse aga ära unusta oma MTÜ teha, seal see lausa kohust

Muinasjutt lõppes

Kahjuks ilus muinasjutt saigi läbi. Tere tulemast reaalsesse maailma.Oligi tunne, et see kõik oli liiga ilus, et kauaks kestma jääda. Loodame, et sellesse muinasjuttu satub ka keegi, kes leiab üles kadunud mõistuse toob selle tagasi ja see sobib ideaalselt vallajuhtide pähe. Ei tulnud välja see maailma suurim ja moodsam, prooviks siis teistpidi. Teeks veel kaasaegsemalt. Kalad vabapidamisega, nagu moodsad lehmalaudad Audru ärastajatel. Kalad ujuvad, kus tahavad ja söötmise ajaks tulevad söödaplatsile. Nosivad ja matsutavad hoolega. Tõmbad mõne välja, jälgid nende mõõtu ja kaalu. Filiaalid on aga üle terve Eesti. Kui esimene projekt oli eos hukule määratud, surnult sündinud vasikas siis sellel teisel on ju jumet. Varjamised, vassimised, valed, moonutatud pildid kalakasvatusega seotud asjaoludest, seda kõike eesmärgiga kallutada avalikkust utoopilist projekti heaks kiitma. Vallavalitsus sõlmis aga Fjordfresh Holdinguga koostööleppeid, millele seadusejärgselt pidi volikogu enne allkirjast

Ilusatel lagedatel kohaväljadel (mina pean volikokku saama muidu suren)

Ilusatel lagedatel kohaväljadel istume maas ja limpsame keelt. Raha lõhnab mõnusasti maailm avaneb aga valskust me ei tee, ei tee, valskust ei tee. Vallarahval ohtralt antud lubatuste ees, jutt on lõppend, ausus lendas põrgusse. Igavusest närin kõrt sest otsa said ideed aga valskust me ei tee, ei tee valskust ei tee. Mitu aastat istunud seal nõnda olema, isu suureneb ja ikka tahaks veel. Maad on kadunud kuid peamine on see, et valskust me ei tee, et me valskust ei tee, valskust ei tee, ei tee ei tee valskust ei tee, ei, ei tee valskust ei tee. ....ja mida mina ütlesin - arendaja kaob kui kalajälg vees - aga Siim oli kloostritaga metsas ja ei tea midagi. M.O.T.T Ühte eesmärki saab varjata ka teise eesmärgiga. ... aga homme vaatame kuidas õnnetu volikogu Simmu ja vallavalitsuse keti otsas värises kui need Kohapoistega lepinguid sõlmisid.

Audru vald teeb pensionäridele tünkat

Meie ajal pole just "uhke ja hää" pensionär olla. Kui vallal raha napib, või tahaks lihtsalt vallakassat suuremana näha, (kust muidu need vallaametnike ja volikogu esimehe üüratud palgad ja hüvitised) siis ohvriks tuuakse loomulikult pensionärid. Kulla pensionär, kui sa ei ole endale suutnud soetada maja, vaid elad ikka veel korterelamus, siis häbi, häbi, oledki Audru kohaliku omavalitsuse mõistes II sordi pensionär. Sind koheldakse ebavõrdselt, majaomanikest pensionäridega võrreldes. Aga sellega ei pea leppima ja Audru valla „nutikad ja targad“ volikogu- ja vallavalitsuse liikmed, (Valimisliit Audru) tuleb panna vastutama, varjatud pettused avalikustada ja ebavõrdsus pensionäride kohtlemisel lõpetada. Mis siis millimalli avastas? Maamaksuseaduse § 11 lg 2 järgi võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustsuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda

Maavanem tühistas T. Kivimägi poolt Fjordfresh Holdingule antud (Kalakasvatuse) maa omandamise loa.

Hapukurgi hooaeg on käes. Seda igas mõttes. Kas tõesti on aeg juba niikaugel? Minu aias kasvab üks pihlakas ja näe - tema marjad on punased. Ma ei märka kunagi, millal pihlamarjad valmivad. Ööbiku laulu on asendanud rohutirtsude monotoone kakofoonia. Varasemate liikide esimesed sirinad olid kuulda juba juuni teisel poolel. Mida edasi sügise poole, seda rohkem siristajaid ilmub. Kulminatsioon saabuski augustis. Esimeste külmade saabudes kõik ritsikad ja rohutirtsud hukkuvad. Jah, sügis on käes. Midagi aidas midagi salves. No niisugust üle 30 kraadist kuuma kogu aeg tõesti ei taha, aga 25 kraadi - pole paha. Suvi on paganama lühike. Ainuke õige suvekuu on meil tavaliselt juuli. Jaanipäevani on öökülmad ja august on juba sügise algus. Suvel tuleb puhata ja laiselda. Laiskust pidi olema kahte tüüpi. Idamaine laiskus - vedeled päikese käes, lörbid kohvi või teed ja kuulad muusikat, peaasi väldid igasugu tegevust. Lääne laiskus - elu topitakse täis kõiksugu sundtegevusi, et ei jääks aega tõs

Artikkel PP-s

Panen siis oma blogisse ka selle artikli. Erineb mõne sõnaga ajalehes ilmunust. Hea et PP parandas minu vigased laused ja sõnad. Lugupidamine PP- le, et ta artikli muutmata kujul avaldas. Oleks võinud kihlveokontori avada, sest nii palju oli erinevaid arvamusi. Avaldab ei avalda. Ei saa omale siin blogis niisugust lahmimist lubada, kui midagi väidan, panen dokumendi lisaks. Kui olen surmkindel kuid tõestada ei suuda, jätan kirjutamata. Kui keegi suudab tõestada, et mõni siinkirjutatud artiklist on vale, kellegi asjatu laimamine, tulgu sellega lagedale. Anu Jürisson oleks võinud viidata ühelegi valele, aga ei suutnud. Meeletu isu oli lihtsalt lahmida, ärapanna, turunaise tasemel vallajuhtidele kaasa kiita ja ennast naerualuseks teha. Kui ajakirjanik loeb volikogu protokollist, et volikogu otsustas muudatusettepanekutega mitte arvestada ja siis laseb endale pärast ikka kärbseid pähe määrida "erinevad tõlgendused", paneb mõtlema....... Kas volikogu otsuseid ikka saab kahtepidi t

Vanasti käidi sellega kemmergus... nüüd on parem paber

Tuttavad helistavad ja küsivad kas olen parteisse astunud. Pärnu PP-s seisvat, et olen keskerakondlane. No ei ole. Aga võibolla kunagi isegi astun kuhugi, ei või iial teada. Keskerakonna vastu pole küll midagi. Et siis ajakirjanik Kalev Vilgats arvas, et kui “keskerakondlase” juurde poogib, ehk tuleb kõvem kisa. Esialgselt olnud onlain´is pea igas lauses “keskerakondlane” sees aga siis hakanud nad sealt ükshaaval kaduma. Kui midagi ei aita ja PP loetavus ikka langeb, siis kulla Anud Kalevid võite mulle islami usu ka külge pookida. Need “kodutud”, kes puzle kokkupanemise juurde pääsemiseks valimisliite moodustavad, pole midagi paremat (häbenevad oma parteid). Anu Jürissonil, sai ausus sealtmaalt otsa kus kaebuses tuleb juttu olulise negatiivse mõju varjamisest, aruannete salajasest ümberkirjutamisest, valetamistest, riskidest ja katastroofi ohust. Või ei küündinud mõistus sinnamaani aga keskkonnamõjude hindamise aruannet ka lugeda ei viitsinud. Ah et hoopis Suursild keelas ja käskis, no

Kevad on imeilus ja on tunne, et kohe midagi juhtub....

Suvi on käes. Saab lõpuks aknad valla lükata, rohelisel murul istuda ja sooja päikest ja päikeseloojangut nautida - lihtsalt olla. Õhtul võib ka pikemalt akent lahti hoida, tuba ei lähe kohe külmaks vaid hoopis mõnusalt kevadiseks ja värskeks. Linnud on juba laulmise lõpetanud ning õhtune jahedus pressib end praokil aknast tuppa, pannes kardinad liikuma. Näen, kuidas pimedus külale langeb enne veel, kui taevas tumeneb. Kevad on imeilus, on tunne, et kohe midagi juhtub … aga tegelikult ei juhtu midagi. Misasi see juhtuma , tulema või ilmuma peaks ei teagi, aga see on nii ebaõiglane, et seda ei juhtu. Hommikul õue, õhtul tuppa ja aina üks ennustamine - milline ilm homme tuleb. Tulgu või vihma aga tuult ei taha. Kõige hullem on põhjatuul. Põhjatuul on alati külm, puhugu ta või lõunast. Suve tulekuga läheb jalg gaasipedaalil raskemaks, vihastad kui keegi 70 ga su ees pargib ja tahaks kohe halvasti öelda. Krt suvel tuleb kiiremini sõita. Aga kui ise valgusfoori taga mõttesse ja kohmitsema j

Istungi lõpu algus - tapa või saad tapetud, juhi või ole juhitud

17. „ Arupärimised, avaldused ja pöördumised volikogule“ Selle punkti alla oli volikogu esimees kokku seganud kõik mis pähe tuli. Siin olid ka proua Inda ja millimalli arupärimised. Ei tea mis meeltesegaduses Simmu need kirjalikku vastust nõudvad arupärimised päevakorda võttis ja ei ühtegi arupärimist millele nõutud suulist vastust. Arupärimised jäidki kuidagi vahele, sest mis nendega ikka jännata. Hr Hansalu tundis ainult muret miks arupärimistel allkirju pole. Ei teadnud mees mis tähendab digitaalne allkiri. Päevakorrapunktis oli ka Jõõpre vanuritekodu töötajate ja vanurite kiri, Audru vallavolikogule , milles toetati hooldekodu juhatajat kellest vallajuhid, eesotsas sotsiaalnõunik Peep Tarrega, olid otsustanud lahti saada. Kirjas oli toodub palju ebameeldivat ka sotsiaalnõuniku kohta. Tringel -trangel vanuritekodu ümber algas aasta alguses kui volikogu liikmetele tutvustati Audru valla sotsiaalobjekte (koolimajad, lasteaiad, raamatukoguud ). Plaani oli võetud külastada ka Jõõpre van