30.12.10

Lõpp.....ja algus...

Mis piilud siin?

http://www.youtube.com/watch?v=HIrMqeds3fc&feature=related

Aastaring on täis?
Mis oli, mis on, mis tuleb, mis tulemata ei jää, mis jääb tulemata ja millega jääb süda rahule - jälle läheb kaartide ja pendli pealt ennustamiseks. Endale kaarte panna on üksjagu suur pettus, mittemeeldivat hakkad kohe leebemalt tõlgendama. Ennustamine pidi käima alateadvuse kaudu suheldes.

Kalendrid horoskoobiga kadusid lettidelt kui soojad saiad, kõik tahavad teada mis 2011 aastal juhtuma hakkab.

Aga horoskoopidesse millimalli ei usu, ikka on just millimalli erand, kelle kohta reeglid ei kehti.

Tulevikku ette teada, polegi vaja. Suuremat huvi pakub minevik, minevik laiemas, globaalses mõttes.

See mida koolis õppisime oli Darwini eksitus.

Kuhu kadus Atlantis ühe päevaga? Elulille muster, Lemuuria muistne manner.
Terrakatosõdalased

Püramiidide saladused. Kas kunagi selgub........

Jutud liiguvad, et Thothi salakamber asub Gizas Suure Sfinksi tagakäppade vahel ja seal maa all olevat salakamber, kuhu on kogu tõde püramiididest ja nende ehitamisest jäädvustatud
Müüt või tegelikkus?

Enamik tänapäevaseid akadeemikuid on nagu parteifunktsionärid, kõik, olgu see mis tahes, mida ütlevad teised, pole võimalik...
Niikaua kui pole näinud ja tõestatud - ei usu!

Niisugune skeptik oli ka millimalli.

Kõik muutub kui koged imet, tõelist imet mis on täiesti mõistusevastane. Juhul kui seda sinuga kunagi ei juhtu, jääb kahjuks sinu ime ainult laste muinasjuttudesse, sellest rääkijad veidrikeks, luiskajateks või muinasjutuvestjateks.

Kallis külaline, sõber, vaenlane, kes tahes ja mis iganes põhjusel sa siin vanaaasta õhtul ringi luusid - head vanaaasta lõppu sulle!!!!
HEAD UUT AASTAT.

Oota oma imet ehk tuleb see uuel aastal.

21.12.10

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!!

Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50
preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3

KOKS § 30 lg 3 sätestab (https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632)

Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut

Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus?
Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas???

Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!!

Keegi võiks talendi võistlusele minna!

Aga
Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane!

Kas vallavalitsus parandab oma korralduse kus preambulis viide valele õiguslikule alusele KOKS § 30 lg 3 ja asendab selle asjakohasega, (KOKS §30 lg 1 p3) ootame vaatame?

17.12.10

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb.

Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda.

Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla.
Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele.

Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks.

Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides.

Kuidas seadust rikuti?

Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379
võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti )

Pandi mööda, mingit luba ei küsitud. Volikogu seadis hoonestusõiguse ilma, et oleks järginud seadusest tulenevat kohustust - Keskkonnaministri loa olemasolu (ühel juhul ka Vabariigi Valitsuse luba) aga loa puudumine ei olnud ainuke viga.

Millimalli püüdis selgitada istungil, käis vallavalitsuses ja palus näha lube, esitas teabenõude aga keegi ei pannud tähele ega tahtnud aru saada - mis luba, milleks, pole midagi vaja.

Millimalli segab süstemaatiliselt vallavalitsuse tööd. Valitsus hävitab süstemaatiliselt millimalli ajurakke. Kohapoisid mängivad trips -traps-trulli, nagu lapsed.

Nüüd, kui millimalli on kirjad pädevatele asutustele kontrolli algatamiseks saatnud, hakkas liikumine pihta.

Dokumendiregistrist nähtub, et aastase hilinemisega palutakse ka Keskkonnaministrilt luba.
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=21078)

Kõigepealt seame hoonestusõiguse ja kui seaduserikkumisega vahele jääme, küsime loa.

Või mis viga see kah.......kosmeetiline iluviga!

Aga volikogu revisjonikomisjon.... halloo ...... pr Mercedes Merimaa.
Ups....revisjonikomisjoni aastane töö - poole lehekülje pikkune "akt"või "Pakt" - vigu ei leitud, kõik on OK - kontrollimisele kuulus 4 arvet (sellest hiljem).


Miks ka mitte!

30.11.10

Kui vaja saab üldplaneeringust näpukas

Audru kohalik omavalitsus ei häbene ka miskit.
Oi, millise odava triki või nipiga muudeti valla üldplaneeringut, serveerides seda muutmist kui ebatäpsuse parandamist. Kõik ikka arendaja, mitte vallarahva huvides.

Ometi tahetakse jätta muljet, et neil läheb korda....... ja nagu poliitikutelgi tavaks, tunti loomulikult Audru valla pärast muret juba põlvpükstes mööda lehmakakist rukkivälja joostes või kummikeksu hüpates.

Kui lugesid eelmist postitust siis nägid, olin välja toonud ja rõhutanud üldplaneeringus olevat lõiku " Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala"

Selline sõnastus, kus on arvnäitaja „5“, jookseb läbi kõigis üldplaneeringu menetluse etappides ja üldplaneeringuga seotud dokumentides.
Juba üldplaneeringu menetlemise algetapis on selgelt väljendatud eesmärgipärast tahet, et üle 5 krundiga elamuala rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.

Üldplaneeringu eskiisi tutvustamise protokollis ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.
Üle 5 krundiga elamualal ..........“

KSH aruanne punkt 8 alap 4 kirjas
( http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Audru_YP_KSH_aruanne.pdf )
5 või enama uue elamukrundiga ........"

Nüüd kui üldplaneering heaks kiidetud ja kehtestatud, avastas valimisliit Audru, et arvnäitaja "5" ei sobi kohe mitte enam ja see tuleks kuidagi asendada 10 ga.
Aga üldplaneeringut niisama muuta ei tohi. Leiti, et nutikas on teha see muudatus paranduse nime all.
Aga see ei sobi millimallile, sest millimalli ja proua Inda arvavad teadvat mis on ebatäpsuse parandamine, mis muutmine. Majakarp majakarbi otsas, ilma piisava üldmaata mänguväljakutele ja palliplatsidele ei oleks saanud ka meie poolthääli.

Hoopis imelikul kombel ilmus Audru valla ehitusmäärusele veel üks mõttetu Lisa 6/2 kuhu lihtsalt kopeeritud vaidlusalune lõik, kuid arv 5 asendatud arvuga 10. Tekib küsimus miks tekitati ehitusmäärusele juurde üks mõttetu lisa.

Määruse lisadele tuleb viidata määruse tekstis. Audru valla ehitusmäärusel on 7 lisa, milledele kõigile on määruse tekstis viidatud kuid lisa 6/2 pole ehitusmääruses sõnagagi mainitud. Niisugust lisa 6/2 ei olnud ehitusmääruse kehtestamisel volikogus, see on vormistatud juurde hiljem. Täiendava lisa vormistamisega püüti näidata nagu oleks ehitusmääruse lisas viidatud arvnäitajale 10. Väga tobe, ja mõttetu vaev juba sellepoolest, et ehitusmäärusega (veel vähem selle väidetava lisaga) ei saa reguleerida seda valdkonda mis tuleb paika panna üldplaneeringuga.

Hoolimata kõigist võttis Audru Vallavolikogu 04.11.2010 vastu määruse nr 30 (http://avalik.amphora.ee/AUDRUVV/document.aspx?id=20282)
mille kohaselt parandatakse (loe muudetakse) Audru valla üldplaneeringu peatükis 2.2.3 kuuendas lõigus olev ebatäpsus 5 ja asendatakse see 10 ga.

Sõnastus üldplaneeringus peale parandamist (muutmist): „Vähemalt 10 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

(huvitav, kuidas "parandatakse" KSH aruanne, kas järjekordne ebatäpsus, või jäetakse hoopis parandmatta).

Määruse preambulis on viidatud Haldusmenetluse seaduse § 59 Ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742
Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti parandamise teatavaks haldusakti adressaadile“

Vastavalt HMS §59 võib parandada ainult ilmse ebatäpsuse.
Kuidas on arv „10„ täpsem kui arv „5“.

HMS § 59 kohaselt ilmse ebatäpsuse parandamine ei tohi mõjutada haldusakti sisu.
Käesoleval juhul mõjutas see "parandamine" oluliselt haldusakti sisu.
Kas keegi julgeb väita, et pole oluline kas haljasala krunt tuleb moodusta alates 5-ndast või alates 10-ndast elamukrundist.

Hallooo ......................vallavolikogu, tarkade klubi - helistage sõbrale või perearstile.

Muudeti ja mõjutati oluliselt kehtestatud üldplaneeringu sisu kuid avalikkusel ei antud võimalust kasutada seadusest tulenevat õigust, esitada muudatuste kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Üldplaneeringu niisugune räige muutmine, on õigusvastane.

Millimalli ei saa aru, miks alati arvestatakse arendaja mitte vallakodaniku huvidega. Paljudel juhtudel on tegemist mitte kohalike arendajatega, kelle jaoks siinne keskkond suuremat väärtust kui toodetav kasum ei omagi.
Aga kõik on lubatud kui sul RAHA on?
Pisike soov - kähku rikkaks saada, parem, kui enne lõunat, sest ei tea, kas õhtusöögile enam jõuabki.

Ilus üldplaneering aga tegelikkus ............??

Audru Vallavolikogu kehtestas 13.05.2010 määrusega nr 19 uue valla üldplaneeringu http://www.audru.ee/?id=75

Teen üldplaneeringu mõnest kohast copy/paste, näed siis kui ilus, hiljem näed mis on reaalsus. Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav elukeskkond.
Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise elanikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse
ILUS!!
Ja aina paremak läheb.

Üldplaneeringu punkt 2.2.3 Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

Sama lõik on toodud ka KSH aruandes.

Nii et arendaja, kas said ikka aru, pole siin enam midagi nii, et karp tuleb karbi otsa ja lastel pole kusagil mängida. Nüüd on reeglid paigas, kui rajad elamuala, kus üle 5 elamukrundi, pead ühe keskmise suurusega krundi jätma üldmaaks ja iga järgmise elamukrundi puhul 20 % üldmaale otsa.
Arendajale karm - aga inimsõbralik.

Juba üldplaneeringu eskiisi tutvustamisel avalikkusele ütles planeeringu koostaja Kaur Lass kuldsed sõnad mis on protokollitud nii ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc
Kaur Lass : „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.

Üle 5 krundiga elamualal rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.
Iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala.“

Et seda ilusat arvestataks ka nende planeeringute puhul mis juba menetluses, kuid veel kehtestamata, toodi üldplaneeringusse punkt 5

Kõikide nende detailplaneeringute puhul, mille menetlus on pooleli tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga enne kui see esitatakse vastuvõtmiseks, avalikustamiseks või kehtestamiseks

TEGELIK ELU
1.Audru vallavolikogu kehtestas 7. oktoober 2010 otsusega nr 75 Kabriste külas Põlde kinnistu detailplaneeringu ( http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=19538 )

kus 9,92 ha suurune kinnistu jagatakse kruntideks mille tulemusel moodustatakse muuhulgas
8 elamumaa krunti - AGA MITTEÜHTEGI ÜLDMAA KRUNTI
MAAVANEMA JÄRELEVALVE TULEMUSENA ON KÕIK OK!!!!!!

2. 04.11.2010 kehtestas Audru Vallavolikogu Audru aleviku serval Lille 9 detailplaneeringu
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=20574)
millega moodustati 34 elamukrunti. Keskmine suurus elamukundil 1388 ruutu. Seega oleks pidanud olema üldmaa suurus 9549,44 ruutu. Tegelikult aga moodustati ainult üks üldmaa krunt, suurusega 2229 ruutu.
Kuidas siis Audru Vallavalitsus põhjendas üldplaneeringus toodud tingimustega mittearvestamist, Lille 9 detailplaneeringu kehtestamisel.

Midagi nii napakat ei ole varem kuulnud.

"Lähedal " (3,5 km) olevat Valgerand kus uue elamuala lapsed võivat käia mängimas, samuti olevat lähedal Audru alevik (700 m) kus asub mänguväljak suurusega 3052 ruutu ja ka seda saavat Lille 9 elamuala lapsed kasutada.

Lõpuks tuuakse võrdlus, et kui Audru aleviku mänguväljaku suurus on 3052 ruutu siis pidavat Lille 9 elamualale piisama 2229 ruudust.

Terves Audru alevis ei ole niipalju maju (34) kui uues elamurajoonis.

Lille 9 esimene arendaja läks pankrotti, toppis pillid kotti ja müüs arenduse Harjumaa meestele. Mis muutis vallavalitsuse meelt, et uuele arendajale ei esitatud nõudmist üldmaa suuruse osas? Muidugi ei ole arendaja huvitatud üldmaast kuna seda ei saa elamukrundina maha müüa.

Kulla Audru alevi elanik, ära siis pahanda kui uue elamurajooni 34 maja lapsed tulevad alevi väikesele mänguväljakule nügelema. Aga see ei ole veel kõik. Teised arendajad (kui nad on nutikad) nõuavad võrdset kohtlemist ja keelduvad samuti üldmaa moodustamisest, (võrdne kohtlemine on põhiseadusest tulenev õigus) seega kus lapsed ikka mujal mängima hakkavad kui alevi mänguväljakul.

Kas ilus jutt rohelisest, turvalisest ja lapsesõbralikust Audrust kaob kohe kui avanevad arendajate rahakotirauad? Nii lihtne see ongi!!!!

Pärnu Maavalitsus on järelevalve teostanud ja kõik on täpsellt nii nagu peab!! Aga selle planeeringu juurde tuleme hiljem tagasi.

24.11.10

Kaua seda tühja kotti püsti aetakse?

Jälle vallavolikogu kehtestab näo või rahakoti järgi planeeringuid, ei mingeid seadusi. Sellele sekundeerib Pärnu Maavalitsuse teatud seltskond. Kui volikogu esimees hr Suursild näeb, et millimalli jälle ohustab "äri", avastab seadusevastast, võtab ta jalad kõhualt välja ja sibab maavalitsusse. Seal mõeldakse plaanid = planeeritakse.

Loed kui kolmanda klassi esseed, ise kutsuvad nad seda hellitavalt maavanema järelevalveks. Kui arvad, et ajan jura siis oota, panen edaspidi ülesse, näed ja imestad. Seaduste tundjaid peaks millimalli blogi külastajate seas olema ohtrasti, arvestades kui mitmetest maavalitsustest, ministeeriumidest ja teistest omavalitsustest sisse logitakse.

Maaosakonna juhataja, Klaasseni jutukesed olid selle kõrval ikka tegijad, keerutas mis ta keerutas aga vähemalt kirjutas midagi.

Maavalitsus vajab tugiisikut kes ta kuradikeste juurest välja aitaks, sinna kus oleks tema koht, kus valitsevad ausus, seaduslikkus, sõltumatus, tema seaduses määratletud eesmärk - kaitsta avalikku huvi ja lähtuda seadustest.

Häädemeeste ja Audru vallas maadega sahkerdamise üle teostab Pärnu maavalitsus (maavanem) järelevalvet juba üle aasta. Ootavad,et tähtajad kukuksid. Maaamet oma seisukoha ammu öelnud aga Pärnu maavalitsus ei taha ega julge seda tunnistada.

Maavanema järelevalve on oma olemuselt riiklik järelevalve kohaliku omavalitsusüksuse üksikakti õiguspärasuse üle, mis teenib avaliku huvi kaitset. Kohtupraktikas on märgitud, et menetluse eesmärk on eeskätt tagada avalikku huvi, et kohalik omavalitsus järgiks seaduslikkuse printsiipi ja toimiks õiguspäraselt

Kaua seda tühja kotti ikka püsti ajada, õigus paistab olevat nendel kes arvavd, et maavalitsusele sellisel kujul, tuleks teha RESTART.

17.11.10

Riigihanke algatamisega pandi täiega mööda

Küll on ikka jama. Audru kohalikus omavalitsuses ei ole võimalik volikogule selgeks teha mis on volikogu pädevuses ja mis vallavalitsuse pädevusse kuulub - igaüks jäägu oma liistude juurde. Aga ei, kus sa sellega, ikka tahetse teise eest otsustada ja siis ongi pahandus käes, sest pädevust ületades antud otsused, korraldused on õigustühised.

Kui seadust ei tea, siis seadust ei pea ja läheb ikka vana soojaga edasi.
Halloo .....vallavalitsus, ära püüa otsustada asju mis on antud volikogu pädevusse.
Halloo volikogu esimees .... vaata nüüd mis sa oma naksitrallidega jälle korda saatsid.

Kardan, et see mis nüüd tuleb on igav lugeda vallakodanikul.

Tegin puust ja värvisin punaseks

Audru Vallavalitsus andis 22.juuni 2010.a korralduse 231 „Riigihanke korraldamine“ millega algatati riigihanke menetlus Audru vallas asutustele soojusenergia ostmiseks.

Riigihange korraldati õigusvastaselt kuna riigihanke algatamiseks volikogult luba ei küsitud. Mitte nii et, oi,oi mis te nüüd tegite, volikogu solvunud ................

1. Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse leping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu.

- Hankeleping sõlmiti 10 aastaks ( aastaks 2020)

Õigusakt mida rikuti : (vt link postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 10 lg 2 kohaselt „Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu“.

Käesoleval juhul sõlmiti hankeleping 10 aastaks. Volikogu oleks pidanud andma loa riigihanke algatamiseks - aga vallavalitsus volikogult luba ei küsinud.

2. Varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 krooni või kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- 2010 a Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarves on eraldatud rahalisi vahendeid soojatootmiseks 901 000 krooni.
- Riigihankeleping sõlmiti (varaline kohustus) summas 8 976 000.- krooni.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt ling postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 § 11 lg 2 p 1 kohaselt muude varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 kroonivõi kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- varalisi kohustusi võeti üle 100 000 krooni (8 976 000 milj )
- 2010a eelarve kuludes ei ole soojaenergiale ette nähtud 8, 976 milj kr vaid ainult 901 000.-

Ka summast lähtuvalt oleks pidanud riigihanke algatamiseks loa andma volikogu kuid volikogult luba ei küsitud.

3. Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu .

Hankelepingult nähtub, et selle on allkirjastanud vallavanem (Margus Joonas). See on õigusvastane, volikogu ei olnud M. Joonasel andnud lepingu sõlmimiseks volitust.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt link dokumendile postituse lõpus)
Audru Vallavolikogu määrus 11.detsember 2008 nr 37 „Audru Vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord“ § 8 lg 2 sedastab, kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu.

Käesoleval juhul võeti rahalisi kohustusi 8,976 milj mis ei olnud ette nähtud jooksva aasta eelarves ja volikogu ei olnud hanke korraldamiseks luba andnud. Vallavalitsusel (M. Joonas) ei olnud õigust lepingut sõlmida

Niisugust õigusaktide mittetundmist ja juriidilist kirjaoskamatust ei tohiks eksisteerida kohalikus omavalitsuses.

Jääb üle oodata ja vaadata mis maavanem järelevalve tulemusel kostab..

Loe ka milline on õiguskantsleri seisukoht pädevust ületades antud haldusaktide kohta.
Pädevusnormide järgimisel kui haldusakti formaalse õiguspärasuse eeldusel on äärmiselt oluline tähtsus. Seda põhjusel, et kui pädevust on ilmselgelt ületatud, on selline haldusakt tühine (HMS §63 lg 2 p 3).

Menetluse algatamise otsus pole haldusakt, vaid menetlustoiming. Menetlustoimingu sooritamisel pädevuse ületamine on käsitletav menetlusveana. Menetlusviga toob kaasa haldusakti tühisuse, kui see on nii raske, et sellise vea tegemise tulemusel pole võimalik haldusakti õiguspärasust tagada. Pädevuse ületamine menetluse alustamisel on raske menetlusviga, sest see menetlusviga mõjutab kogu edasise menetluse legitiimsust. Sellise menetlusvea puhul on ilmselge, et lõpliku haldusakti õiguspärasust pole võimalik tagada

Kuna Audru vallavalitsus ületas riigihanke algatamisel talle antud pädevust, on Audru vallavalitsuse riigihanke algatamine õigusvastane.

Lingid dokumentidele
Audru vallavolikogu määrus 13. mai 2010 nr 20 "Audru vallavara valitsemise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/Vallavaravalitsemisekord13.05.2010AA.doc

Audru vallavolikogu määrus 11. detsember 2008 nr 37
"Audru vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/dokumendid/Hankemenetluselabiviimisekord11.12.2008.doc
Pakkumuse maksumuse tabel
https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdNDI5YzU1YTgtM2U1OS00YmM5LWJjZWItZjMxMGFmNmYwOGQ3&hl=en

16.11.10

Midagi head ka

Audru valla sotsiaalhoolekande arengukavas on kirjas " Erivajadustega inimestele, sealhulgas ratastooliga liikuvatele, on tagatud juurdepääs vallamajja, koolidesse, rahvamajadesse, Audru Muuseumi, Audru, Jõõpre ja Lindi raamatukogudesse, Audru Lasteaia Vikerkaare majja.

Aga ambulatoorium, kas see mitte kõige olulisem ei pidanuks olema!!!!Invaliidid, haiged!!!Isegi käsipuud ei olnud. Oleks elementaarne arvestada liikumispuudega inimestega.

Kui volikogus oli arutusel arengukava siis näis lausa uskumatuna, kaldtee ehitamine ambulatooriumile oli tulevikuplaanis. Tublid valimisliit Audru elukutselised "istujad", nii väike ja tähtsusetu asi ei saanudki teid häirida. Mingid invaliidid, erivajadused, mis teil nendega asja, vaadaku ise kuidas saavad.

Kas teadsid, et
kaldtee tulnuks ehitada majandus- ja kommunikatsiooniministri sellekohane määrus alusel juba alates aastast 2003. (vt 2003 a Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“, p 12

Üllatus, üllatus!!
Kui eile vallavanem Hr Joonasega sellel teemal vestlesime siis oli üllatus suur - ehitatakse.
Eile saigi asi teoks!
Nüüd on sissepääs käruga ja lapsevankriga, tule kuidas tahad, kasvõi raudvoodiga. Tubli hr Joonas - ära tegid! Ole sa tänatud! Hr Talisoo oleks pidanud 7 aastat tagasi sellega maha saama. Ja sotsiaalnõunik, Hr Tarre, kelle valdkonda see otseselt puudutas, ei näinud pikkade aastate jooksul manna- ja makaronihunnikute tagant puudega ja haige inimese häda.

Aga mis sest enam, nüüd on ta olemas ja kui ka mitte kõige parem, siis ikkagi vääääga vajalik.

14.11.10

Täiesti ootuspärane vastus

Sekretärile saadetud arupärimisele saabus nagu ikka täiesti sisutu ja ootuspärane vastus. Seda pikalt kommenteerima ei hakka, loe ise kui viitsid idiootsusele oma aega raisata siin LK1, LK2

Ühesõnaga, sekretär ei olevat kohustatud meile vastama, aga et midagi ikka paberile panna, kopeeriti kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. See on tavaline Audru vallavalitsuse lapsik ja labane nipp, et vältida arupärimistele sisulist vastamist..
Aga mis si----ti see uuesti. Saadame teele uue arupärimise ja just niikaua, kuni tuleb sisuline vastus. Kui sekretär ei pea oma valetamist, lohakat ning ebakompententset käitumist selgitama, siis järelikult tahab seda teha vallavanem ise, peame talle selle võimaluse andma

Keegi midagi ei oska, tea ega pea.
Volikogu esimees ja vallaametnikud osalevad nagu suures reality-shows kus publik saab hääletada, kes järgmisel kokkulepitud perioodil nende raha eest hästi elab.

Sõnastame arupärimise ümber ja vaatame kas vastus tuleb ja milline see tuleb.
Uuesti meie arupärimine siin

Oli plaanis kajastada igat volikogu istungit aga näe, pole jõudnud. Materjali millest kirjutada oleks tohutult palju, see ajab segadusse, ei tea mida võtta mida jätta .

Mis toimub on pehmelt öeldes jabur.
Seadusetus on muutunud seaduseks.
Volikogu liikmete poliitiline ükskõiksus läheneb ohu piirile.
Täielik vastutuse puudumine, huviorbiidis on põhiliselt erahuvid.

Vallavõimu peaks vallakodanikule inimsõbralikumaks muuta. Selleks tuleks vaid staažikatele "kõiketeadjatele" volikogudesse uksed sulgeda, ja elanike huvide eest seista tahtjatele aga avada. Uute inimeste kaasamine volikogudesse võiks muuta arusaamu – esindatakse inimesi, vald on vallakodaniku jaoks.

Homme vaatame kuidas korraldati seadust rikkudes riigihankeid, kuidas detailplaneeringute kehtestamisel eiratakse vallakodanike huve, arvestades ainult arendaja erahuvidega - ja veel palju muud.
OÜ Suured Sõnad!!!
Eksju?

2.11.10

Revisjonikomisjon - mis see veel on?

Täna (27.10.2010) ilmusid millimalli ja proua Inda suure protesti peale valla kodulehele kaks revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. Juuni kuu omad, mis mõlemad vormistatud 27.10.2010 seega neli kuud hiljem. Miks ka mitte? Ikkagi edasiminek. Kevadel oli rev komisjoni protokollide kaustas mõni üksik dokument, viimane aastast 2008.

Traditsiooniliselt ja demokraatia põhimõtteid hindavas omavalitsuses kuuluvad revisjonikomisjoni opositsiooni liikmed, keegi ei saa/tohi ennast ise kontrollida. Ära arva, et millimalli unistus olnuks sinna kuuluda. Millimallil pole ambitsioone, ta saab ilma ühegi komisjoni abita kätte kõik, mis teda huvitab.

Kõige suuremat tööd eeldav komisjon. Asjaosaliste ütlust mööda pole koosolekuid toimunud, ühtegi kontrolli teostatud. Näed siis,saab ka kergemalt, eriti kui tekk on ühine.Tekk on paks ei paista läbi, teki all ei ole häbi“. Raamatupidaja poolt koostatud aruandest väike copy/paste ja näidend volikogus ees võib alata - "siilike udus"

Tõehetk tuleb detsembris – revisjonikomisjoni aastaaruanne.
Kas õnnetul rev komisjonil antakse ka mõni väike veake "töötegemise" tõestuseks - ai, ai, ai vallalehele kulutati 10 kr rohkem kui ette nähtud. Nutikas oleks aruandesse pikkida millimalli poolt juba avalikustatud rikkumisi ja siis teha nägusid – vaata mind, vaata mind.

Ja miks mulle tundub, et rev komisjoni esimees kaitseb tulihingeliselt, kõiki rikkumisi. Sõidupäevikute täitmise kohustus tuli ka pr Merimaa arvates just alles ja sellepärast seda vallas ei olevat täidetud.
Halloo .. kas 1 märts 2003 on tõesti „alles“?
Korruptsioonivastane seadus – mis loom see veel on, meie vallas neid elukaid ju ometi ei liigu.
Siim seisab kui raudpolt, juhatab istungit ja hääletab kaasa kui otsustatakse temaga seotud MTÜ le tasuta hoonestusõiguse seadmine. Pr Merimaa aga asub kaitsesse.
Kogemuslikult võin öelda, et revisjonikomisjoni raamatupidamislikud teadmised piirduvad - deebet aknapool, kreedit uksepool.

Audru valla revisjonikomisjon eksisteerib ainult paberil ja palgalehel.
Hallo ... hr Siim, kas jäid sinna POL-i nukkuma, miks revisjonikomisjoni tööplaan pole isegi veel aasta lõpuks volikogu poolt kinnitatud.

Tulemus ja tiitel - maakonnas kõige rohkem korrumpeerunud vald, sousti saavad kaela need kes sigaduste tegemise ajal pumba juures polnudki.

Põhjuse ja tagajärje seos. Kontroll. Puudub minimaalsemgi sisekontrollisüsteem. Need kes pidanuks kontrollima, jagama juriidilist poolt, sekretär ja revisjonikomisjon on - KÖKI – MÖKI.

Aga siin meie selgitustaotlus, millele sisulise vastuse ootamine on millimalli arvates sama mõttetu kui kella keeramine.


Audru vallavolikogu revisjonikomisjon 21.10.2010
Pr Mercedes Merimaa

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnumaa

Selgitustaotlus ja teabenõue (revisjonikomisjoni tööplaan )

Audru valla põhimääruse § 40 lg 1 kohaselt teostab revisjonikomisjon kontrolli volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaani või volikogu otsuse kohaselt .

Asjast huvitatud vallakodanikena oleme hoolega lugenud kõiki volikogu protokolle kuid ei ole leidnud nende päevakorras revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamist või volikogu otsust kus on toodud mida revisjonikomisjon on kohustatud sellel aastal kontrollima. Aasta saab läbi kuid revisjonikomisjoni tööplaani ei ole volikogu veel kinnitanudki!!
Kuna oleme teadlikud, et revisjonikomisjonil ei ole õigust oma pädevust ületada ja ise otsustada mida kui palju kontrollida, siis on tekkinud mure kas meie vallavolikogu revisjonikomisjon üldse eksisteerib rohkem kui paberil ja palgalehel.

Palun saata nõutud dokument ja vastata esitatud küsimustele.

1.Palun saata koopia revisjonikomisjoni tööplaanist mille alusel teostate käesoleval aastal kontroll. Kui tööplaani saata ei ole, siis palun selgitage miks seda ei ole, mille alusel teostate kontrolli.
2. Kelle poolt tööplaan on koostatud, kas see isik oli pädev otsuatama mida kontrollida, viidake ka vastavale õigusakti sättele.
3. Meile teadaolevalt ei ole revisjonikomisjon sellel aastal veel ühtegi kontrolli teostanud ega isegi mitte alustanud, kas see vastab tõele? Kui ei vasta siis palun tuua valdkonnad mida olete juba kontrollinud ja mis veel sellel aastal kontrollimisele kuulub ning kelle ülesandel just neid valdkondi kontrollite.
(ei ole küsitud kontrolli tulemuste kohta, vaid tööplaani mis volikogu oleks pidanud kinnitama, nii et vastus a` la ei tohi avalikustada, ei ole passlik)

4. Olete valitseva „Valimisliit Audru“ liige. Üks nendest, kes olnud volikogu liige kõige kauem ja kes saanud vallalt kõige rohkem soodustusi ja toetusi MTÜ- dele kuhu kuulute.
Peaksite olema teadlik korruptsiooniseaduses sätestatust kuid hääletanud ikka poolt kui otsustatud raha eraldamist ühingutele, mille juhatusse kuulute. Olete teadlik ka paljudest teistest rikkumistest kuid vaadanud seda õigustavalt või vaikides pealt, revisjoniaktides on rikkumised välja toomata. Sellepärast on sõltumatu revisjonikomisjoni esimehena teid väga raske ette kujutada ja demokaatiast on asi väga kaugel.
Kas te ei leie, et eesti rahva vanasõna „koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“ on siin kohane,pealegi kui üks „pime“ revisjoniakt (copy paste maj aasta aruanndest) on üllitatud. Tõdedes kui suure hulga puudusi ja ebaseaduslikkust on välja toonud teised intstantsid ja opositsioon, revisjonikomisjon aga ei midagi, on vallakodanike niisugune arvamus põhjendatud.

Palume vastata kõigile 4 punktis toodule sisuliselt ja põhjalikult
Punktis 1 nõutud koopia palume saata teabenõudele vastamise tähtajast kinnipidades 5 tp jooksul..

Lugupidamisega

Volikogu liikmed

29.10.10

Räägi tõtt ja sul ei ole vaja midagi meeles pidada!

Sekretär on valla peegel - läbi aegade tuntud ütlus. Väga oluline on vallasekretäril suhtlusoskus ja töökultuur. Inimene, kes vallaga suhtleb, suhtleb tihtipeale eelkõige sekretäriga ning annab vallale hinnangu just selle baasilt. Sekretär peaks olema meeldiv, vastutulelik, oskama kuulata, temalt saadud teave peab olema asjalik, tõene, arusaadav, juriidiliselt vettpidav. Hea sekretär suudab oma tööd nii teha, et teda ennast eriti ei märgatagi, aga kõik sujub.

Kui neid tõsiasju pole 10 sekretäriaasta jooksul selgeks saadud, siis ilmselt on raske ka selle selgeks saamist nõuda.

Ja siin on Audru valla tegelikkus, mis on väike osa kogetust.

Audru Vallavalitsus 22.10.2010
Pärna allee 7, Audru alevik
Pänumaa
(Vallasekretär Pr A. Aitaja)

Arupärimine

Volikogu alaliste komisjonide protokollid peavad olema vallakantseleis kättesaadavad kõigile. Kui teiste komisjonide protokollid on suuremas osas lõpuks koduleheküljele saanud, siis revisjonikomisjoni protokollidest ei ole üleval ühtegi. Huvitav miks? Tööd ei tehta aga valla raha ei ole häbi võtta ega anda, isegi mitte kuude eest kui volikogu oli ametlikult puhkusel. Revisjonikomisjoni tööplaan pole kinnitatud. Koosolekute protokollid loodeti proua Merimaa Eestisse naastes üllitada kuid õnnetuseks jõudsime meie neid enne küsida kui need sai valmis treitud.

Sekretäri töö eeldab muuhulgas ausust, kohusetundlikkust, valla õigusaktide tundmist ja juriidilisi teadmisi, samuti südametunnistust ja julgust öelda. Loomulikult vastutab kogu valla töö eest vallavanem kuid ta ei pea ega saagi orienteeriuda kõigis valla jaoks olulistes seadustes ja § -de rägastikus. See on puhtalt vallasekretäri töö ja kohustus - jälgida, et ei mindaks vastuollu seaduste ja õigusaktidega.

Pr sekretär võib-olla tuleb järgnev Teile tuttav ette

Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuded
2. Valla- või linnasekretäril peab olema juristi kvalifikatsioon või tunnistus vastavuse kohta alljärgnevatele kutsenõuetele.
3. Valla- või linnasekretär:
1) omab üldteadmisi ühiskonnakorralduse ja juhtimise ning sotsiaalteaduste, eelkõige õigus- ja majandusteaduse alal;
2) tunneb Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid (riigi põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus ning nende valimissüsteem);
3) orienteerub seadustega valla või linna pädevusse antud küsimustes ning vastavaid valdkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis;
4) suudab esitada arvamuse volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide ja lepingute vastavuse kohta seadustele ja teistele õigusaktidele;
5) suudab esindada valla- või linnavalitsust kohtus;
6) suudab tagada valla- või linnavalitsuse poolt väljaantava dokumentatsiooni vastavuse seadustele ja teistele õigusaktidele;
7) suudab korraldada õigusabi andmist volikogu ja valla- või linnavalitsuse liikmetele;
8) suudab korraldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste organisatsioonilis-tehnilist ettevalmistamist;
9) suudab korraldada kantselei ja personali juhtimist valla- või linnavalitsuses;
10) suudab kontrollida volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide täitmist

Kahjuks on meie põhjendatud arvamus järgmine: Audru valla sekretär ei oma ühtegi neist omadustest ega teadmistest kuigi on oma kohal „eluaegne“. Vallas tuleb ilmsiks üks seadusetus teise järele, üks jama ja vale ajab teist taga. Sekretäri pidev vassimine on nii tavaline, et seda ta isegi enam ei häbene

Sekretär on valla visiitkaart. Audru valla visiitkaardile on kirjutatud lihtlabane vassimine, valetamine, ebakompententsus.

22.10.2010 kui küsisime Teilt, (proua Aitaja) tutvumiseks revisjonikomisjoni protokollide kausta, tõdesime seda järjekordselt.

Väitsite meile, et revisjonikomisjoni protokollide kausta Teil esitada ei ole kuna revisjonikomisjoni esimees Pr Merimaa olevat selle ära viinud. Nägite, et meie silm tabas riiulil rev. komisjoni kausta ja jäite valega vahele.

Kausta sisu nähes ilmnes, et see ei sisaldanud ühtegi koosoleku toimumist kinnitavat protokolli ega muud dokumenti, peale volikogu otsuse revisjonikomisjoni moodustamise kohta.

Tulite välja uue versiooniga. Proua Merimaa olevat võtnud kaasa ainult protokollid, et need allkirjastada. Küsimusele miks protokollid olid allkirjastamata, miks allkirjastamata protokollide alusel rahad on välja makstud ja miks neid kantseleis ei allkirjastatud, hakkasite jälle keerutama. Allkirjad olevat ikka olnud aga proua Merimaa tahtnud protokolle parandada. Tundus, et tundsite kohati pisut isegi häbi oma järjekordse „nupu“ üle. Millal Mercedes Merimaa protokollid võttis, Teie ei mäletanud, millal ta nad tagasi toob, Teie ei teadnud!
Milline paber vormistati või kust kanti läbi dokumentide väljastamise fakt, Teil näidata ei olnud. Kogu selle mõttetu vassimise juures unustasite, et pr Merimaa ei viibi juba pikemat aega Eestis.

Tegime ettepaneku, anda ka meile mõned dokumendid kaasa, kuid see ettepanek Teile ei meeldinud või erakond ei sobinud.

Meie küsimused Teile proua sekretär.

1.Väitsite, et poua Merimaale originaaldokumentide väljastamise fakti ei registreeritud. Kas jääte enda väite juurde või mõtlesite ümber ja vormistasite tagantjärele siiski midagi? Palun selgitage, kuidas peaks toimuma valla kantseleist seaduslikult originaaldokumentide väljastamine ja miks Te seda ei järginud?

2. Väitsite, et proua Merimaa soovis protokolle parandada, sellepärast need kantseleist kaasa võttis. Millised parandused tahtis pr M. Merimaa protokollidesse sisse viia?
Palun selgitage protseduuri kuidas toimub õiguspäraselt protokollide parandamine, muutmine ja kas te järgisite käesoleval juhul seda korda? (vt eespool –vallasekretär suudab korraldada õigusabi andmist volikogu ja valla- või linnavalitsuse liikmetele)

3.Väitsite, et ei tea mis kuupäeval väljastasite pr M. Merimaale revisjonikomisjoni originaal protokollid. Kas jääte selle väite juurde? Küsimus. Mis kuupäeval väljastasite pr Merimaale revisjonikomisjoni originaalprotokollid?

4. Väitsite, et ei mäleta millal M.Merimaa pidi dokumendid tagastama. Kas jääte selle väite juurde? Küsimus. Mis kuupäeval pidi M. Merimaa originaaldokumendid tagastama

5. Miks väitsite esialgu, et protokollid olid allkirjastamata siis aga, et olid allkirjastatud? Millal Te tõtt ei rääkinud?

Ootame kirjalikku sisulist ja põhjendatud vastust kõigile 5 punktis esitatud küsimusele.

Volikogu liikmed

Nüüd jääme vastust ootama!

28.10.10

Valitsev valimisliit jälle kättpidi valla taskus

Jälle üks jama päevavalgel. Suursild ja sõbrad tahaks säilitada seda näiliselt "ausat" valimisliit "Audru" image, kuid see on kukkunud juba kolinal. Audru vallavalitsus on teinud aastaid ebaseaduslikult valla kassast väljamakseid oma valimisliidu liikmetele.
Valimisliit "Audru" liikmed, kes volikokku ei pääsenud, sätiti kõik komisjonidesse. See ei ole iseenesest ebaseaduslik, kuid neile selle eest rahade maksmine, ilma mingi õigusliku aluseta, on ebaseaduslik. Volikokku mitte kuuluvate valimisliit "Audru" liikmete osalemine alaliste komisjonide töös on nende vabatahtlik valik ja selle eest ei ole neile ühegi õigusaktiga ette nähtud hüvitist. Seega maksis Audru vallavalitsus, valimisliit "Audru" mittevolinikest liikmetele ilma mingi õigusliku aluseta, paljude aastate jooksul vallakassast suuri summasid.

Näed nüüd kui kasulik on olla valimisliit Audru“ liige. Astu sinagi sellesse bandesse aga ära unusta oma MTÜ teha, seal see lausa kohustuslik. Ära küsi miks, pane pea tööle!!! Sellest kirjutan kunagi edaspidi.
Ajab ikka keema küll, vallakodanik (maksumaksja) maksab suure osa oma palgast valla arenguks aga nemad otsustavad sellest osa maksta oma valimisliidu liikmetele. Kui oleks õigusakt mille alusel seda tehti - aga ei ole!!!

Vallal napib raha ha.. ha... haaa....!!!!!
Ajal, mil käib eelarvete ning unistuste kärpimine, on kohane kärpida ka ahnust

Aga kus on revisjonikomisjon.?? Halloo ..... muruneitsi, millega sa terve aasta oled tegelenud? Tõenäoliselt on muruneitsi rikkis või vajab patareide vahetamist. Kuidas see Eesti vanasõna oligi. „Koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“.

Riputan arupärimise ülesse. Kui vastused saadud, vaatame kuidas edasi toimetame, olenevalt, kas ebaseaduslikult makstud rahad nõutakse tagasi või ei..
Aga, ....ära looda liialt!!!! See on Audru vallavolikogu- Valimisliit Audru !!!


AUDRU VALLAVOLIKOGU 25.10.2010
PÄRNA ALLEE 7, AUDRU ALEVIK
PÄRNUMAA

Avaldus seisukoha võtuks ja rikkumise lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisu kuuluvad peale volikogu liikmete ka „Valimisliit Audru „ liikmeid, kes ei ole volikogu liikmed. Nagu selgus saavad ka nemad alalise komisjoni koosolekul osalemise eest tasu.
Kuna ei leidnud niisugust valla õigusakti, mis annaks aluse mittevolikogu liikmetele tasu maksmiseks, palusin teha vallasekretäril mulle koopia õigusaktist mis tema väitel andvat õiguse tasu maksmiseks.

Nagu selgus makstakse mittevolikogu liikmetele tasu täpselt sama määruse alusel nagu volikogu liikmetelegi.
Audru Vallavolikogu 12 jaanuar 2006 korraldus nr 8 „Volikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord.

Määruse preambulas on maksmise õigusliku alusena viidatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele § 17 lg 3 mis sätestab:
„Volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras.“

Seega annab nimetatud säte õiguse tasu maksmiseks ainult volikogu liikmetele.

Audru kohalikus omavalitsuses on makstud volikogu alalistes komisjonides osalevatele (valimisliit „Audru)“ mittevolinikest liikmetele tasu ilma seadusliku aluseta juba palju aastaid. See on õigusvastane ja aastate jooksul vallakassast tehtud maksed tuleb tagastada.

Teeme ettepaneku võtta küsimus volikogu päevakorda õigusliku hinnangu andmiseks, rikkumise lõpetamiseks ja seisukoha võtuks ebaseaduslikult makstud rahade tagastamiseks.

Ootame kirjalikku vastust koos volikogu seisukohtadega.


Lugupidamisega
Volikogu liikmed
Anne Seimar
Inda Orissaar

siin on volikogu otsus mis annab õiguse maksta ainult volikogu liikmetele .

https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZjE2YjI5MzctYTY2ZC00ZjU4LWExZDctYWUwNzQ4ZmM5OGQ0&hl=en

24.9.10

Muinasjutt lõppes

Kahjuks ilus muinasjutt saigi läbi. Tere tulemast reaalsesse maailma.Oligi tunne, et see kõik oli liiga ilus, et kauaks kestma jääda. Loodame, et sellesse muinasjuttu satub ka keegi, kes leiab üles kadunud mõistuse toob selle tagasi ja see sobib ideaalselt vallajuhtide pähe.

Ei tulnud välja see maailma suurim ja moodsam, prooviks siis teistpidi.
Teeks veel kaasaegsemalt.
Kalad vabapidamisega, nagu moodsad lehmalaudad Audru ärastajatel. Kalad ujuvad, kus tahavad ja söötmise ajaks tulevad söödaplatsile. Nosivad ja matsutavad hoolega. Tõmbad mõne välja, jälgid nende mõõtu ja kaalu. Filiaalid on aga üle terve Eesti.

Kui esimene projekt oli eos hukule määratud, surnult sündinud vasikas siis sellel teisel on ju jumet.

Varjamised, vassimised, valed, moonutatud pildid kalakasvatusega seotud asjaoludest, seda kõike eesmärgiga kallutada avalikkust utoopilist projekti heaks kiitma.

Vallavalitsus sõlmis aga Fjordfresh Holdinguga koostööleppeid, millele seadusejärgselt pidi volikogu enne allkirjastamist, omapoolse heakskiidu andma. Seda volikogu tegigi kuid heakskiit anti lepinguid iseenesest nägematta. Volikogu liikmetel ei olnud vallavalitsuse meelest õigust näha mis neis lepingutes seisis. Ütleme ausalt, ega volikogu tahtnud, viitsinud ega julgenudki lepinguid küsida.

Näed siis, volikogu kiidab heaks lepingud mida pole näinud ja mille sisust pole teadlik!!! Ainult Audru vallavolikogus on niisugune jama võimalik. „Valimisliit Audru“ laseb omale ka kõie kaela panna kui Simmu oma bandega nii otsustab. Volikogu on “päästeteenistuse eribrigaad”, käetõstmise eriväljaõppe saanud inimesed, kes oskavad märguande peale õigel ajal kätt tõsta ja suud mitte pruukida.

Töökohad, töö(kohad) - kus on nüüd see töö ja kus „kohad“, pole kumbagi!!!

Kivimägi vaikib kui kala oma unistuste projekti kalmu juures. Mälestuskõne armsale kadunukesele tulnuks ometigi pidada.

Kohapoisid Simmu ja Priit, tehke oma piiks lahti ja rääkige rahvale tõtt kuidas kogu stsenaarium tegelikult paika oli pandud. Tüngameistrid!

Rahvas uskus ja lootis, et tuleb kalakasvatus, töökohad, taani prints valgel hobusel aga prints muutus jälle konnaks.

Vallalehest võis lugeda, et Siim lubas isikliku vastutuse võtta kalakasvatuse projekti õnnestumise/ ebaõnnestumise ees. Kas nüüd POL-i rüppes ikka tuleb vastutus enam meelde?

Ja Ree-le tehti lilled?

Vaata, maavanema korralduselt näed, et Suuresilla Suurfarmi 50 ha maad erastatakse AS-le Pajker ( Matsalu ja Tamm) ainult 94 930 krooni eest. https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdZjIyNjYzNzYtYTBhMy00ZTRkLWE1ZWQtNTM5ZjM4YTY3NWU1&hl=en

Ree uskus, et Suuresilla Suurfarmi maade ostmiseks kulunud 10-12 miljonit Eesti krooni, või oli see hoopis Taani kroonides talle öeldud.

Ohooooooo....... 94 930 st Eesti kroonist saab 10-12 milli (Taani krooni).

Kas Nielsen ja Oppar tegid Ree´le „lilled“ nagu eestlaste „Pisuhänd“ selle kohta ütleb? Miks ka mitte! Mõned millid määrimiseks, et kalavanker paremini veereks, mõned millid sulle- mulle ja nii ta läinud ongi.

Pankrotti peetakse rahvasuus vahendiks, mille abil lipsustatud kurjategijad viivad firma raha oma taskusse veeretamise lõpule ja pühivad käed puhtaks.

Tühja sest kalakasvatusest enam..... aga mis volikogus toimub!!

Ilusatel lagedatel kohaväljadel (mina pean volikokku saama muidu suren)

Ilusatel lagedatel kohaväljadel
istume maas ja limpsame keelt.
Raha lõhnab mõnusasti maailm avaneb
aga valskust me ei tee, ei tee, valskust ei tee.

Vallarahval ohtralt antud lubatuste ees,
jutt on lõppend, ausus lendas põrgusse.
Igavusest närin kõrt sest otsa said ideed
aga valskust me ei tee, ei tee valskust ei tee.

Mitu aastat istunud seal nõnda olema,
isu suureneb ja ikka tahaks veel.
Maad on kadunud kuid peamine on see,
et valskust me ei tee,
et me valskust ei tee, valskust ei tee, ei tee ei tee valskust ei tee, ei, ei tee valskust ei tee.

....ja mida mina ütlesin

- arendaja kaob kui kalajälg vees
- aga Siim oli kloostritaga metsas ja ei tea midagi.

M.O.T.T

Ühte eesmärki saab varjata ka teise eesmärgiga.

... aga homme vaatame kuidas õnnetu volikogu Simmu ja vallavalitsuse keti otsas värises kui need Kohapoistega lepinguid sõlmisid.

1.9.10

Audru vald teeb pensionäridele tünkat

Meie ajal pole just "uhke ja hää" pensionär olla.
Kui vallal raha napib, või tahaks lihtsalt vallakassat suuremana näha, (kust muidu need vallaametnike ja volikogu esimehe üüratud palgad ja hüvitised) siis ohvriks tuuakse loomulikult pensionärid.

Kulla pensionär, kui sa ei ole endale suutnud soetada maja, vaid elad ikka veel korterelamus, siis häbi, häbi, oledki Audru kohaliku omavalitsuse mõistes II sordi pensionär. Sind koheldakse ebavõrdselt, majaomanikest pensionäridega võrreldes.

Aga sellega ei pea leppima ja Audru valla „nutikad ja targad“ volikogu- ja vallavalitsuse liikmed, (Valimisliit Audru) tuleb panna vastutama, varjatud pettused avalikustada ja ebavõrdsus pensionäride kohtlemisel lõpetada.

Mis siis millimalli avastas?

Maamaksuseaduse § 11 lg 2 järgi võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustsuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Vaata maamaksuseadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13255586

(Sama paragrahvi alusel kehtivad samad tingimused ka represseeritutel, kuid neid me siin ei käsitle).
Maamaksu soodustus pensionäridele on kehtestatud pea igas vallas.

Loomulikult tegi seda ka Audru vallavolikogu, kuid nagu ikka, väikese nipiga lootes, et keegi seda kenasti varjatud valla lisasissetulekut ja pensionäride ebavõrdset kohtlemist ei avasta.

Vaata siin on 2004 a kehtestatud Audru vallavolikogu määrusnr 70. http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/Maamaksuvabastusetaotlemisekorrakehtestamine.doc

Samuti kehtestab vallavolikogu igal aastal maamaksuvabastuse suuruse.
08.10.2009 määrusega nr 30 kehtestas volikogu maamaksuvabastuse maksimumsuuruseks pensionäridel 400 kr.
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/dokumendid/AudruVO08.10.2009Maamaksuvabastus.doc

MILLES SEISNEB SIIS AUDRU OMAVALITSUSE POOLT PENSIONÄRIDE EBAVÕRDNE KOHTLEMINE?

- Audru valla kohalik omavalitsus kohtleb pensionäre ebavõrdselt mitte rakendades maamaksu soodustust kortermajas elavatele pensionäridele, kes samuti omavad ja kasutavad Audru vallas mõttelist osa elamumaad.
- Audru valla kohalik omavalitsus teeb seadusest mitte tulenevaid kitsendusi, maamaksu soodustuse andmisel pensionäridele, kelle kasutuses on Audru vallas elamumaad kuid kes ei ole Audru valla isikuregistrisse kantud.

Loe veel kord maamaksuseaduse § 11 lg 2 (siin eespool tumedalt trükitud), kas sa näed?

1. Seaduseandja ei ole sätestanud, et maamaksu soodustust rakendatakse ainult neile pensionäridele kes omavad elumaja kuid mitte neile pensionäridele kes elavad korterelamus. (ka korteri all olev maa on elamumaa.)

Seega saavad maamaksu soodustust taotleda nii elamu- kui ka korteriomanikud, kes vastavad tingimustele (ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu )

2. Seaduseandja ei ole sätestanud lisatingimusi ja sidunud maamaksusoodustuse andmist sõltuvusse valla isikuregistris olemise või mitteolemisega. Seega ei olnud Audru vallavolikogul õigust oma määrusega kehtestada maamaksusoodustuse andmisel lisatingimust Audru valla isikuregistris olemise/mitteolemisega.

Ara unusta, et maamaks laekub puhtalt valla kassasse ja sealt ei saa riik kopkatki, seega nutikas, ebavõrdselt koheldud pensionäride arvelt, puhas tulu.

Et siis juba 2004 aastast kohtleb Audru kohalik omavalitsus pensionäre ebavõrdselt ja täidab vallakassat pensionäride ebavõrdse kohtlemise arvelt.

Natukene juriidilisemalt

Maamaksuseaduse volitusnorm annab kohalikule omavalitsusele aluse otsustada maamaksuvabastuse suuruse üle vaid arvväärtuse osas (seaduses nimetatud piirides maksuvabastusega pindala või maksumäära üle) ning täendavaid tingimusi maksuvabastuse andmisel kohalik omavalitsus sätestada ei tohi.

Põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ning kui kohalik omavalitsus on otsustanud anda maamaksu vabastuse pensionäridele või represseeritutele, tuleb vabastada kõik tingimustele vastavad pensionärid või represseeritud, ei saa pidada õiguspäraseks maamaksuvabastuse piiramist olenevalt sellest kas elamumaa on pensionisaaja korteri või eramu all, kas pensionär on vallaelanikuna registreeritud või mitteregistreeritud.

Maamaksuseaduses on toodud kitsendava tingimusena ainult järgmised klauslid
-maa peab olema soodustust taotleva pensionäri (või represseeritu) kasutuses, taotleja ei tohi saada maa kasutusõiguse alusel rendi või üüritulu ning tegemist peab olema elamumaaga.

Kui kohalik omavalitsus ületab oma pädevust ja asub reguleerima küsimust, mille määratlemine kuulub seaduseandja ehk Riigikogu pädevusse, on tema õigusaktid vastuolus PS § 3 lõikega 1 ja § 154 lõikega 1

Audru vallavolikogu määrusega kaasneb võrdsusõiguse riive, sest eelistatakse osasid elamumaad kasutavaid pensionäre teistele, millega kaasneb ebavõrdne kohtlemine.

Nüüd tuleb Audru vallavolikogul oma määrust muuta mis avaldab kahtlemata mõju tema eelarvele.
Maksumäärade tagasiulatuva (selle aasta algusest) muutmise tulemusel kannatab valla eelarve kuid ebavõrdselt koheldutele tekitatud rahaliselt hinnatav ebaõiglus tuleb hüvitada.
Mida võiks teha
Eelarves tuleb jaotada ümber määratud kulud, algatada eelarve muutmise menetlus kulude tegemiseks milleks eelarves ei ole assingneeringuid määratud, võtta vastu lisaeelarve või käsutada ettenägematute kulude katmiseks reservfondi

Häbi, häbi!!!!
„Valimisliit Audru“ käitub, nagu oleks ta valla omanik.
Nende otsuste läbi on aastaid koheldud pensionäre ebaõiglaselt.
„ Aga nemad totukesed ei taba ega jaga ju midagi, küll valimiste ajaks kõik ununeb“ kas nii arvatakse?
Aga „Valimisliit Audru“ tuleb ja lõhnab jälle kui roos“.

Halloo Audru vallavolikogu ...., maanõunik Priit Annus ...., sotsiaalnõunik Peep Tarre.

Kus sa oled ja millega tegeled nähtamatu ja kuuldamatu revisjonikomisjon, pr M. Merimaa.

Millimallil on arupärimise teinud, torm mühised võimuliidu veeklaasis, sest millimalli on nende järjekordse ai ..ai...ai..avastanud.

Vaatame kas vallajuhid tunnistavad ..... mida võtavad ette ja kas pensionäre hakatakse kohtlema võrdselt. Samuti, kas heastatakse vähemalt viimase aasta pensionäridele tehtud ebaõiglus. Kui seda vabatahtlikult ei tehta, siis millimalli kasutab selleks mõjutusvahendeid.

OOTAME, NÜÜD ON VALLAVOLIKOGU (VALITSUSE ) ETTEASTE!!!!

Kui veepind taas sileneb, siis näed mis praht veel pinnle ujus.

Toon siin ära ka arupärimise millel vastust ei ole veel saabunud.

Audru vallavalitsus 23. august 2010
Päna allee7
Audru, Pärnumaa.

ARUPÄRIMINE MAAMAKSU SOODUSTUSE OSAS

09.detsember 2004 on Audru Vallavolikogu määrusega nr 70 kehtestatud “Maamaksuvabastuse taotlemise kord” .
Korra punkt 1 alusel saavad maamaksuvabastust taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1.0 ha ulatuses, ning punkt 2 alusel okupatsioonirežiimide poolt represeeritud isiku seaduse alusel maamaksuvabastuse saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt,

1.Kuigi nimetatud määrus ei välista (ega saagi välistada) soodustuse saajate hulgast korterelamu pensionäre (samuti elamumaa) ei ole Audru vallavalitsus rakendanud seda maamaksusoodustust korterelamu pensionäridele.
1.1 Palun selgitage, miks Audru Vallavalitsus ei lähtu seadusest ja Audru Vallavolikogu määrusest nr 70 vaid kohtleb korterelamute pensionäre ebavõrdselt, rikkudes sellega nende põhiseadusest tulenevat õigust võrdsele kohtlemisele. Korterelamu pensionäre, kelle õigusi rikuti ja kellele oleks pidanud laienema maksusoodustus, on märkimisväärne arv.
1.2 Palun tuua välja kui palju (raha) laekus 2009 a valla eelarvesse maamaksu rohkem selle arvelt, et korterelamu pensionäridele ei rakendatud maamaksusoodustust?

2. Nimetatud volikogu määruse( nr 70) punkt 4 kohaselt peab pensionär kes taotleb maamaksusoodustust olema kantud Audru valla isikuregistrisse.
2.1 Palun selgitage kus maamaksuseaduses nähtub, et seaduseandja seaks pensionäride ja represeeritute maamaksusoodustuse andmise/mitteandmise sõltuvusse kohaliku omavalitsuse isikuregistris olemisest/mitteolemisest.

Maamaksuseadus § 11 lg 2 ja 21 on sätestatud
(2) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
2 prim 1) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksuseadus § 11 lg 2 ja 21ei seo maamaksusoodustuse andmist tingimusega, et pensionär peaks olema kantud selle kohaliku omavalitsuse isikuregistrisse kus tema kasutuses on elamumaa..

2.2 Kui palju on pensionäre, kes pole Audru valla isikuregistrisse kantud, kuid kes omavad Audru vallas elamumaad

2.3 Kui palju maamaksu laekus 2009 a Audru kohaliku omavalitsuse eelarvesse selle võrra rohkem, et valla isikuregistrisse kandmata pensionäridele ei rakendatud maamaksusoodustust.
Summa peaks olema märkimisväärne kuna paljud Pärnu linna registreeritud pensonärid omavad ja kasutavad Audru vallas suvilaid, mis on elamumaa.

2.4.Kas ja mis vallavalitsus võtab ette aastaid ebavõrdselt koheldud pensionäridele saamata jäänud maamaksusoodustuse osa tagastamiseks.

3. Audru vallavolikogu määruse kohaselt (08.oktoober 2009 nr 39) on 2010 a maamaksuvabastuse maksimumsuuruseks 400 krooni ühe isiku kohta.
3.1 Kuidas mõista maksimumsuurust 400 kr? Seaduse kohaselt antakse maksusoodustust kas 1,0 ha ulatuses (vallas) või kehtestatakse summa mille ulatuses maksusoodustust antakse,
Palun selgitage mida tähendab maamaksuvabastuse maksimumsuurus 400 kr.

Palun kirjalikku vastust kõigile küsimustele ja vallavalitsuse argumenteeritud seisukohta minu poolt toodule.


Lugupidamisega
Volikogu liige
Anne Seimar


24.8.10

Maavanem tühistas T. Kivimägi poolt Fjordfresh Holdingule antud (Kalakasvatuse) maa omandamise loa.

Hapukurgi hooaeg on käes. Seda igas mõttes.
Kas tõesti on aeg juba niikaugel?
Minu aias kasvab üks pihlakas ja näe - tema marjad on punased. Ma ei märka kunagi, millal pihlamarjad valmivad.
Ööbiku laulu on asendanud rohutirtsude monotoone kakofoonia. Varasemate liikide esimesed sirinad olid kuulda juba juuni teisel poolel. Mida edasi sügise poole, seda rohkem siristajaid ilmub. Kulminatsioon saabuski augustis. Esimeste külmade saabudes kõik ritsikad ja rohutirtsud hukkuvad.

Jah, sügis on käes. Midagi aidas midagi salves.
No niisugust üle 30 kraadist kuuma kogu aeg tõesti ei taha, aga 25 kraadi - pole paha. Suvi on paganama lühike. Ainuke õige suvekuu on meil tavaliselt juuli. Jaanipäevani on öökülmad ja august on juba sügise algus.
Suvel tuleb puhata ja laiselda. Laiskust pidi olema kahte tüüpi.
Idamaine laiskus - vedeled päikese käes, lörbid kohvi või teed ja kuulad muusikat, peaasi väldid igasugu tegevust.
Lääne laiskus - elu topitakse täis kõiksugu sundtegevusi, et ei jääks aega tõsisemate küsimustega tegelemiseks.


Planeerisin juba jaanipäeval mitut postitust, sai isegi alustatud aga kuumus oli nii suur, aju oli puhkerežiimis ja juba hiire liigutamine ajas higistama. See planeerimine on üldse üks kasutu tegevus. Terve elu planeerid, et lõpuks ikka plaaniväliselt oma ots leida.

Nii mõnigi arvas, lootis, et millimallil on vist suu kinni topitud või istub hoopis trellide taga. Läheb veel natuke aega enne kui süsteem mulle õige § leiab. Kõigepealt leitakse süüdlane ja siis otsitakse sobilik paragrahv. Targad riigimehed räägivad, et EV teatud seaduste eesmärk olevatki oma kodanikke kiusata. Kui on inimene, keda on vaja kõrvaldada, küll siis leitakse ka paragrahv. Kõik, kes te julgete kritiseerida, värisega mõeldes, kellele teie seast järgmisena paragrahv leitakse, seda kutsutakse poliitiliseks arveteõiendamiseks.
Millimalli on oma roosad prillid ammu kaugele vaatamise prillide vastu vahetanud ja nüüd paistab see riik, kus 19 a tagasi lippudega sai vehitud, kogu oma "hiilguses". Värviteadlased ütlevad, et sinine, must, valge, on kurbuse kombinatsioon.

Olen ikka veel vaba ja sõltumatu. Politsei poolt teostatav poliitiline tellimustöö, või mõni raskelt nihkes naaber, ei pane mind oma veendumustele keskmist sõrme näitama. Ehk keegi saabki sellest moraalse rahulduse ja siis on nad ju jälle häppid. Mina elan oma elu nii, et ei tuleks jama kui Peetrus mind paradiisiväravate ees guugeldab. Kui paradiisi ei pääse pole ka hullu, paradiisis pidi olema küll hea kliima aga põrgus huvitavam seltskond.
Arvestades eksmaavanema ja siin toodud asjaosaliste suuri pingutusi ja sõbralikke suhteid prokuratuuri ja politseiga, küll nuputatakse ka millimallile §.
Huvitav, kes millimallist tehakse - varas, maksupettur, altkäemaksuvõtja, võõra vara omastaja, narkodiiler, roimar, riigireetur vm. Ootame, las nokitsevad, see on ju kinni makstud - Audru valla maadega.

Aga nüüd asjast. Paar postitust tagasi kirjutasin kuidas avastasin tühised maatehingud. Vaata eestpoolt ja tuleta siis meelde. (postitus 05.04.2010 "Audru Kalakasvatuse maade ost- tühine")


Nagu allpool näed, ma ei valetanud ega visanud villast.
Uus maavanem A. Metsoja tühistas T. Kivimägi korralduse, millega too andis Fjordfresh Holdingule nõusoleku, Suuresilla Suurfarmi (Audru kalakasvatuse) maade omandamiseks.
Kuidas siis jälle nii juhtus?
Meil käivad ikka asjad nii, et süüdistatakse aega, teadmatust, kiirust või mõnda muud näota ja nimeta olevust.

Seega on tühised ka kõik järgnevad tehingud mis tehti Fjordfresh Holdingu nimel nende maadega.
Vähemalt näitas uus maavanem selgroogu - loomulikult oli see tal sundkäik. Aga hr Kivimägi kes istub linnapea toolil ......

1. Ja siin siis dokumendid
Hr Kivimägi annab ebaseadusliku loa Suuresilla Suurfarmi maade omandamiseks Fjordfresh Holdingule.
https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZTJkYWExZTEtODcwNy00NjYzLTg4YzItYjgyODlhNjlmOGIz&authkey=CKOw97cF&hl=en
2. Sõlmitakse lepingud Audru valla ja Fjordfresh Holdingu vahel kinnistute üleandmiseks jne (loe ise).
Nagu loed on nimetatud lepingute sõlmimine eeltingimuseks Põldeotsa ja Saulepa külas Suuresilla Suurfarmi ( Audru kalakasvatuse) detailplaneeringu kehtestamisel. Kuna "kinnisvara omandamise seadus" kohaselt on selline maa omandamise tehing tühine algusest peale, siis on ka sellega seonduvad järgnevad tehingud tühised.
https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdODdhMGIxMjEtZmFjMi00MDdlLWI3YTUtOWIzNGU4NWIzNTY0&authkey=CNnh9L0G&hl=en
3. Eksmaavanem T. Kivimägi korralduse tühistamine maavanem Metsoja poolt
https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZjA3YWU1NTUtZWIyMi00Mzc2LTliOWItMGM2MzUyYjhkYWI4&hl=en4.
4.Siin veel üks õnnetu kiri millega juhtus väike äpardus, kuid midagi ikka välja loed.
https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMWU5N2I3NTktZDYzMC00NDMwLTk4ZmQtMzg5M2U0NmFlNGIy&authkey=CKrr7sUM&hl=en Tule tagasi ja siis saad teada kuidas....
9.6.10

Artikkel PP-s

Panen siis oma blogisse ka selle artikli. Erineb mõne sõnaga ajalehes ilmunust. Hea et PP parandas minu vigased laused ja sõnad. Lugupidamine PP- le, et ta artikli muutmata kujul avaldas. Oleks võinud kihlveokontori avada, sest nii palju oli erinevaid arvamusi. Avaldab ei avalda.

Ei saa omale siin blogis niisugust lahmimist lubada, kui midagi väidan, panen dokumendi lisaks. Kui olen surmkindel kuid tõestada ei suuda, jätan kirjutamata. Kui keegi suudab tõestada, et mõni siinkirjutatud artiklist on vale, kellegi asjatu laimamine, tulgu sellega lagedale.

Anu Jürisson oleks võinud viidata ühelegi valele, aga ei suutnud. Meeletu isu oli lihtsalt lahmida, ärapanna, turunaise tasemel vallajuhtidele kaasa kiita ja ennast naerualuseks teha.

Kui ajakirjanik loeb volikogu protokollist, et volikogu otsustas muudatusettepanekutega mitte arvestada ja siis laseb endale pärast ikka kärbseid pähe määrida "erinevad tõlgendused", paneb mõtlema....... Kas volikogu otsuseid ikka saab kahtepidi tõlgendada. Kui ei arvestatud siis ei arvestatud. Aga Siim tegi head ajupesu - Joonas pärast arvestas. See jutt oli ajakirjanikule hea küll, sest Audru vallas polekski mingi ime kui vallavanem volikogu otsused omale pärast meelepärasemaks teeks.

Veel võiks ajakirjanik endale selgeks teha misasi see arupärimine niisugune on. Arupärimine ei ole protest, see on täiesti tavaline volikogu liikme informatsiooni saamise võimalus Ei pea eriti taibukas olema, et seda mõista.
See tolm, mis nüüd ülesse keerutati oli mõttetu jama. Mittemidagi ei muutunud, me ei ehmunud nagu loodeti. Mõned kibestunud ja närtsinud, Siirid Maarjad, said kommenteerida nii, et sõrmed valusad. See ei olnud meile apokalüpsis

Ehk järgmisel nädalal saan ülesse ühe artikli seoses maadega ja loomulikult on igal väitel taga dokument.


09.06.2010 PP-s ilmunud artikkel Audru volinike vastulause ......

Artikkel kubiseb ebatäpsustest, lausvalest ja Audru volikogu esimehe ja vallajuhtide vihast ajakirjaniku sule läbi, kes oma solvumist pressinõukogusse kaebamise pärast (valeandmete avaldamise pärast eelmises artiklis) ei püüagi varjata. Blogi, millele ajakirjanik viitab, ei ole anonüümne, pole seda kunagi olnud (loe "millimalli" blogi profiili).

Kui keegi väidab, et teda on asjatult süüdistatud seaduserikkumises, tuleks välja tuua, milles see asjatu süüdistus seisnes. Tahaksime oma "vettpidamatute süüdistuste" eest vastutust kanda küll aga millegipärast ei taha ajakirjanik ega teised "süüdistatud" neid asjatuid süüdistusi avalikustada. Artklis ei ole ühtegi niisugust fakti toodud, ainult tühjade tünnide kõmin.

Isegi Seimari muudatusettepanekut ei suudetud objektiivselt kajastada. Juttu oli ikka ainult nende vallaametnike palkade kärpimisest kellel see üle 20 000. Kuigi vallaametnike palgad on avalik teave, keelas vallavanem M. Joonas raamatupidajal meile nende andmete väljastamise. Sellepärast saigi arvestusi tehtud ligikaudselt ja vassida mingist arvestusveast, on kohatu.

Ajakirjanik võinuks süveneda volikogu protokolli, kus selgesõnaliselt kirjas, et meie ettepanekutega ei arvestatud. Kui hr Joonas hiljem omapäi kulutusi kärpis, (nagu artiklis on) sealhulgas esinduskulusid, on tegu õigusvastase eelarve muutmise, mitte meie ettepanekute arvestamisega.

Pidev ajakirjaniku möödalaskmine (vale) näitab, et ajakirjanik ei suuda olla objektiivne, ebaprofessionaalsust ja ajakirjanikku ei saa enam tõsiselt võtta.

Mõte, et lõpuks tuleb ka Audru vallavolikogus hakata järgima seadust, keegi julgeb oma arvamuse välja öelda, volikogu istungil isegi küsida, argumenteeritult arutleda, vaielda, teha ettepanekuid, teha seda, mis igas volikogus on nii normaalne kuid millest Audru valla volikogu istungisaali seinad eales kuulnud pole, see on ajanud vallajuhid pöördesse.

Volikogu istung ei ole pioneeride koosolek ega sõpruskond, kes tegutseb sõpruskonna, mitte vallarahva huvides, eirates kõiki seadusi.

Kõik olulised õigusaktid vallas olid vastu võtmata. Isegi valla põhimäärus oli iidamast-aadamast.
Vallavanema valimine, põhimääruse järgi, toimub meil ikka veel kolmeks mitte neljaks aastaks. Kuidas ja kellele vallavara müüdi, tasuta anti, renditi või seati tasuta hoonestusõigus, teadis ainult jumal (volikogu), sest mingit korda, nagu ette nähtud, selle kohta vastu võetud ei olnud.

Finantsdistsipliini rikkumised: hüvitiste maksmine vallajuhtidele ilma seadusliku aluseta , reservfondi rahade kasutamine palgafondi suurendamiseks jne. Korruptsioonivastase seaduse rikkumine, hääletatakse rahumeeli kaasa kui otsustamisel on tasuta hoonestusõiguse seadmine MTÜ-le mille juhatusse kuulutakse. S. Suursild ei loobu istungi juhatamisest ja arutelul osalemisest ka mitte siis, kui talle märkus tehakse, põhjendades "mina lolli mängima ei hakka ja kui julgete kaevata, saadame kalurid teile kallale"

Suured probleemid algasid valla eelarve vastuvõtmisega, sest keegi polnud kuulnudki, et vallal peaks olema oma eelarve menetlemise, vastuvõtmise kord, et eelarve projekti juures pidanuks seaduse kohaselt olema ka seletuskiri, kus eelarve read lahti kirjutatud ja nende muutmisel tuleb ka selgitada, kelle ettepanekul mida ja miks muudeti. Seda kõiki nõudes oli pahandus majas, volikogu esimees tunnistas järjekordselt, et seadused talle ei loe, tehakse nii nagu alati on tehtud ja meist sõidetakse lihtsalt üle- hääletades.

Unustati üks pisiasi, et seaduse täitmine või mittetäitmine ei kuulu hääletamisele. Võeti taktika meid ignoreerida. Ühtegi meie poolt volikogule esitatud küsimust, avaldust, arupärimist, ettepanekut ei võetud päevakorda- kõik hääletati lihtsalt päevakorrast välja.

Tekitas pahameelt, kui teatasime, et on olemas ka volikogu töökord mille kohaselt võib eelnõude kohta esitada ettepanekuid, toimuvad arutelud, sõnavõtud, ja et protestid tuleb lahendada. Volikogu istungi protokollis meie küsimusi, proteste, ettepanekuid ei kajastatud, kuigi palusime seda teha. Pidevalt heideti ette, et volikogu istungid on meie pärast veninud mitmetunnisteks.

Kui vallavanem lubab omale volikogu istungil rusikaga vastu pulti põrutamist, seejuures volikogu vanima naisvoliniku peale karjapoisilikku karjumist, aga volikogu esimehel on suu vett täis, siis saab rääkida psühhoterrorist, aga mitte siis, kui selle kohta arupärimine esitatakse.

Arupärimisi ja küsimusi ignoreeriti, vastates, et arupärimistele vastatakse suuliselt järgmisel volikogu istungil. Järgmisel istungil aga hääletati arupärimine päevakorrast lihtsalt välja või ei arutatud seda.

Tähtaegsetest vastamistest ei saa juttugi olla, kuude viisi on arupärimistele vastamata ja ikka tuleb saata uus arupärimine küsimusega"miks arupärimisele ei vastata kuigi vastamise tähtaeg 10 päeva on ületatud kuid."

Arupärimistele ei vastata sisuliselt ja mitte kõigile arupärimises esitatud küsimustele. Sellega loodetakse lahendada kaks probleemi korraga:arupärimisele oleks nagu vastatud ja teades, et selline vastus arupärijat ei rahulda, tuleb uus arupärimine aga siis saab ajakirjaniku abiga tohutute arupärimiste koorma all kannatajat kehastada.

Ei saagi aru, mida lehes ilmunud artikliga taheti saavutada, kas meid hirmutada, häbistada, näidata ennast õnnetu (saamatu) kannatajana, et siis õigustada arupärimistele vastamata jätmisi ja lunida vallarahva kaastunnet.

Meil on ka hea uudis - see arupärimiste hulk on alles algus, sest vastuvõetud vallaeelarve ja arutusele tulev majandusaasta aruanne, on tekitanud suure hulga küsimusi. Küsimusi tekitab vallaraha kasutamine, mis pole läbipaistev. Valijad peavad saama teada kuhu ja kuidas valla raha kasutatakse. Kuna suuliselt ei vastata siis on seadus selleks puhuks andnud vähemalt ühe võimaluse ja seda me kasutame.

Täname oma valijaid toetavate sõnade eest, soovime kõigile kena suve ja lubame ...karavan liigub edasi.


Audru vallavolikogu liikmed
Anne Seimar
Inda Orissaar

19.5.10

Vanasti käidi sellega kemmergus... nüüd on parem paber

Tuttavad helistavad ja küsivad kas olen parteisse astunud. Pärnu PP-s seisvat, et olen keskerakondlane. No ei ole. Aga võibolla kunagi isegi astun kuhugi, ei või iial teada. Keskerakonna vastu pole küll midagi.

Et siis ajakirjanik Kalev Vilgats arvas, et kui “keskerakondlase” juurde poogib, ehk tuleb kõvem kisa.
Esialgselt olnud onlain´is pea igas lauses “keskerakondlane” sees aga siis hakanud nad sealt ükshaaval kaduma.

Kui midagi ei aita ja PP loetavus ikka langeb, siis kulla Anud Kalevid võite mulle islami usu ka külge pookida.

Need “kodutud”, kes puzle kokkupanemise juurde pääsemiseks valimisliite moodustavad, pole midagi paremat (häbenevad oma parteid).

Anu Jürissonil, sai ausus sealtmaalt otsa kus kaebuses tuleb juttu olulise negatiivse mõju varjamisest, aruannete salajasest ümberkirjutamisest, valetamistest, riskidest ja katastroofi ohust. Või ei küündinud mõistus sinnamaani aga keskkonnamõjude hindamise aruannet ka lugeda ei viitsinud. Ah et hoopis Suursild keelas ja käskis, no seda oligi arvata!! Aus ja sõnakuulelik Anu Jürisson, kelle aususesse aga millegipärast keegi ei uskunud.

Kui Keskkonna Õiguse Keskuse ja ornitoloogide hinnangud ka oleks artiklis ära toodud ja selgunud, et need millimalli omaga ühtivad, oleks asi ju päris nutuseks kiskunud.

18.05.2010 PP-s seisis, et olen Opparile väljendunud nagu tahaksin kalakasvatust takistada( pole elus selle mehega ühtegi sõna vahetanud) aga 19.05.2010 PP-s olen öelnud ajakirjanikule, et see pole tõsi (kahjuks või õnneks pole need ajakirjanikud minuga ühendust võtnudki, kuidas saingi midagi öelda). Oi kui aus!!!!

Kohe esimene lause artiklis näitab, ära topi oma nina valdkonda, millest sul pole aimugi.

Populaarkaebus ? aga ise hakkab vahutama subjektiivsetest õigustest. Populaarkaebus ei põhine subjektiivsete õiguste riivel. Loe materjale ja tee endale selgeks mis asi on populaarkaebus.

Ja mis see veel on, et Seimar on esitanud mitmeid kaebusi.
Veel kuskil mingid kaebused või - ise nagu ei teagi, et oleks kirjutanud?

Kaebus on ikka üks ja ainus aga seisukohti ja põhjendusi on selles kaebuses mitmeid.

Häbi häbi!!!

Mis ikka teha - vaba maa, vabad inimesed, ise teavad, mida ja miks. Või siis ei tea.

See on ju ainult Pärnu Postimees, Audru valla kohalik ajaleht.

Panen edaspidi siia ka kõik kaebuse lisad ülesse, ka vallavalitsuse ja Fjordfresh Holdingu seisukohad, saad lugeda kui muud teha pole.

17.5.10

Kevad on imeilus ja on tunne, et kohe midagi juhtub....

Suvi on käes. Saab lõpuks aknad valla lükata, rohelisel murul istuda ja sooja päikest ja päikeseloojangut nautida - lihtsalt olla. Õhtul võib ka pikemalt akent lahti hoida, tuba ei lähe kohe külmaks vaid hoopis mõnusalt kevadiseks ja värskeks. Linnud on juba laulmise lõpetanud ning õhtune jahedus pressib end praokil aknast tuppa, pannes kardinad liikuma.
Näen, kuidas pimedus külale langeb enne veel, kui taevas tumeneb.

Kevad on imeilus, on tunne, et kohe midagi juhtub … aga tegelikult ei juhtu midagi. Misasi see juhtuma , tulema või ilmuma peaks ei teagi, aga see on nii ebaõiglane, et seda ei juhtu.

Hommikul õue, õhtul tuppa ja aina üks ennustamine - milline ilm homme tuleb. Tulgu või vihma aga tuult ei taha. Kõige hullem on põhjatuul.
Põhjatuul on alati külm, puhugu ta või lõunast.

Suve tulekuga läheb jalg gaasipedaalil raskemaks, vihastad kui keegi 70 ga su ees pargib ja tahaks kohe halvasti öelda. Krt suvel tuleb kiiremini sõita. Aga kui ise valgusfoori taga mõttesse ja kohmitsema jäin, rohelise käest lasin , tõmbas bemmimees kõrvale ritta ja karjus läbi akna „kas jäite siia lõunale või“. No on mats, ah. Või ei meeldinud talle minu Opel.
Oled kuulnud
(Sõidab Bemm ja Opel tema taga köiega, tuled vilkumas. Äkki Mersu paneb 200ga mööda.Bemm võtab väljakutse vastu ja sõidab samuti 200ga.Tee ääres seisab politseinik ja helistab ülemusele: "Te ei usu,mida ma praegu näen: BMW ja Mercedes sõidavad 200-ga ja Opel vilgutab tuledega, et tahab mööda minna.)

Et igati vinge masin siis.

Ja kohe kohe on toomingad kuuri taga õites kus ööbik vahetpidamata laksutab. Varsti harjud sellega nii ära, et unustad sootuks tema olemasolu aga kuuled teda jälle kui und ei tule.
Hilja õhtul võiks ta lõpetada. Panen õuele sildi „laulmine öösiti keelatud“ ja joonistan linnupildi.

Võrratu suve algus.

Ei, ka kevades ja suves ei saa olla kõik ilus. See on millimalli blogi, kus isegi kevad ja suvi on patused.

Linnud plädistavad su pesunöörid täis, sääsed ronivad pragudest välja, kaunid Eesti ojad on lahti sulanud ja haisevad, kilekotid vedelevad siin ja seal, kõikjal on koerajunnid ja vaata, et sa mättalt puuki ei saa.

Kas siis sellist suve me tahtsimegi!?!

Toas on hämaravõitu, paberid on laual laialilaotatud ning ootavad. Mõtelda on hea, rääkida raskem ja kirjutada veel hullem. Pimedus on mind alati lummanud - pigem hämarik.

Kui tuleb mõni hea mõte, siis on see vaja ruttu märgistada. Siis on lootust, et saab ka nädala või kuu möödudes selle mõtte juurde tagasi pöörduda, sest mõtted võivad igaveseks minema lennata, kui neid ei rõngasta. Tundugu need mõtted pealegi teistele mõttetult labased ja igavad -- või hoopis vastupidi, veidrad ja koguni hullumeelsed.
Ei pea kogu aeg rõhutama, et tegemist on „ainult minu tagasihoidliku arvamusega“. Ei pea tõmbama tekki üle pea ja kartma „appi, mis teised minust arvavad“.

Oluline pole, mida meile öeldakse, vaid see, kuidas me öeldule reageerime."

Meeleolu on suviselt lilleline ja tahaks seda natuke nautida. Nii palju oleks kirjutada mida võiks/peaks vallarahvas teadma aga suvel nõuab see minult liiga suurt pingutust.

Panen ülesse kohtukeissi mida Audru vallajuhid siiani kiivalt varjasid, sest kogu selle kalakasvatuse detailplaneeringu ümber toimunud valetamistest, vassimistest ja varjamistest ei tohtind rahvas tõde teada.

Tulemus oli juba ammu paika pandud ja see oli ka millimallile teada aga kardeti ikka veel, et äkki ........äkki julgeb keegi ikkagi tunnistada mida käperdised kokku valetasid ja soperdasid. Aga ega me ju keegi unusta kus riigis me elame. Varsti saame seda veel rohkem tunda ja siis hakkab süüdlaste otsimine aga keegi pole süüdi.

Oma vigade pettuste peitmiseks tehti millimallist saatan kes kiuslikult võitleb kalakasvatuse vastu.
Tegelikud põhjused jäeti selgitamata ja valetati alguset peale.

Põhimõte oli lihtne - ise lunastajana rahva ette ilmuda.


Kaebus siin
Ornitoloogide seisukoht siin
Keskkonna Õiguse Keskuse (KÕK) seisukoht siin või siin
Kokkuvõtlikult mõned punktid, miks olen seisukohal, et niisugusel kujul maailma suurimat kalakasvatuse detailplaneeringut menetleda ei oleks tohtinud, see oli õigusvastane. (kohtuotsus allpool).

1. Riigiteatajas ja mitmel muul dokumendil valetati detailplaneeringu maa-ala pindala suurust, seega anti meelega valet infot.
2. Kogu maa-ala, mis detailplaneeringu alla tegelikult jääb, ei kaasatud detailplaneeringu ala hulka. Oli ilmselge, et kavandatu ei mahu alale, mida ametlikult näidati.
3. Varjati kalakasvatuse alla jäävate maade erastamise õigusvastasust mis ka Riigi Maaameti kirjas välja toodi ja millele Pärnu Maavanem juba ligi aasta järelevalvet teeb, lootes venitada kohtusaaga lõpuni.
4. Takistati juurdepääsu planeeringumaterjalidele, sest millimalli oli näidanud huvi nende vastu.
5. Kõigi teiste detailplaneeringute materjalid on kodulehel kuid kalakasvatuse materjalid võeti maha, olid viited linkidele, mis tegelikult ei avanenud - kaval, sest väliselt kõik korras.
6. Väideti, et detailplaneeringu materjalid ei peagi kodulehel kättesaadavad olema, hiljem hakati vassima tehnilisest probleemist.
7. Keskkonnamõju hindamisel tõid eksperdid välja olulise negatiivse mõju keskkonnale. See aruanne avalikustati ja rahvas (kes tahtis lugeda) oli teadlik, et kalakasvatusega kaasneb oluline negatiivne mõju.
8. Sellise olulise negatiivse mõjuga ei oleks saanud aruannet heaks kiita ja detailplaneeringut kehtestada.
9. Ekspertidele hakati avaldama survet, et nad kirjutaksid aruande ümber ja ei näitaks, et kalakasvatusega kaasneb oluline negatiivne mõju. Eksperdid olid sunnitud seda tegema.
10. Nüüd oli tekkinud olukord kus avalikustati üks aruanne (kus näidatud oluline negatiivne mõju) kuid peale avalikustamist kirjutati see ringi (salaja, sest uut avalikustamist ei toimunud) nii, et mingit negatiivset mõju enam ei näidatud.
11. Aruanne kirjutati just nii ilusaks nagu keskkonnaministeeriumile meeldis ja vaja oli. See, et rahvast peteti, polnud oluline. Tulnuks rääkida, et niisugune muudatus tehti ja see muudatus avalikustada. „Aga rahvas on ju loll“. Ametimehed panid asjad paika nii nagu tahtsid. Aga meil ju objektiivne kohus - tule eile meile.
12. Hinnangu sellele sobingule andis ka Keskkonna Õiguse Keskus kelle seisukoht oli - aruannet ei oleks tohtinud muuta ilma seda uuesti avalikustamata. See on õigusvastane.
13. Kõik vaided (vastuväited) detailplaneeringu kohta salati maha. Neid oleks tulnud arutada volikogus ja ainult volikogu võis neile vastata. Tegelikult vormistas keegi lihtsalt volikogu nimel vastuse.
14. Tegemist on maailma suurima kalakasvatuse rajamisega, mille toimimine/ mittetoimimine ja ohtlikkus on ettearvamatud see on kirjas ka KSH aruandes.
15. Merre (2 km kaugusele) ehitamine pole Eestis veel seadustatud.
16. KSH aruandes on toodud välja mitmed suured ohud, üks olulisem neist haisulevik (selle vastu ei nähtud mingeid meetmeid)
17. KSH aruande kohaselt on oluliseks riskiks puhastusseadmete rike, millega kaasnev mõju laieneb kogu ökosüsteemile ja võib suure tõenäosusega mõjutada kogu Liivi lahte.
18. Käitis on „Kemikaaliseaduse“ tähenduses ohtlik ettevõte. Pole tehtud ühtegi riskianalüüsi kemikaaliseaduse tähenduses. Lähtudes kasutatavate kemikaalide kogustest, saab käitis olema ohtlik ettevõte juba peale 1 etapi valmimist.
19. Planeeringu menetlemisel ei maandatud mingeid riske. Omavalitsus ei tellinud ühtegi uurimust.
20. Riske lindudele hindasid ornitoloogid aga inimene kui üks looduse osa, tema elu ja tervis, ohud, hirmud, tulevik ei läinud omavalitsusel korda.
21. Kohalik omavalitsus oleks pidanud planeeritavale Kalakasvatusele tervikuna ja seda teenindavatele infrastruktuuridele sõltumatu riskianalüüsi koostamise korraldama, kaasa arvatud stsenaariumid võimaliku suurõnnetuse korral, ja avalikustama selle analüüsi tulemused. Ette nägema vähemalt püsiseiresüsteemi rajamise, mis võimaldaks mistahes ajahetkel tuvastada saaste ja mille teave oleks inimestele reaalajas jälgitav.
22. Pole hinnatud õnnetuse toimumise tõenäosust ja selle tagajärgi - inimlik eksitus tööprotsessis, kontrollimisel või hooldusel, rikked, füüsikaliste ja keemiliste parameetrite väljumine etteantud piiridest, ehitus- ja planeerimisvead, loodusõnnetus (uleujutus) jne. Pikem voolukatkestus.
23. Pole läbi viidud uuringuid mis väljendaksid heitvee võimalikku mõju lahe vee kvaliteedile talvetingimustes.
24. KSH läbi viimise juures toodi piiranguid seadva tingimusena välja planeeringu ülipingsat ajagraafikut mistõttu jäi vähe aega erinevate ekspertide vaheliseks kommunikatsiooniks ning takistatud oli mõju hindamise käigus tehtavate järelduste laiapõhjaline arutelu.

Ja kus sa näed siin lihtsalt kiuslikku vastuseisu kalakasvatusele, äkki tõded sinagi, et viidatud on ikka planeeringu menetlemise käigus tehtud jämedatele, rämedatele rikkumistele.

Ära unusta, et tegu on maailma suurima kalakasvatusega aga planeeringut menetleti .......maailma madalamal tasemel.

Kohtuotsust lugedes näed, et ühtegi minu poolt toodud tõendit ei käsitletud - vaikselt mööda.
Vaata siis ka kuidas kohtuotsuses ümmardamist õpetatakse. Meil käis see koolis teisiti aga kuidas sa ikka selle õnnetu vallavalitsuse muidu välja vabandad. Ja kirjatöö pikkust saab ikka nii trimmida, et kopeerid lisad teksti nagu käesolevagi kohtuotsuse puhul.

otsus siin siin

Aga mõtted siis Tammsaarelikud

Andres püüab leida tõde, rassides oma maaga väsimatult ja järjekindlalt, kuid sealjuures tajudes, et hoolimata pingutustest jääb õigus ikka Tagapere Pearule. Andres mõistab, et võitlus maaga kestab tegelikult igavesti ning annab heal juhul tulemuseks vaid viigi. Mis teeb vaene mees tõe ja õigusega, seda on rikastele vaja. Neid on advokaadil hea kasutada; töömehe jaoks on nad kasutud.

Nautige suve ja olge mõnusad

21.4.10

Istungi lõpu algus - tapa või saad tapetud, juhi või ole juhitud

17. „ Arupärimised, avaldused ja pöördumised volikogule“
Selle punkti alla oli volikogu esimees kokku seganud kõik mis pähe tuli.

Siin olid ka proua Inda ja millimalli arupärimised. Ei tea mis meeltesegaduses Simmu need kirjalikku vastust nõudvad arupärimised päevakorda võttis ja ei ühtegi arupärimist millele nõutud suulist vastust.

Arupärimised jäidki kuidagi vahele, sest mis nendega ikka jännata. Hr Hansalu tundis ainult muret miks arupärimistel allkirju pole. Ei teadnud mees mis tähendab digitaalne allkiri.

Päevakorrapunktis oli ka Jõõpre vanuritekodu töötajate ja vanurite kiri, Audru vallavolikogule, milles toetati hooldekodu juhatajat kellest vallajuhid, eesotsas sotsiaalnõunik Peep Tarrega, olid otsustanud lahti saada.
Kirjas oli toodub palju ebameeldivat ka sotsiaalnõuniku kohta.

Tringel -trangel vanuritekodu ümber algas aasta alguses kui volikogu liikmetele tutvustati Audru valla sotsiaalobjekte (koolimajad, lasteaiad, raamatukoguud ). Plaani oli võetud külastada ka Jõõpre vanuritekodu kuid sinna läksid ainult sotsiaalkomisjoni liikmed, kuna ruumid olevat seal väikesed.

Vanuritekodu juhataja, keda nägin esmakordselt, paistis olevat südamlik ja hingega töö juures olev inimene. Südamevaluga rääkis ta meile vanadekodu probleemidest ja nii mõnelegi tundus, et võitles lausa pisaratega.

Enne külaskäiku, kiideti uut, noort, haritud ja töökat juhatajat sotsiaalkomisjoni koosolekutel taevani.

Veendusin ise vanuritekodu viletsas olukorras kuid kuulsime asju, mis lausa ehmatasid.

Kujutate ette, et Jõõpre vanadekodus olid vanuritel isiklikud asjad kilekottidega voodi peal, sest nagu juhataja ütles, kappe kuhu need panna, lihtsalt polnud .
Nagu ootaksid nad just, just haiglast koju minekut, asjad juba pakitud.

Aknad ei käinud kinni ega lahti. Ventilatsiooni polnud või ei töötanud, pissi hais on tugev. Polnud taburette. Toad olid nii pisikesed, et mõlema voodi asukad korraga tõusta ei saanud.

5 hooldajat teevad kõik: söögid ja söödavad, pesevad pesu, pissitavad ja potitavad, vahetavad mähkmed, koristavad ruumid, pesevad vanurid – kõi mis üldse teha vaja.
Aga tervisekaitse, kas niisugune asutus ka veel olemas on? Kui ongi, siis vist mitte vanadekodu tarvis.

Mida külaskäigul veel kuulsime - lausa kuritegelik.

Vanurid tulevad vanadekodusse, kaasas oma rohud, mis arst neile kunagi kirjutanud. Neid võtavad nad surmani. Kui need otsas, annab vanur hooldekodu töötajale raha, kes talle uued rohud toob. Mitte keegi ei kontrolli kas ta neid enam vajab, kas oleks tarvis üks rohi asendada teisega või hoopis ära jätta. Need rohud mis kunagi määratud, lähevad hauani kui just kiirabi vahepeal midagi uut pole määranud.

Häbi meil olgu, suur ja rikas Audru kohalik omavalitsus. Ülemakstud, kõrgepalgalised ametnikest otsustajad, volikogu liikmed, kes kümmned aastad „mänginud volikogu“ keegi pole märganud kõige nõrgemat.

Mitte hoolida vanast, väetist ja haigest - see on saanud meil vabaduse võrdkujuks.

Lihtne on kontingendiga kes ei kaeba ega kaeble. Ja vanadekodu eelarve ..........( Tarre, ära uduta valede summadega).
Lihtsalt kriipsutame selle õnnetu vanadekodu maha, nii nagu karu metsa majanduskriisis ära koondati, sest ta on suur ja seega kallis pidada.

Kui volikogu liikmed hakkasid lahkuma, kuuleb proua Inda kuidas P. Tarre kutsub vanadekodu juhataja enda juurde ja noomib „Oli sul nüüd seda vaja rääkida“

Ja siit läheb koorem veerema. Sotsiaalnõunik, kes muidu vanadekodusse harva eksis, hakkab juhataja tööd jälgima. On päevi, kus papi veab 8 tundi päevas vanurite pissipudeleid ja potte, seisab kui kass augu juures, kui vahetatakse lamajal mähkmeid, mis naisvanurites tekitab pahameelt.

Nõudlikust ja tülitekitavast juhatajast tuleb lahti saada.
Kui juhataja, kes alles paar kuud tööl olnud, hakkab nõudma vanuritele kappi, kokka või arsti, siis mida ta veel aasta pärast võib nõudma hakata. Siiani on püütud nii läbi ajada, et vanuritekodusse kulutusi ei tehta või siis väga minimaalselt.

Õnnetu juhataja satub sellise pinge alla, et kirjutab mõtlematult lahkumisavalduse.
Töötajad aga saadavad juhataja toetuseks vallavolikogule kirja, mida siis nüüd arutatakse.

Ei aruta siin keegi midagi. Sotsiaalnõunik P. Tarre püüab kõiki oma usku pöörata mis tal ilma pingutusteta ka õnnestub!

Millimalli ja proua Inda tahavad teada, miks heast juhatajast sai korraga nii halb ja laisk töötaja kes ei täida lepingutingimusi, ei tee seda ja teist.

Aga kõik see, mis töötajad ja vanurid sotsiaalnõuniku kohta kirjutavad on laim ja lõpuks tuleb välja, et keegi hoidis kellelgi „nuga kõri peal“ ja käskis laimukirjale alla kirjutada.
Vot ei tea, uskuda või mitte, juures ei olnud ja elus on nad kõik.

Nüüd lõhkes pomm

Millimalli tuli lagedale küsimusega, mis paljudel keelel ja meelel aastaid. Kõik sosistavad, näitavad näpuga aga küsida ei julge - rusikas taskus ja kiipsmailing näol.

Kohe läks ka kisaks - ei puutu asjasse, ei puutu asjasse. Ringkaitse võeti sisse.
Aga millimalli tahtis rääkida ja just seda ta nüüd tegi (sisu selline)

„Härra Tarre, vanadekodu vanuritel peab pensist kätte jääma 15 %. See on raha, mida ei saa/tohi vald puutuda. Eile sotsiaalkomisjoni istungil, minu küsimise peale tunnistasite, et võtate mitme vanuri raha, selle mis neile peaks kätte jääma ja „ toote valda kappi“ Rääkige mis õigusega te seda teete? Teil ei ole mingeid volitusi ega kohtuotsust, et oleksite mõne vanuri eestkostja. Mis õigusega nende raha üle kamandate, pealegi on neil ka sugulased. See on vanuri raha ja seda ei tohi teie puutuda, kui vanur tahab, pistab ta selle või põlema. Miks te võtate võõrast raha, seda kutsutakse rahvakeeli varastamiseks. Kas toote raha vallamaja kappi ootama, et ehk vanur enne surma hakkab tantsima, saab rohkem teovõimelisemaks ja siis annate selle talle kenasti tagasi, või kogute kirsturaha mis peaks tulema ka vallakassast, kuhu vanur pidevalt oma pensi (85%) on andnud. Millised dokumendid olete vormistanud kus on arvestused. Väitsite, et nüüd teete - kas natuke hilja pole.

Vastus siis, et ei võta ära, paneb vallamaja kappi, sest vanurid ei tea rahast midagi ja edaspidi hakkab midagi vormistama ka, vist “

Härra Mati Sutt on ehmunud või hoopis õnnelik, et saab ometi midagi..... „kas te nimetasite hr Tarret vargaks ?“
Millimalli: „Hr Sutt, te kuulsite, ma ütlesin, et rahvakeeli kutsutakse seda varastamiseks“

Ja nii ta on. Kõik teavad, kõik räägivad ja sosistavad aga keegi ei küsi.
Nüüd siis sai küsitud ja ise otsusta kas ja mida sa usud ja mida mitte.
Kas tõde http://sahkermahker.wordpress.com/2009/06/25/ka-sotsiaalnounikul-on-rasked-ajad/

Nüüd on vanadekodul uus juhataja. Kindlasti ka tore inimene - ühe õnn, teise õnnetus.
Vaatan Audru valla dokumendiregistrit ja näen, vanadekodu töötajatel palgad maha võetud ja üks ka lahti lastud (erandkorras töölepingu lõpetamine).
Inimene, kes on vanadekodus töötanud üle kümmne aasta - „usalduse kaotamine“

Mina ei tea kus on tõde, sest tõde on muutuv ajas ja ruumis -tõde on relatiivne.

Ühel päeval kuulevad neli pimedat, et valitseja tuleb linna.
Ja et ta ratsutab läbi linna elevandi seljas. Nad pärivad inimestelt: "Elevant, kes see elevant on?" Inimesed ütlevad: "Kas te siis ei tea, kes on elevant?"
Pimedad vastavad:Ei, me ei tea seda“.
Inimesed lausuvad seepeale: "Hästi, me korraldame nii, et te saate ise kogeda, milline on elevant.” Veidi hiljem inimesed viivad need neli pimedat päris elevandi juurde, nii et nad saavad teda puudutada.
Üks puudutab elevandi jalga ning ütleb: "Elevant - oo see on nagu sammas”.
Teine puudutab elevandi külge ja ütleb: "Jaa! Elevant on nagu sein."
Kolmas pime seisab elevandi ees ja puudutab ta lonti: " Oo, elevant on nagu suur madu."
Neljas, kes on elevandi taga, puudutab saba: "Elevant, see on nagu köis"
Kõik nad on väga õnnelikud. Nad hakkavad tagasi koju minema ning, nagu ikka, kui ollakse õnnelik, siis tahetakse oma kogemust jagada. Nad lähevad ja jagavadki oma kogemust. Niisamuti teeme ju meiegi, kui me kogeme Tõde. Aga mis juhtus? Natukese aja pärast hakkasid nad kaklema: See ei ole õige, mina tean, ma kogesin seda ise!"

Kas nad kogesid tõde? Jah, igaühe kogetu oli tõde, kuid see ei olnud kogu tõde, see oli vaid osa tõest. Nad ei näinud tervikut. Olles uurinud elevanti igast küljest ja kogenud enam, siis nad võib-olla oleksid suutnud mõista tõde elevandist. Enamuses me teamegi vaid osa Tõest ja see moodustabki meie seisukoha, niikaua kui me ei mõista kogu Tõde.